Soudní poplatky související s řízením o drobných nárocích

Zde naleznete všechny informace týkající se poplatků, možných způsobů placení, kroků po zaplacení atd., pokud jde o řízení o drobných nárocích v jednotlivých členských státech.


Chystáte se využít evropské řízení o drobných nárocích? Pokud ano, informujte se o soudních poplatcích, které je třeba uhradit. Veškeré informace týkající se poplatků, možných způsobů úhrady, postupů po uhrazení poplatků atd. naleznete po kliknutí  na jednu z vlaječek uvedených na pravé straně.


Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 18/01/2019

Soudní poplatky související s řízením o drobných nárocích - Belgie


Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Tuto oblast upravují články 1017–1022 soudního řádu, v souvislosti se zaplacením svědečného (taxe des témoins) článek 953 soudního řádu, jakož i zákoník o registračních, hypotéčních a rejstříkových poplatcích (Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe), konkrétně článek 142 a násl. a článek 268 a násl., pokud jde o registrační poplatky.

Které poplatky je třeba uhradit?

Článek 1018 soudního řádu upřesňuje, co náklady tvoří:

1° různé soudní poplatky a rejstříkové a registrační poplatky (les droits divers, de greffe et d'enregistrement). Rejstříkové poplatky (droits de greffe) zahrnují poplatky za zápis a redakční a expediční poplatky (viz článek 268 a násl. zákoníku o registračních, hypotéčních a rejstříkových poplatcích). Poplatek za zápis se pohybuje mezi 30 a 100 EUR v závislosti na soudu, u něhož bylo zahájeno řízení. Redakční poplatek činí 35 EUR.

Registrační poplatky se hradí v případě rozhodnutí týkajících se částky převyšující 12 500 EUR hlavní pohledávky (soudní poplatky nezahrnuty) a činí 3 % této částky. V rámci řízení o drobných nárocích se tudíž nehradí;

2° výdaje, odměny a platy za soudní úkony (le coût et les émoluments et salaires des actes judiciaires);

3° náklady na expedici rozsudku (le coût de l'expédition du jugement): ty se pohybují mezi 0,85 a 5,75 EUR za list;

4° náklady týkající se všech příkazů k šetření, zejména svědečného a náhrad znalcům (les frais de toutes mesures d'instruction, notamment la taxe des témoins et des experts) Královským výnosem ze dne 27. července 1972 se tento poplatek stanoví na 200 franků na svědka, což dnes odpovídá přibližně částce 5 EUR. K této částce se přičítá náhrada cestovních nákladů (0,0868 EUR za kilometr).

V případě soudního znaleckého posudku stanoví své náklady a odměnu daný znalec, přičemž způsob výpočtu musí být jasně uveden a v příslušných případech může být tato částka soudcem v rámci stanovení celkových konečných soudních poplatků snížena (např. pokud byly náklady vynaloženy neúčelně);

5° cestovní náklady a náklady na pobyt soudců, soudních úředníků a stran, pokud byla cesta nařízena soudem, a náklady na úkony, pokud byly učiněny výhradně pro účely daného řízení (les frais de déplacement et de séjour des magistrats, des greffiers et des parties, lorsque leur déplacement a été ordonné par le juge, et les frais d'actes, lorsqu'ils ont été faits dans la seule vue du procès);

6° náhrada nákladů řízení (l'indemnité de procédure) (článek 1022 soudního řádu); tato náhrada je paušálním podílením se na odměnách a nákladech advokátů strany, která měla ve věci úspěch, a hradí ji strana, která ve věci úspěch neměla. Výše náhrady se odvíjí od indexu spotřebitelských cen a jakýkoli nárůst nebo pokles o 10 bodů se projeví odpovídajícím zvýšením či snížením výše náhrady o 10 %;

Hodnota nároku

Základní
výše

Minimální
výše

Maximální
výše

Do 250,00 EUR

180,00 EUR

90,00 EUR

360,00 EUR

Od 250,01 EUR do 750,00 EUR

240,00 EUR

150,00 EUR

600,00 EUR

Od 750,01 EUR do 2 500,00 EUR

480,00 EUR

240,00 EUR

1 200,00 EUR

Pracovní soud (tribunal du travail) (režim výjimky)

Hodnota nároku

Základní
výše

Minimální
výše

Maximální
výše

Do 250,00 EUR

43,75 EUR

31,75 EUR

55,75 EUR

Do 620,00 EUR

87,43 EUR

69,43 EUR

105,43 EUR

Do 2 500,00 EUR

131,18 EUR

107,18 €

155,18 EUR

7° odměny a náklady mediátora jmenovaného v souladu s článkem 1734 soudního řádu (les honoraires, les émoluments et les frais du médiateur désigné conformément à l'article 1734 du Code judiciaire).

V jaké výši?

S ohledem na výše uvedené závisí částka, jež má být uhrazena, zcela na okolnostech konkrétního případu, například na skutečnosti, zda jste stranou, která měla ve věci úspěch, zda byli pověřeni znalci a předvoláni svědci, zda museli soudci cestovat do zahraničí, byla zapotřebí účast mediátora atd.

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Rejstříkové poplatky musí být uhrazeny předem, aby mohlo dojít k zápisu věci.

Znalci jako podmínku pro výkon svého úkolu vždy vyžadují zaplacení zálohy.

Požadujete-li vyslechnutí svědka, je třeba předem složit příslušnou částku k rukám soudního úředníka. Pokud příslušnou úhradu neprovedete, má se za to, že jste od vyslechnutí svědka upustili.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Platbu lze provést pomocí formuláře platebního nebo převodního příkazu, elektronickým převodem, hotově nebo šekem vystaveným na název soudní kanceláře (poslední uvedená možnost je vyhrazena advokátům a soudním vykonavatelům).

Co dělat po uhrazení poplatků?

Všechny doklady o úhradě musí být pečlivě uchovány, aby mohly být na prostou žádost ihned předloženy.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 26/02/2020

Soudní poplatky související s řízením o drobných nárocích - Bulharsko


Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Ustanovení o platbě soudních poplatků a nákladů občanskoprávních řízení jsou stanovena v občanském soudním řádu a přehledu státních poplatků vybíraných soudy podle občanského soudního řádu.

Občanský soudní řád:

„Kapitola osm. Poplatky a náklady, oddíl I. –náklady žaloby

Náklady žaloby
Článek 68. Peněžní hodnotou předmětu věci jsou náklady žaloby.

Náklady žaloby
Článek 69. 1) Výše nákladů žaloby činí:
1. v žalobách týkajících se peněžních nároků: požadovaná částka;

Určení nákladů žaloby:
Článek 70. 1) Náklady žaloby určí žalobce. Vůči nákladům žaloby může vznést námitku buď odpůrce, nebo soud jednající z moci úřední, a to nejpozději během prvního slyšení pro projednání věci. V případě nesrovnalostí mezi uvedenými a skutečnými náklady určí výši nákladů žaloby soud.
2) Proti rozsudku soudu, jímž se zvyšují náklady žaloby, je možné se odvolat mezitímním opravným prostředkem.
3) Pokud je v době podání žaloby obtížné odhadnout výši nákladů žaloby, určí přibližnou výši nákladů žaloby soud a následně budou naúčtovány dodatečné poplatky, nebo přeplatek vrácen v závislosti na výši nákladů, kterou určí soud při řešení věci.

Oddíl II. Státní poplatky a náklady

Odpovědnost za poplatky a náklady
Článek 71. 1) Za řešení věci se vybírají státní poplatky za náklady řízení a soudní výlohy. Nelze-li výši žaloby vyčíslit, určí výši státního poplatku soud.

Státní poplatky
Článek 73. 3) Státní poplatek se vybírá v souladu s přehledem přijatým Radou ministrů, když je předložen návrh na ochranu nebo zjednodušení a když je vydán dokument, pro nějž je poplatek splatný.

Přílohy návrhu na zahájení řízení
Článek 128. Spolu s návrhem na zahájení řízení se předkládá:
1. plná moc, kde prohlášení předkládá zmocněnec;
2. doklad o zaplacení státních poplatků a nákladů, jsou-li tyto povinnosti a náklady uloženy;
3. kopie návrhu a jeho přílohy dle počtu odpůrců.

Ověření návrhu na zahájení řízení
Článek 129. 1) Soud ověří shodu návrhu.
2) Pokud návrh nesplňuje požadavky stanovené v čl. 127 odst. 1 a článku 128, žalobce bude vyzván, aby nesoulad do jednoho týdne odstranil, a informován o možnosti využít právní pomoc, pokud ji žalobce potřebuje a má na ni nárok. Pokud není adresa žalobce uvedena nebo není soudu známa, komunikace probíhá zveřejněním oznámení u soudu na místě určeném k tomuto účelu po dobu jednoho týdne.
3) Pokud žalobce nedostatky neodstraní, návrh a jeho přílohy mu jsou vráceny, a v případech, kdy adresa není známá, zůstane návrh v kanceláři soudu, kde bude žalobci k dispozici. Proti vrácení návrhu lze podat mezitímní opravný prostředek, aniž by bylo nutné předložit kopii pro doručení.“

Přehled státních poplatků vybíraných soudy podle občanského soudního řádu
„Oddíl I
Poplatky vybírané v soudním řízení
Článek 1. Za návrh na zahájení řízení, protinávrh nebo návrh třetí strany s nezávislými právy se vybírá poplatek ve výši 4 % nákladů žaloby, nejméně však 50 BGN.“

Soudní poplatky jsou splatné pouze bankovním převodem na účet soudu.

Které poplatky je třeba uhradit?

Státní poplatky se vybírají při podání žaloby. Žalobce musí k návrhu na zahájení řízení přiložit doklad o zaplacení veškerých splatných státních poplatků a nákladů.

V jaké výši?

V Bulharské republice státní poplatek za tyto žaloby činí 4 % nákladů žaloby, nejméně však 50 BGN.

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Pokud žalobce při podání žaloby k návrhu na zahájení řízení nepřiloží doklad o zaplacení splatných státních poplatků, zašle soud žalobci výzvu k uhrazení státních poplatků ve lhůtě jednoho týdne. Pokud není adresa žalobce uvedena nebo není soudu známa, komunikace probíhá zveřejněním oznámení u soudu na místě určeném k tomuto účelu po dobu jednoho týdne.
Pokud žalobce nedostatky neodstraní, návrh a jeho přílohy mu jsou vráceny, a v případech, kdy adresa není známá, zůstává návrh v kanceláři soudu, kde bude žalobci k dispozici. V těchto případech se věc zamítá.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Soudní poplatky jsou splatné pouze bankovním převodem na účet soudu a doklad o platbě musí být předložen soudci / senátu, který věc projednává, prostřednictvím soudní kanceláře. Soudní poplatek nelze zaplatit v hotovosti na pokladně soudu. Každý soud má smlouvu s bankou, která soudu poskytuje služby. Čísla bankovních účtů naleznete na oficiálních webových stránkách soudu.

Co dělat po uhrazení poplatků?

Soudní poplatky jsou splatné pouze bankovním převodem na účet soudu a doklad o platbě musí být předložen soudci / senátu, který věc projednává, prostřednictvím soudní kanceláře.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 28/02/2020

Soudní poplatky související s řízením o drobných nárocích - Česká republika


Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Soudní poplatky upravuje zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích. V příloze zákona je sazebník poplatků. Poplatky jsou příjmem státního rozpočtu.

