Tiesas izdevumi maza apmēra prasību procedūrā - Austrija

A tradução deste texto para português está em curso.
Traduções já disponíveis nas seguintes línguas: alemão.


Ievads

Kādi ir piemērojamie izdevumi?

Cik man būs jāmaksā?

Kas notiek, ja es tiesas izdevumus neapmaksāju laikā?

Kā varu apmaksāt tiesas izdevumus?

Kas man jādara pēc apmaksas veikšanas?

Ievads

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, prasība (Klage) ir dokuments, ar kuru tiek uzsākta tiesvedība, kā tas arī noteikts valsts tiesību aktos. Līdz ar to Austrijas likumā par tiesas izdevumiem nav ietverti atsevišķi noteikumi par prasībām, kas tiek iesniegtas atbilstoši šai regulai. Uz pirmās instances tiesā iesniegtām prasībām un ar tām saistīto tiesvedību attiecas Austrijas Tiesu izdevumu likumā (Gerichtsgebührengesetz) noteiktā 1. izdevumu pozīcija (Tarifpost 1), kas ir attiecināma uz visām civilprasībām valstī.

Kādi ir piemērojamie izdevumi?

Pirmās instances tiesvedībā par prasībām, uz ko attiecas Eiropas procedūra maza apmēra prasībām, tiek piemērota Tiesas izdevumu likumā noteiktā 1. izdevumu pozīcija atbilstoši 1. piezīmei pie Tiesas izdevumu likuma 1. izdevumu pozīcijas. Šī fiksētā nodeva ir maksājama neatkarīgi no tā, vai tiesvedība tiek vai netiek pabeigta. Atlaide (samaksājot ceturto daļu no summas) ir piemērojama tikai tādā gadījumā, ja prasība tiek nekavējoties atsaukta vai noraidīta pirms atbildētāja iepazīstināšanas ar to (3. piezīme pie Tiesas izdevumu likuma 1. izdevumu pozīcijas). Austrijas tiesas izdevumu sistēma paredz, ka, izskatot civilprasību pirmajā instancē, ar nodevu apliek tikai pieteikumu, ar kuru tiek uzsākta tiesvedība (šajā gadījumā — Eiropas procedūras maza apmēra prasībām ietvaros iesniegtā prasība). Turpmākai pirmās instances tiesvedībai citas nodevas netiek piemērotas.

Saskaņā ar Tiesas izdevumu likuma 2. panta pirmās daļas a) punktu nodeva ir samaksājama, iesniedzot tiesā prasību, uz kuru attiecas Eiropas procedūra maza apmēra prasībām. Ja prasība pēc tam tiek izvērsta, iesniedzot procesuālos rakstus, ir jāveic ar tiem saistīto nodevu apmaksa. Tiesvedības ietvaros nodevas ir maksājamas, iesniedzot prasības papildinājumu vai pie izlīguma, kas pārsniedz prasības priekšmetu. Nodeva ir samaksājama šajā brīdī. Pieteikums par atbrīvojumu no tiesas izdevumiem ar juridiskā pārstāvja (Verfahrenshilfe) starpniecību arī ir jāiesniedz ne vēlāk kā līdz šim brīdim, ja ir izpildīti visi nosacījumi.

Regulas 18. pantā paredzētā sprieduma pārskatīšana tiek veikta bez maksas.

Cik man būs jāmaksā?

Tiesas izdevumi par tiesvedību pirmās instances tiesā tiek aprēķināti, balstoties uz prasības priekšmeta vērtību (prasībā vai vēlāk iesniegtajā prasības papildinājumā norādītā apstrīdētā summa) un iesaistīto pušu skaita. Informācijai tālāk ir dota pilna tabula ar Tiesas izdevumu likumā noteiktās 1. izdevumu pozīcijas tarifiem, kas ir spēkā kopš 2013. gada 1. oktobra (klikšķiniet šeit, lai iepazītos ar Tiesas izdevumu likuma Saite atveras jaunā logā32. panta pilno tekstu).

1. izdevumu pozīcija

Prasības priekšmeta vērtība

Samaksājamā nodeva


nepārsniedz

150 EUR


22 EURpārsniedz

150 EUR, bet nepārsniedz

300 EUR

43 EURpārsniedz

300 EUR, bet nepārsniedz

700 EUR

61 EURpārsniedz

700 EUR, bet nepārsniedz

2000 EUR

102 EURpārsniedz

2000 EUR, bet nepārsniedz

3500 EUR

163 EURpārsniedz

3500 EUR, bet nepārsniedz

7000 EUR

299 EURpārsniedz

7000 EUR, bet nepārsniedz

35 000 EUR

707 EURpārsniedz

35 000 EUR, bet nepārsniedz

70 000 EUR

1389 EURpārsniedz

70 000 EUR, bet nepārsniedz

140 000 EUR

2779 EURpārsniedz

140 000 EUR, bet nepārsniedz

210 000 EUR

4170 EURpārsniedz

210 000 EUR, bet nepārsniedz

280 000 EUR

5560 EURpārsniedz

280 000 EUR, bet nepārsniedz

350 000 EUR

6949 EURpārsniedz

350 000 EUR


1,2 % no strīdus priekšmeta, plus 2987 EUR

Ja tiesvedībā ir iesaistītas vairāk nekā divas puses, saskaņā ar Tiesas izdevumu likuma 19.a pantu tiek piemērota daudzpušu piemaksa 10–50 % apmērā.

