Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Opłaty sądowe – europejski nakaz zapłaty - Słowacja

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?


Wprowadzenie

Jakie opłaty mają zastosowanie?

Ile płaci?

Co się stanie, jeżeli nie będę uiszczał opłaty sądowej w terminie?

W jaki sposób mogę uiścić opłaty sądowe?

Co należy zrobić po dokonaniu płatności?

Wprowadzenie

Ustawa nr 71/1992 w sprawie opłat sądowych i opłat za wyciągi z rejestrów karnych, z późniejszymi zmianami.

Opłaty sądowe mogą również zostać uiszczone za pośrednictwem karty płatniczej lub przelewu z rachunku bankowego lub oddziału zagranicznego banku.

Jakie opłaty mają zastosowanie?

Zgodnie z art. 1 ustawy nr 71/1992 w sprawie opłat sądowych i opłaty za wyciąg z rejestru karnego, ze zmianami, pobierane są opłaty sądowe od indywidualnych powództw lub skarg wnoszonych przez sądy, jeżeli są one dokonywane na podstawie wniosku i aktów organów administracji i władz publicznych wskazanych w tabeli opłat sądowych oraz opłaty za wyciąg z rejestru karnego załączonego do ustawy.

Opłaty pobiera się również za działania i operacje przeprowadzane w przypadku braku wniosku na rzecz osoby odpowiedzialnej, jeżeli jest to wyraźnie przewidziane w harmonogramie.

Ile płaci?

Stawkę opłaty ustala się jako wartość procentową na podstawie podstawy opodatkowania lub ustalonej kwoty. W przypadku gdy stawka opłaty jest ustalona dla danego postępowania, jest ona rozumiana jako odnosząca się do postępowania w jednym przypadku. Opłatę w takiej samej wysokości pobiera się od odwołania co do istoty sprawy.

Wniosek o wydanie europejskiego nakazu zapłaty, o ile nie został on przewidziany, wynosi 6 % ceny (zwrotu) przedmiotu sporu lub przedmiotu sporu, ale co najmniej 16,50 EUR. To samo dotyczy wniesienia sprzeciwu.

Co się stanie, jeżeli nie będę uiszczał opłaty sądowej w terminie?

Jeżeli nie została uiszczona opłata w formie pozwu, wniosku, odwołania lub kasacji, sąd wzywa osobę zobowiązaną do uiszczenia opłaty w terminie, który ustala, zwykle w terminie dziesięciu dni od daty otrzymania wezwania do usunięcia uchybienia; jeżeli pomimo wezwania opłata nie została uiszczona w terminie, sąd zawiesza postępowanie. Konsekwencje nieuiszczenia opłaty należy przekazać podatnikowi w wezwaniu do usunięcia uchybienia.

W przypadku nieuiszczenia opłaty sąd nie zawiesza postępowania, jeżeli:

  1. wszczęto już postępowanie w sprawie głównej,
  2. wniosek, rozszerzenie wniosku, powództwo wzajemne lub roszczenie wzajemne w tej samej sprawie, po wniesieniu skargi w postępowaniu głównym, zostało przedłużone;
  3. wzywa do uiszczenia opłaty w wysokości dostosowania przewidzianego w tej ustawie;
  4. dłużnik uiszcza opłatę, składając wniosek o zastosowanie środka nadzwyczajnego;
  5. wniosek o zwolnienie z opłat sądowych został złożony przed upływem terminu zapłaty opłaty sądowej; jeżeli sąd zaakceptuje wniosek tylko częściowo, zwraca się do osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty sądowej w zakresie, w jakim zwolnienie to nie ma zastosowania.

W jaki sposób mogę uiścić opłaty sądowe?

Opłaty pobierane przez sądy, organy publiczne sądów i prokuratury są uiszczane w gotówce, za pośrednictwem karty, poczty lub rachunku bankowego lub w oddziale zagranicznego banku. Za pośrednictwem wyposażenia technicznego osoby prawnej, która posiada 100 % udziału w kapitale własnym państwa będącego operatorem systemu, opłaty są uiszczane w gotówce, za pośrednictwem karty płatniczej lub przelewu z rachunku bankowego lub oddziału zagranicznego banku, jeżeli właściwy organ ma takie warunki. Opłaty mogą być uiszczane w przypadku, gdy sądy, organy administracyjne sądów i prokuratura mają opłatę za tę metodę płatności oraz – jeżeli w indywidualnym przypadku opłata nie przekracza 300 EUR – oprócz opłaty określonej w pozycji 17 (w sprawach dotyczących rejestru działalności gospodarczej), które mogą być wypłacone w gotówce, nawet jeżeli przekracza ona 300 EUR. jeżeli sąd, sąd lub prokuratura są zaangażowane w centralny system ewidencji opłat, opłaty uiszczane przez rachunek bankowy, płatność kartą płatniczą, rachunek bankowy lub rachunek oddziału są wpłacane na rachunek operatora systemu.

Co należy zrobić po dokonaniu płatności?

Wykonanie płatności można wykazać za pomocą zwykłego dowodu płatności wykorzystanego w ramach zwykłego postępowania w sprawie płatności, w zależności od formy płatności, tj. odcinka wypłaty, odcinka pocztowego, poślizgu konta itp.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 02/09/2019