Poplatky se hradí bankovním převodem na účet příslušného soudu. Poplatky, které nejsou vyšší než 5 000 Kč, lze také platit kolkovými známkami.

Které poplatky je třeba uhradit?

V řízení o drobných nárocích je třeba uhradit soudní poplatky dle obecné úpravy. Uplatní se zde stejná pravidla jako pro jiná občanská soudní řízení.

V jaké výši?

Sazby poplatků za řízení jsou stanoveny pevnou částkou nebo procentem u poplatku, jehož základ je vyjádřen peněžní částkou. Procentní poplatek se vypočte jako součin základu poplatku a sazby poplatku. Jednotlivé sazby jsou stanoveny v sazebníku, který je přílohou zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.

Z hlediska evropského řízení o drobných nárocích je relevantní základní pravidlo založené na kritériu peněžitého plnění. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem je peněžité plnění do částky 20 000 Kč činí poplatek pevnou částku 1000 Kč.

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů. Výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.

Zjistí-li odvolací soud poté, co mu byla věc předložena k rozhodnutí o odvolání, že nebyl zaplacen poplatek splatný podáním odvolání, vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůltě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů. Výjimečně může odvolací soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty odvolací soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží. Obdobně se postupuje při řízení před dovolacím soudem.

Nabude-li usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku právní moci, zaniká poplatková povinnost.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Poplatky se hradí bankovním převodem na účet příslušného soudu. Bankovní spojení lze nalézt na internetových stránkách jednotlivých soudů, které jsou dostupné z internetového portálu Odkaz se otevře v novém okně.https://www.justice.cz/. Poplatky do výše 5 000 Kč lze také platit kolkovými známkami.

Ve věcech poplatků za řízení rozhoduje soud, který je věcně a místně příslušný k projednání a rozhodnutí věci v prvním stupni.

Co dělat po uhrazení poplatků?

Zasláním peněz na bankovní účet příslušného soudu nebo dodáním kolkových známek příslušnému soudu jsou povinnosti poplatníka, pokud jde o zaplacení soudních poplatků, splněny. Žádné další doklady předkládat soudu není povinen.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 19/09/2019

Soudní poplatky související s řízením o drobných nárocích - Německo


Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Soudní náklady evropského řízení o drobných nárocích jsou stanoveny zákonem o soudních nákladech (Gerichtskostengesetz).

Soud si úhradu soudních nákladů vyžádá prostřednictvím faktury za soudní náklady. Poplatky jsou splatné při podání návrhu na zahájení řízení. Průběh řízení je však na úhradě poplatků nezávislý.

Kromě navrhovatele má povinnost hradit soudní poplatky rovněž každý, komu tuto povinnost uloží soud, případně každý, kdo tuto povinnost přijme jako součást urovnání sporu.

Které poplatky je třeba uhradit?

Konkrétní poplatky jsou uvedeny v příloze (index nákladů - Kostenverzeichnis) zákona o soudních nákladech. Bod 1210 indexu nákladů stanoví v případě evropského řízení o drobných nárocích sazbu poplatku ve výši 3,0. V případě předčasného ukončení řízení se tento poplatek snižuje na sazbu 1,0 (bod 1211 indexu nákladů).

Výše tohoto poplatku se odvíjí od sporné částky, která je obvykle totožná s hodnotou uplatněného nároku.

V jaké výši?

Poplatky k úhradě:

Hodnoty do výše
EUR

Sazba poplatku 3,0
EUR

Sazba poplatku 1,0
EUR

500,00

105,00

35,00

1 000,00

159,00

53,00

1 500,00

213,00

71,00

2 000,00

267,00

89,00

Kromě těchto poplatků je nutno uhradit i veškeré vzniklé výdaje, jako jsou například náklady na doručení, svědky, znalce a tlumočníky.

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Neuhrazené právní náklady budou vymáhány soudními pokladnami (Gerichtskassen).

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Úhradu je možno provést bankovním převodem na účet uvedený na faktuře. Při převodu je nutno uvést příslušné referenční číslo.

a) bankovním převodem

Úhrada bankovním převodem je možná.

b) kreditní kartou

Úhrada kreditní kartou není možná.

c) inkasem z Vašeho bankovního účtu

Úhrada inkasem není možná.

d) jiné způsoby úhrady (prosím upřesněte)

Žádné jiné způsoby úhrady nejsou možné.

Co dělat po uhrazení poplatků?

Průběh řízení není podmíněný úhradou.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 24/01/2020

Soudní poplatky související s řízením o drobných nárocích - Estonsko


Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Při podání návrhu u soudu v Estonsku v rámci evropského řízení o drobných nárocích je nutno uhradit stejný státní poplatek jako při podání vnitrostátního návrhu. Státní poplatky a další náklady řízení se řídí občanským soudním řádem a zákonem o státních poplatcích. Státní poplatky a náklady řízení, které mají být uhrazeny soudu, lze uhradit pouze bankovním převodem.

Které poplatky je třeba uhradit?

Při podání návrhu je třeba uhradit státní poplatek na pokrytí nákladů řízení.

V jaké výši?

Při podání návrhu u soudu v Estonsku v rámci evropského řízení o drobných nárocích je státní poplatek, který je nutno uhradit, stejný jako při podání vnitrostátního návrhu. Výše státního poplatku závisí na částce, která je předmětem nároku. Například u nároku ve výši 500 EUR bude nutno uhradit státní poplatek ve výši 100 EUR, u nároku ve výši 1 000 EUR státní poplatek ve výši 175 EUR, u nároku ve výši 1 500 EUR státní poplatek ve výši 200 EUR a u nároku ve výši 2 000 EUR státní poplatek ve výši 225 EUR.

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Státní poplatek je nutno uhradit předem při podání návrhu. Pokud státní poplatek neuhradíte, poskytne Vám soud možnost uhradit jej ve lhůtě stanovené soudem. Pokud státní poplatek neuhradíte ani v této lhůtě, soud Váš návrh odmítne.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Státní poplatky lze uhradit pouze bankovním převodem. Kreditní karty se nepřijímají. Příjemcem všech plateb určených soudům je ministerstvo financí.

Při úhradě státního poplatku předem je nutno v kolonce pro vysvětlení co nejpřesněji specifikovat řízení, za které je státní poplatek hrazen. Při úhradě státního poplatku prostřednictvím portálu, např. registračního portálu společností nebo veřejné elektronické evidence, je dané platbě vždy přiděleno jedinečné referenční číslo propojené s příslušným nárokem.

Více informací o účtech státních poplatků a referenčních číslech soudů najdete na Odkaz se otevře v novém okně.webových stránkách estonských soudů..

Co dělat po uhrazení poplatků?

Je třeba soudu předložit informace potvrzující uhrazení státního poplatku, aby mohl ověřit jeho přijetí. Jedná se o následující informace: jméno osoby, která státní poplatek uhradila, informace o bance a účtu, na který byl státní poplatek uhrazen, výše uhrazené částky a datum provedení platby. Soud může ověřit přijetí této platby elektronicky, tj. není nutno předkládat platební příkaz, který úhradu státního poplatku potvrzuje. Soud si jej však může v případě potřeby vyžádat.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 24/01/2020

Soudní poplatky související s řízením o drobných nárocích - Irsko


Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Část 9 zákonného předpisu č. 22 z roku 2014 se týká platby soudních poplatků za dokumenty, které jsou specifické pro řízení o drobných nárocích. Část 2 zákonného předpisu č. 22 z roku 2014 se týká platby soudních poplatků v občanském řízení u okresního soudu a že jsou běžné v obou oblastech.

Odkaz se otevře v novém okně.Stránka Soudní služby online nedávno zavedla internetovou službu, která vám po vytvoření účtu umožňuje vytvořit, zkontrolovat, zaplatit a postoupit nároky včetně dobrých nároků. Systém je přístupný všem jednotlivcům a advokátním kancelářím.

Které poplatky je třeba uhradit?

Platba poplatků je vyžadována v souvislosti s návrhy na zahájení řízení o drobných nárocích při předložení těchto dokumentů u soudu pro drobné nároky:

 1. při podání původního návrhu na zahájení řízení.
 2. při podání oznámení o sporu s protinávrhem.
 3. *** při podání oznámení o návrhu na zrušení rozsudku.
 4. *** při podání oznámení o odvolání k obvodnímu soudu.
 5. *** při vydání předvolání v podobě subpoena ad testificandum nebo subpoena duces tecum.

*** Tyto dokumenty nejsou uvedeny v části 9 zákonného předpisu č. 22 z roku 2014, nýbrž jsou uvedeny v části 2 tohoto předpisu.

V jaké výši?

Položka

1)

Poplatek

2)

Dokument, která má být opatřen razítkem

3)

Při podání návrhu na zahájení řízení u soudu pro drobné nároky

25,00 EUR

Návrh na zahájení řízení nebo karta pro soudní poplatky

Při podání oznámení o sporu s protinávrhem u soudu pro drobné nároky

25,00 EUR

Oznámení nebo karta pro soudní poplatky

Při podání oznámení o návrhu na zrušení rozsudku

15,00 EUR

Oznámení nebo karta pro soudní poplatky

Při podání oznámení o odvolání k obvodnímu soudu

25,00 EUR

Oznámení nebo karta pro soudní poplatky

Při vydání předvolání v podobě subpoena ad testificandum nebo subpoena duces tecum.

15,00 EUR

Originál předvolání

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Pokud není soudní poplatek uhrazen při podání návrhu na zahájení řízení, dokument je vrácen navrhovateli a je vyžadována platba.

Pokud není soudní poplatek uhrazen při podání oznámení o sporu s protinávrhem, dokument se posuzuje s cílem zjistit, zda je protinávrh odpůrce oprávněný. Pokud JE protinávrh oprávněný, dokument je vrácen odpůrci a je vyžadována platba. Pokud protinávrh NENÍ oprávněný, dokument je vrácen odpůrci s vysvětlením, proč se nejedná o oprávněný protinávrh. Odpůrci je k dispozici nový formulář pro oznámení o sporu, který musí vyplnit a vrátit soudu pro drobné nároky.

Pokud není ve stanovené lhůtě uhrazen soudní poplatek při podání oznámení o návrhu na zrušení rozsudku, v den podání návrhu bude o této skutečnosti informován předsedající soudce. Může být vydán rozsudek určený nejvyššímu úředníkovi v hrabství (sheriff), aby vykonal původní vydaný rozsudek, který je v prodlení. .

Pokud není uhrazen soudní poplatek při podání oznámení o odvolání k obvodnímu soudu, spis nebude obvodnímu soudu postoupen. Může být vydán rozsudek určený nejvyššímu úředníkovi v hrabství (sheriff), aby vykonal původní rozsudek vydaný u soudu.

Pokud není uhrazen soudní poplatek při vydání předvolání v podobě subpoena ad testificandum nebo subpoena duces tecum, předvolání bude neplatné.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Poplatky lze uhradit v kterékoli podatelně okresního soudu těmito způsoby:

V hotovosti nebo šekem / poštovní poukázkou / bankovní směnkou ve prospěch hlavního úředníka

Poplatky lze také uhradit zasláním šeku / poštovní poukázky / bankovní směnky ve prospěch hlavního úředníka do kanceláře příslušného okresního soudu.

