Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega

Leidke Euroopa väiksemate nõuete menetluse kasutamise korral igas liikmesriigis kogu teave tasude, võimalike maksmisviiside, maksejärgsete tegevuste jms kohta.


Kas teil on kavas kasutada Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlust? Kui jah, siis pöörake tähelepanu kehtivatele menetluskuludele. Teabe kulude, maksevõimaluste, maksejärgsete meetmete jm kohta leiate siis, kui klõpsate paremal pool ühel lipukesel.


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Viimati uuendatud: 07/10/2020

Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega - Belgia


Sissejuhatus

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Sissejuhatus

Seda küsimust reguleerivad Belgia kohtute seadustiku (Code judiciaire) artiklid 1017–1022 ning tunnistajatasu käsitlev artikkel 953. Samuti reguleerivad seda Belgia registreerimis- ja hüpoteegitasude ning kohtulõivude seadustiku (Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe) sätted, eelkõige registreerimislõive käsitlevad artiklid 142 jj ning 268 jj.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Belgia kohtute seadustiku artiklis 1018 on täpsustatud kaasnevad kohtukulud.

1° Mitmesugused kohtulõivud ja registreerimistasud. Kohtulõivud on lõivud, mis puudutavad kohtutoimiku avamist ja asja kandmist kohtu päevakorda (droit de mise au rôle), dokumentide koostamist (droit de rédaction) ja tõestatud dokumentide väljaandmist (droit d’expédition) (vt Belgia registreerimis- ja hüpoteegitasude ning kohtulõivude seadustiku artiklid 268 jj). Lõiv kohtutoimiku avamise ja asja kandmise eest kohtu päevakorda on kohtust olenevalt vahemikus 30–100 eurot. Dokumentide koostamise lõiv on 35 eurot.

Registreerimislõiv tuleb tasuda otsuste eest kohtuasjades, mis puudutavad üle 12 500 euro suurust põhisummat (v.a kohtukulud). Lõiv on 3% sellest summast. Seetõttu registreerimislõivu väiksemate nõuete suhtes ei kohaldata.

2° Õigustoimingutega seotud kulu ja erinevad tasud.

3° Kohtuotsuse tõestatud koopia väljaandmise kulu: 0,85–5,75 eurot/lk.

4° Tõendite esitamise või kogumise kulud, sealhulgas eksperdi- ja muud tunnistajatasud. 27. juuli 1972. aasta kuninga dekreedis on sätestatud, et see tasu on tunnistaja kohta 200 Belgia franki, mis on praegu umbes 5 eurot. Sellele lisandub sõidukulude hüvitis (0,0868 eurot/km).

Kui ekspert kutsutakse tunnistust andma, võib ta oma kulud ja tasud ise määrata. Nende arvutusmeetodit tuleb aga selgelt kirjeldada ning kohus võib kohtukulude üksikasjaliku hindamise alusel asjaomast summat vajaduse korral vähendada (näiteks juhul, kui on tehtud tarbetuid kulutusi).

5° Kohtunike, kohtuametnike ja menetluspoolte sõidu- ja elamiskulud, kui sõit võeti ette kohtu korraldusel, ning toimingute kulud, kui need on tehtud üksnes kohtuprotsessi otstarbel.

6° Menetluskulude hüvitis (Belgia kohtute seadustiku artikkel 1022). Seda maksab kohtuvaidluse kaotanud pool ning tegemist on kohtuvaidluse võitnud poole advokaaditasude ja -kulude hüvitamiseks ette nähtud kindlamääralise summaga. Summa suurus on seotud tarbijahinnaindeksiga. Kui indeks suureneb 10 protsendipunkti võrra, siis suurendatakse tasu summat 10% (ja vastupidi).

Nõude suurus

Põhi-
summa

Miinimum-
summa

Maksimum-
summa

Kuni 250,00 eurot

180,00 eurot

90,00 eurot

360,00 eurot

250,01–750,00 eurot

240,00 eurot

150,00 eurot

600,00 eurot

750,01–2500,00 eurot

480,00 eurot

240,00 eurot

1200,00 eurot

Töökohus (erinormid)

Nõude suurus

Põhi-
summa

Miinimum-
summa

Maksimum
summa

Kuni 250,00 eurot

43,75 eurot

31,75 eurot

55,75 eurot

Kuni 620,00 eurot

87,43 eurot

69,43 eurot

105,43 eurot

Kuni 2 500,00 eurot

131,18 eurot

107,18 eurot

155,18 eurot

7° Belgia kohtumenetluse seadustiku artikli 1734 alusel määratud lepitaja honorarid, tasud ja kulud.

Kui palju pean maksma?

Ülaltoodust tulenevalt on makstav summa iga juhtumi puhul erinev ja sõltub sellest, kas tegemist on kohtuvaidluse võitnud poolega, kas on kasutatud eksperte, kas kohtusse on kutsutud tunnistajaid, kas kohtuametnikud on pidanud sõitma välisriiki, kas asja lahendamisse on kaasatud lepitaja jne.

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kohtulõiv tuleb maksta ette, vastasel juhul menetlust ei algatata.

Eksperdid nõuavad alati ettemaksu tasumist, ilma milleta nad tööd ei alusta.

Kui te taotlete tunnistaja ärakuulamist, peate maksma asjaomase summa eelnevalt kohtusekretärile. Kui te ei maksa seda summat, siis eeldatakse, et olete tunnistaja ärakuulamisest loobunud.

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Makse võib teha kreeditkorralduse, maksekorralduse või pangaülekandega või sularahas või tšekiga kohtu kantseleile (viimatinimetatud meetodit saavad kasutada ainult õiguspraktikud ja kohtutäiturid).

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Kõiki maksetõendeid tuleb hoolikalt säilitada, et neid oleks võimalik taotluse korral viivitamata esitada.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 08/04/2020

Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega - Bulgaaria


Sissejuhatus

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Sissejuhatus

Normid, mis puudutavad kohtulõivude ja -kulude tasumist tsiviilkohtumenetluses, on sätestatud tsiviilkohtumenetluse seadustikus ja selle seadustiku alusel kohtute kogutavate riigilõivude tabelis.

Tsiviilkohtumenetluse seadustik

„8. peatükk. Lõivud ja kulud, I jagu. Tsiviilasja hind

Tsiviilasja hind
Artikkel 68. Tsiviilasja hinnaks on kohtuasja eseme rahaline väärtus.

Tsiviilasja hinna suurus
Artikkel 69. 1) Tsiviilasja hinna suurus on järgmine:
1. rahaliste nõuete korral: taotletav summa.

Tsiviilasja hinna kindlaksmääramine
Artikkel 70. 1) Tsiviilasja hinna määrab hageja või avaldaja. Vastaspool võib tsiviilasja hinna hiljemalt esimesel kohtuistungil vaidlustada või selle võib vaidlustada kohus omal algatusel. Kui märgitud väärtus ja tegelik väärtus on erinevad, määrab tsiviilasja hinna kindlaks kohus.
2) Tsiviilasja hinda suurendava kohtu määruse peale võib esitada kaebuse.
3) Selliste tsiviilasjade puhul, mille hinda on avalduse esitamise ajal keeruline hinnata, määrab kohus selle hinna kindlaks ligikaudselt ning hiljem nõutakse täiendava lõivu tasumist või makstakse lõivu üleliigne osa tagasi, olenevalt kohtu poolt kohtuasja lahendamisel kindlaksmääratud väärtusest.

II jagu. Riigilõivud ja menetluskulud

Lõivude ja menetluskulude maksmise kohustus
Artikkel 71. 1) Kohtuasja menetlemise eest tuleb tasuda riigilõiv, mille suurus sõltub tsiviilasja hinnast, ja tsiviilasja läbivaatamise kulud. Kui tsiviilasja hinda ei ole võimalik kindlaks teha, määrab riigilõivu summa kindlaks kohus.

Riigilõivud
Artikkel 73. 3) Riigilõiv tuleb maksta ministrite nõukogu poolt vastu võetud tabeli alusel kaitse- või abitaotluse esitamisel ja sellise dokumendi väljaandmisel, mille eest tuleb tasuda lõiv.

Avaldusele lisatavad dokumendid
Artikkel 128. Avaldusele tuleb lisada järgmised dokumendid:
1. volikiri, kui avaldus esitatakse volikirja alusel;
2. tõend tähtajaks tasutud riigilõivude ja -kulude kohta;
3. avalduse ja selle lisade ärakirjad vastavalt vastaspoole arvule.

Avalduse kontrollimine
Artikkel 129. 1) Kohus kontrollib avalduse vastavust seadusele.
2) Kui avaldus ei vasta artikli 127 lõikes 1 ja artiklis 128 sätestatud nõuetele, soovitatakse hagejal või avaldajal puudused ühe nädala jooksul kõrvaldada ja teda teavitatakse võimalusest saada vajaduse korral tasuta õigusabi. Kui hageja või avaldaja aadressi ei ole märgitud ja see ei ole kohtule teada, pannakse asjaomane teatis üheks nädalaks üles kohtus selleks ette nähtud kohta.
3) Kui hageja või avaldaja ei kõrvalda puudusi tähtaja jooksul, tagastatakse talle taotlus koos lisadega, ning kui aadress ei ole teada, jäetakse need dokumendid kohtu kantseleisse, kust hageja või avaldaja need nõudmise korral kätte saab. Avalduse tagastamise peale võib esitada kaebuse, ilma et peaks esitama kättetoimetamise tõendit.“

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku alusel kohtute kogutavate riigilõivude tabel
„I jagu.
Kohtumenetluses kogutavad lõivud
Artikkel 1. Hagiavalduse, vastuhagi ja iseseisva nõudega kolmanda isiku nõude korral tuleb maksta lõivu 4% tsiviilasja hinnast, kuid mitte vähem kui 50 leevi.“

Kohtulõiv tuleb tasuda pangaülekandega kohtu pangakontole.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Riigilõivud tuleb maksta menetluse algatamisel. Hageja või avaldaja peab avaldusele lisama tõendi tähtajaks tasutud riigilõivude ja kulude kohta.

Kui palju pean maksma?

Bulgaaria Vabariigis tuleb selliste hagide pealt tasuda riigilõiv ja lõivu suurus on 4% tsiviilasja hinnast, kuid mitte vähem kui 50 leevi.

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kui hageja või avaldaja ei lisa avaldusele tasumisele kuuluva riigilõivu maksmise kohta dokumentaalset tõendit, saadab kohus hagejale või avaldajale teate, paludes tal tasuda riigilõiv ühe nädala jooksul. Kui hageja või avaldaja aadressi ei ole märgitud ja see ei ole kohtule teada, pannakse asjaomane teatis üheks nädalaks üles kohtus selleks ette nähtud kohta.
Kui hageja või avaldaja ei kõrvalda puudusi tähtaja jooksul, tagastatakse talle avaldus koos lisadega, ning kui aadress ei ole teada, jäetakse need dokumendid kohtu kantseleisse, kust hageja või avaldaja need nõudmise korral kätte saab. Sellistel juhtudel jäetakse avaldus läbi vaatamata.

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Kohtukulusid saab tasuda vaid pangaülekandega kohtu pangakontole ja maksedokument tuleb esitada asja menetlevale kohtunikule/kohtukolleegiumile kohtu kantselei kaudu. Kohtukulusid ei saa tasuda sularahas kohtu kassasse. Igal kohtul on leping kohtule teenuseid osutava pangaga. Pangakonto andmed on avaldatud kohtu ametlikul veebisaidil.

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Kohtukulusid saab tasuda vaid pangaülekandega kohtu pangakontole ja maksedokument tuleb esitada asja menetlevale kohtunikule/kohtukolleegiumile kohtu kantselei kaudu.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 28/02/2020

Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega - Tšehhi


Sissejuhatus

Milliseid tasusid pean maksma?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kuidas ja kus saan kohtukulusid tasuda?

Mida pean pärast kohtukulude tasumist tegema?

Sissejuhatus

Kohtukulusid reguleerib seadus nr 549/1991 kohtukulude kohta. Seaduse lisas on esitatud lõivude tabel. Lõivud kantakse riigieelarve tuludesse.

