Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Soudní poplatky související s řízením o drobných nárocích - Rakousko

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

 

Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.


Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Podle nařízení (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích, se dokument, kterým se zahajuje řízení, označuje jako žaloba (Klage), jak je rovněž stanoveno ve vnitrostátním právu. Rakouský zákon o soudních poplatcích proto neobsahuje samostatné vnitrostátní ustanovení o žalobách podle tohoto nařízení. Žaloba a následné řízení v prvním stupni spadají pod sazební položku 1 (Tarifpost 1) rakouského zákona o soudních poplatcích (Gerichtsgebührengesetz), který se vztahuje na všechna vnitrostátní občanskoprávní řízení.

Které poplatky je třeba uhradit?

V řízeních týkajících se žalob v rámci evropského řízení o drobných nárocích v prvním stupni se použije sazební položka 1 zákona o soudních poplatcích v souladu s poznámkou 1 k sazební položce 1 zákona o soudních poplatcích. Tento paušální poplatek se hradí bez ohledu na to, zda bylo dané řízení dokončeno či nikoli. Snížení (na jednu čtvrtinu) se uplatní pouze v případě, že je žaloba okamžitě vzata zpět nebo je zamítnuta před doručením námitky protistraně (poznámka 3 k sazební položce 1 zákona o soudních poplatcích). Podle rakouského systému soudních poplatků se v občanskoprávním řízení v prvním stupni hradí poplatek pouze za návrh na zahájení řízení (v tomto případě žaloba v rámci evropského řízení o drobných nárocích). Za další řízení v prvním stupni nejsou účtovány žádné další soudní poplatky.

Podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích vzniká povinnost uhradit poplatky v okamžiku podání žaloby v rámci evropského řízení o drobných nárocích u soudu. Pokud je žaloba následně rozšířena, vzniká povinnost úhrady poplatků okamžikem předložení písemných podání. Při jednání vzniká povinnost úhrady poplatků při zaznamenání rozšíření žaloby nebo vypořádání, které překračuje rámec předmětu žaloby). Poplatek je nutno uhradit v tomto okamžiku. Nejpozději do této doby je nutno podat rovněž žádosti o osvobození od úhrady soudních poplatků prostřednictvím procesní pomoci (Verfahrenshilfe), jsou-li splněny příslušné podmínky.

Žádosti o přezkum podle článku 18 uvedeného nařízení jsou bezplatné.

V jaké výši?

Výpočet soudních poplatků za řízení v prvním stupni závisí na hodnotě předmětu žaloby (sporná částka uvedená v žalobě nebo později v rozšíření žaloby) a na počtu stran. Pro ilustraci níže uvádíme úplnou tabulku sazeb podle sazební položky 1 zákona o soudních poplatcích (k 1. říjnu 2013; aktuální znění Odkaz se otevře v novém okně.§ 32 zákona o soudních poplatcích najdete v uvedeném odkazu):

Sazební položka 1

Hodnota předmětu žaloby

Poplatek k úhradě


nepřesahuje

150 EUR


22 EURpřesahuje

150 EUR, ale nepřesahuje

300 EUR

43 EURpřesahuje

300 EUR, ale nepřesahuje

700 EUR

61 EURpřesahuje

700 EUR, ale nepřesahuje

2 000 EUR

102 EURpřesahuje

2 000 EUR, ale nepřesahuje

3 500 EUR

163 EURpřesahuje

3 500 EUR, ale nepřesahuje

7 000 EUR

299 EURpřesahuje

7 000 EUR, ale nepřesahuje

35 000 EUR

707 EURpřesahuje

35 000 EUR, ale nepřesahuje

70 000 EUR

1 389 EURpřesahuje

70 000 EUR, ale nepřesahuje

140 000 EUR

2 779 EURpřesahuje

140 000 EUR, ale nepřesahuje

210 000 EUR

4 170 EURpřesahuje

210 000 EUR, ale nepřesahuje

280 000 EUR

5 560 EURpřesahuje

280 000 EUR, ale nepřesahuje

350 000 EUR

6 949 EURpřesahuje

350 000 EUR


1,2 % sporné částky plus 2 987 EUR

Pokud existují více než dvě strany sporu, lze podle § 19a zákona o soudních poplatcích připočítat příplatek za více stran ve výši 10 % až 50 %.

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

V případě opožděné úhrady je podle § 31 zákona o soudních poplatcích stanovena pokuta v pevné výši 21 EUR (ke dni 1. října 2013). Pozdní úhrada soudního poplatku však nemá žádný vliv na průběh občanskoprávního řízení jako takového. Soudní řízení není závislé na úhradě soudních poplatků – je prováděno zcela nezávislým způsobem.

Vymáhání soudních poplatků soudním orgánem se řídí rakouským zákonem o vymáhání soudních poplatků (Gerichtliches Einbringungsgesetz). Pokud soudní orgán musí v důsledku nezaplacení podle § 6a zákona o vymáhání soudních poplatků vydat platební příkaz (exekuční titul pro vymáhání soudních poplatků), je třeba zaplatit další poplatek ve výši 8 EUR (ke dni 1. ledna 2014).

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Způsob platby je upraven v § 4 zákona o soudních poplatcích. Podle § 4 lze poplatky hradit bankovní kartou s funkcí ATM nebo kreditní kartouvkladem nebo bankovním převodem na účet příslušného soudu nebo hotovostním vkladem u téhož soudu. Bankovní údaje soudu jsou k dispozici na webových stránkách spolkového ministerstva spravedlnosti Odkaz se otevře v novém okně.http://www.justiz.gv.at/, na kartě Soudy (Gerichte)).

Všechny poplatky lze hradit rovněž inkasem, pokud je soud (nebo rakouský soudní systém obecně) oprávněn inkasovat soudní poplatky z účtu oznámeného stranou, která tyto poplatky dluží, a vkládat je na účet soudu. Za tímto účelem musí návrh (žaloba v rámci evropského řízení o drobných nárocích) specifikovat účet, ze kterého mají být tyto poplatky inkasovány, a oprávnění k jejich inkasu, například uvedením odkazu „Gebühreneinzug!“ nebo „AEV!“. U omezeného povolení může být v návrhu rovněž uvedena maximální částka, kterou lze inkasovat (§ 5 a § 6 nařízení o inkasu (Abbuchungs- und Einziehungs-Verordnung)).

Při podání žaloby v rámci evropského řízení o drobných nárocích prostřednictvím rakouského systému elektronického soudnictví (Elektronischer Rechtsverkehr, ERV) musí být poplatky uhrazeny inkasem. V tomto případě nelze stanovit maximální částku, která může být inkasována.

Co dělat po uhrazení poplatků?

Pokud jsou spolkové orgány oprávněny požadovat soudní poplatky při podání návrhu (žaloby podle evropského řízení o drobných nárocích) a neexistuje povolení k inkasu, musí být k žádosti přiložen doklad o zaplacení poplatků (doklad o převodu). (§ 4 zákona o soudních poplatcích). Pokud je úhrada provedena bankovní kartou, kreditní kartou, vkladem nebo převodem na účet příslušného soudu nebo inkasem z účtu dané strany, informuje rakouská spolková účetní agentura soudní orgán o zaúčtování plateb provedených na účet soudu až v pozdější fázi. Postup týkající se oznamování soudních poplatků končí okamžikem předložení dokladu o úhradě (v plné výši).

V případě přeplatku lze do pěti let uplatnit nárok na vrácení přeplatku soudních poplatků (§ 6c odst. 1 bod 1 zákona o vymáhání soudních poplatků).


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 06/04/2020