Co dělat po uhrazení poplatků?

Pokud poplatky hradíte na podatelně okresního soudu, uchovejte si doklad o platbě vydaný soudním úředníkem a předložte dokumenty opatřené razítkem soudu pro drobné nároky.

Pokud platbu zasíláte prostřednictvím šeku, poštovní poukázky, bankovní směnky ve prospěch hlavního úředníka, uchovejte si fotokopii o způsobu platby a originál potvrzení o zaslání. To bude nezbytné jako důkaz, bude-li soud vyžadovat doklad o platbě.

Když kancelář soudu pro drobné nároky obdrží platbu za jakýkoli dokument, kancelář tento dokument opatří razítkem a ponechá si potvrzení o zaplaceném poplatku ve spisu.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 02/04/2020

Soudní poplatky související s řízením o drobných nárocích - Řecko


Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Hlavním účelem evropského řízení o drobných nárocích je zjednodušit a urychlit spory týkající se přeshraničních drobných nároků v Evropské unii a zároveň snížit náklady na tato řízení mezi členskými státy.

Které poplatky je třeba uhradit?

Aby byla u soudu přijata žaloba, která má být projednána v rámci evropského řízení o drobných nárocích, je třeba uhradit soudní poplatky odpovídající (malému) procentu částky požadované žalobcem. Uvedené poplatky je třeba uhradit společně s podáním žaloby.

V jaké výši?

Výši úhrady stanoví soud jako určitý podíl částky požadované žalobcem. Například jestliže žalobce požaduje částku 5 000 EUR, budou jeho vlastní soudní náklady činit přibližně 65 EUR.

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jestliže soudní poplatky nejsou uhrazeny včas, je soud oprávněn buď a) stanovit lhůtu, ve které může žalobce předložit doklad o zaplacení poplatku, nebo b) žalobu odmítnout.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Soudní poplatky jsou obvykle hrazeny v hotovosti na určené pokladně. Konkrétní informace o postupu při platbě mohou zájemcům podat soudní tajemníci. Není možné (zatím) uhradit soudní poplatky prostřednictvím kreditní karty nebo bankovního účtu.

Co dělat po uhrazení poplatků?

Doklad o zaplacení soudních poplatků vydaný patřičnou pokladnou se spolu se žalobou připojí ke spisu.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 08/04/2020

Soudní poplatky související s řízením o drobných nárocích - Španělsko


Evropské řízení o drobných nárocích nepodléhá soudním poplatkům.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 23/09/2019

Soudní poplatky související s řízením o drobných nárocích - Chorvatsko


Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Soudní poplatky v Chorvatské republice jsou stanoveny zákonem o soudních poplatcích č. 118/18 (Zakon o sudskim pristojbama) a výnosem o sazebníku soudních poplatků (Uredba o tarifi sudskih pristojbi) vydaným vládou Chorvatské republiky.

Podle článku 5 zákona o soudních poplatcích se poplatky předepsané uvedeným sazebníkem hradí bezhotovostní platbou, platbou v hotovosti, kolkovými známkami vydanými Chorvatskou republikou nebo elektronicky.

U návrhů podávaných elektronicky podle zvláštních předpisů prostřednictvím informačního systému, který se používá v soudnictví, se platí poplatek při podání. Uhrazená částka představuje polovinu poplatku stanoveného v sazebníku.

Za rozhodnutí, která soud doručuje elektronicky podle zvláštních předpisů prostřednictvím informačního systému používaného v soudnictví, se hradí polovina poplatku stanoveného v sazebníku, je-li uhrazena do tří dnů ode dne elektronického doručení.

Které poplatky je třeba uhradit?

Soudní poplatky se hradí u všech občanskoprávních a obchodních soudních řízení. Podle článku 11 zákona o soudních poplatcích jsou od úhrady těchto poplatků osvobozeni:

 1. Chorvatská republika a vládní orgány
 2. osoby a subjekty vykonávající veřejnou moc v řízeních vyplývajících z výkonu těchto pravomocí
 3. pracovníci ve sporech a jiných řízeních souvisejících s výkonem jejich práv vyplývajících ze zaměstnaneckého poměru
 4. státní zaměstnanci a úředníci ve správních sporech týkajících se výkonu jejich práv vyplývajících ze zaměstnaneckého poměru
 5. zdravotně postižení veteráni chorvatské války za nezávislost, a to na základě příslušných dokumentů, které prokazují jejich status; jakož i zdravotně postižené osoby na základě příslušných dokumentů odboru pro kvalifikaci, profesní rehabilitaci a zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 6. manželé, děti a rodiče vojáků, kteří padli, jsou nezvěstní nebo byli zadrženi v chorvatské válce za nezávislost, a to na základě příslušných dokumentů, které prokazují jejich status
 7. manželé, děti a rodiče osob padlých, nezvěstných nebo zadržených v chorvatské válce za nezávislost, a to na základě příslušných dokumentů, které prokazují jejich status
 8. uprchlíci, vysídlené osoby a navrátilci, a to na základě příslušných dokumentů, které prokazují jejich status;
 9. příjemci sociálních dávek, kteří pobírají příspěvek na živobytí
 10. humanitární organizace, organizace zabývající se ochranou rodin osob padlých, nezvěstných a zadržených při provádění humanitární činnosti a organizace osob se zdravotním postižením
 11. děti jako účastníci řízení o výživném nebo v řízení o nárocích na základě tohoto práva
 12. strany, které zahajují řízení o určení mateřství či otcovství a řízení o nákladech vzniklých těhotenstvím a porodem dítěte mimo manželství
 13. strany žádající obnovení svéprávnosti
 14. nezletilé osoby žádající o povolení k uzavření manželství
 15. účastníci řízení týkajícího se svěření dítěte do péče a výkonu rozhodnutí o udržování osobního vztahu s dítětem
 16. strany, které zahajují řízení o právech vyplývajících z povinného důchodového a základního zdravotního pojištění, právech nezaměstnaných osob na základě předpisů o zaměstnanosti a právech v oblasti sociální péče
 17. strany, které zahajují řízení o ochraně ústavně zaručených lidských práv a svobod proti konečným individuálním aktům
 18. strany ve sporech o náhradu škody za znečišťování životního prostředí
 19. odbory a odborové svazy vyšší úrovně v občanskoprávním řízení o doplňkový soudní souhlas v kolektivních pracovních sporech a zástupci odborů v občanskoprávním řízení při výkonu pravomocí rady zaměstnanců
 20. spotřebitelé jako konkurzní dlužníci
 21. jiné osoby a orgány podle zvláštního zákona.

Cizí země je osvobozena od úhrady poplatků, pokud tak stanoví mezinárodní dohoda, nebo podle zásady reciprocity.

V případě pochybností o podmínkách reciprocity požádá soud o vysvětlení ministerstvo spravedlnosti.

Výjimka z bodu 10 se použije na ty humanitární organizace, ohledně nichž vydá ministr zodpovědný za sociální péči příslušné rozhodnutí.

Výjimka z úhrady soudních poplatků se nevztahuje na orgány obcí a měst s výjimkou případů, kdy byly v souladu se zvláštním zákonem pověřeny výkonem veřejné moci.

V rámci evropských řízení o drobných nárocích se hradí následující poplatky:

 • za žalobu – platí žalobce
 • za podání žalobní odpovědi – platí žalovaný
 • za rozhodnutí – platí žalobce
 • za odvolání – platí navrhovatel
 • za odpověď na odvolání – platí osoba, která poskytuje odpověď (na odvolání není povinné reagovat)

V jaké výši?

I. Za žalobu, vzájemnou žalobu, rozhodnutí a námitku proti platebnímu rozkazu se hradí soudní poplatek odpovídající sporné částce (vypočte se pouze pro částku hlavního návrhu bez úroků a nákladů) takto:

více než

do (částky v HRK)

částka v HRK

0,00

3 000,00

100,00

3 001,00

6 000,00

200,00

6 001,00

9 000,00

300,00

9 001,00

12 000,00

400,00

12 001,00

15 000,00

500,00

Je-li hodnota předmětu sporu vyšší než 15 000 HRK, činí odpovídající poplatek 500,00 HRK plus 1 % z rozdílu nad 15 000,00 HRK, nejvýše však 5 000,00 HRK.

II. Za podání žalobní odpovědi a za odpověď na odvolání se hradí polovina poplatku uvedeného v bodě I.

III. Za odvolání proti rozhodnutí se platí dvojnásobek soudních poplatků uvedených v bodě I.

IV. Pokud je v průběhu soudního řízení dosaženo soudního smíru, soudní poplatky se neplatí.

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Pokud strana neuhradí poplatek ve stanovené lhůtě nebo pokud o tom neinformuje soud, připojí soud ve lhůtě dalších 15 dnů k rozhodnutí o poplatku nebo k rozhodnutí o stížnosti osvědčení o vykonatelnosti rozhodnutí a předloží je finanční agentuře za účelem vymáhání této platby z prostředků dané strany v souladu s ustanoveními zákona upravujícího výkon rozhodnutí o peněžních aktivech.

Podle článku 28 zákona o soudních poplatcích musí soud nejprve upozornit danou stranu na povinnost uhradit poplatek, a pokud tato strana po upozornění tuto povinnost neprodleně nesplní, musí ji soud vyzvat, aby tento poplatek uhradila do tří dnů. Pokud se daná strana nebude tímto upozorněním řídit nebo nebyla přítomna soudnímu řízení, za které se daný poplatek hradí, a tento poplatek neuhradí, vydá soud rozhodnutí o tomto poplatku, přičemž připočte další poplatek ve výši 100 HRK.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Soudní poplatky se platí bezhotovostně, v hotovosti, formou kolkových známek vydaných Chorvatskou republikou nebo elektronicky.

Hotovostní poplatek lze zaplatit rovněž účetnímu oddělení soudu; v takovém případě je soud povinen tyto prostředky vykázat jako rozpočtový příjem ze soudních poplatků do pěti dnů ode dne, kdy byl poplatek inkasován.

Pokud je poplatek nižší než 100 HRK, lze jej uhradit prostřednictvím kolkové známky.

Informace o způsobu platby poplatků se zveřejňují na internetových stránkách elektronické vývěsky, na webových stránkách soudů a v soudních kancelářích.

Soudní poplatky lze hradit na účet státního rozpočtu Chorvatské republiky prostřednictvím jakékoliv banky nebo pošty.

Při hrazení soudních poplatků ze zahraničí se uvádějí tyto informace:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN:HR1210010051863000160

Číslo žirového účtu (CC):1001005-1863000160

Konstantní symbol:HR64

Variabilní symbol: 5045-20735-PIN (nebo jiné osobní identifikační číslo plátce)

Příjemce: Ministerstvo financí Chorvatské republiky za obchodní soud v Záhřebu

V poznámce k platbě se uvedou poplatky v souvislosti s________ (číslo soudního spisu, resp. popis platby, např. soudní poplatky za návrh na vydání evropského platebního rozkazu).

Co dělat po uhrazení poplatků?

Po provedení úhrady je třeba soudu zaslat doklad o zaplacení poplatku, a to na adresu soudu, který vede soudní řízení, za něž se poplatek hradí, s uvedením čísla projednávané věci (je-li již známo); pokud se teprve podává návrh na vydání evropského platebního rozkazu, pak je třeba k samotné žádosti přiložit potvrzení banky o provedení platby.