Lõivud makstakse pangaülekandega pädeva kohtu kontole. Kuni 5000 Tšehhi krooni suuruseid lõive võib tasuda ka tempelmarkides.

Milliseid tasusid pean maksma?

Väiksemate nõuete menetluses tuleb kohtukulud tasuda vastavalt üldnormidele. Kohaldatakse samu norme nagu muude tsiviilkohtumenetluste puhulgi.

Kui palju pean maksma?

Menetluskulude suurused on kehtestatud kindlaksmääratud summana või kui tasu arvutatakse teatava rahasumma alusel, siis protsendina. Protsendina väljendatud summa saamiseks korrutatakse arvutamise aluseks olev summa kohaldatava määraga. Individuaalmäärad on sätestatud seadusele nr 549/1991 (kohtukulude kohta) lisatud lõivude tabelis.

Euroopa väiksemate nõuete menetluses määratakse lõiv peamiselt rahalise soorituse alusel. Kuni 20 000 Tšehhi krooni suuruse rahalise sooritusega seotud tsiviilkohtumenetluse algatamise korral on lõivu suurus 1000 Tšehhi krooni.

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kui menetluse algatamise avalduse, apellatsioonkaebuse, kolmanda astme apellatsioonkaebuse või kassatsioonkaebuse esitamise lõiv on maksmata, nõuab kohus võlgnikult selle tasumist kohtu määratud tähtajal, mis on vähemalt 15 päeva. Erandjuhul võib kohus määrata lühema tähtaja. Kui võlgnik ei ole tähtaja lõpuks lõivu tasunud, lõpetab kohus menetluse. Lõivu tasumist pärast tähtaja möödumist arvesse ei võeta.

Kui asi on saadetud kaebuse kohta otsuse tegemiseks apellatsioonikohtusse ja apellatsioonikohus tuvastab, et kaebuse esitamisel tasuda tulnud lõiv on maksmata, nõuab ta võlgnikult selle tasumist tähtaja jooksul, mis on vähemalt 15 päeva. Erandjuhul võib apellatsioonikohus määrata lühema tähtaja. Kui võlgnik ei ole tähtaja lõpuks lõivu tasunud, lõpetab apellatsioonikohus menetluse. Lõivu tasumist pärast tähtaja möödumist arvesse ei võeta. Apellatsioonikohtu menetlust kohaldatakse vajalike muudatustega.

Kui otsus lõpetada menetlus lõivu maksmata jätmise tõttu on muutunud lõplikuks, lõpeb maksmise kohustus.

Kuidas ja kus saan kohtukulusid tasuda?

Lõivud makstakse pangaülekandega pädeva kohtu kontole. Pangarekvisiidid on avaldatud kohtute veebisaitidel, mis on kättesaadavad veebiportaalis Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.justice.cz/. Kuni 5000 Tšehhi krooni suuruseid lõive võib tasuda ka tempelmarkides.

Menetluskulusid puudutavates asjades teeb otsuse kohus, kes on pädev esimeses astmes asja menetlema ja otsustama.

Mida pean pärast kohtukulude tasumist tegema?

Kohtukulude tasumise kohustus on täidetud, kui raha on üle kantud pädeva kohtu pangakontole või tempelmargid on toimetatud pädeva kohtu kätte. Muid dokumente kohtule esitada ei tule.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 09/11/2020

Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega - Saksamaa


Sissejuhatus

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Sissejuhatus

Euroopa väiksemate nõuete menetlusega seotud kohtukulud on sätestatud kohtukulude seaduses (Gerichtskostengesetz).

Kohus väljastab kohtukulude tasumiseks kohtukulude kohta arve. Lõiv muutub sissenõutavaks, kui hagiavaldus on esitatud. Menetluse kulg ei sõltu siiski lõivu tasumisest.

Lisaks hagejale vastutavad kohtukulude tasumise eest ka isikud, keda kohus on selleks kohustanud, või isikud, kes võtavad endale selle kohustuse osana kokkuleppest.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Konkreetsed lõivud on loetletud kohtukulude seaduse lisas (kulutabel (Kostenverzeichnis)). Kulutabeli punktis 1210 on kehtestatud Euroopa väiksemate nõuete menetluse lõivumääraks 3,0. Menetluse varase lõpetamise korral vähendatakse lõivumäära 1,0ni (kulutabeli punkt 1211).

Lõivu suuruse kindlaksmääramisel võetakse aluseks kohtuasja hind, mis tavaliselt vastab esitatud nõude väärtusele.

Kui palju pean maksma?

Lõivud

Väärtus kuni
(eurodes)

lõivumäär 3,0
(eurodes)

lõivumäär 1,0
(eurodes)

500,00

105,00

35,00

1000,00

159,00

53,00

1500,00

213,00

71,00

2000,00

267,00

89,00

Lisaks lõivudele tuleb hüvitada kõik kaasnevad kulud, nagu dokumentide kättetoimetamise, tunnistajate, ekspertide ja tõlkidega seotud kulud.

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Tasumata kohtukulud nõuab sisse kohtukassa ( Gerichtskassen) sundtäitmise teel.

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Kohtukulud saab tasuda pangaülekandega arvel osutatud kontole. Maksekorraldusel tuleb märkida viitenumber.

a) Pangaülekandega

Tasumine pangaülekandega on võimalik.

b) Krediitkaardiga

Tasumine krediitkaardiga ei ole võimalik.

c) Otsekorraldusega pangakontolt

Tasumine otsekorraldusega ei ole võimalik.

d) Muud makseviisid (palun täpsustage)

Muid makseviise kasutada ei ole võimalik.

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Menetluse kulg ei sõltu kohtukulude tasumisest.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 05/11/2020

Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega - Eesti

Kui riigilõiv tasutakse kohtulahendi alusel, tuleb see maksta kohtulahendis märgitud kontole ja kasutada kohtulahendis näidatud viitenumbrit.


Sissejuhatus

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Sissejuhatus

Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluses avalduse esitamisel Eesti kohtule tuleb riigilõivu tasuda samas suuruses kui siseriikliku avalduse esitamisel. Riigilõivu ja muude menetluskuludega seonduvat reguleerivad tsiviilkohtumenetluse seadustik ja riigilõivuseadus. Riigilõivu ja kohtule tasutavaid menetluskulusid saab maksta üksnes pangaülekandega.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Avalduse esitamisel tuleb tasuda kohtukuluna riigilõiv. Menetluse käigus võivad lisanduda muud menetluskulud, näiteks menetlusdokumentide kättetoimetamise kulud, tõlkekulud.

Kui palju pean maksma?

Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluses avalduse esitamisel Eesti kohtule on riigilõiv samas suuruses kui siseriikliku avalduse esitamisel. Riigilõivu suurus sõltub nõutavast rahasummast. Näiteks tuleb 500 euro suuruselt nõudelt tasuda riigilõivu 100 eurot, 1000 euro suuruselt nõudelt 175 eurot, 1500 euro suuruselt nõudelt 200 eurot ja 2000 euro suuruselt nõudelt 225 eurot.

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Riigilõiv tuleb tasuda avalduse esitamisel ette. Kui riigilõiv on tasumata, annab kohus avaldajale võimaluse kohtu määratud tähtajaks riigilõiv tasuda. Kui kohtu määratud tähtpäevaks riigilõivu ei tasuta, keeldub kohus avaldust menetlusse võtmast.

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Riigilõivu saab tasuda üksnes pangaülekandega. Krediitkaarte ei aktsepteerita. Kõikide maksete puhul, mida soovitakse kohtutele teha, on makse saajaks Rahandusministeerium.

Kui riigilõivu tasutakse ettemaksuna, siis tuleb maksekorralduse selgitusse võimalikult täpselt märkida, millise toimingu eest riigilõivu tasutakse. Kui avaldus esitatakse Lingil klikates avaneb uus akenavaliku e-toimiku kaudu, saab riigilõivu tasuda samas keskkonnas pangalingiga.  Kui riigilõiv tasutakse kohtulahendi alusel, tuleb see maksta kohtulahendis märgitud kontole ja kasutada kohtulahendis näidatud viitenumbrit.

Täiendavat infot riigilõivu kontode ja kohtute viitenumbrite kohta leiab Lingil klikates avaneb uus akenkohtute kodulehelt.

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Kohtule tuleb esitada riigilõivu tasumist kinnitavad andmed, et kohus saaks riigilõivu laekumist kontrollida. Sellisteks andmeteks on: riigilõivu maksja nimi, panga ja konto andmed, kuhu riigilõiv tasuti, tasutud summa, tasumise kuupäev. Kohus saab makse laekumist kontrollida elektrooniliselt, mistõttu riigilõivu tasumist tõendava maksekorralduse esitamine ei ole vajalik. Kohus võib vajadusel seda siiski küsida.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 19/11/2020

Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega - Iirimaa


Sissejuhatus

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Sissejuhatus

Väiksemate nõuete menetlusega seotud dokumentidelt tasutavaid kohtulõive käsitletakse 2014. aasta õigusakti (Statutory Instrument – S.I.) nr 22 9. osas. 2014. aasta S.I. nr 22 2. osas viidatakse piirkondliku kohtu (District Court) tsiviilmenetlusega seotud kohtulõivudele, mis puudutavad mõlemaid menetlusi.

Lingil klikates avaneb uus akenKohtuameti veebisaidile lisati hiljuti ka veebipõhised teenused, mis võimaldavad pärast konto loomist koostada ja üle vaadata nõudeid (sh väiksemaid nõudeid), nende eest tasuda ja neid esitada. Süsteemi võivad kasutada kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kohtulõivud tuleb tasuda järgmiste väiksemaid nõudeid puudutavate dokumentide esitamisel väiksemate nõuete kohtusekretärile (Small Claims Registrar):

 1. esmase avalduse esitamisel;
 2. vaidlustamisteate esitamisel koos vastunõudega (Notice of Dispute with a Counterclaim);
 3. *** kohtuotsuse tühistamise taotluse teate esitamisel;
 4. *** apellatsiooniteate esitamisel regionaalsele kohtule;
 5. *** kohtukutse väljastamisel tunnistajana kohtusse ilmumiseks (subpoena ad testificandum) või tõendite esitamiseks (subpoena duces tecum) (tunnistaja kohtukutse).

*** Need dokumendid on sätestatud 2014. aasta S.I. nr 22 2. osas, kuid mitte 2014. aasta S.I. nr 22 9. osas.

Kui palju pean maksma?

Toiming

(1)

Lõiv

(2)

Tembeldatav dokument

(3)

Avalduse esitamine

25,00 eurot

Avaldus või kohtulõivukaart

Vaidlustamisteate esitamine koos vastunõudega (Notice of Dispute with a Counterclaim)

25,00 eurot

Teade või kohtulõivukaart

Kohtuotsuse tühistamise taotluse teate esitamine

15,00 eurot

Teade või kohtulõivukaart

Apellatsiooniteate esitamine regionaalsele kohtule

25,00 eurot

Teade või kohtulõivukaart

Kohtukutse esitamine tunnistajana kohtusse ilmumiseks (subpoena ad testificandum) või tõendite esitamiseks (subpoena duces tecum) (tunnistaja kohtukutse)

15,00 eurot

Kohtukutse originaal

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kui kohtulõiv jäetakse avalduse esitamisel tasumata, tagastatakse dokument hagejale ja temalt nõutakse lõivu tasumist.

Kui kohtulõiv jäetakse tasumata vaidlustamisteate esitamisel koos vastunõudega, hinnatakse dokumenti, et teha kindlaks, kas kostja vastunõue on põhjendatud. Kui vastunõue on põhjendatud, siis tagastatakse dokument kostjale ja temalt nõutakse lõivu tasumist. Kui vastunõue ei ole põhjendatud, siis tagastatakse dokument kostjale koos selgitusega, miks vastunõue ei ole põhjendatud. Kostjale antakse täitmiseks uus vaidlustamisvorm, mis tuleb esitada väiksemate nõuete kohtusekretärile.

