Tiesas izdevumi maza apmēra prasību procedūrā - Austrija

Restaurar

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?

Šajā lapā sniegta informācija par Austrijas tiesas nodevām.


Ievads

Kādas ir maksas?

Cik daudz man jāmaksā?

Kas notiek, ja es laikus nemaksāju tiesas nodevas?

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

Kas man jādara pēc tam, kad nodevas ir samaksātas?

Ievads

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, dokumentu par tiesvedības uzsākšanu sauc par “prasību”, kā paredzēts arī valsts tiesību aktos. Tādēļ Austrijas tiesību aktos par tiesas nodevām nav paredzēts atsevišķs valsts noteikums attiecībā uz prasību saskaņā ar šo regulu. Sūdzību un tai sekojošo tiesvedību pirmajā instancē reglamentē Tiesu nodevu likuma (GGG) tarifu pozīcija 1 (TP 1), kas ir paredzēta visiem valsts civilprocesiem.

Kādas ir maksas?

Saskaņā ar tarifa posteņa 1 GG 1. piezīmi tiesvedībā par prasījumiem Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām pirmajā instancē ir piemērojams Tiesas nodevu likuma 1. tarifa postenis. Minēto vienotas likmes maksu maksā neatkarīgi no tā, vai procedūra ir pabeigta. Samazinājumu piemēro tikai tad, ja prasījums tiek nekavējoties atsaukts vai noraidīts pirms tā izsniegšanas iebilduma iesniedzējam (līdz vienai ceturtdaļai; TP 1 GG 3. piezīme) vai, ja lietu juridiski salīdzina pirmajā tiesas sēdē (puse; TP 1 2. piezīme GGG). Austrijas tiesu nodevu sistēmā civilprocesā pirmajā instancē nodeva principā ir jāmaksā tikai par prasības celšanu, šajā gadījumā par prasību Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām. Par turpmāko tiesvedību pirmajā instancē nav jāmaksā nekādas papildu tiesas nodevas.

Saskaņā ar GGG 2. panta 1. punkta a) apakšpunktu nodeva ir maksājama, iesniedzot (saņemot) prasību Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām (un vēlākas prasības paplašināšanas gadījumā – pēc prasības pieteikuma saņemšanas vai tiesas sēdē ar prasības pagarinājuma vai izlīguma protokolu, kas pārsniedz prasības priekšmetu). Nodeva ir jāsamaksā minētajā datumā. Vēlākais līdz minētajam datumam pieteikums par atbrīvojumu no tiesas nodevas ir jāiesniedz arī kā juridiskā palīdzība (Austrijā: Juridiskā palīdzība), ciktāl ir izpildīti nosacījumi.

Pārskatīšanas pieprasījums saskaņā ar regulas 18. pantu ir bez maksas.

Cik daudz man jāmaksā?

Tiesas izdevumu apmērs pirmajā instancē tiek noteikts, pamatojoties uz strīda priekšmeta vērtību (prasībā izvirzītā prasījuma vērtību un pēc tam – prasības paplašināšanu) un lietas dalībnieku skaitu. Ilustratīvā nolūkā – tarifu atbilstoši tarifa postenim 1 GGG (no 2017. gada 1. augusta); šeit ir sniegts pilnīgs pārskats par pašreizējo situāciju: Saite atveras jaunā logāLikums par tiesas nodevām):

Tarifa pozīcija 1

Prasības summa

Maksas apmērs

līdz

EUR 150

EUR 23

izmantojot

EUR 150 līdz

EUR 300

EUR 45

izmantojot

EUR 300 līdz

EUR 700

EUR 64

izmantojot

EUR 700 līdz

EUR 2000

EUR 107

izmantojot

EUR 2000 līdz

EUR 3500

EUR 171

izmantojot

EUR 3500 līdz

EUR 7000

EUR 314

izmantojot

EUR 7000 līdz

EUR 35000

EUR 743

izmantojot

EUR 35000 līdz

EUR 70000

EUR 1459

izmantojot

EUR 70000 līdz

EUR 140000

EUR 2919

izmantojot

EUR 140000 līdz

EUR 210000

EUR 4380

izmantojot

EUR 210000 līdz

EUR 280000

EUR 5840

izmantojot

EUR 280000 līdz

EUR 350000

EUR 7299

izmantojot

EUR 350000

1,2 % no prasības summas plus EUR 3488

Vairāk nekā divu pušu gadījumā var pievienot daudzpusējo piemaksu saskaņā ar GGG 19.a pantu (10-50 %).