Strany doručují soudům písemné dokumenty řádně poštou (doporučenou nebo obyčejnou zásilkou), případně elektronicky ve formě upravené zvláštními předpisy prostřednictvím informačního systému používaného v soudnictví.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 02/04/2020

Soudní poplatky související s řízením o drobných nárocích - Itálie


Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Pravidla upravující náklady řízení jsou stanovena v konsolidovaném zákoně o soudních nákladech (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), který je součástí Odkaz se otevře v novém okně.prezidentského nařízení č. 115 ze dne 30. května 2002 (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115).

Které poplatky je třeba uhradit?

V občanskoprávních žalobách hradí každá strana náklady na své vlastní dokumenty a na dokumenty potřebné pro danou žalobu, pokud zákon nebo soud vyžaduje, aby je daná strana uhradila (článek 8 konsolidovaného zákona o soudních nákladech, prezidentské nařízení č. 115/2002).

Poplatky za občanskoprávní žaloby jsou následující:

 • standardní poplatek za podání návrhu na zahájení řízení
 • správní poplatky
 • poplatky za kopie

V jaké výši?

Částky k úhradě jsou stanoveny v prezidentském nařízení č. 115/2002, konkrétně v jeho článku 13 (standardní poplatek) a článku 30 (zálohová platba správních nákladů na žádost soudu).

Poplatky za vystavení kopií se řídí článkem 267 a násl. prezidentského nařízení č. 115/2002 a jsou uvedeny v tabulkách 6, 7 a 8, které tvoří přílohu uvedeného nařízení.

U částek do 1 033 EUR se podle článku 46 Odkaz se otevře v novém okně.zákona č. 374/1991 o zřízení Úřadu smírčího soudce (Legge 21 novembre 1991, n. 374 Istituzione del giudice di pace) [v Itálii mají smírčí soudci právnickou kvalifikaci] hradí pouze standardní poplatek za dokumenty a za rozhodnutí.

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

V případě neuhrazení poplatku doručí soud nebo společnost pro vymáhání pohledávek (byla uzavřena dohoda se společností Equitalia Giustizia SpA) výzvu k zaplacení s pokyny, jak provést úhradu standardního poplatku (článek 248 prezidentského nařízení č. 115/2002).

V případě neuhrazení poplatků za kopie a částky stanovené v článku 30 prezidentského nařízení č. 115/2002 může soud odmítnout přijetí dokumentu (článek 285 prezidentského nařízení č. 115/2002).

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Pokud se platba provádí v Itálii, je třeba použít poštovní účet, formulář F23 nebo kolky zakoupené u autorizovaných prodejců tabáku a maloobchodníků.

Platby ze zahraničí by měly být prováděny bankovním převodem.

Co dělat po uhrazení poplatků?

Po provedení úhrady musí být předložen příslušný doklad, který soudu poslouží jako důkaz o úhradě.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 26/02/2020

Soudní poplatky související s řízením o drobných nárocích - Kypr


Na Kypru je procesním nařízením k provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007 procesní nařízení o evropském řízení o drobných nárocích z roku 2008, které je v platnosti od 1. ledna 2009.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 08/04/2020

Soudní poplatky související s řízením o drobných nárocích - Lotyšsko


Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Podle Odkaz se otevře v novém okně.oddílu 33 odst. 2 občanského soudního řádu (Civilprocesa likums) náklady řízení (tiesas izdevumi) zahrnují:

 • státní poplatek (valsts nodeva);
 • registrační poplatek (kancelejas nodeva);
 • nezbytně vynaložené náklady za účelem přezkoumání případu.

Státní poplatek je třeba uhradit za každý návrh předložený soudu – původní žalobu, vzájemnou žalobu, návrh podaný třetí stranou se samostatnou žalobou v souvislosti s předmětem sporu v již zahájeném řízení, návrh ve zvláštním řízení nebo jiný návrh podle Odkaz se otevře v novém okně.oddílu 34 občanského soudního řádu. Odkaz se otevře v novém okně.Oddíl 43 občanského soudního řádu uvádí seznam osob osvobozených od placení soudních nákladů (včetně státních poplatků).

Soud nařídí neúspěšné straně sporu, aby úspěšné straně sporu nahradila veškeré náklady řízení. Je-li žalobě vyhověno pouze zčásti, žalovanému bude nařízeno, aby nahradil náklady řízení žalobce v poměru k uznaným nárokům, a žalobce bude muset uhradit náklady řízení žalovaného v poměru k nárokům, které byly zamítnuty. Není možné získat náhradu státního poplatku za vedlejší námitku (blakus sūdzība) proti rozhodnutí soudu, nebo v případě opětovného zahájení soudního řízení po vynesení rozsudku pro zmeškání.

Jestliže žalobce vezme žalobu zpět, musí nahradit náklady řízení vzniklé žalovanému. V takovém případě žalovaný nehradí náklady řízení zaplacené žalobcem. Pokud však žalobce žalobu vezme zpět, protože žalovaný tyto nároky po podání žaloby dobrovolně uspokojil, soud na žádost žalobce nařídí žalovanému, aby žalobci nahradil náklady řízení.

Pokud se soud rozhodne, že se žalobou nebude zabývat, může na žádost žalovaného nařídit žalobci, aby žalovanému nahradil náklady řízení.

Je-li žalobce od soudních nákladů osvobozen, bude žalovanému nařízeno, aby nahradil žalobcovy náklady řízení státu v poměru k části žaloby, které bylo vyhověno.

Které poplatky je třeba uhradit?

Při podání návrhu v rámci evropského řízení o drobných nárocích musí být uhrazen státní poplatek. V průběhu řízení může rovněž nastat nutnost, aby jedna ze stran uhradila další náklady řízení, jako je například registrační poplatek (např. za vydání přepisů a duplikátů dokumentů souvisejících s řízením) a náklady spojené s přezkumem případu (např. výdaje vzniklé při vyhledávání žalovaného na žádost žalobce nebo náklady na doručení, vydání a překlad předvolání a dalších soudních dokumentů).

V jaké výši?

Při podání návrhu je nutno uhradit státní poplatek ve výši 15% hodnoty nároku, nejméně však 71,41 EUR.

Výše veškerých registračních poplatků se stanoví podle oddílu 38 občanského soudního řádu. Výše nákladů souvisejících s přezkumem případu se může lišit v závislosti na celé řadě faktorů (např. na způsobu doručování dokumentů – poštou nebo e-mailem).

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Pokud k návrhu nejsou přiloženy doklady potvrzující úhradu státních poplatků a dalších nákladů řízení v souladu s daným postupem a ve výši stanovené zákonem, nebude soud podle Odkaz se otevře v novém okně.oddílu 133 občanského soudního řádu podanou žalobu projednávat a stanoví lhůtu, v níž bude žalobce moci tyto nedostatky napravit.

Pokud žalobce tyto nedostatky ve stanovené lhůtě napraví, má se za to, že návrh byl podán v den, kdy byl poprvé předložen soudu.

Pokud žalobce nedostatky ve stanovené lhůtě nenapraví, má se na to, že návrh nebyl nikdy podán, a vrátí se žalobci.

Vrácení návrhu žalobci nebrání žalobci v tom, aby jej předložil soudu znovu v souladu s běžnými postupy stanovenými zákonem.

Hradí-li se náklady řízení za doručování písemností, doručí soud písemnosti až po zaplacení příslušného poplatku. Pokud však náklady na přezkum případu nebudou státu uhrazeny dobrovolně, budou vymáhány v souladu s obecnými pravidly výkonu soudních rozhodnutí.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Státní poplatek lze zaplatit na účet státní pokladny (Valsts kase). Státní poplatek (Odkaz se otevře v novém okně.oddíl 34 občanského soudního řádu s výjimkou odstavce 6) se hradí následujícím způsobem:

Příjemce: Valsts kase

Registrační číslo: 90000050138

Číslo účtu: LV55TREL1060190911200

Banka příjemce: Valsts kase

Kód BIC: TRELLV22

Účel platby: uveďte údaje identifikující danou osobu nebo věc: u fyzických osob jméno, příjmení a osobní identifikační číslo; íslo věci (je-li známo); for natural persons, the given name, surname, and personal identity number; for legal persons, the name and registration number. If the payment of a State fee is made on behalf of another person, information must be given identifying that person: číslo věci (je-li známo); u fyzických osob jméno, příjmení a osobní identifikační číslo; u právnických osob název a registrační číslo.

Státní poplatek za předložení exekučního titulu nebo jiného exekučního dokladu lze uhradit na účet státní pokladny. Státní poplatek za podání návrhu na výkon exekučního titulu nebo jiného exekučního dokumentu (Odkaz se otevře v novém okně.oddíl 34 občanského soudního řádu, odst. 6) se hradí takto:

Příjemce: Valsts kase

Registrační číslo: 90000050138

Číslo účtu: LV71TREL1060190911300

Banka příjemce: Valsts kase

Kód BIC: TRELLV22

Účel platby: uveďte údaje identifikující danou osobu nebo věc: číslo věci (je-li známo); u fyzických osob jméno, příjmení a osobní identifikační číslo; u právnických osob název a registrační číslo. Pokud se platba státního poplatku provádí jménem jiné osoby, je nutno uvést informace, které tuto osobu identifikují: číslo věci (je-li známo); u fyzických osob jméno, příjmení a osobní identifikační číslo; u právnických osob název a registrační číslo.

Registrační poplatek lze uhradit na účet státní pokladny. Registrační poplatek (Odkaz se otevře v novém okně.oddíl 38 občanského soudního řádu) se hradí takto:

Příjemce: Valsts kase

Registrační číslo: 90000050138

Číslo účtu: LV39TREL1060190911100

Banka příjemce: Valsts kase

Kód BIC: TRELLV22

Účel platby: uveďte údaje identifikující danou osobu nebo věc: číslo věci (je-li známo); u fyzických osob jméno, příjmení a osobní identifikační číslo; u právnických osob název a registrační číslo. Pokud se platba registračního poplatku provádí jménem jiné osoby, je nutno uvést informace, které tuto osobu identifikují: číslo věci (je-li známo); u fyzických osob jméno, příjmení a osobní identifikační číslo; u právnických osob název a registrační číslo.

Výdaje spojené s přezkumem případu a výdaje spojené s vymáháním povinností na základě oznámení lze hradit na účet soudní kanceláře (Tiesu administrācija). Výdaje spojené s přezkumem případu (Odkaz se otevře v novém okně.oddíl 39 občanského soudního řádu) a výdaje spojené s vymáháním povinností na základě oznámení (Odkaz se otevře v novém okně.oddíl 4063 občanského soudního řádu):

Okresní (městské) soudy a krajské soudy:

Příjemce: Tiesu administrācija

Registrační číslo: 90001672316

Číslo účtu: LV51TREL2190458019000

Banka příjemce: Valsts kase

Kód BIC: TRELLV22

Účel platby: „21499“, a uveďte údaje identifikující danou osobu nebo věc: číslo věci (je-li známo); u fyzických osob jméno, příjmení a osobní identifikační číslo; u právnických osob název a registrační číslo. Pokud se platba výdajů souvisejících s přezkumem věci provádí jménem jiné osoby, je nutno uvést informace, které tuto osobu identifikují: číslo věci (je-li známo); u fyzických osob jméno, příjmení a osobní identifikační číslo; u právnických osob název a registrační číslo.