Kas notiek, ja es tiesas izdevumus neapmaksāju laikā?

Maksājuma termiņa nokavēšanas gadījumā tiek piemērota fiksēta soda nauda 21 EUR apmērā (kopš 2013. gada 1. oktobra), kas samaksājama saskaņā ar Tiesas izdevumu likuma 31. panta noteikumiem. Taču tiesas izdevumu samaksas kavēšana neietekmē civilprasības izskatīšanu. Tiesvedība nav atkarīga no tiesas izdevumu samaksāšanas, tā tiek īstenota nesaistīti ar to.

Tiesu iestāde tiesas izdevumus piedzen Austrijas tiesas maksājumu piedziņas likumā (Gerichtliches Einbringungsgesetz) noteiktajā kārtībā. Ja izdevumu nesamaksāšanas dēļ tiesu iestāde uz Tiesas maksājumu piedziņas likuma 6.a panta pamata izdod maksājuma rīkojumu (izpildu dokuments par tiesas izdevumu piedziņu), tiek piemērota papildu nodeva 8 EUR apmērā (kopš 2014. gada 1. janvāra).

Kā varu apmaksāt tiesas izdevumus?

Maksāšanas veidi ir noteikti Tiesas izdevumu likuma 4. pantā. Saskaņā ar 4. pantu nodevas var samaksāt ar bankas norēķinu karti vai kredītkarti, veicot iemaksu vai ar bankas pārskaitījumu uz attiecīgās tiesas kontu vai samaksājot skaidrā naudā tiesas kasē. Tiesas bankas rekvizīti ir pieejami Federālās tieslietu ministrijas tīmekļa vietnes Saite atveras jaunā logāhttp://www.justiz.gv.at/ sadaļā “Tiesas” (Gerichte).

Visas nodevas var arī samaksāt, veicot tiešā debeta maksājumu, ja tiesa (vai Austrijas tiesu sistēma kopumā) ir pilnvarota iekasēt tiesas izdevumus no konta, ko tai paziņojusi puse, kurai izdevumi jāsamaksā, pārskaitot tos uz tiesas kontu. Tādā gadījumā pieteikumā (Eiropas procedūras maza apmēra prasībām ietvaros iesniegtajā prasībā) ir jānorāda konts, no kura nodevas ir iekasējamas, kā arī atļauja tās iekasēt, piemēram, iekļaujot norādi “Gebühreneinzug!” vai “AEV!”. Ierobežotas atļaujas došanai pieteikumā var arī norādīt maksimālo iekasējamo summu (Tiešo debeta maksājumu veikšanas kārtības (Abbuchungs- und Einziehungs-Verordnung) 5. un 6. punkts).

Iesniedzot prasību saskaņā ar Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, izmantojot Austrijas e-tieslietu sistēmu (Elektronischer RechtsverkehrERV), tiesas izdevumi ir maksājami ar tiešā debeta maksājumu. Šādā gadījumā maksimālo tiešā debeta summu nevar norādīt.

Kas man jādara pēc apmaksas veikšanas?

Ja federālajām iestādēm ir tiesības pieprasīt tiesas izdevumu apmaksu pieteikuma (prasības saskaņā ar Eiropas procedūru maza apmēra prasībām) iesniegšanas brīdī un nav dota atļauja iekasēt tiešā debeta maksājumu, tad saskaņā ar Tiesas izdevumu likuma 4. pantu pieteikumam ir jāpievieno maksājumu apliecinošs dokuments (pārskaitījumu apliecinošs dokuments). Ja maksājums tiek veikts ar bankas norēķinu karti, kredītkarti, veicot iemaksu vai pārskaitījumu uz attiecīgās tiesas kontu, vai ar tiešā debeta maksājumu no puses konta, Austrijas Federālā finansēšanas aģentūra informē tiesu iestādi par tās kontā reģistrētajiem maksājumiem ar laika nobīdi. Ar tiesas izdevumiem saistītā procedūra ir pabeigta, kad ir iesniegti maksājumu apliecinoši dokumenti par pilnu izdevumu summu.

Pārmaksas gadījumā saskaņā ar Tiesas maksājumu piedziņas likuma 6.c panta pirmās daļas 1. punktu prasība par pārmaksātās summas atmaksu ir iesniedzama piecu gadu laikā.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 06/04/2020