Kui kohtulõiv kohtuotsuse tühistamise taotluse teate eest jäetakse määratud tähtaja jooksul tasumata, teatatakse sellest kohtu eesistujale taotluse esitamise päeval. Kohtutäiturile (Sheriff) võidakse teha määrus pöörata algne kohtuotsus täitmisele.

Kui kohtulõiv jäetakse tasumata apellatsiooniteate esitamisel regionaalsele kohtule, siis ei edastata toimikut regionaalsele kohtule. Kohtutäiturile (Sheriff) võidakse teha määrus pöörata algne kohtumäärus täitmisele.

Kui kohtulõiv jäetakse tasumata kohtukutse esitamisel tunnistajana kohtusse ilmumiseks (subpoena ad testificandum) või tõendite esitamiseks (subpoena duces tecum) (tunnistaja kohtukutse), siis muutub kohtukutse kehtetuks.

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Kohtulõivu võib tasuda piirkondliku kohtu kantseleisse järgmiselt:

sularahas või rahatšekiga / postirahakaardiga / pangaveksliga (mis makstakse välja ainult vanemkohtuametnikule);

lõivu võib tasuda ka, saates rahatšeki / postirahakaardi / pangaveksli asjaomase piirkondliku kohtu kantseleisse väljamaksmiseks vanemkohtuametnikule.

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Lõivu tasumisel piirkondliku kohtu kantseleis tuleb kohtuametnikult saadud kviitung alles hoida ja esitada tembeldatud dokument/dokumendid väiksemate nõuete kohtusekretärile.

Makstes lõivu tšeki, postirahakaardi või pangaveksliga vanemkohtuametnikule, tuleb alles hoida maksekorralduse koopia ja postikviitungi originaal. See on vajalik tõendina, kui kohus nõuab makse tõendamist.

Kui väiksemate nõuetega tegelev kantselei saab dokumendi eest makse, pannakse dokumendile tempel ja makse kviitung säilitatakse toimikus.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 07/12/2020

Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega - Kreeka

Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: kreeka keelon juba tõlgitud.


Sissejuhatus

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Sissejuhatus

Euroopa väiksemate nõuete menetluse peamine eesmärk on lihtsustada ja kiirendada piiriüleste väiksemate nõuetega seotud kohtuvaidluste lahendamist Euroopa Liidus ning vähendada selle liikmesriikidevahelise menetlusega seotud kulusid.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Euroopa väiksemate nõuete menetluse raames läbivaadatava nõude esitamiseks tuleb tasuda kohtulõiv, mis moodustab (väikese) protsendi hageja taotletavast summast. Lõiv tuleb tasuda nõude esitamisel.

Kui palju pean maksma?

Makstava summa määrab kindlaks kohus ja see on proportsionaalne hageja taotletava hüvitise summaga. Näiteks kui hageja nõue on 5000 eurot, on kohtulõiv ligikaudu 65 eurot.

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kui kohtulõivu ei tasuta õigeaegselt, võib kohus a) kehtestada tähtaja, mille jooksul peab hageja esitama tõendi kohtulõivu tasumise kohta, või b) jätta nõude läbi vaatamata.

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Kohtulõiv tuleb üldjuhul tasuda sularahas riigikassasse. Kohtusekretär võib maksemenetlust huvitatud pooltele selgitada. Esialgu ei ole võimalik kohtulõive tasuda krediitkaardiga ega pangaülekandega.

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Riigikassa väljastatav kohtulõivude tasumise tõend lisatakse koos nõudega kohtuasja toimikusse.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 08/04/2020

Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega - Hispaania


Euroopa väiksemate nõuete menetluse korral kohtulõivu tasuda ei tule.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 06/11/2020

Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega - Horvaatia


Sissejuhatus

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Sissejuhatus

Horvaatia Vabariigis reguleerib kohtulõivusid kohtulõivude seadus nr 118/18 (Zakon o sudskim pristojbama) ja Horvaatia Vabariigi valitsuse määrus, millega nähakse ette kohtulõivude tariifistik (Uredba o tarifi sudskih pristojbi).

Vastavalt kohtulõivude seaduse artiklile 5 tuleb kohtulõivude tariifistiku kohane lõiv tasuda maksekaardiga, sularahas, Horvaatia Vabariigi välja antud maksumarkides või pangaülekandega.

(Hagi)avalduste puhul, mis esitatakse vastavalt erinormidele elektrooniliselt kohtu asjaajamises kasutatava infosüsteemi kaudu, tuleb lõiv maksta (hagi)avalduse esitamise ajal. Tasuda tuleb summa, mis võrdub poolega kehtestatud lõivumäärast.

Seoses otsustega, mille kohus toimetab kätte vastavalt erinormidele elektrooniliselt kohtu asjaajamises kasutatava infosüsteemi kaudu, tuleb ettenähtud lõivust pool tasuda kolme päeva jooksul pärast otsuse elektroonilist kättetoimetamist.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kohtulõivud kaasnevad kõikide tsiviil- ja kaubanduskohtumenetlustega. Vastavalt kohtulõivude seaduse artiklile 11 on kohtulõivude tasumisest vabastatud järgmised isikud:

 1. Horvaatia Vabariik ja valitsusasutused;
 2. isikud ja asutused, kes teostavad oma ülesannete täitmisel avalikku võimu;
 3. töötajad seoses nende töösuhetest tulenevate õiguste teostamist käsitlevate vaidluste ja muude menetlustega;
 4. ametnikud ja teenistujad haldusvaidlustes, mis on seotud nende töösuhetest tulenevate õiguste kasutamisega;
 5. Horvaatia iseseisvussõjas invaliidistunud veteranid, kelle staatus peab olema tõendatud asjakohaste dokumentidega, ning puudega isikud nõuetekohaste dokumentide alusel, mille on väljastanud puuetega isikute oskuste, kutsealase rehabilitatsiooni ja tööhõive amet;
 6. Horvaatia iseseisvussõjas surma saanud, kadunuks jäänud või vangistatud sõdurite abikaasad, lapsed ja vanemad, kelle staatus peab olema tõendatud asjakohaste dokumentidega;
 7. Horvaatia iseseisvussõjas surma saanud, kadunuks jäänud või vangistatud isikute abikaasad, lapsed ja vanemad, kelle staatus peab olema tõendatud asjakohaste dokumentidega;
 8. pagulased, põgenikud ja tagasipöördujad, kelle staatus peab olema tõendatud asjakohaste dokumentidega;
 9. toimetulekutoetust saavad isikud;
 10. humanitaarabiorganisatsioonid ning organisatsioonid, kes tegelevad humanitaarabi osutamise ajal surma saanud, kadunuks jäänud või vangistatud isikute perekondade kaitsmisega, ning puuetega inimeste ühendused;
 11. lapsed, kes on menetlusosalised ülalpidamist või sellest õigusest tulenevaid nõudeid käsitlevates menetlustes;
 12. menetluse algatajad kohtumenetlustes, mis käsitlevad põlvnemise tunnustamist ning kulusid, mida kanti seoses raseduse ja sünnitusega väljaspool abielu;
 13. teovõime taastamist taotlevad isikud;
 14. abiellumise luba taotlevad alaealised;
 15. sellise menetluse osalised, mille raames taotletakse lapse üleandmist ja mis on algatatud lapsega suhtlemise õiguse teostamise eesmärgil;
 16. menetluse algatajad vaidlustes, mis käsitlevad õigusi, mis tulenevad kohustuslikust pensionikindlustusest ja üldisest ravikindlustusest, töötu õigusi vastavalt tööõigusnormidele ja sotsiaalhoolekandeõigusi;
 17. menetluse algatajad põhiseadusega tagatud inimõiguste ja põhivabaduste kaitsmisega seotud menetlustes, mis on algatatud seoses lõplike üksikaktidega;
 18. keskkonnareostuse eest hüvitise maksmist käsitlevate vaidluste pooled;
 19. ametiühingud ja nende ühendused tsiviilkohtumenetlustes, mille eesmärk on saada kohtult heakskiit seoses asendamisega, ja kollektiivsetes töövaidlustes ning ametiühingu esindajad tsiviilkohtumenetlustes, kui nad täidavad tööliste nõukogu volitusi;
 20. tarbijad võlgnikuna pankrotimenetluses;
 21. muud eriseadustes nimetatud isikud ja organid.

Välisriik on vabastatud kohtukulude tasumisest, kui nii on sätestatud välislepingus või vastastikkuse alusel.

Vastastikkuse tingimuste täitmisega seotud kahtluse korral taotleb kohus justiitsministeeriumilt selgitust.

Punktis 10 kehtestatud erandit kohaldatakse nende humanitaarabiorganisatsioonide suhtes, mille on kindlaks määranud sotsiaalhoolekande eest vastutav minister.

Kohalike omavalitsuste ja linnade asutused vabastatakse kohtulõivude tasumisest ainult juhul, kui eriseaduste kohaselt on neid volitatud avalikku võimu teostama.

Euroopa väiksemate nõuete menetluse raames tuleb kohtulõivud tasuda järgmiselt:

 • nõude esitamise eest – maksab hageja;
 • kostja vastuse esitamise eest – maksab kostja;
 • kohtuotsuse eest – maksab hageja;
 • apellatsioonkaebuse esitamise eest – maksab apellant;
 • apellatsioonkaebusele vastamise eest – maksab vastaja (vastamine on vabatahtlik).

Kui palju pean maksma?

I. Hagi, vastuhagi, kohtuotsuse ja maksekäsu peale esitatud vastuväite puhul tuleb tasuda nõude summale vastav kohtulõiv (mis arvutatakse ainult põhinõude summa (ilma viivise ja kuludeta) alusel) järgmiselt:

üle

kuni Horvaatia kuna

Horvaatia kuna

0,00

3000,00

100,00

3001,00

6000,00

200,00

6001,00

9000,00

300,00

9001,00

12 000,00

400,00

12 001,00

15 000,00

500,00

15 000,00 Horvaatia kuna ületava summa puhul tuleb maksta lõivu 500,00 Horvaatia kuna pluss 1% summast, mis on üle 15 000,00 Horvaatia kuna, kuid mitte rohkem kui 5000,00 Horvaatia kuna.

II. Kostja vastuse ja apellatsioonkaebusele vastuse esitamisel tuleb maksta pool I punktis osutatud lõivust.

III. Kohtuotsuse peale apellatsioonkaebuse esitamise korral tuleb tasuda kahekordne I punktis osutatud kohtulõiv.

IV. Kohtulõivu ei tule tasuda, kui kohtumenetluse käigus saavutatakse kohtulik kokkulepe.

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kui menetluspool jätab lõivu ettenähtud tähtajaks tasumata või ei teata sellest viivitamata kohtule, peab kohus täiendava 15-päevase tähtaja jooksul lisama kohtulõivusid käsitlevale otsusele või kaebust käsitlevale otsusele täitekorralduse ja esitama selle finantsasutusele lõivu asjaomase menetluspoole rahalistest vahenditest kinnipidamiseks kooskõlas õigusnormidega, mis käsitlevad rahalist vara käsitlevate kohtulahendite täitmist.

Kohtulõivude seaduse artikli 28 kohaselt peab kohus esmalt menetluspoolele meelde tuletama, et tal on kohustus tasuda lõiv ning kui pool oma kohustust kohe ei täida, peab kohus poolt hoiatama, et tal on aega tasuda lõiv kolme päeva jooksul. Kui pool eirab seda meeldetuletust või ei osale kohtuistungil, millega seoses tuli lõiv tasuda ning jättis lõivu tasumata, võtab kohus vastu kohtulõivu käsitleva otsuse ja näeb ette 100 Horvaatia kuna suuruse täiendava lõivu maksmise kohustuse.

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Kohtulõiv tuleb tasuda maksekaardiga, sularahas, Horvaatia Vabariigi välja antud maksumarkides või elektrooniliselt pangaülekandega.

Sularahas saab lõivu tasuda ka kohtu kantseleis ning sellisel juhul peab kohus kandma raha riigieelarvesse viie päeva jooksul pärast selle laekumist.

Alla 100 Horvaatia kuna suuruse lõivu võib tasuda maksumarkides.