Co dělat po uhrazení poplatků?

Při podání návrhu k soudu je nutno přiložit písemnosti potvrzující úhradu státních poplatků a dalších nákladů řízení podle daného řízení a ve výši stanovené zákonem. Před provedením konkrétní požadované služby je nutno rovněž uhradit registrační poplatek. Před přezkumem případu je nutno uhradit veškeré náklady spojené s tímto přezkumem.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 09/04/2020

Soudní poplatky související s řízením o drobných nárocích - Litva


Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

S ohledem na evropské řízení o drobných nárocích je vybírán soudní poplatek ve výši stanovené v čl. 80 odst. 1 bodu 1 litevského občanského soudního řádu (Civilinio proceso kodeksas).

Podle usnesení č. 1240 vlády Litevské republiky ze dne 27. října 2011, kterým se schvalují pravidla pro výpočet, úhradu, započtení a vrácení soudních poplatků, lze tento poplatek uhradit rovněž elektronicky.

Které poplatky je třeba uhradit?

Soudní poplatky se hradí ve výši stanovené v dalším odstavci.

V jaké výši?

Podle výše nároku 3%, nejméně však 50 LTL. Jsou-li procesní písemnosti a jejich přílohy předloženy soudu pouze elektronicky, účtuje se částka odpovídající 75% poplatku vztahujícího se na příslušnou procesní písemnost, nejméně však 10 LTL.

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

K návrhu je nutno připojit písemnosti a jiné důkazy, které jsou základem nároků žadatele, jakož i doklad o uhrazení soudního poplatku.

Jestliže soudní poplatek uhrazen nebyl, vydá soud příkaz, v němž je stanovena přiměřená lhůta pro splnění této povinnosti, která nesmí být kratší než sedm dní. Příkaz je doručen nejpozději následující pracovní den po jeho vydání.

Pokud účastník řízení předkládající procesní písemnost dodržel pokyny soudu ve stanovené lhůtě, má se za to, že procesní písemnost byla podána ke dni, k němuž byla soudu předložena původně. V opačném případě se má za to, že procesní písemnost předložena nebyla, a nejpozději do pěti pracovních dnů od uplynutí lhůty pro splnění povinnosti vydá soudce příkaz k vrácení procesní písemnosti spolu s veškerými připojenými dokumenty osobě, která ji podala.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Soudní poplatek se hradí na příjmový rozpočtový účet Státní daňové inspekce v rámci ministerstva financí, a to způsobem, který si dotyčná osoba zvolí (elektronické bankovnictví, platba v hotovosti, bankovní převod atd.).

Co dělat po uhrazení poplatků?

Doklad o uhrazení soudního poplatku poplatku představuje příkaz k úhradě či jiný doklad potvrzující platbu, který musí obsahovat tyto údaje:

 1. jméno, příjmení a osobní identifikační číslo plátce (u právnických osob: název a identifikační číslo organizace);
 2. jméno, příjmení a osobní identifikační číslo druhé strany (žalovaného, dlužníka atd.) (u právnických osob: název a identifikační číslo organizace);
 3. datum platby;
 4. kód platby;
 5. uhrazená částka;
 6. účel platby (údaj „soudní poplatek“ a název soudu, u něhož je řízení zahájeno).

Pokud soudní poplatek uhradí zástupce účastníka řízení (advokát, jeho asistent nebo jiná osoba zastupující zájmy dotyčné strany), měl by příkaz k úhradě či jiný doklad potvrzující platbu kromě výše zmíněných údajů uvádět jméno, příjmení a osobní číslo (u právnických osob: název a identifikační číslo organizace) zastupované strany.

Je-li soudní poplatek uhrazen elektronickými prostředky, doklad k potvrzení platby se nevyžaduje.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 02/04/2020

Soudní poplatky související s řízením o drobných nárocích - Lucembursko


Které poplatky je třeba uhradit?

Ze skutečnosti, že se spor předloží občanskému soudci (jinak také „předložení věci občanskému soudu“) neplynou žádné jiné fixní náklady, než jsou náklady na úkony soudního vykonavatele a odměny advokáta. Na úrovni občanských soudů v zásadě nevznikají žádné náklady. Po vynesení rozsudku mohou vzniknout další náklady spojené s výkonem rozhodnutí, případně na základě žádosti strany, která měla ve věci úspěch.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 28/02/2020

Soudní poplatky související s řízením o drobných nárocích - Maďarsko


Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Pravidla upravující soudní poplatky, které je třeba uhradit v řízeních zahájených v Maďarsku podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích, jsou stanovena v zákoně č. XCIII z roku 1990 o poplatcích. Podle těchto pravidel musí být při zahájení řízení uhrazen poplatek ve výši 6 procent z hodnoty předmětného nároku buď zakoupením kolkové známky na poště, nebo uhrazením poplatku příslušnému státnímu daňovému orgánu. Poplatek lze státnímu daňovému orgánu uhradit rovněž bankovním převodem.

Které poplatky je třeba uhradit?

Při zahájení řízení o drobných nárocích musí být uhrazeny soudní poplatky.

V jaké výši?

V případě peněžitých nároků je třeba uhradit 6 procent z hodnoty nároku bez dodatečných poplatků (úroky, náklady), zatímco v případě nepeněžitých nároků je třeba uhradit 6 procent odhadované hodnoty nároku, avšak nejméně 15 000 HUF. V případě peněžitých nároků denominovaných v jiných měnách, než je forint, se tento poplatek hradí podle hodnoty daného nároku přepočtené průměrným směnným kurzem centrální banky platným v den uplatnění nároku.

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Navrhovatelé, kteří neuhradí poplatek při zahájení řízení, obdrží od soudu žádost o úhradu. Pokud ji navrhovatel v dané lhůtě nesplní, soud jeho žalobu zamítne.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

 1. Procesní poplatek lze zaplatit kolkovou známkou. Kolkové známky je možno zakoupit na poště. Pokud se procesní poplatek platí kolkovou známkou, zaokrouhluje se daná částka buď směrem nahoru nebo směrem dolů, takže jakýkoli zůstatek pod 50 HUF se nebere v úvahu a jakýkoli zůstatek nad 50 HUF se počítá jako 100 HUF.
 2. Navrhovatel může procesní poplatek uhradit rovněž na základě výpočtu státního daňového orgánu. V tomto případě je nutno státnímu daňovému orgánu předložit žalobní formulář s jednou kopií. Vypočtený poplatek lze uhradit peněžní poukázkou poskytnutou státním daňovým orgánem, převodem na účet určený státním daňovým orgánem, případně, pokud je to možné, bankovní kartou. Pro účely výpočtu procesního poplatku lze žalobní formulář podat na kterémkoli okresním finančním ředitelství státní správy daní a cel (Nemzeti Adó- és Vámhivatal), případně na tomto ředitelství v hlavním městě.

Co dělat po uhrazení poplatků?

 1. Je-li procesní poplatek hrazen kolkovou známkou, je nutno tuto známku nalepit na návrh, který musí být následně předložen soudu. Klient nesmí kolkovou známku nalepenou na návrhu žádným způsobem upravovat ani označovat.
 2. Je-li procesní poplatek hrazen na základě výpočtu, státní daňový orgán na daném návrhu pro účely výpočtu poplatku potvrdí, že byla žaloba podána,a žaloba pak může být následně předložena soudu.

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 08/04/2020

Soudní poplatky související s řízením o drobných nárocích - Malta


Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Soudní poplatky vztahující se na toto řízení jsou následující:

Sazebník A druhého seznamu podpůrných právních předpisů 380.01, Pravidla soudu pro drobné nároky.

Článek 2 sazebníku B kapitoly 12 sbírky zákonů Malty – zákoníku organizace soudů a civilního řízení

Úhradu registračních poplatků nelze provést elektronicky.

Které poplatky je třeba uhradit?

Formulář A – Žalobní formulář

Formulář C – Odpovědní formulář

Formulář D – Osvědčení o rozhodnutí vydaném v rámci evropského řízení o drobných nárocích

V jaké výši?

Formulář A – Žalobní formulář registrační poplatek ve výši 40,00 EUR a poplatek ve výši 7,20 EUR za oznámení každému žalovanému

Formulář C – Odpovědní formulář registrační poplatek ve výši 25,00 EUR a poplatek ve výši 7,20 EUR za oznámení

Formulář D – Osvědčení o rozhodnutí vydaném v rámci evropského řízení o drobných nárocích registrační poplatek ve výši 20,00 EUR

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Formulář nebude zpracován, dokud nebude provedena platba

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Soudní poplatky můžete uhradit na následující bankovní účet:

Jméno držitele účtu

MALTA GOVERNMENT CASHIER

IBAN (mezinárodní bankovní účet)

MT55MALT011000040001EURCMG5001H

Kód vnitrostátní banky

SORT CODE 01100

Číslo účtu

40001EUR-CMG5-001-H

Kód BIC/SWIFT

MALTMTMT

Název banky

CENTRAL BANK OF MALTA

Adresa banky

CASTILLE PLACE

VALLETTA

MALTA

Měna účtu

EURO

Co dělat po uhrazení poplatků?

Předložit potvrzení vydané bankou, jejímž prostřednictvím byla transakce provedena


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 08/04/2020

Soudní poplatky související s řízením o drobných nárocích - Nizozemí


Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Žaloby podle evropského řízení o drobných nárocích (nařízení (ES) Odkaz se otevře v novém okně.č. 861/2007, které vstoupilo v platnost dne 1. ledna 2009), se předkládají soudu, který je příslušný podle obvyklých pravidel pro určování příslušnosti ratione loci prostřednictvím formuláře A. Cílem evropského řízení o drobných nárocích je zjednodušit a urychlit přeshraniční nároky až do výše 5 000 EUR. Toto nařízení platí pro všechny členské státy EU s výjimkou Dánska.

Evropské řízení o drobných nárocích je stranám sporu k dispozici jako alternativa k řízení upravenému právními předpisy členských států. Rozhodnutí vydané v rámci evropského řízení o drobných nárocích je uznáváno a je vykonatelné v jiném členském státě, aniž je nutné prohlášení vykonatelnosti a bez možnosti napadnout jeho uznání.

Byly vypracovány vzorové formuláře pro řízení o drobných nárocích ve všech jazycích EU. Pro zahájení řízení je nutno vyplnit formulář A. K tomuto formuláři by měly být přiloženy veškeré příslušné dokumenty, jako jsou například potvrzení a faktury.

Jediným důvodem, proč lze výkon v jiném členském státě odmítnout, je případ, kdy je to neslučitelné s jiným rozhodnutím vydaným v jiném členském státě pro stejné strany. Výkon rozhodnutí se provádí v souladu s vnitrostátními pravidly a postupy členského státu, ve kterém je rozhodnutí vykonáváno.

Které poplatky je třeba uhradit?

Výše soudních poplatků závisí na výši nároku nebo návrhu. Viz také: V jaké výši?

V jaké výši?

