Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut - Itävalta

Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: tanskasaksaviroenglantiranskaunkarimaltapuolaromania.


Johdanto

Mitä kuluja peritään?

Mikä on kulujen suuruus?

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Johdanto

Eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 861/2007 mukaan lainkäyttöasian vireillepanoasiakirjasta käytetään nimitystä ’vaatimus’ (Klage), kuten kansallisessa lainsäädännössä. Oikeudenkäyntimaksuja koskevassa Itävallan lainsäädännössä ei näin ollen ole erillisiä tämän asetuksen mukaista vaatimusta koskevia säännöksiä. Ensimmäisessä oikeusasteessa esitettyyn vaatimukseen ja siitä seuraavaan menettelyyn sovelletaan kaikkiin kotimaisiin siviilioikeudenkäynteihin sovellettavaa oikeudenkäyntimaksuja koskevan lain (Gerichtsgebührengesetz, GGG) maksutariffia 1 (TP 1).

Mitä kuluja peritään?

Eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä esitettyjä vaatimuksia koskevassa ensimmäisen oikeusasteen menettelyssä sovelletaan oikeudenkäyntimaksuja koskevan lain maksutariffia 1 kyseisen lain maksutariffia 1 koskevan huomautuksen 1 mukaisesti. Tämä kiinteä maksu on maksettava riippumatta siitä, saatetaanko menettely päätökseen. Maksua voidaan alentaa (neljännekseen normaalimaksusta) vain siinä tapauksessa, että vaatimus vedetään välittömästi takaisin tai hylätään ennen tiedoksiantoa vastapuolelle (oikeudenkäyntimaksuja koskevan lain maksutariffia 1 koskeva huomautus 3). Itävallan oikeudenkäyntimaksujärjestelmässä maksu peritään ensimmäisen oikeusasteen siviilioikeudenkäynnissä periaatteessa vain menettelyn vireillepanon, tässä tapauksessa siis eurooppalaiseen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaan menettelyyn liittyvän vaatimuksen esittämisen yhteydessä. Ensimmäisessä oikeusasteessa käytävästä menettelystä ei aiheudu muita oikeudenkäyntimaksuja.

Oikeudenkäyntimaksuja koskevan lain 2 §:n 1 kohdan a alakohdan mukaan maksuvelvoite syntyy, kun tuomioistuimelle toimitetaan eurooppalaiseen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaan menettelyyn liittyvä vaatimus. Jos vaatimusta laajennetaan myöhemmin, velvoite syntyy oikeudenkäyntiasiakirjan saapuessa. Käsittelyn yhteydessä maksuvelvoite syntyy kirjattaessa vaatimuksen laajennus tai vaatimuksen kohteen ylittävä sovinto. Maksun on oltava suoritettu kyseisenä ajankohtana. Myös oikeudenkäyntimaksuista vapauttamiseksi myönnettävää oikeusapua (Verfahrenshilfe) koskeva hakemus on esitettävä viimeistään tänä ajankohtana, jos sen edellytykset täyttyvät.

Asetuksen 18 artiklassa tarkoitettu tuomion uudelleen tutkimista koskeva pyyntö on maksuton.

Mikä on kulujen suuruus?

Oikeudenkäyntimaksujen suuruus määräytyy ensimmäisen oikeusasteen osalta riita-asian arvon mukaan (alkuperäinen ja myöhemmin vaatimuksen laajentamisen myötä esitetty arvo) sekä osapuolten lukumäärän mukaan. Seuraavassa esitetään oikeudenkäyntimaksuja koskevan lain maksutariffin 1 mukaiset maksut (Linkki avautuu uuteen ikkunaanlain 32 §:n mukainen kokonaistilanne 1. lokakuuta 2013 alkaen)

Maksutariffi 1

Riita-asian kohteen arvo

Maksu


enintään

150 euroa


22 euroayli

150 euroa mutta enintään

300 euroa

43 euroayli

300 euroa mutta enintään

700 euroa

61 euroayli

700 euroa mutta enintään

2 000 euroa

102 euroayli

2 000 euroa mutta enintään

3 500 euroa

163 euroayli

3 500 euroa mutta enintään

7 000 euroa

299 euroayli

7 000 euroa mutta enintään

35 000 euroa

707 euroayli

35 000 euroa mutta enintään

70 000 euroa

1 389 euroayli

70 000 euroa mutta enintään

140 000 euroa

2 779 euroayli

140 000 euroa mutta enintään

210 000 euroa

4 170 euroayli

210 000 euroa mutta enintään

280 000 euroa

5 560 euroayli

280 000 euroa mutta enintään

350 000 euroa

6 949 euroayli

350 000 euroa


1,2 % vaatimuksen arvosta, johon lisätään 2 987 euroa

Jos osapuolia on useampi kuin kaksi, oikeudenkäyntimaksuja koskevan lain 19a §:n mukaan maksua voidaan korottaa (10–50 %).