Teave lõivude tasumise viiside kohta tuleb avaldada e-teadetetahvli veebisaidil, kohtu veebisaidil ja teha kättesaadavaks kohtu kantseleis.

Kohtulõivu võib tasuda Horvaatia Vabariigi riigieelarvesse ükskõik millise panga või postkontori kaudu.

Välisriigist kohtulõivude tasumisel tuleb maksekorraldusele märkida järgmine teave:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN:HR1210010051863000160

arvelduskonto: 1001005-1863000160

mudel: HR64

viitenumber: 5045-20735-isikukood (või muu maksja identifitseerimist võimaldav number)

makse saaja: Horvaatia Vabariigi rahandusministeerium (Zagrebi kaubanduskohtu nimel)

Makse selgitusse tuleks märkida, millise kohtuasjaga seoses makse tehakse (toimiku number ja makse selgitus, nt kohtukulud Euroopa maksekäsu väljastamise ettepaneku eest).

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Pärast makse tegemist tuleb seda tõendav dokument saata kohtule, kes menetleb kohtuasja, millega seoses lõiv tasuti, sealhulgas viide menetletava kohtuasja numbrile (kui see on teada), või kui esitatakse avaldus Euroopa maksekäsu väljastamiseks, tuleb makse tegemist tõendav dokument lisada avaldusele.

Pooled esitavad dokumendid kohtule üldjuhul posti teel (täht- või tavasaadetisena) või kooskõlas eriregulatsiooniga elektrooniliselt kohtu asjaajamises kasutatava infosüsteemi kaudu.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 02/04/2020

Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega - Itaalia


Sissejuhatus

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Sissejuhatus

Menetluskulusid reguleerivad õigusnormid on sätestatud kohtukulusid käsitlevas konsolideeritud seaduses (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), mis on kehtestatud Lingil klikates avaneb uus akenpresidendi 30. mai 2002. aasta dekreediga nr 115 (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115).

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Tsiviilkohtumenetluses kannab kumbki pool nii enda dokumentidega kui ka menetluseks vajalike dokumentidega seotud kulud, kui seaduse kohaselt või kohtu nõudmisel on pool kohustatud need kulud tasuma (presidendi dekreediga nr 115/2002 kehtestatud konsolideeritud seaduse (kohtukulude kohta) artikkel 8).

Tsiviilmenetlusega seotud kulud on järgmised:

 • riigilõiv;
 • kättetoimetamistasu;
 • koopiatasu.

Kui palju pean maksma?

Tasumisele kuuluvad summad on sätestatud presidendi dekreedi nr 115/2002 artiklites 13 ja 30, mis käsitlevad vastavalt riigilõivu ja kohtu nõudmisel kättetoimetamise eest tasutavat ettemaksu.

Koopiatasusid reguleerivad presidendi dekreedi nr 115/2002 artikkel 267 ja järgnevad artiklid ning need on loetletud dekreedile lisatud tabelites 6, 7 ja 8.

Vastavalt Lingil klikates avaneb uus akenseaduse nr 374/1991 (millega luuakse rahukohus (Legge 21 novembre 1991, n. 374 Istituzione del giudice di pace)) artiklile 46 tuleb kuni 1033 euro suuruseid summasid puudutavate otsuste ja meetmete eest maksta ainult riigilõiv.

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kohtukulude tasumata jätmise korral saadab kohus või võlgade sissenõudmisega tegelev äriühing (leping on sõlmitud äriühinguga Equitalia Giustizia SpA) makseteatise ja juhised, kuidas riigilõiv tasuda (presidendi dekreedi nr 115/2002 artikkel 248).

Koopiatasu ja presidendi dekreedi nr 115/2002 artiklis 30 sätestatud summa tasumata jätmise korral võib kohus keelduda dokumendi vastuvõtmisest (presidendi dekreedi nr 115/2002 artikkel 285).

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Kui makse tehakse Itaalias: postižiirokonto, vorm F23 või tubakapoest või volitatud jaemüügiettevõttest ostetud margid.

Maksed välismaalt tuleb teha pangaülekandega.

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Pärast makse sooritamist tuleb makse tõendamiseks esitada kohtule asjaomane kviitung.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 13/10/2020

Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega - Küpros


Küprosel rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta määrust (EÜ) nr 861/2007 1. jaanuaril 2009 jõustunud 2008. aasta menetlusmäärusega Euroopa väiksemate nõuete menetluse kohta.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 08/04/2020

Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega - Läti

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje läti keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.


Sissejuhatus

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Sissejuhatus

Vastavalt Lingil klikates avaneb uus akentsiviilkohtumenetluse seaduse (Civilprocesa likums) paragrahvi 33 lõikele 2 on kohtukulud (tiesas izdevumi) järgmised:

 • riigilõiv (valsts nodeva);
 • kantseleitasu (kancelejas nodeva)
 • asja menetlemisega seoses tekkinud vältimatud kulud.

Riigilõiv tuleb tasuda iga kohtule esitatud avalduse pealt – põhihagi, vastuhagi, iseseisva nõudega kolmanda isiku hagi, erimenetluses esitatud avaldus või muu tsiviilkohtumenetluse seaduse Lingil klikates avaneb uus akenparagrahvis 34 sätestatud avaldus või taotlus. Tsiviilkohtumenetluse seaduse Lingil klikates avaneb uus akenparagrahvis 43 on loetletud isikud, kes on vabastatud kohtukulude (sh riigilõivu) tasumisest.

Kohus mõistab kohtuvaidluse kaotanud poolelt välja kõik kohtuvaidluse võitnud poole kohtukulud. Kui nõue rahuldatakse osaliselt, mõistab kohus hagejale välja kohtukulud proportsionaalselt nõude rahuldatud osaga ja kostjale proportsionaalselt nõude rahuldamata jäetud osaga. Kõrvalnõude (blakus sudzība) eest ning pärast tagaseljaotsust kohtumenetluse uuesti algatamise eest tasutud riigilõivu ei hüvitata.

Kui hageja võtab nõude tagasi, peab ta hüvitama kostja kohtukulud. Sellisel juhul ei pea kostja hageja kohtukulusid hüvitama. Kui aga hageja võtab nõude tagasi seetõttu, et kostja on nõuded pärast nende esitamist vabatahtlikult rahuldanud, mõistab kohus hageja taotlusel kostjalt välja hageja tasutud kohtukulud.

Kui kohus otsustab hagiavaldust mitte arutada, mõistab ta kostja taotlusel hagejalt välja kostja tasutud kohtukulud.

Kui hageja on kohtukulude tasumisest vabastatud, mõistetakse kostjalt hageja kohtukulud välja riigituludesse proportsionaalselt nõude rahuldatud osaga.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Avalduse esitamisel Euroopa väiksemate nõuete menetluse raames tuleb tasuda riigilõiv. Menetluse käigus võidakse pooltelt nõuda muude kohtukulude, näiteks kantseleitasu (nt menetlusdokumentide väljavõtete ja duplikaatide väljastamise eest) ning asja menetlemisega seotud kulude (nt hageja taotlusel kostja asukoha väljaselgitamisel kantud kulud või kohtukutsete ja muude kohtudokumentide kättetoimetamise, väljastamise ja tõlkimise kulud) tasumist.

Kui palju pean maksma?

Hagiavalduse esitamisel tuleb tasuda riigilõiv, mis on 15% nõude summast, kuid mitte vähem kui 71,41 eurot.

Kantseleitasu määratakse kindlaks kooskõlas tsiviilkohtumenetluse seaduse paragrahviga 38. Asja menetlemisega seotud kulud võivad erineda sõltuvalt mitmest asjaolust (nt dokumentide kättetoimetamise viis – kas posti või e-posti teel).

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kui avaldusele ei ole lisatud dokumente, mis tõendavad riigilõivu ja muude kohtukulude tasumist seadusega ette nähtud korras ja summas, ei vaata kohus vastavalt tsiviilkohtumenetluse seaduse Lingil klikates avaneb uus akenparagrahvile 133 hagiavaldust läbi ning määrab hagejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

Kui hageja kõrvaldab puudused määratud tähtaja jooksul, loetakse avaldus esitatuks selle kohtule esmakordselt esitamise kuupäeval.

Kui hageja ei kõrvalda puudusi määratud tähtaja jooksul, ei loeta hagiavaldust esitatuks ning see tagastatakse hagejale.

Hagiavalduse hagejale tagastamine ei takista hagejat seda seaduses sätestatud tavamenetluse korras kohtule uuesti esitamast.

Kui dokumentide kättetoimetamise korral tuleb tasuda kohtukulud, ei toimeta kohus dokumente kätte enne, kui asjaomane tasu on makstud. Kui aga asja menetlemise kulusid ei kanta vabatahtlikult riigituludesse, nõutakse need sisse kohtuotsuste täitmise suhtes kohaldatavate üldnormide alusel.

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Riigilõiv tasutakse riigikassa (Valsts kase) arvelduskontole. Riigilõiv (tsiviilkohtumenetluse seaduse Lingil klikates avaneb uus akenparagrahv 34, v.a lõige 6) tasutakse järgmiselt.

Makse saaja: Valsts kase

Registreerimisnumber: 90000050138

Arvelduskonto nr: LV55TREL1060190911200

Saaja pank: Valsts kase

BIC-kood: TRELLV22

Makse selgitus: isiku või kohtuasja identifitseerimisandmed, nagu kohtuasja number (kui on teada), füüsiliste isikute puhul ees- ja perekonnanimi ning isikukood, juriidiliste isikute puhul nimi ja registreerimisnumber. Kui riigilõiv makstakse teise isiku nimel, tuleb lisada selle isiku andmed, nagu kohtuasja number (kui on teada), füüsiliste isikute puhul ees- ja perekonnanimi ning isikukood, juriidiliste isikute puhul nimi ja registreerimisnumber.

Riigilõiv täitemääruse või muu täitedokumendi väljaandmise eest selle täitmiseks tasutakse riigikassa arvelduskontole. Riigilõiv täitemääruse või muu täitedokumendi väljaandmise eest selle täitmiseks (tsiviilkohtumenetluse seaduse Lingil klikates avaneb uus akenparagrahvi 34 lõige 6) tasutakse järgmiselt.

Makse saaja: Valsts kase

Registreerimisnumber: 90000050138

Arvelduskonto nr: LV71TREL1060190911300

Saaja pank: Valsts kase

BIC-kood: TRELLV22

Makse selgitus: isiku või kohtuasja identifitseerimisandmed, nagu kohtuasja number (kui on teada), füüsiliste isikute puhul ees- ja perekonnanimi ning isikukood, juriidiliste isikute puhul nimi ja registreerimisnumber. Kui riigilõiv makstakse teise isiku nimel, tuleb lisada selle isiku andmed, nagu kohtuasja number (kui on teada), füüsiliste isikute puhul ees- ja perekonnanimi ning isikukood, juriidiliste isikute puhul nimi ja registreerimisnumber.

Kantseleitasu tasutakse riigikassa arvelduskontole. Kantseleitasu (tsiviilkohtumenetluse seaduse Lingil klikates avaneb uus akenparagrahv 38) tasutakse järgmiselt.

Makse saaja: Valsts kase

Registreerimisnumber: 90000050138

Arvelduskonto nr: LV39TREL1060190911100

Saaja pank: Valsts kase

BIC-kood: TRELLV22

Makse selgitus: isiku või kohtuasja identifitseerimisandmed, nagu kohtuasja number (kui on teada), füüsiliste isikute puhul ees- ja perekonnanimi ning isikukood, juriidiliste isikute puhul nimi ja registreerimisnumber. Kui asjaajamise lõiv makstakse teise isiku nimel, tuleb lisada selle isiku andmed, nagu kohtuasja number (kui on teada), füüsiliste isikute puhul ees- ja perekonnanimi ning isikukood, juriidiliste isikute puhul nimi ja registreerimisnumber.

Kulud, mis on seotud asja menetlemisega ja sundtäitmisega kohtuteate alusel, tasutakse kohtuameti (Tiesu administrācija) arvelduskontole. Kulud, mis on seotud asja menetlemisega (tsiviilkohtumenetluse seaduse Lingil klikates avaneb uus akenparagrahv 39) ja sundtäitmisega kohtuteate alusel (Lingil klikates avaneb uus akentsiviilkohtumenetluse seaduse paragrahv 4063), tasutakse järgmiselt.