Příslušné poplatky za rok 2019 jsou rozděleny takto:

Povaha nebo výše nároku nebo návrhu

Soudní poplatky pro jiné než fyzické osoby

Soudní poplatky pro fyzické osoby

Soudní poplatky pro osoby s nedostatkem prostředků

Případy týkající se nároku nebo návrhu

— v neurčité výši, nebo

— ve výši nepřesahující

500 EUR

121 €

81 €

81 €

Případy vztahující se k nároku nebo návrhu týkajícímu se částky vyšší než:

500 EUR a nepřesahující 12 500 EUR

486 €

231 €

81 €

Pro více informací viz: Odkaz se otevře v novém okně.Nizozemský soudní systém Odkaz se otevře v novém okně.Nizozemská Rada pro právní pomoc (Raad voor rechtsbijstand).

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Soudní poplatky musí být uhrazeny předem. Pokud platba nebude provedena do 1 měsíce, bude případ zamítnut a neprojedná se.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Zaslanou fakturu lze uhradit převodem (elektronickým nebo jiným).

Co dělat po uhrazení poplatků?

Po provedení úhrady je žalovaný vyrozuměn a je požádán o vyplnění a vrácení odpovědního formuláře.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích

Formulář A

Odkaz se otevře v novém okně.Nizozemský soudní systém

Odkaz se otevře v novém okně.Nizozemská Rada pro právní pomoc


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 25/02/2020

Soudní poplatky související s řízením o drobných nárocích - Rakousko

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.


Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Podle nařízení (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích, se dokument, kterým se zahajuje řízení, označuje jako žaloba (Klage), jak je rovněž stanoveno ve vnitrostátním právu. Rakouský zákon o soudních poplatcích proto neobsahuje samostatné vnitrostátní ustanovení o žalobách podle tohoto nařízení. Žaloba a následné řízení v prvním stupni spadají pod sazební položku 1 (Tarifpost 1) rakouského zákona o soudních poplatcích (Gerichtsgebührengesetz), který se vztahuje na všechna vnitrostátní občanskoprávní řízení.

Které poplatky je třeba uhradit?

V řízeních týkajících se žalob v rámci evropského řízení o drobných nárocích v prvním stupni se použije sazební položka 1 zákona o soudních poplatcích v souladu s poznámkou 1 k sazební položce 1 zákona o soudních poplatcích. Tento paušální poplatek se hradí bez ohledu na to, zda bylo dané řízení dokončeno či nikoli. Snížení (na jednu čtvrtinu) se uplatní pouze v případě, že je žaloba okamžitě vzata zpět nebo je zamítnuta před doručením námitky protistraně (poznámka 3 k sazební položce 1 zákona o soudních poplatcích). Podle rakouského systému soudních poplatků se v občanskoprávním řízení v prvním stupni hradí poplatek pouze za návrh na zahájení řízení (v tomto případě žaloba v rámci evropského řízení o drobných nárocích). Za další řízení v prvním stupni nejsou účtovány žádné další soudní poplatky.

Podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích vzniká povinnost uhradit poplatky v okamžiku podání žaloby v rámci evropského řízení o drobných nárocích u soudu. Pokud je žaloba následně rozšířena, vzniká povinnost úhrady poplatků okamžikem předložení písemných podání. Při jednání vzniká povinnost úhrady poplatků při zaznamenání rozšíření žaloby nebo vypořádání, které překračuje rámec předmětu žaloby). Poplatek je nutno uhradit v tomto okamžiku. Nejpozději do této doby je nutno podat rovněž žádosti o osvobození od úhrady soudních poplatků prostřednictvím procesní pomoci (Verfahrenshilfe), jsou-li splněny příslušné podmínky.

Žádosti o přezkum podle článku 18 uvedeného nařízení jsou bezplatné.

V jaké výši?

Výpočet soudních poplatků za řízení v prvním stupni závisí na hodnotě předmětu žaloby (sporná částka uvedená v žalobě nebo později v rozšíření žaloby) a na počtu stran. Pro ilustraci níže uvádíme úplnou tabulku sazeb podle sazební položky 1 zákona o soudních poplatcích (k 1. říjnu 2013; aktuální znění Odkaz se otevře v novém okně.§ 32 zákona o soudních poplatcích najdete v uvedeném odkazu):

Sazební položka 1

Hodnota předmětu žaloby

Poplatek k úhradě


nepřesahuje

150 EUR


22 EURpřesahuje

150 EUR, ale nepřesahuje

300 EUR

43 EURpřesahuje

300 EUR, ale nepřesahuje

700 EUR

61 EURpřesahuje

700 EUR, ale nepřesahuje

2 000 EUR

102 EURpřesahuje

2 000 EUR, ale nepřesahuje

3 500 EUR

163 EURpřesahuje

3 500 EUR, ale nepřesahuje

7 000 EUR

299 EURpřesahuje

7 000 EUR, ale nepřesahuje

35 000 EUR

707 EURpřesahuje

35 000 EUR, ale nepřesahuje

70 000 EUR

1 389 EURpřesahuje

70 000 EUR, ale nepřesahuje

140 000 EUR

2 779 EURpřesahuje

140 000 EUR, ale nepřesahuje

210 000 EUR

4 170 EURpřesahuje

210 000 EUR, ale nepřesahuje

280 000 EUR

5 560 EURpřesahuje

280 000 EUR, ale nepřesahuje

350 000 EUR

6 949 EURpřesahuje

350 000 EUR


1,2 % sporné částky plus 2 987 EUR

Pokud existují více než dvě strany sporu, lze podle § 19a zákona o soudních poplatcích připočítat příplatek za více stran ve výši 10 % až 50 %.

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

V případě opožděné úhrady je podle § 31 zákona o soudních poplatcích stanovena pokuta v pevné výši 21 EUR (ke dni 1. října 2013). Pozdní úhrada soudního poplatku však nemá žádný vliv na průběh občanskoprávního řízení jako takového. Soudní řízení není závislé na úhradě soudních poplatků – je prováděno zcela nezávislým způsobem.

Vymáhání soudních poplatků soudním orgánem se řídí rakouským zákonem o vymáhání soudních poplatků (Gerichtliches Einbringungsgesetz). Pokud soudní orgán musí v důsledku nezaplacení podle § 6a zákona o vymáhání soudních poplatků vydat platební příkaz (exekuční titul pro vymáhání soudních poplatků), je třeba zaplatit další poplatek ve výši 8 EUR (ke dni 1. ledna 2014).

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Způsob platby je upraven v § 4 zákona o soudních poplatcích. Podle § 4 lze poplatky hradit bankovní kartou s funkcí ATM nebo kreditní kartouvkladem nebo bankovním převodem na účet příslušného soudu nebo hotovostním vkladem u téhož soudu. Bankovní údaje soudu jsou k dispozici na webových stránkách spolkového ministerstva spravedlnosti Odkaz se otevře v novém okně.http://www.justiz.gv.at/, na kartě Soudy (Gerichte)).

Všechny poplatky lze hradit rovněž inkasem, pokud je soud (nebo rakouský soudní systém obecně) oprávněn inkasovat soudní poplatky z účtu oznámeného stranou, která tyto poplatky dluží, a vkládat je na účet soudu. Za tímto účelem musí návrh (žaloba v rámci evropského řízení o drobných nárocích) specifikovat účet, ze kterého mají být tyto poplatky inkasovány, a oprávnění k jejich inkasu, například uvedením odkazu „Gebühreneinzug!“ nebo „AEV!“. U omezeného povolení může být v návrhu rovněž uvedena maximální částka, kterou lze inkasovat (§ 5 a § 6 nařízení o inkasu (Abbuchungs- und Einziehungs-Verordnung)).

Při podání žaloby v rámci evropského řízení o drobných nárocích prostřednictvím rakouského systému elektronického soudnictví (Elektronischer Rechtsverkehr, ERV) musí být poplatky uhrazeny inkasem. V tomto případě nelze stanovit maximální částku, která může být inkasována.

Co dělat po uhrazení poplatků?

Pokud jsou spolkové orgány oprávněny požadovat soudní poplatky při podání návrhu (žaloby podle evropského řízení o drobných nárocích) a neexistuje povolení k inkasu, musí být k žádosti přiložen doklad o zaplacení poplatků (doklad o převodu). (§ 4 zákona o soudních poplatcích). Pokud je úhrada provedena bankovní kartou, kreditní kartou, vkladem nebo převodem na účet příslušného soudu nebo inkasem z účtu dané strany, informuje rakouská spolková účetní agentura soudní orgán o zaúčtování plateb provedených na účet soudu až v pozdější fázi. Postup týkající se oznamování soudních poplatků končí okamžikem předložení dokladu o úhradě (v plné výši).

V případě přeplatku lze do pěti let uplatnit nárok na vrácení přeplatku soudních poplatků (§ 6c odst. 1 bod 1 zákona o vymáhání soudních poplatků).


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 06/04/2020

Soudní poplatky související s řízením o drobných nárocích - Polsko


Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Poplatky v občanskoprávním řízení upravuje zákon o soudních nákladech v občanskoprávních věcech ze dne 28. července 2005 (konsolidované znění: sbírka zákonů z roku 2014, položka 1025). Poplatek je zpravidla splatný u jakékoli podané žaloby, včetně žaloby podané v rámci řízení, které upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích .

Zákon o soudních nákladech v občanskoprávních věcech umožňuje podat žádost o osvobození od těchto nákladů (Hlava IV – Osvobození od nákladů soudního řízení).

Které poplatky je třeba uhradit?

Pro řízení o drobných nárocích platí pevně stanovený poplatek.

V jaké výši?

Za žaloby podané v rámci evropského řízení o drobných nárocích je účtován pevně stanovený poplatek ve výši 100 PLN (článek 27b zákona o soudních nákladech v občanskoprávních věcech). Stejný poplatek se účtuje za odvolání (článek 18 ve spojení s článkem 27b zákona).

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Podle čl. 1262 §1 zákona ze dne 17. listopadu 1964 – Občanský soudní řád (Sbírka zákonů č. 43, položka 269 ve znění pozdějších předpisů) se soud nebude zabývat procesními dokumenty, dokud nebude splatný poplatek uhrazen. Jinými slovy poplatek musí být uhrazen při podání procesního dokumentu (žaloby) u příslušného soudu, nebo musí být podána žádost o osvobození od soudních nákladů.

Procesní následky neuhrazení poplatku za procesní dokument jsou mimo jiné stanoveny v Odkaz se otevře v novém okně.článcích 130Odkaz se otevře v novém okně.1302 občanského soudního řádu.

Podle článku 130 občanského soudního řádu pokud procesní dokument (včetně žaloby) nelze zpracovat v důsledku neuhrazení poplatku, předseda senátu vyzve účastníka, aby tuto platbu provedl do jednoho týdne, v opačném případě je procesní dokument vrácen. Pokud procesní dokument podala osoba žijící v zahraničí, která v Polsku nemá jmenovaného zástupce, předseda senátu určí lhůtu pro platbu poplatku, která nesmí být kratší než jeden měsíc. Není-li procesní poplatek uhrazen v uvedené lhůtě, procesní dokument je účastníkovi vrácen. Je-li poplatek uhrazen v uvedené lhůtě, má procesní dokument právní účinky ode dne podání.