Kas notiek, ja es laikus nemaksāju tiesas nodevas?

Saskaņā ar GGG 31. pantu kavēta maksājuma gadījumā pašlaik ir jāmaksā fiksēta papildu summa EUR 22 apmērā (2017. gada 1. augustā). Tomēr tiesas nodevas novēlotā samaksa neietekmē pašu civilprocesu. Tiesas iesaistīšanās nav atkarīga no tiesas izdevumu samaksas un ir pilnīgi neatkarīga no tās.

Tiesas nodevu iekasēšanu, ko veic tiesu iestāde, reglamentē Likums par nodošanu tiesas ceļā (JEG) (Judicial Transfer Act). Ja nemaksāšanas dēļ tiesas iestādei ir jāizdod maksājuma rīkojums (izpildes rīkojums par tiesas nodevām) saskaņā ar VEG 6.a pantu, iekasēšanas nodeva pašlaik (no 2014. gada 1. janvāra) ir EUR 8.

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

Maksāšanas kārtība ir noteikta Likuma par Tiesas nodevām 4. pantā, Kas paredz, ka nodevas var samaksāt ar bankas kartēm ar bankas funkciju vai kredītkartēm, pārskaitot vai iemaksājot summas kompetentās tiesaskontā vai skaidrā naudā kompetentajā tiesā. Attiecīgie tiesas bankas rekvizīti ir publicēti Saite atveras jaunā logāFederālās Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē (sadaļā “tiesas”).

Turklāt visas nodevas var tikt samaksātas arī ar debetu un iekasēšanu, ja tiesa (vai, vispārīgāk, Austrijas tiesu iestādes) ir pilnvarota iekasēt tiesas nodevas no tiesas konta saistībā ar kontu, ko atklāj par samaksu atbildīgā persona. Ierakstā (prasība Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām) šajā gadījumā jānorāda konts, no kura iekasējama maksa, un atļauja iekasēt maksas (piemēram, norādot akronīmu "Fee collection!" vai "AEV!"). Ja tā vēlas, tā var arī noteikt maksimālo debetējamo summu, ja atļauja ir jāierobežo (Debetēšanas un piedziņas regulas 5. un 6. iedaļa).

Ja prasība Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām tiek celta elektroniski, nodevas ir jāmaksā, debetējot un iekasējot tās. Šādā gadījumā nevar noteikt maksimālo izņemamo summu.

Kas man jādara pēc tam, kad nodevas ir samaksātas?

Ja federālās valdības prasības par tiesas nodevām pamatā ir pieteikuma iesniegšana – šajā gadījumā prasība Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām – un atgūšanas atļauja netiek piešķirta, ir jāiesniedz pierādījums par nodevas samaksu, pievienojot ierakstam maksājuma (pārskaitījuma) apliecinājumu (GGG 4. iedaļa). Federālā grāmatvedības aģentūra informē tiesu iestādi par preču ierakstīšanu tiesas kontā, ja noteiktās nodevas tiek samaksātas, izmantojot bankas kartes, kredītkartes, depozītu vai pārskaitījumu uz kompetentās tiesas kontu, kā arī debetējot un atgūstot tās no puses konta tikai vēlākā posmā. Pierādījums par (pilnu) samaksu izbeidz tiesas nodevu iekasēšanas procedūru.

Pārmaksas gadījumā pastāv tiesības uz pārmaksāto tiesas nodevu atmaksu (GEG 6.c panta 1. punkta 1) apakšpunkts), kuras var pieprasīt piecu gadu laikā.


Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Lapa atjaunināta: 30/04/2020