Rajoonikohtud (linnakohtud) ja regionaalsed kohtud:

Makse saaja: Tiesu administrācija

Registreerimisnumber: 90001672316

Arvelduskonto nr: LV51TREL2190458019000

Saaja pank: Valsts kase

BIC-kood: TRELLV22

Makse selgitus: märge „21499“ ning isiku või kohtuasja identifitseerimisandmed, nagu kohtuasja number (kui on teada), füüsiliste isikute puhul ees- ja perekonnanimi ning isikukood, juriidiliste isikute puhul nimi ja registreerimisnumber. Kui asja menetlemisega seotud kulud tasutakse teise isiku nimel, tuleb lisada selle isiku andmed, nagu kohtuasja number (kui on teada), füüsiliste isikute puhul ees- ja perekonnanimi ning isikukood, juriidiliste isikute puhul nimi ja registreerimisnumber.

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Kohtule avalduse esitamisel tuleb sellele lisada dokumendid, mis tõendavad riigilõivu ja muude kohtukulude tasumist seadusega ette nähtud korras ja summas. Kantseleitasu tuleb maksta enne konkreetse teenuse osutamist. Kõik asja menetlemisega seotud kulud tuleb tasuda enne asja menetlemist.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 09/04/2020

Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega - Leedu


Sissejuhatus

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Sissejuhatus

Euroopa väiksemate nõuete korral tuleb tasuda riigilõiv Leedu tsiviilkohtumenetluse seadustiku (Civilinio proceso kodeksas) artikli 80 lõike 1 punktis 1 sätestatud summas.

Vastavalt Leedu Vabariigi valitsuse 27. oktoobri 2011. aasta resolutsioonile nr 1240, millega kiidetakse heaks kohtu riigilõivu arvutamise, maksmise, tasaarvestamise ja tagastamise reeglid, võib seda lõivu tasuda ka elektrooniliselt.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Riigilõiv tuleb tasuda järgmises punktis nimetatud summas.

Kui palju pean maksma?

Riigilõiv on 3% nõude summast, kuid mitte vähem kui 50 litti. Kui menetlusdokumendid ja nende lisad esitatakse kohtule ainult elektrooniliselt, tuleb tasuda 75% asjaomase menetlusdokumendi suhtes kohaldatavast riigilõivust, kuid mitte vähem kui 10 litti.

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Hagiavaldusele tuleb lisada hagi aluseks olevad dokumendid ja muud tõendid ning tõendid riigilõivu tasumise kohta.

Riigilõivu tasumata jätmisel teeb kohus määruse, sätestades kohustuse täitmiseks piisava tähtaja, mis ei tohi olla lühem kui seitse päeva. Määrus edastatakse hiljemalt järgmisel päeval pärast selle tegemist.

Kui menetlusdokumendi esitanud menetluspool täidab kohtu korralduse nimetatud tähtaja jooksul, loetakse menetlusdokument esitatuks päeval, mil see esitati algselt kohtule. Vastasel juhul leitakse, et menetlusdokumenti ei ole esitatud, ning kohtunik teeb hiljemalt viie päeva jooksul pärast kohustuse täitmiseks antud tähtaja lõppemist määruse tagastada menetlusdokument koos sellele lisatud dokumentidega need esitanud isikule.

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Riigilõiv tasutakse rahandusministeeriumi haldusalasse kuuluva riikliku maksuinspektsiooni (Valstybinė mokesčių inspekcija) eelarvetulude kontole asjaomase isiku valitud viisil (internetipank, sularahamakse, pangaülekanne jne).

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Riigilõivu tasumist tõendab maksekorraldus või muu makset tõendav dokument, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:

 1. maksja ees- ja perekonnanimi ning isikukood (juriidiliste isikute puhul nimi ja registreerimisnumber);
 2. vastaspoole (kostja, võlgnik jne) ees- ja perekonnanimi ning isikukood (juriidiliste isikute puhul nimi ja registreerimisnumber);
 3. makse kuupäev;
 4. makse kood;
 5. makstud summa;
 6. makse selgitus (selgitusse kirjutada „riigilõiv“ ja selle kohtu nimi, kus menetlus algatatakse).

Kui riigilõivu tasub menetluspoole esindaja (advokaat, advokaadi abi või menetluspoole huve esindav muu isik), peaks maksekorraldus või muu makset tõendav dokument sisaldama lisaks eelnimetatud andmetele ka esindatava ees- ja perekonnanime ning isikukoodi (juriidiliste isikute puhul nimi ja registreerimisnumber).

Kui riigilõiv tasutakse elektrooniliselt, ei ole tasumist tõendavaid dokumente vaja esitada.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 02/04/2020

Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega - Luksemburg


Milliseid tasusid kohaldatakse?

Tsiviilkohtusse pöördumisega (saisine du juge civil) ei kaasne muid kindaksmääratud kulusid kui kohtutäituri tasud ja advokaaditasud. Põhimõtteliselt muid kulusid tsiviilkohtu tasandil ei teki. Pärast kohtuotsuse tegemist võivad tekkida kulud seoses otsuse täitmisega ja kohtuvaidluse võitnud poole taotlusel.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 28/02/2020

Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega - Ungari


Sissejuhatus

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Sissejuhatus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta määruse (EÜ) nr 861/2007 (millega luuakse Euroopa väiksemate nõuete menetlus) kohaselt Ungaris algatatud menetlustega seotud kohtukulude tasumise normid on sätestatud 1990. aasta XCIII seaduses. Vastavalt nendele normidele tuleb menetluse algatamisel maksta lõiv, mis moodustab 6% nõude väärtusest. Tasuda saab postkontorist ostetud maksumärgiga või otse riiklikule maksuametile. Maksuametile saab lõivu tasuda ka pangaülekandega.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kohtukulud tuleb tasuda väiksemate nõuete menetluse algatamisel.

Kui palju pean maksma?

Rahaliste nõuete korral tuleb maksta 6% nõude väärtusest (v.a lisatasud, nagu intressid, kulud) ning mitterahaliste nõuete korral 6% nõude hinnangulisest väärtusest, kuid mitte vähem kui 15 000 forintit. Muus vääringus kui forint esitatud rahaliste nõuete korral põhineb tasu suurus nõude esitamise kuupäeval kehtinud keskpanga keskmise vahetuskursi alusel arvutatud nõude väärtusel.

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kui hageja jätab kohtukulud menetluse algatamisel tasumata, saadab kohus talle maksenõude. Kui hageja ei maksa kohtukulusid ettenähtud tähtaja jooksul, jätab kohus nõude läbi vaatamata.

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

 1. Menetlustasu saab maksta maksumärgiga. Maksumärke saab osta postkontorist. Kui menetlustasu makstakse maksumärgiga, ümardatakse summa üles- või allapoole. Kui jääk on väiksem kui 50 forintit, siis seda arvesse ei võeta. Kui jääk on suurem kui 50 forintit, loetakse selle suuruseks 100 forintit.
 2. Hageja võib menetlustasu maksta ka riikliku maksuameti arvutatud tasu alusel. Sel juhul tuleb maksuametile esitada nõudevorm koos koopiaga. Arvutatud tasu saab maksta, kasutades maksuameti antud maksekorraldust või ülekandega maksuameti osutatud kontole või võimaluse korral pangakaardiga. Menetlustasu arvutamiseks võib nõudevormi esitada riikliku maksu- ja tolliameti (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) mis tahes komitaadi (pealinna) maksuosakonda.

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

 1. Kui menetlustasu makstakse maksumärgiga, tuleb see kleepida avaldusele, mis esitatakse kohtule. Hageja ei tohi avaldusele kleebitud maksumärki ühelgi viisil muuta ega märgistada.
 2. Kui menetlustasu makstakse arvutuse alusel, lisab riiklik maksuamet avaldusele kinnituse, et hageja on esitanud talle nõudevormi tasu arvutamiseks. Seejärel võib nõude esitada kohtule.

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 08/04/2020

Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega - Malta


Sissejuhatus

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Sissejuhatus

Selle menetlusega kaasnevad järgmised kohtulõivud:

rakendusakti 380.01 (väiksemate kohtuvaidluste kohtu menetlusnormid) teises lisas sätestatud tariifistik A;

Malta seadustekogu 12. peatükis (kohtukorraldus- ja tsiviilkohtumenetluse seadustik) sätestatud tariifistiku B punkt 2.

Kantseleitasu ei saa tasuda elektrooniliselt.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Vorm A – nõudevorm

Vorm C – vastusvorm

Vorm D – kinnitus Euroopa väiksemate nõuete menetluses tehtud kohtuotsuse kohta

Kui palju pean maksma?

Vorm A – nõudevorm: kantseleitasu 40 eurot ja 7,20 eurot teavitamise eest (kostja kohta)

Vorm C – vastusvorm: kantseleitasu 25 eurot ja 7,20 eurot teavitamise eest

Vorm D – kinnitus Euroopa väiksemate nõuete menetluses tehtud kohtuotsuse kohta: kantseleitasu 20 eurot

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Enne makse laekumist vormi läbi ei vaadata.

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Kohtulõive saab tasuda järgmisele pangakontole.

Kontoomaniku nimi

MALTA GOVERNMENT CASHIER

IBAN (rahvusvaheline pangakonto number)

MT55MALT011000040001EURCMG5001H

Panga kliiringkood

SORT CODE 01100

Arvelduskonto number

40001EUR-CMG5-001-H

BIC/SWIFT-kood

MALTMTMT

Panga nimi

CENTRAL BANK OF MALTA

Panga aadress

CASTILLE PLACE

VALLETTA

MALTA

Konto vääring

EURO

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Peate esitama panga kinnituse makse tegemise kohta.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 08/04/2020

Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega - Holland


Sissejuhatus

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Sissejuhatus

Euroopa väiksemate nõuete menetluse (määrus (EÜ) Lingil klikates avaneb uus akennr 861/2007, mis jõustus 1. jaanuaril 2009) kohased nõuded esitatakse vormil A sellele kohtule, mis on ratione loci pädev vastavalt kohtualluvust käsitlevatele üldnormidele. Euroopa väiksemate nõuete menetluse eesmärk on lihtsustada ja kiirendada kuni 5 000 euro suuruste piiriüleste nõuete lahendamist. Määrust kohaldatakse kõikides liikmesriikides peale Taani.

Vaidluspooled saavad Euroopa väiksemate nõuete menetlust kasutada liikmesriikide õigusega ette nähtud menetluste alternatiivina. ELi liikmesriigis Euroopa väiksemate nõuete menetluses tehtud kohtuotsust tunnustatakse ja täidetakse teises liikmesriigis vajaduseta tunnistada see täidetavaks ning võimaluseta tunnustamist vaidlustada.

Väiksemate nõuete menetluse tüüpvormid on koostatud kõikides ELi keeltes. Menetluse algatamiseks tuleb täita vorm A. Vormile tuleb lisada kõik asjakohased tõendavad dokumendid, näiteks kviitungid, arved jne.

Kohtuotsuse täitmisest võib teises liikmesriigis keelduda ainult siis, kui see on vastuolus teises liikmesriigis tehtud varasema kohtuotsusega, mis puudutab samu menetluspooli. Kohtuotsus pööratakse täitmisele kooskõlas selle liikmesriigi õigusnormide ja menetlustega, kus kohtuotsust täidetakse.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kohtulõivu summa sõltub nõude või hagi suurusest. Vt ka punkti „Kui palju pean maksma?“

Kui palju pean maksma?

2019. aastal kehtinud lõivud jagunevad järgmiselt.