Podle článku 1302 občanského soudního řádu procesní dokument, který podal právník nebo patentový zástupce, aniž by provedl platbu, je vrácen bez výzvy k provedení platby, je-li poplatek pevně stanovený, nebo je úměrný výši sporu uvedené účastníkem. Je-li však poplatek za procesní dokument uhrazen do jednoho týdne od doručení rozhodnutí vrátit dokument, má dokument právní účinky ode dne podání.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Způsoby platby soudních poplatků v občanskoprávních věcech určuje Odkaz se otevře v novém okně.nařízení ministra spravedlnosti ze dne 31. ledna 2006, kterým se stanoví způsoby platby soudních poplatků v občanskoprávních věcech (sbírka zákonů č. 27, položka 199), kterým se provádí výše uvedený zákon o soudních nákladech v občanskoprávních věcech.

Soudní poplatky v občanskoprávních věcech lze uhradit bezhotovostně na běžný účet příslušného soudu (údaje o účtu lze získat přímo od soudu nebo na jeho webových stránkách nebo na webových stránkách ministerstva spravedlnosti), přímo na pokladně soudu nebo ve formě kolků pro soudní poplatky, které lze zakoupit na pokladně soudu.

Co dělat po uhrazení poplatků?

Po uhrazení poplatku a předložení všech chybějících dokumentů přistoupí soud k projednání věci na uzavřeném zasedání. Soud může naplánovat slyšení pouze v případech uvedených v nařízení č. 861/2007.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 26/02/2020

Soudní poplatky související s řízením o drobných nárocích - Rumunsko


Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Evropské řízení o drobných nárocích upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. Července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích.

Systém soudních poplatků upravuje mimořádné nařízení č. 80/2013, které je v platnosti od 26. června 2013. Tento legislativní akt byl přijat po změně právního rámce pro vedení občanského soudního řízení přijetím občanského soudního řádu a zavedením nových institucí přijatých podle občanského zákoníku.

Soudní poplatky platí všechny fyzické a právnické osoby a platí se za služby poskytované soudy i ministerstvem spravedlnosti (Ministerul Justiției) a státním zastupitelstvím při Vrchním kasačním a trestním soudu (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție).

V Rumunsku lze soudní poplatky uhradit online; elektronický platební systém však dosud není funkční.

Které poplatky je třeba uhradit?

Soudní poplatky jsou splatné jak u soudu prvního stupně, tak u odvolacích soudů, za podmínek stanovených zákonem.

V souvislosti se soudními poplatky mohou mít fyzické osoby na základě žádosti nárok na snížení, osvobození nebo platbu na splátky podle mimořádného nařízení vlády č. 51/2008 o veřejné právní pomoci v občanskoprávních věcech, schválené se změnami zákonem č. 193/2008, ve znění pozdějších předpisů. Právnickým osobám mohou být poskytnuty prostředky k úhradě soudních poplatků podle čl. 42 odst. 2 mimořádného nařízení vlády č. 80/2013.

V jaké výši?

Podle stávajících právních předpisů soudní poplatek pro podání žalobního návrhu stanoví čl. 3 odst. 1 mimořádného nařízení vlády č. 80/2013 takto:

 1. do hodnoty 500 RON – 8%, nejméně však 20 RON;
 2. pro hodnoty mezi 501 a 5 000 RON – 40 RON + 7% u hodnoty převyšující 500 RON;
 3. pro hodnoty mezi 5 001 a 25 000 RON – 355 RON + 5% u hodnoty převyšující 5 000 RON.

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

V souladu s mimořádným nařízením vlády č. 80/2013 se soudní poplatek hradí předem. Pokud žalobce nesplní povinnost poplatek uhradit ve lhůtě stanovené zákonem nebo soudem, bude žalobní návrh zrušen jako neuhrazený nebo případně vyřízen v mezích zákonně zaplaceného poplatku. Kromě toho pokud byla žádost o prostředky k úhradě soudního poplatku zamítnuta a žalobce splatný poplatek neuhradil ve lhůtě stanovené soudem a do spisu nezahrnul žádný důkaz o platbě, soud žalobní návrh zruší jako neuhrazený.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Soudní poplatky může dlužník uhradit v hotovosti, bankovním převodem nebo platbou online na samostatný účet příjmů z místního rozpočtu „soudní poplatky a další poplatky“ správního oddělení v místě, kde má fyzická osoba bydliště nebo místo pobytu, nebo v případě fyzických osob sídlo. Náklady na převod poplatku nese dlužník poplatku.

Pokud dlužník nemá v Rumunsku bydliště, místo pobytu nebo sídlo, poplatek se případně hradí na místní rozpočtový účet správního oddělení soudu, u kterého je podána žaloba nebo návrh na zahájení řízení.

Soudní poplatky se hradí v hotovosti na ředitelství pro daně a cla u správních oddělení, kde mají fyzické osoby bydliště nebo místo pobytu nebo právnická osoba sídlo.

Soudní poplatky se hradí bankovním převodem a online.

Co dělat po uhrazení poplatků?

Potvrzení o zaplacení soudních poplatků, které se vydává pro platby v hotovosti nebo platební příkaz, se předkládá při podání návrhu na zahájení řízení.

Potvrzení o platbě, případně platební příkaz k uhrazení soudních poplatků nemá standardní formát a vydává jej správní oddělení, u nějž je platba provedena.

Je-li poplatek uhrazen až poté, co soud dlužníkovi o této skutečnosti zašle oznámení, musí žalobce do deseti dní od přijetí oznámení dodat do spisu doklad o uhrazení poplatku.

Doklad o uhrazení poplatku lze podat osobně u soudu nebo poštou a je nutné uvést číslo spisu (věci), za nějž byla platba provedena. Toto číslo je uvedeno v oznámení soudu dotčené straně.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 21/02/2020

Soudní poplatky související s řízením o drobných nárocích - Slovinsko


Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Soudní poplatky, které se hradí v evropském řízení o drobných nárocích, jsou uvedeny ve slovinském zákoně o soudních poplatcích (Zakon o sodnih taksahUradni list RS (Úřední věstník Republiky Slovinsko) č. 37/08, 97/10, 63/13, Odkaz se otevře v novém okně.58/14 – rozhodnutí Ústavního soudu, Odkaz se otevře v novém okně.19/15 – rozhodnutí Ústavního soudu, 30/16 a 10/17 ZPP (zákon, kterým se mění zákon o sporném občanskoprávním řízení), dále jen jako ZST-1), což je obecný zákon o soudních poplatcích.

ZST-1 (článek 6) poskytuje právní základ pro platby soudních poplatků v hotovosti, elektronickými penězi a jinými platnými způsoby platby, což se rovněž vztahuje na platby poplatků v rámci evropského řízení o drobných nárocích. V praxi lze soudní poplatky uhradit elektronicky prostřednictvím webových platebních služeb jednotlivých bank.

Které poplatky je třeba uhradit?

V rámci evropského řízení o drobných nárocích se na celé řízení vztahuje jednorázový soudní poplatek. Osobou povinnou uhradit soudní poplatek je žalobce a platba musí být provedena v okamžiku podání návrhu na zahájení řízení u soudu.

V jaké výši?

Výše soudního poplatku v rámci evropského řízení o drobných nárocích, jenž musí žalobce při podání návrhu na zahájení řízení u soudu uhradit, záleží na hodnotě nároku:

 • je-li hodnota nároku do 300 EUR, poplatek činí 54 EUR,
 • je-li hodnota nároku v rozsahu 301–600 EUR, poplatek činí 78 EUR,
 • je-li hodnota nároku v rozsahu 601–900 EUR, poplatek činí 102 EUR,
 • je-li hodnota nároku v rozsahu 901–1 200 EUR, poplatek činí 126 EUR,
 • je-li hodnota nároku v rozsahu 1 201–1 500 EUR, poplatek činí 150 EUR,
 • je-li hodnota nároku v rozsahu 1 501–2 000 EUR, poplatek činí 165 EUR,
 • je-li hodnota nároku v rozsahu 2 001–2 500 EUR, poplatek činí 180 EUR,
 • je-li hodnota nároku v rozsahu 2 501–3 000 EUR, poplatek činí 195 EUR,
 • je-li hodnota nároku v rozsahu 3 001–3 500 EUR, poplatek činí 210 EUR,
 • je-li hodnota nároku v rozsahu 3 501–4 000 EUR, poplatek činí 225 EUR,
 • je-li hodnota nároku v rozsahu 4 001–4 500 EUR, poplatek činí 240 EUR,
 • je-li hodnota nároku v rozsahu 4 501–5 000 EUR, poplatek činí 255 EUR.

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Neuhradí-li žalobce soudní poplatek včas, soud přesto řízení zahájí a soudní poplatek je poté v případě potřeby vymáhán.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

ZST-1 (článek 6) poskytuje právní základ pro platby soudních poplatků v hotovosti, elektronickými penězi a jinými platnými způsoby platby, což se rovněž vztahuje na platby poplatků v rámci evropského řízení o drobných nárocích.

V praxi lze soudní poplatky uhradit elektronicky prostřednictvím webových platebních služeb jednotlivých bank, nebo je lze uhradit přímo prostřednictvím poskytovatele platebních služeb nebo na pokladně soudu (v hotovosti nebo terminálu POS).

Každá banka má pro elektronické platby vlastní webovou platební službu.

Povinná osoba může soudní poplatek uhradit předem, tj. po podání návrhu na zahájení řízení u soudu, nebo může podat návrh u soudu a počkat, až jí soud zašle oznámení o platbě v příslušné výši a všechny ostatní údaje potřebné k provedení platby.

Co dělat po uhrazení poplatků?

Je-li poplatek uhrazen s uvedením příslušného referenčního čísla (které soud sdělil povinné osobě v oznámení o platbě), povinná osoba nemusí soudu poskytnout potvrzení o platbě. V těchto případech je soud informován o platbě prostřednictvím zvláštního systému elektronického bankovnictví (UJPnet), kde je pro identifikaci jednotlivých plateb rozhodující správné referenční číslo.

Je-li však soudní poplatek uhrazen bez uvedení příslušného referenčního čísla, musí povinná osoba soudu předložit doklad o zaplacení. Neexistují žádné speciální formální podmínky týkající se platnosti tohoto dokladu. Soud v případě potřeby na základě tohoto dokladu ověří úhradu soudního poplatku na platformě UJPnet (zejména pokud soudní poplatek není uhrazen na pokladně soudu).


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 06/04/2020

Soudní poplatky související s řízením o drobných nárocích - Švédsko


Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

„Poplatek za podání návrhu se vybírá při zahájení některého z následujících řízení v následující výši.

Kategorie A …………………………………900 SEK (1) /…/ občanskoprávní žaloby podle nařízení (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích“ (příloha nařízení (1987: 452) o poplatcích u obecných soudů).

Poplatek za podání návrhu se hradí soudu, u kterého se žaloba podává. V současné době není možné hradit tento poplatek elektronicky prostřednictvím webové stránky.

(1) Tato částka se uplatňuje ode dne 1. července 2014.

Které poplatky je třeba uhradit?

U řízení o drobných nárocích se hradí pouze jeden poplatek za podání návrhu, a to v okamžiku podání návrhu soudu. Za řízení nebo za procesní opatření se nevybírají žádné další poplatky.

V jaké výši?

Poplatek za podání návrhu, který od 1. července 2014 činí 900 SEK, představuje celkovou částku za dané řízení.

