Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande - Slovakien

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?


Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar en domstolsavgift i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

Lag nr 71/1992 om domstolsavgifter och avgifter för utdrag ur straffregister, i dess ändrade lydelse.

Domstolsavgifterna kan också betalas med betalkort eller överföring från ett bankkonto eller en filial till en utländsk bank.

Vilka avgifter gäller?

I enlighet med avsnitt 1 i lag nr 71/1992 om domstolsavgifter och avgiften för utdrag ur straffregistret, i dess ändrade lydelse, tas domstolsavgifter ut för enskilda handlingar eller talan som väcks av domstolarna, om de utförs på grundval av de administrativa och offentliga myndigheters talan som avses i förteckningen över domstolsavgifter och avgiften för utdrag ur kriminalregistret som bifogas akten.

Avgifter ska också tas ut för handlingar och insatser som utförs i avsaknad av ett förslag till förmån för den person som är ansvarig, om förslaget uttryckligen anges i mallen.

Hur mycket ska jag betala?

Avgiftssatsen ska fastställas som en procentsats i förhållande till beskattningsunderlaget eller till ett fast belopp. Om avgiftssatsen fastställs för ett förfarande, ska den anses hänföra sig till förfarandet i ett fall. Avgiften till samma sats ska tas ut vid överklagandet i sak.

Ansökan om ett europeiskt betalningsföreläggande, om det inte finns någon särskild taxa, är 6 % av priset (från ersättningen) av föremålet för tvisten eller föremålet för tvisten, dock minst 16,50 EUR. Detsamma gäller ingivandet av ett bestridande.

Vad händer om jag inte betalar en domstolsavgift i tid?

Om den avgift som ska betalas inom ramen för en ansökan, ett överklagande eller en kassationstalan inte har betalats, ska domstolen uppmana den person som är skyldig att betala avgiften inom en tidsfrist som domstolen fastställer, normalt inom tio dagar från mottagandet av den formella underrättelsen. om avgiften, trots anmodan, inte har betalats inom tidsfristen, ska domstolen skjuta upp förfarandet. Följderna av underlåtenheten att betala avgiften ska ges till den skattskyldige i den formella underrättelsen.

För underlåtenhet att betala en avgift får domstolen inte skjuta upp förfarandet om

  1. det har redan förelagts ärendet i sak.
  2. ansökan, utvidgningen av ansökan, tillämpningen av ett genkäromål eller ett genkäromål i samma mål, efter det att talan i det nationella målet har inletts, har förlängts.
  3. parlamentet begär att en avgift ska betalas för den justering som föreskrivs i denna lag.
  4. det finns en avgift till den avgiftsskyldige genom att lämna in en ansökan om en nödåtgärd.
  5. en ansökan om befrielse från domstolsavgifter har gjorts före utgången av tidsfristen för betalning av domstolsavgiften. om domstolen godtar ansökan endast delvis, uppmanas den person som är skyldig att betala domstolsavgiften i den mån undantaget inte är tillämpligt.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Avgifter som tas ut av domstolarna, domstolarnas offentliga myndigheter och åklagarväsendet betalas kontant, med kort, post eller bankkonto eller vid en filial till en utländsk bank. Med hjälp av teknisk utrustning i en juridisk person som har ett aktieinnehav på 100 % i den stat som driver systemet, betalas avgifterna kontant, med betalkort eller genom överföring från ett bankkonto eller en filial till en utländsk bank, om den behöriga myndigheten har förutsättningar att göra detta. I kontanta medel får avgifter tas ut om domstolarna, de administrativa myndigheterna i domstolarna och åklagarmyndigheten har en avgift för denna betalningsmetod och, om avgiften i ett enskilt fall inte överstiger 300 EUR, utöver arvodet enligt punkt 17 (för företagsregister) som kan betalas kontant, även om den överstiger 300 EUR. om domstolen eller åklagarmyndigheten är involverad i ett centralt system för redovisning av avgifter, ska avgifter som betalats av bankkontot, betalkortet, banköverföringen eller filialen betalas till den systemansvariges konto.

Vad ska jag göra efter betalningen?

Verkställandet av betalningen kan visas genom det sedvanliga betalningsbeviset som används i det ordinarie betalningsförfarandet, beroende på vilken typ av betalning som använts, det vill säga ett betalningsbesked, ett kvitto på posten, ett kontoutdrag osv.


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 02/09/2019