Nõude või hagi suurus

Kohtulõiv (juriidilised isikud)

Kohtulõiv (füüsilised isikud)

Kohtulõiv (maksejõuetud)

Kohtuasjad, mis käsitlevad nõuet või hagi, mille

- suurus ei ole kindlaks määratud

- suurus on kuni

500 eurot

121 eurot

81 eurot

81 eurot

Kohtuasjad, mis käsitlevad nõuet või hagi, mille suurus

on üle 500 euro, kuid mitte üle 12 500 euro

486 eurot

231 eurot

81 eurot

Lisateabe saamiseks vt Lingil klikates avaneb uus akenMadalmaade kohtusüsteem ja Lingil klikates avaneb uus akenMadalmaade õigusabiamet (Raad voor rechtsbijstand).

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kohtulõivud tuleb tasuda ette. Kui lõiv jäetakse ühe kuu jooksul tasumata, jäetakse avaldus läbi vaatamata.

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Saadetud arve saab tasuda ülekandega (elektrooniliselt või muul viisil).

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Pärast makse sooritamist teatatakse sellest kostjale, kellel palutakse täita ja tagastada vastuse vorm.

Seotud lingid

Lingil klikates avaneb uus akenEuroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta määrus (EÜ) nr 861/2007, millega luuakse Euroopa väiksemate nõuete menetlus

Vorm A

Lingil klikates avaneb uus akenMadalmaade kohtusüsteem

Lingil klikates avaneb uus akenMadalmaade õigusabiamet


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 25/02/2020

Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega - Austria

Sellel lehel on teave Austria kohtukulude kohta.


Sissejuhatus

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Sissejuhatus

Määruses (EÜ) nr 861/2007, millega luuakse Euroopa väiksemate nõuete menetlus, on menetluse algatusdokumendile viitamisel kasutatud mõistet „nõue“, nagu riigisiseses õiguseski. Seetõttu ei sisalda kohtulõive käsitlev Austria seadus selle määruse kohaste nõuete jaoks eraldi norme. Nõude esitamisel ja sellele järgnevas esimese astme menetluses kohaldatakse Austria kohtulõivude seaduses (Gerichtsgebührengesetz) sätestatud 1. tariifirubriiki (Tarifpost 1), mida kohaldatakse kõikide riigisiseste tsiviilkohtumenetluste korral.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Esimeses kohtuastmes Euroopa väiksemate nõuete menetluses lahendatavate nõuete suhtes kohaldatakse kohtulõivude seaduse kohast 1. tariifirubriiki vastavalt kohtulõivude seaduse 1. tariifirubriigi 1. märkusele. Kindlasummaline kohtulõiv tuleb tasuda sõltumata sellest, kas menetlus viiakse lõpule või mitte. Lõivu vähendatakse ainult juhul, kui nõue võetakse kohe tagasi või lükatakse tagasi enne selle vastaspoolele kättetoimetamist (ühe neljandikuni; kohtulõivude seaduse 1. tariifirubriigi 3. märkus) või kui kohtuasi esimesel kohtuistungil õiguspärasel viisil lahendatakse (pooleni; kohtulõivude seaduse 1. tariifirubriigi 2. märkus). Austria kohtulõivude süsteemi kohaselt tuleb esimese astme tsiviilkohtumenetluses maksta lõivu ainult menetluse (käesoleval juhul Euroopa väiksemate nõuete menetluse) algatamise avalduse esitamisel. Järgnevate toimingute eest esimeses kohtuastmes täiendavaid lõive maksma ei pea.

Kohtulõivude seaduse paragrahvi 2 lõike 1 punkti a kohaselt tekib kohtulõivu tasumise kohustus Euroopa väiksemate nõuete menetluse avalduse esitamisel kohtule. Kui nõuet seejärel laiendatakse, tekib lõivu maksmise kohustus kirjalike seisukohtade esitamisel. Läbirääkimiste korral tekib lõivu maksmise kohustus nõude laiendamise registreerimisel või kui nõue rahuldatakse nõude esemest suuremas ulatuses. Siis tuleb ka lõiv tasuda. Hiljemalt sel ajal tuleb esitada taotlus kohtulõivu tasumisest vabastamiseks tasuta õigusabi (Verfahrenshilfe) korras, eeldusel et selle saamise tingimused on täidetud.

Taotluse esitamine määruse artikli 18 kohaseks kohtuotsuse läbivaatamiseks on tasuta.

Kui palju pean maksma?

Esimese astme menetluses sõltub lõivu suurus nõude suurusest (nõudes või hiljem nõude laiendamisel näidatud vaidlusalusest summast) ja menetlusosaliste arvust. Vt näiteks järgmine lõivumäärade tabel, mis sisaldab kohtulõivude seaduse kohase 1. tariifirubriigi lõive (kehtivad alates 1. augustist 2017; kehtiva redaktsiooni täies mahus leiab siit: Lingil klikates avaneb uus akenkohtulõivude seadus).

1. tariifirubriik

Tsiviilasja hind

Lõiv

kuni

150 eurot

23 eurot

üle

150 euro, kuid mitte üle

300 euro

45 eurot

üle

300 euro, kuid mitte üle

700 euro

64 eurot

üle

700 euro, kuid mitte üle

2000 euro

107 eurot

üle

2000 euro, kuid mitte üle

3500 euro

171 eurot

üle

3500 euro, kuid mitte üle

7000 euro

314 eurot

üle

7000 euro, kuid mitte üle

35 000 euro

743 eurot

üle

35 000 euro, kuid mitte üle

70 000 euro

1459 eurot

üle

70 000 euro, kuid mitte üle

140 000 euro

2919 eurot

üle

140 000 euro, kuid mitte üle

210 000 euro

4380 eurot

üle

210 000 euro, kuid mitte üle

280 000 euro

5840 eurot

üle

280 000 euro, kuid mitte üle

350 000 euro

7299 eurot

üle

350 000 euro

1,2% tsiviilasja hinnast + 3488 eurot

Rohkem kui kahe menetlusosalise korral võidakse vastavalt kohtulõivude seaduse paragrahvile 19a kohaldada mitme menetlusosalise lisatasu (10–50%).

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Vastavalt kohtulõivude seaduse paragrahvile 31 tuleb maksetähtaja ületamise korral maksta lisaks 22 eurot (alates 1. augustist 2017). Maksetähtaja ületamine ei mõjuta siiski tsiviilkohtumenetluse käiku. Kohtumenetlus ei sõltu kohtulõivude tasumisest, vaid toimub täiesti sõltumatult.

Kohtuasutuse poolt kohtulõivude sissenõudmist reguleerib Austria kohtulõivude sissenõudmise seadus (Gerichtliches Einbringungsgesetz). Kui kohtuasutus peab kohtulõivude tasumata jätmise tõttu tegema vastavalt kohtulõivude sissenõudmise seaduse paragrahvile 6a maksekäsundi (täitedokument kohtulõivude sissenõudmiseks), tuleb lisaks tasuda sissenõudmistasu, mis on alates 2014. aasta 1. jaanuarist 8 eurot.

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Makseviisi reguleerib kohtulõivude seaduse paragrahv 4. Vastavalt sellele paragrahvile võib kohtulõive tasuda pangakaardiga, millega saab teha toiminguid sularahaautomaadis, või krediitkaardigadeposiidina või pangaülekandega pädeva kohtu arvelduskontole või sularahas samale kohtule. Kohtu pangarekvisiidid on avaldatud Lingil klikates avaneb uus akenföderaalse justiitsministeeriumi (Bundesministerium für Justiz) veebisaidil, vahelehel „Kohtud“ (Gerichte).

Lisaks saab kõiki lõive maksta otsekorraldusega, kui kohtul (või Austria kohtusüsteemil üldiselt) on luba debiteerida kohtulõive arvelduskontolt, mille andmed on esitanud lõivu tasuma kohustatud menetluspool, ja deponeerida need kohtu arvelduskontol. Selleks tuleb avalduses (Euroopa väiksemate nõuete menetluses esitatud nõudes) märkida konto, millelt kohtulõiv debiteeritakse, ning volitus selle tegemiseks, näiteks lisades märkuse „Gebühreneinzug!“ või „AEV!“. Piiratud volituse korral võib avalduses märkida ka maksimaalse debiteeritava summa (otsekorraldusi käsitleva määruse (Abbuchungs- und Einziehungs-Verordnung) paragrahvid 5 ja 6).

Kui Euroopa väiksemate nõuete menetluses esitatakse nõue Austria e-õigussüsteemi (Elektronischer Rechtsverkehr – ERV) kaudu, tuleb kohtulõivud tasuda otsekorraldusega. Sellisel juhul ei saa maksimaalset debiteeritavat summat kindlaks määrata.

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Kui föderaalasutustel on õigus nõuda kohtulõivu avalduse esitamisel (Euroopa väiksemate nõuete menetluse korral) ning otsekorralduseks puudub volitus, tuleb avaldusele lisada lõivude tasumist (ülekannet) tõendavad dokumendid (kohtulõivude seaduse paragrahv 4). Kui tasutakse pangakaardiga, krediitkaardiga, deposiidina või ülekandega pädeva kohtu arvelduskontole või otsekorraldusega menetluspoole arvelduskontolt, teatab Austria föderaalne raamatupidamisamet kohtuasutusele kohtu arvelduskontole tehtud maksete broneerimisest alles hiljem. Kohtulõivusid puudutav menetlus lõpeb pärast seda, kui on esitatud tõend lõivu (täieliku) tasumise kohta.

Kui makstakse nõutavast summast rohkem, võib viie aasta jooksul esitada enammakstud kohtulõivude tagastamise avalduse (kohtulõivude sissenõudmise seaduse paragrahvi 6c lõike 1 punkt 1).


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 17/02/2021

Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega - Poola


Sissejuhatus

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Sissejuhatus

Tsiviilkohtumenetluses makstavaid lõivusid reguleerib 28. juuli 2005. aasta seadus kohtukulude kohta (tsiviilasjades) (konsolideeritud tekst: Poola 2014. aasta ametlik väljaanne, lk 1025). Üldjuhul tuleb lõivu maksta iga hagiavalduse pealt, sealhulgas nõuded, mis on esitatud menetluse raames, mille suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta määrust (EÜ) nr 861/2007, millega luuakse Euroopa väiksemate nõuete menetlus (edaspidi „Euroopa väiksemate nõuete menetlus“).

Kohtukulude seadus (tsiviilasjad) (IV jagu „Kohtukulude tasumisest vabastamine“) võimaldab esitada taotluse nendest kuludest vabastamiseks.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Euroopa väiksemate nõuete menetluses kohaldatakse kindlamääralist lõivu.

Kui palju pean maksma?

Euroopa väiksemate nõuete menetluse raames algatatud asja eest tuleb maksta kindlamääralist lõivu 100 Poola zlotti (kohtukulude seaduse (tsiviilasjad) artikkel 27b). Samasugune lõiv tuleb maksta apellatsioonkaebuse esitamisel (seaduse artikkel 18 koostoimes artikliga 27b).

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kooskõlas 17. novembri 1964. aasta tsiviilkohtumenetluse seadustiku (Poola ametlik väljaanne nr 43, punkt 269, muudetud) artikli 1262 lõikega 1 ei võta kohus menetlusse menetlusdokumenti, mille eest on lõiv maksmata. Teisiti öeldes, pädevale kohtule menetlusdokumendi (hagiavalduse) esitamisel tuleb maksta lõiv või esitada kohtukulude tasumisest vabastamise taotlus.

Menetlusdokumendi eest lõivu tasumata jätmise menetluslikud tagajärjed on sätestatud muu hulgas tsiviilkohtumenetluse seadustiku Lingil klikates avaneb uus akenartiklites 130 ja Lingil klikates avaneb uus aken1302.

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklis 130 on sätestatud, et kui menetlusdokumenti (sh hagiavaldust) ei saa lõivu maksmata jätmise tõttu läbi vaadata, annab kohtu eesistuja menetluspoolele korralduse lõiv nädala jooksul tasuda ning kui seda ei tehta, siis dokument tagastatakse. Kui menetlusdokumendi on esitanud välisriigis elav isik, kes ei ole endale Poolas esindajat nimetanud, määrab kohtu eesistuja lõivu maksmiseks tähtaja, mis ei tohi olla lühem kui üks kuu. Kui lõivu tähtaja jooksul ei tasuta, tagastatakse menetlusdokument menetluspoolele. Kui lõiv tasutakse tähtaja jooksul, kehtib menetlusdokumendi õiguslik mõju selle esitamise kuupäevast.