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Pokud neuhradíte poplatek za podání návrhu poté, co jste byli požádáni o dokončení návrhu provedením platby, bude případ odmítnut a soud se vaší žalobou nebude zabývat. Po odmítnutí je možné podat novou žalobu ve stejné věci.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Poplatek za návrh můžete zaplatit v hotovosti nebo kartou na recepci soudu nebo prostřednictvím soudního účtu PlusGiro. Kontaktní údaje soudu a podrobnosti o čísle účtu najdete Odkaz se otevře v novém okně.zde.

Co dělat po uhrazení poplatků?

Po provedení platby již není třeba podnikat žádné další kroky a zpravidla není nutno ani předkládat doklad o platbě. Soud přiřadí provedené platby k žalobám, které mu byly předloženy. Chcete-li usnadnit přiřazení své žaloby k příslušné platbě, uveďte při provádění platby své celé jméno a celé jméno protistrany. Potvrzení o platbě si vždy uschovejte, protože jej lze v případě potřeby využít k dohledání platby.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 08/04/2020

Soudní poplatky související s řízením o drobných nárocích - Anglie a Wales


Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Žalobce může využít postup podle nařízení o řízení o drobných nárocích, pokud podává žalobu proti žalovanému v přeshraničním případu, jestliže hodnota nároku (bez navýšení o úroky, náklady a výlohy) nepřesahuje částku 2 000 EUR. Přeshraničním případem se rozumí případ, ve kterém má alespoň jedna ze stran bydliště nebo místo obvyklého pobytu v jiném členském státě, než je členský stát soudu, u něhož byla podána žaloba. Toto řízení lze využít jak v případě peněžitého nároku, tak v případě nepeněžitého nároku v občanských i obchodních věcech. V Anglii a Walesu může být řízení zahájeno u soudu hrabství (County Court), nikoliv však u Vrchního soudu (High Court).

Které poplatky je třeba uhradit?

Soudní poplatky v evropském řízení o drobných nárocích jsou stejné jako ve vnitrostátním řízení o drobných nárocích.

Úhrada soudního poplatku je nezbytná pro zahájení evropského řízení o drobném nároku. Pokud si přejete platit debetní nebo kreditní kartou, je třeba uvést příslušné údaje o kartě v příloze „Evropské řízení o drobných nárocích, formulář A“.

V případech, kde bude nutné pro vyřešení sporu věc projednat, je třeba uhradit i poplatek za projednání.

Pokud bude třeba nárok i vymáhat, bude vyžadován další soudní poplatek. Další podrobnosti o dostupných způsobech řízení najdete na stránkách o vymáhání v Anglii a Walesu.

V jaké výši?

Soudní poplatky v Anglii a Walesu lze dohledat v informačním letáku s názvem Odkaz se otevře v novém okně.EX50 – Soudní poplatky v občanských a rodinných věcech.

Pro usnadnění odkazu jsou poplatky za drobné nároky uvedené níže v tabulce platné od 17. listopadu 2016. Výše soudních poplatků se může měnit, je proto třeba vždy ověřit u soudu, právního zástupce nebo u jiných zainteresovaných subjektů, zda je daná částka stále aktuální. Tyto poplatky jsou uvedeny v britských librách (GBP). Pro výpočet ekvivalentu v eurech musí být převod proveden v den, kdy si přejete podat žalobu.

1.1 Pro zahájení řízení (včetně řízení zahájeného poté, co je zahájení řízení prohlášeno za přípustné po vyloučení případů týkajících se Střediska soudu hrabství pro obchod (County Court Business Centre – CCBC), které byly zahájeny uživateli střediska, nebo případů podaných uživateli služby vymáhání peněžních nároků online (Money Claim OnLine)) za účelem vymáhání peněžité částky, kde požadovaná částka:

Poplatek k úhradě (£)

a) nepřesahuje částku 300 £

35 £

b) přesahuje částku 300 , ale nepřesahuje částku 500

50 £

c) přesahuje částku 500 , ale nepřesahuje částku 1 000

70 £

d) přesahuje částku 1 000 , ale nepřesahuje částku 1 500

80 £

e) přesahuje částku 1 500 , ale nepřesahuje částku 3 000

115 £

K postoupení věci k projednání je nezbytné uhradit další poplatek.

Poplatek za projednání věci v řízení o drobných nárocích, kde požadovaná částka:

i) nepřesahuje částku 300

25 £

ii) přesahuje částku 300 £, ale nepřesahuje částku 500 £

55 £

ii) přesahuje částku 500 £, ale nepřesahuje částku 1 000 £

80 £

iii) přesahuje částku 1 000 , ale nepřesahuje částku 1 500

115 £

iv) přesahuje částku 1 500 , ale nepřesahuje částku 3 000

170 £

Pokud si přejete částku dále vymáhat, je nezbytné uhradit další poplatek.

Při podání návrhu musíte zaplatit soudní poplatek a dále zaplatit další soudní poplatky v různých fázích soudního řízení. Můžete mít nárok na prominutí poplatku (záleží na Vaší osobní situaci), což znamená, že nebudete muset platit soudní poplatek, či pouze určitou část. Je nutné však zažádat samostatně o prominutí každého jednotlivého poplatku, který je splatný během soudního řízení. Pokud si tedy například zažádáte o prominutí poplatku při prvním podání, poplatek Vám bude prominut pouze v rozsahu prvního, úvodního poplatku. Důvodem je to, že Vaše osobní situace se může během řízení změnit a Vy již nadále nebudete mít nárok na prominutí poplatku. Nebo v opačném případě může dojít k tomu, že během soudního řízení získáte nárok na prominutí poplatku.

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Pokud žalobce nevyplní správně příslušné údaje o kartě nebo z nějakého důvodu platba neproběhne, soud, který se případem zabývá, žalobci zašle formulář B „Žádost soudu o doplnění nebo opravu žalobního formuláře“, ve kterém požaduje, aby byly poskytnuty údaje o platné platební kartě tak, aby byla umožněna úhrada soudních poplatků. V postupu nelze dále pokračovat, pokud nebude přijata správná platba.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Úhrada soudních poplatků je provedena tím, že jsou soudu poskytnuty platné platební údaje. Toto by mělo být provedeno na začátku poskytnutím příslušných údajů v „Evropském řízení o drobných nárocích, dodatku k formuláři A“.

Úhrada se běžně provádí prostřednictvím debetní/kreditní karty. Pravděpodobně ne všechny způsoby platby uvedené ve formuláři A budou u soudu, u kterého je žaloba podávána, k dispozici. Žalobce by měl soud kontaktovat a ověřit si, jaké způsoby platby lze použít.

Rovněž může být možné zaplatit prostřednictvím kreditní karty přes telefon. Mnoho soudů má zařízení pro přijímání plateb kartou tímto způsobem, ale příslušný soud by měl být nejprve kontaktován, aby bylo možné potvrdit, že platbu lze tímto způsobem provést.

Elektronickou platbu lze využít pouze proti někomu, kdo má adresu ve Spojeném království.

Co dělat po uhrazení poplatků?

Pokud byl návrh podán správně, soud doručí žalobu (a její průvodní dokumenty) spolu s odpovědním formulářem C Evropského řízení o drobných nárocích žalovanému. Žalobci bude zároveň spolu s dokladem o platební transakci zasláno oznámení o zahájení řízení.

Doklad je běžně ve formátu 8 x 12 cm a je na něm v úvodní části uvedeno jméno soudu spolu s jeho korespondenční adresou a zaplacenou částkou spolu s časem a místem zaplacení ve spodní části dokladu.

Pro více informací viz Odkaz se otevře v novém okně.Přeshraniční nároky v rámci EU


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 04/05/2020

Soudní poplatky související s řízením o drobných nárocích - Severní Irsko


Evropské řízení o drobných nárocích nepodléhá soudním poplatkům.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 23/09/2019

Soudní poplatky související s řízením o drobných nárocích - Skotsko


Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Ve Skotsku jsou soudní poplatky za evropské řízení o drobných nárocích upraveny následujícími předpisy:

 • Nařízení hrabství o soudních poplatcích z roku 2018 (Sheriff Court Fees Order 2018), skotský podzákonný předpis číslo 2018/481, ve znění pozdějších předpisů:
 • Pozměňující nařízení hrabství o soudních poplatcích z roku 2018 (Sheriff Court Fees Amendment Order 2018), skotský podzákonný předpis číslo 2018/194.

Dodatek 2, Část II, články 16 a 38 upravují evropské řízení o drobných nárocích od 1. dubna 2019.

Dodatek 3, Část II, články 16 a 38 upravují evropské řízení o drobných nárocích od 1. dubna 2020.

Elektronická platba poplatků není možná.

Které poplatky je třeba uhradit?

Pro podání návrhu na zahájení evropského řízení o drobném nároku u soudu je nezbytné uhradit jeden poplatek, který pokrývá veškerá soudní řízení.

Náklady na doručení písemností poštou poplatek obsahuje, ale může být účtován dodatečný poplatek, pokud je vyžadováno doručování žalovanému soudním úředníkem.

Za zaslání odpovědi na žalobu ve formuláři C není žádný poplatek.

Zastoupení advokátem (solicitor) není obvykle nutné a poplatek nezahrnuje žádné poplatky za advokáta.

V jaké výši?

Za podání návrhu na zahájení evropského řízení o drobném nároku u soudu:

 • u peněžních částek ve výši 300 £ nebo 250 EUR nebo méně je nezbytné uhradit poplatek ve výši 19 £.
 • Ve všech ostatních případech evropských drobných nároků je poplatek 104 £.

Dodatečný poplatek za doručení písemností žalovanému soudním úředníkem je správním poplatkem ve výši 13 £, plus náklady na doručení soudním úředníkem.

Ve smyslu článku 8 nařízení hrabství o soudních poplatcích z roku 2018, skotského podzákonného předpisu číslo 2018/481, ve znění pozdějších předpisů, může mít účastník právo na osvobození od poplatku, například pokud má právo na určité státní příspěvky, nebo má právo na poskytnutí právní pomoci v občanskoprávních věcech.

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Soud návrh nepřijme a nemá povinnost činit jakékoli úkony, pokud není poplatek zaplacen, v souladu s odstavcem 3 nařízení hrabství o soudních poplatcích z roku 2018, skotského podzákonného předpisu číslo 2018/481, ve znění pozdějších předpisů.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Soudní poplatky mohou být uhrazeny prostřednictvím:

 • šeků – splatné „Soudní službě Skotska“ (Scottish Courts and Tribunals Service)
 • debetní a kreditní karty – zkontrolujte, které typy karet jsou u příslušného soudu přijímány a zda lze platbu provést přes telefon
 • poštovní poukázky – splatné „Soudní službě Skotska“ (Scottish Courts and Tribunals Service)
 • v hotovosti – pokud platíte prostřednictvím pošty, nedoporučujeme provádět platby v hotovosti

Co dělat po uhrazení poplatků?

Soud přijme podání písemností nezbytných k návrhu na formuláři A nařízení EU 861/2007 spolu s poplatkem. Písemnosti a poplatek by měly být u soudu podány nebo zaslány ve stejný okamžik. Soud následně vydá nebo zašle formulář B nebo formulář 1 nebo, jako další krok v řízení, doručí formulář A žalovanému. Není vyžadován doklad o zaplacení.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 04/05/2020