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Jos maksu myöhästyy, peritään oikeudenkäyntimaksuja koskevan lain 31 §:n mukaisesti tällä hetkellä 21 euron kiinteä lisämaksu (tilanne 1. lokakuuta 2013). Oikeudenkäyntimaksun myöhästyminen ei kuitenkaan vaikuta oikeudenkäyntiin. Tuomioistuimen toimenpiteet eivät riipu oikeudenkäyntimaksujen maksamisesta, vaan ne ovat täysin riippumattomia maksuista.

Oikeusviranomaisten suorittamasta oikeudenkäyntimaksujen perimisestä säädetään tuomioistuinmaksujen perintää koskevassa laissa (Gerichtliches Einbringungsgesetz (GEG)). Jos oikeusviranomaisen on maksun laiminlyönnin vuoksi annettava tuomioistuinmaksujen perintää koskevan lain 6a §:n mukainen maksumääräys (täytäntöönpanoasiakirja oikeudenkäyntimaksujen perimiseksi), on maksettava lisäksi perintämaksu, jonka suuruus on tällä hetkellä 8 euroa (tilanne 1. tammikuuta 2014).

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Maksutavoista säädetään oikeudenkäyntimaksuja koskevan lain (GGG) 4 §:ssä. Sen mukaan maksut voi maksaa pankkikortilla, jossa on Bankomat-toiminto, tai luottokortillatilillepanona tai tilisiirtona toimivaltaisen tuomioistuimen tilille taikka käteismaksuna kyseisessä tuomioistuimessa. Tuomioistuimen pankkiyhteystiedot julkaistaan liittovaltion oikeusministeriön verkkosivuilla (Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.justiz.gv.at/ otsikon ”Gerichte” (tuomioistuimet) alla).

Lisäksi kaikki maksut voi suorittaa myös suoraveloituksella, jos tuomioistuimelle (tai Itävallan oikeuslaitokselle yleisesti) on annettu valtuutus periä maksuvelvollisen ilmoittamalta tililtä oikeudenkäyntimaksuja tuomioistuimen tilille. Tässä tapauksessa pyynnössä (eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn yhteydessä vaatimuksessa) on ilmoitettava tiedot tilistä, jolta maksuja on tarkoitus veloittaa, sekä maksujen perintävaltuutus (esim. merkitsemällä lyhenne ”Gebühreneinzug!” (maksuveloitus) tai ”AEV!” (Abbuchungs- und Einziehungs-Verordnung). Jos valtuutusta halutaan rajoittaa, siinä voi määrittää myös veloituksen enimmäismäärän (suoraveloituksia koskevan asetuksen (Abbuchungs- und Einziehungs-Verordnung) 5 ja 6 §).

Jos eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä esitettävä vaatimus toimitetaan tuomioistuinten sähköisen asioinnin järjestelmän (ERV) kautta, maksut on maksettava suoraveloituksena. Tässä tapauksessa ei ole mahdollista ilmoittaa veloituksen enimmäismäärää.

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Jos liittovaltion viranomaisilla on oikeus periä oikeudenkäyntimaksuja pyynnön (tässä tapauksessa eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä esitetyn vaatimuksen) esittämisen johdosta, eikä suoraveloitusvaltuutusta anneta, pyyntöön on liitettävä tosite maksujen suorittamisesta (tilisiirrosta) (oikeudenkäyntimaksuja koskevan lain 4 §). Jos säädetyt maksut maksetaan toimivaltaisen tuomioistuimen tilille pankkikortilla, luottokortilla, tilillepanona tai tilisiirtona tai suoraveloituksena osapuolen tililtä, liittovaltion kirjanpitoyksikkö ilmoittaa maksujen suorittamisesta tuomioistuimelle vasta myöhemmin. Oikeudenkäyntimaksuja koskeva menettely päättyy sen jälkeen, kun on esitetty todiste maksujen maksamisesta kokonaan.

Jos oikeudenkäyntimaksuja on maksettu liikaa, liikaa maksettu määrä on oikeus saada takaisin (tuomioistuinmaksujen perintää koskevan lain 6c §:n 1 momentin 1 kohta), jos pyyntö esitetään viiden vuoden kuluessa.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 06/04/2020