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklis 1302 on sätestatud, et advokaadi või patendivoliniku esitatud menetlusdokument, mille eest ei ole tasutud, tagastatakse ilma maksmise meeldetuletuseta, kui tegemist on kindlamääralise lõivuga või on lõiv menetluspoole nimetatud nõude summaga proportsionaalne. Kui aga menetlusdokumendi eest tasutakse ühe nädala jooksul pärast dokumendi tagastamist, loob menetlusdokument õiguslikke tagajärgi alates selle esitamise kuupäevast

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Tsiviilasjades kohtulõivude tasumise korraldust reguleerib justiitsministri 31. jaanuari 2006. aasta Lingil klikates avaneb uus akenmäärusmillega kehtestatakse kohtulõivude tasumise kord tsiviilasjades (Poola ametlik väljaanne nr 27, punkt 199), mis on eelnimetatud kohtukulusid (tsiviilasjades) käsitleva seaduse rakendusakt.

Tsiviilasjades võib kohtulõivu tasuda pangaülekandega pädeva kohtu pangakontole (konto andmed saab otse kohtult, kohtu veebisaidilt või justiitsministeeriumi veebisaidilt), otse kohtu kassasse või tempelmarkides, mida saab osta kohtu kassast.

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Kui lõiv on tasutud ja puuduvad dokumendid esitatud, vaatab kohus asja läbi kinnisel istungil. Kohus võib korraldada kohtuistungi ainult määruses (EÜ) nr 861/2007 sätestatud juhtudel.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 26/02/2020

Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega - Rumeenia


Sissejuhatus

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Sissejuhatus

Euroopa väiksemate nõuete menetlust reguleerib Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta määrus (EÜ) nr 861/2007, millega luuakse Euroopa väiksemate nõuete menetlus.

Kohtudokumentide riigilõivude (taxele judiciare de timbru) süsteemi reguleerib erakorraline määrus nr 80/2013, mis jõustus 26. juunil 2013. See õigusakt võeti vastu pärast tsiviilkohtumenetluste õigusraamistiku muutmist tsiviilkohtumenetluse seadustiku vastuvõtmise ning tsiviilseadustikuga loodud uute instituutide rakendamise kaudu.

Kohtudokumentide riigilõivu peavad tasuma kõik füüsilised ja juriidilised isikud ning see on tasu teenuste eest, mida osutavad kohtud, justiitsministeerium (Ministerul Justiției) ja kassatsioonikohtu juures tegutsev prokuratuur (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție).

Rumeenias saab kohtudokumentide riigilõivu tasuda interneti teel, kuid seni ei ole elektroonilist maksesüsteemi kasutusele võetud.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kohtudokumentide riigilõiv tuleb tasuda nii esimese astme menetluses kui ka apellatsioonimenetluses seaduses sätestatud tingimustel.

Füüsilistel isikutel on õigus taotleda kohtudokumentide riigilõivu vähendamist, vabastust selle tasumisest ja võimalust tasuda kohtudokumentide riigilõiv osamaksetena vastavalt valitsuse erakorralisele määrusele nr 51/2008 tasuta õigusabi kohta tsiviilasjades. Määrust on muudetud ja täiendatud seadusega nr 193/2008. Vastavalt valitsuse erakorralise määruse nr 80/2013 artikli 42 lõikele 2 võidakse juriidilistele isikutele anda kohtudokumentide riigilõivu tasumiseks toetust.

Kui palju pean maksma?

Praegu kehtivate õigusnormide kohaselt on avalduse esitamisel tasutav kohtudokumentide riigilõiv sätestatud valitsuse erakorralise määruse nr 80/2013 artikli 3 lõikes 1 järgmiselt:

 1. kuni 500 Rumeenia leud – 8%, kuid mitte vähem kui 20 Rumeenia leud;
 2. 501 kuni 5000 Rumeenia leud – 40 Rumeenia leud + 7% summast, mis ületab 500 Rumeenia leud;
 3. 5001 kuni 25 000 Rumeenia leud – 355 Rumeenia leud + 5% summast, mis ületab 5000 Rumeenia leud.

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Valitsuse erakorralise määruse nr 80/2013 kohaselt tuleb kohtudokumentide riigilõiv tasuda ette. Kui hageja jätab maksekohustuse seaduses sätestatud või kohtu kehtestatud tähtpäevaks täitmata, tühistatakse avaldus, kuna selle eest ei ole tasutud, või rahuldatakse vajaduse korral seaduse kohaselt tasutud kohtudokumentide riigilõivu piires. Kui taotlus kohtulõivu tasumiseks toetuse saamiseks jäetakse rahuldamata ja hageja ei ole kohtudokumentide riigilõivu kohtu määratud tähtaja jooksul tasunud ning ei ole toimikule lisanud tasumist tõendavat dokumenti, tühistab kohus avalduse lõivu tasumata jätmise tõttu.

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Kohtudokumentide riigilõivu tasuma kohustatud isik tasub lõivu sularahas, pangaülekandega või veebipõhise süsteemi kaudu selle haldusüksuse spetsiaalsele eelarve tulukontole (kontole „Kohtudokumentide riigilõivud ja muud riigilõivud“), kus on füüsilise isiku alaline elukoht või viibimiskoht või juriidilise isiku registrijärgne asukoht. Kohtulõivu ülekandekulud tasub kohtulõivu tasuma kohustatud isik.

Kui kohtudokumentide riigilõivu tasuma kohustatud isikul puudub Rumeenias elu- või viibimiskoht või registrijärgne asukoht, tuleb kohtudokumentide riigilõiv tasuda selle haldusüksuse kohalikku eelarvesse, kus asub kohus, kellele hagi või avaldus esitati.

Kohtudokumentide riigilõiv tasutakse sularahas selle haldusüksuse maksuasutusele, kus on füüsilise isiku elu- või viibimiskoht või juriidilise isiku registrijärgne asukoht.

Kohtudokumentide riigilõivu võib tasuda ka pangaülekandega või veebipõhiselt.

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Avalduse registreerimisel tuleb esitada sularahas tehtud maksete või maksekorralduse korral väljastatud kohtudokumentide riigilõivude tasumise kviitung.

Kohtudokumentide riigilõivu sularahas või maksekorraldusega tasumisel saadud kviitungile ei ole standardvormi kehtestatud ning see väljastatakse makseüksuse aktsepteeritud vormis.

Kui kohtulõiv tasutakse pärast seda, kui kohus on saatnud hagejale sellekohase teate, peab hageja kümne päeva jooksul pärast teate kättetoimetamist lisama toimikule lõivu tasumist tõendava dokumendi.

Kohtulõivu tasumist tõendava dokumendi võib esitada isiklikult kohtu asukohas või posti teel, näidates toimiku (kohtuasja) numbri, mille eest lõiv tasutakse. See number märgitakse teatele, mille kohus saadab asjaomasele menetluspoolele.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 21/02/2020

Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega - Sloveenia


Sissejuhatus

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Sissejuhatus

Euroopa väiksemate nõuete menetlusega seotud kohtulõivud on loetletud Sloveenia kohtulõivude seaduses (Zakon o sodnih taksah, edaspidi „ZST-1“, Sloveenia Vabariigi ametlik väljaanne nr-d 37/08, 97/10, 63/13, konstitutsioonikohtu otsused Lingil klikates avaneb uus aken58/14 ja Lingil klikates avaneb uus aken19/15 ning tsiviilkohtumenetluse seaduse muudatused (ZPP-E) 30/16 ning 10/17). ZST-1 on kohtulõivusid käsitlev üldseadus.

ZST-1-s (artikkel 6) on sätestatud kohtulõivude sularahas, elektrooniliselt või muude seaduslike makseviisidega tasumise õiguslik alus, mis kehtib ka Euroopa väiksemate nõuete menetlusega seotud lõivude maksmise suhtes. Praktikas saab kohtulõivusid tasuda elektrooniliselt ükskõik millise panga veebimakseteenust kasutades.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Euroopa väiksemate nõuete menetluses tuleb kogu menetluse eest tasuda ühekordne kohtulõiv. Kohtulõivu peab tasuma hageja ning see tuleb tasuda menetluse algatamise avalduse esitamisel kohtule.

Kui palju pean maksma?

Euroopa väiksemate nõuete menetlusega seotud kohtulõiv, mille hageja peab tasuma menetluse algatamise avalduse esitamisel kohtule, sõltub nõude summast:

 • nõude väärtus on alla 300 euro – lõiv on 54 eurot;
 • nõude väärtus on 301–600 eurot – lõiv on 78 eurot;
 • nõude väärtus on 601–900 eurot – lõiv on 102 eurot;
 • nõude väärtus on 901–1200 eurot – lõiv on 126 eurot;
 • nõude väärtus on 1201–1500 eurot – lõiv on 150 eurot;
 • nõude väärtus on 1501–2000 eurot – lõiv on 165 eurot;
 • nõude väärtus on 2001–2500 eurot – lõiv on 180 eurot;
 • nõude väärtus on 2501–3000 eurot – lõiv on 195 eurot;
 • nõude väärtus on 3001–3500 eurot – lõiv on 210 eurot;
 • nõude väärtus on 3501–4000 eurot – lõiv on 225 eurot;
 • nõude väärtus on 4001–4500 eurot – lõiv on 240 eurot;
 • nõude väärtus on 4501–5000 eurot – lõiv on 255 eurot.

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kui hageja jätab kohtulõivu õigel ajal tasumata, menetleb kohus asja ikkagi ja vajaduse korral mõistetakse kohtulõiv välja.

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

ZST-1-s (artikkel 6) on sätestatud kohtulõivude sularahas, elektrooniliselt või muude seaduslike makseviisidega tasumise õiguslik alus, mis kehtib ka Euroopa väiksemate nõuete menetlusega seotud lõivude maksmise suhtes.

Praktikas saab kohtulõivusid tasuda elektrooniliselt ükskõik millise panga veebimakseteenust kasutades või otse makseteenuse osutaja kaudu või kohtu kassasse (sularahas või makseterminali kasutades).

Igal pangal on elektrooniliste maksete edastamiseks oma veebimakseteenus.

Kohustatud isik võib tasuda kohtukulud ette, st kohtule avalduse esitamisel, või esitada kohtule avalduse ja oodata, kuni kohus saadab talle makseteate, millel on näidatud kohaldatav summa ja muud makse tegemiseks vajalikud andmed.

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Kui kohtulõivu tasumisel märgiti õige viitenumber (mille kohus teatab kohustatud isikule makseteatel), ei pea kohustatud isik kohtule lõivu tasumist tõendavat dokumenti esitama. Sellisel juhul teatatakse kohtule makse laekumisest spetsiaalse elektroonilise (UJPnet) pangasüsteemi kaudu, mille puhul on õige viitenumber üksikute maksete eristamiseks määrav.

Kui aga kohtulõivude tasumisel õiget viitenumbrit ei märgita, peab kohustatud isik esitama kohtule lõivu tasumist tõendava dokumendi. Sellise tasumist tõendava dokumendi kehtivusele ei ole spetsiaalseid ametlikke tingimusi kehtestatud. Selle tasumist tõendava dokumendi alusel kontrollib kohus vajaduse korral UJPnet'i veebirakenduse kaudu, kas makse on laekunud (eelkõige siis, kui kohtulõivu ei tasutud kohtu kassa kaudu).


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 06/04/2020

Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega - Rootsi

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje rootsi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.


Sissejuhatus

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Sissejuhatus

„Mõne järgmise menetluse algatamisel tuleb tasuda avalduse esitamise lõiv allpool nimetatud summas.

A-kategooria …………………………………900 Rootsi krooni (1) /…/ 11. juuli 2007. aasta määruse (EÜ) nr 861/2007 (millega luuakse Euroopa väiksemate nõuete menetlus) kohased kohtuasjad“ (üldkohtute lõive käsitleva määruse (1987:452) lisa).

Lõiv avalduse esitamise eest tuleb maksta sellele kohtule, kuhu nõue esitatakse. Praegu ei saa lõivu elektrooniliselt veebisaidi kaudu tasuda.

(1) See summa kehtib alates 1. juulist 2014.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Väiksemate nõuete menetluses tuleb tasuda ainult avalduse esitamise lõiv, mis tasutakse avalduse esitamisel kohtule. Muid lõive menetluse või menetlustoimingute eest ei ole kehtestatud.

Kui palju pean maksma?

Menetlemisega seoses tuleb tasuda ainult lõiv avalduse esitamisel ja see on 900 Rootsi krooni (alates 1. juulist 2014).

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kui jätate avalduse esitamisel lõivu tasumata, lükatakse avaldus tagasi ja kohus jätab selle läbi vaatamata. Pärast avalduse tagasilükkamist saate esitada samas asjas uue nõude.

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Avalduse esitamise lõivu saab tasuda sularahas või kaardimaksega kohtu kantseleis või kohtu arvelduskontole. Kohtu kontaktandmed ja arvelduskonto andmed leiate Lingil klikates avaneb uus akensiit.

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Pärast makse sooritamist ei pea te midagi tegema ning üldjuhul ei pea te esitama tõendit makse sooritamise kohta. Kohus viib tehtud maksed kokku kohtule esitatud avaldustega. Selleks et avaldust oleks lihtsam maksega kokku viia, tuleb veenduda, et makse tegemisel on märgitud nii maksja kui ka vastaspoole täisnimi. Maksekinnitus tuleb alati alles jätta, sest seda saab vajaduse korral kasutada makse tuvastamiseks.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 08/04/2020

Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega - Inglismaa ja Wales


Sissejuhatus

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Sissejuhatus

Hageja võib kasutada piiriüleses kohtuasjas kostja vastu kuni 2000 euro suuruse nõude (v.a kõik intressid, kulud ja väljamaksed) esitamiseks Euroopa väiksemate nõuete menetlust käsitlevas määruses ette nähtud menetlust. Piiriülese asjaga on tegemist juhul, kui vähemalt ühe poole alaline elukoht või harilik viibimiskoht on muus liikmesriigis kui see, kus asub kohus, kelle poole pöördutakse. Seda menetlust saab kasutada nii rahaliste kui ka mitterahaliste nõuete puhul ning nii tsiviil- kui ka kaubandusasjades. Inglismaal ja Walesis saab menetluse algatada krahvkonnakohtus, kuid mitte kõrges kohtus.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Euroopa väiksemate nõuete menetluses kohaldatakse samu kohtulõive kui riigisiseses väiksemate nõuete menetluseski.

Euroopa väiksemate nõuete menetluse avalduse esitamisel tuleb tasuda kohtulõiv. Kui soovite maksta deebet- või krediitkaardiga, tuleks vastava kaardi andmed esitada Euroopa väiksemate nõuete menetluse vormi A liites.

Kui vaidluse asjaolude kindlaksmääramiseks on vajalik kohtuistung, tuleb tasuda lõiv ka kohtuistungi eest.

Kui nõue on vaja pöörata täitmisele, tuleb tasuda täiendav kohtulõiv. Lisateave erinevate menetluste kohta on avaldatud Inglismaa ja Walesi täitemenetluse veebilehtedel.

Kui palju pean maksma?

Inglismaa ja Walesi kohtulõivud on avaldatud teabelehes Lingil klikates avaneb uus akenEX50 - Civil and Family Court Fees (tsiviil- ja perekonnakohtute lõivud).

Aimduse saamiseks on järgmises tabelis esitatud väiksemate nõuetega seotud lõivud, mis kehtivad alates 17. novembrist 2016. Kuna kohtulõivude suurus võib muutuda, tuleks alati kohtust, oma õigusesindajalt või teistelt asjaomastelt isikutelt või organisatsioonidelt üle küsida, kas esitatud summa endiselt kehtib. Lõivud on esitatud naelsterlingites (GBP). Asjakohase summa arvutamiseks eurodes tuleb kasutada avalduse esitamise päeva vahetuskurssi.

1.1 Menetluse algatamine (sh pärast menetlusloa andmist algatatud menetlused, välja arvatud krahvkonnakohtute ärikeskuse (County Court Business Centre (CCBC)) kohtuasjad, mille on algatanud keskuse kasutajad, või süsteemi Money Claim OnLine kasutajate algatatud kohtuasjad) rahasumma sissenõudmiseks. Taotletav summa

Lõiv (£)

a) kuni 300 £

35 £

b) üle 300 £, kuid mitte üle 500 £

50 £

c) üle 500 £, kuid mitte üle 1000 £

70 £

d) üle 1000 £, kuid mitte üle 1500 £

80 £

e) üle 1500 £, kuid mitte üle 3000 £

115 £

Asja arutamiseks kohtuistungil tuleb tasuda täiendav lõiv.

Väiksemate nõuete puhul kohtuistungi eest tasutav lõiv. Taotletav summa

i) kuni 300 £

25 £

ii) üle 300 £, kuid mitte üle 500 £

55 £

ii) üle 500 £, kuid mitte üle 1000 £

80 £

iii) üle 1000 £, kuid mitte üle 1500 £

115 £

iv) üle 1500 £, kuid mitte üle 3000 £

170 £

Kui soovite pöörata nõude täitmisele, tuleb tasuda täiendav lõiv.

Avalduse esitamine on lõivustatud ning kohtumenetluse eri etappides lisandub muid lõive. Teil võib olla õigus kohtulõivu tasumisest vabastamisele (sõltuvalt teie isiklikest asjaoludest), mis tähendab, et te ei pea kohtulõive üldse tasuma või peate tasuma vaid osa neist. Vabastust kohtumenetluse käigus nõutavate kohtulõivude tasumisest tuleb siiski taotleda iga lõivu kohta eraldi. Seega näiteks juhul, kui taotlete vabastust avalduse esitamisel, puudutab vabastus vaid seda etappi. Seda seetõttu, et teie isiklikud asjaolud võivad kohtuvaidluse jooksul muutuda ning te ei pruugi menetluse hilisemas etapis enam vabastamise tingimustele vastata. Samuti võib juhtuda, et täidate lõivude tasumisest vabastamise tingimused alles menetluse hilisemas etapis.

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kui hageja ei märgi krediitkaardi andmeid õigesti või kui makse mingil põhjusel ebaõnnestub, saadab kohus hagejale vormi B „Esimese astme kohtu taotlus nõudevormi täiendamiseks ja/või parandamiseks“, paludes esitada kehtiva krediitkaardi andmed, et kohtulõivud oleks võimalik tasuda. Kui nõuetekohast makset ei saada, siis avalduse menetlemist ei jätkata.

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Kohtulõivude tasumiseks tuleb kohtule esitada õiged makseandmed. Esmalt tuleks selleks esitada asjakohased andmed Euroopa väiksemate nõuete menetluse vormi A liites.

Tasuda saab tavaliselt deebet- või krediitkaardiga. Tõenäoliselt ei ole kõiki vormil A nimetatud makseviise võimalik avalduse esitamise kohtus kasutada. Hageja peaks kohtuga ühendust võtma ja kontrollima, millist makseviisi saab kasutada.

Krediitkaardiga makse tegemine võib olla võimalik ka telefoni teel. Paljudel kohtutel on olemas vahendid selliste kaardimaksete vastuvõtmiseks, kuid konkreetse kohtuga tuleks esmalt selles veendumiseks ühendust võtta.

Elektroonilisi makseid saab vastu võtta ainult isikutelt, kellel on Ühendkuningriigis aadress.

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Kui avaldus on esitatud nõuetekohaselt, toimetab kohus kostjale kätte nõudevormi (koos kõikide kaasnevate dokumentidega) ja Euroopa väiksemate nõuete menetluse vastusvormi (vorm C). Samal ajal saadetakse hagejale teade dokumendi väljasaatmise kohta koos makse kättesaamise kinnitusega.

Kinnituse mõõtmed on tavaliselt 8 x 12 cm ning selle ülaosas on kohtu nimi ja postiaadress ning alaosas makstud summa koos makse sooritamise kuupäeva ja kellaajaga.

Lisateave on kättesaadav veebilehel Lingil klikates avaneb uus akenpiiriülesed nõuded Euroopa Liidus.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 04/05/2020

Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega - Põhja-Iirimaa


Euroopa väiksemate nõuete menetluse korral kohtulõivu tasuda ei tule.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 23/09/2019

Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega - Šotimaa


Sissejuhatus

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Sissejuhatus

Šotimaal reguleerivad Euroopa väiksemate nõuetega seotud kohtulõive järgmised õigusaktid:

 • 2018. aasta esimese astme kohtu kohtulõivude määrus (Šotimaa õigusakt (Statutory Instrument – S.I.) nr 2018/481), mida on muudetud järgmise õigusaktiga:
 • 2018. aasta esimese astme kohtu kohtulõivude muutmismäärus (Šotimaa õigusakt (Statutory Instrument – S.I.) nr 2018/194).

Tabeli 2 II osa punkte 16 ja 38 kohaldatakse Euroopa väiksemate nõuete suhtes alates 1. aprillist 2019.

Tabeli 3 II osa punkte 16 ja 38 kohaldatakse Euroopa väiksemate nõuete suhtes alates 1. aprillist 2020.

Kohtulõive ei ole võimalik tasuda elektrooniliselt.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Euroopa väiksemate nõuete menetluses nõude esitamisel ELi määruses nr 861/2007 sätestatud vormil A tuleb kohtus maksta ühekordne lõiv, mis hõlmab kõiki kohtutoiminguid.

See hõlmab ka dokumentide posti teel kättetoimetamise kulusid, kuid juhul, kui vormi peab kostjale kätte toimetama kohtutäitur, võib sellega kaasneda täiendav tasu.

Vastuse esitamise eest vormil C lõivu tasuda ei tule.

Õigusnõustaja (solicitor) kasutamine esindajana ei ole tavaliselt vajalik ning lõiv ei hõlma õigusnõustaja tasusid.

Kui palju pean maksma?

Euroopa väiksemate nõuete menetluses kohtule nõude esitamisel kehtivad järgmised lõivud:

 • kuni 300 Inglise naela või 250 euro suuruste nõuete korral on lõiv 19 Inglise naela;
 • ülejäänud Euroopa väiksemate nõuete korral on lõiv 104 Inglise naela.

Kui dokumentide kostjale kättetoimetamisel kasutatakse kohtutäituri teenuseid, tuleb maksta täiendav haldustasu 13 Inglise naela, millele lisandub kohtutäituri teenuste tasu.

2018. aasta esimese astme kohtu kohtulõivude määruse (Šotimaa õigusakt (Statutory Instrument– S.I.) nr 2018/481, muudetud kujul) paragrahvi 8 kohaselt võib isikul olla õigus kohtulõivu tasumisest vabastamisele, kui tal on õigus saada teatavaid riiklikke toetusi või tasuta õigusabi tsiviilasjades.

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Sellisel juhul ei võta kohus avaldust vastu ega pea kohtulõivu tasumata jätmise korral midagi tegema, nagu on sätestatud 2018. aasta esimese astme kohtu kohtulõivude määruse (Šotimaa õigusakt (Statutory instrument – S.I.) nr 2018/481, muudetud kujul) paragrahvis 3.

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Kohtulõive saab tasuda järgmiselt:

 • Šotimaa kohtuameti (Scottish Courts and Tribunals Service) nimele väljastatud tšekiga;
 • deebet- ja krediitkaardiga – palun kontrollige, milliseid kaarte asjaomases kohtus aktsepteeritakse ja kas makset saab teha telefoni teel;
 • Šotimaa kohtuameti nimele väljastatud rahakaardiga;
 • sularahas (ei soovitata, kui lõiv tasutakse posti teel).

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Kohus võtab määruse (EÜ) nr 861/2007 vormil A esitatud avalduse vastu makse tegemisel. Dokumendid ja makse tuleks tuua või saata kohtusse samal ajal. Seejärel annab või saadab kohus hagejale vormi B või vormi 1 või toimetab kostjale kätte vormi A. Maksetõendit ei tule esitada.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 04/05/2020