Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Opłaty sądowe – postępowanie w sprawie drobnych roszczeń - Austria

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?

Na tej stronie przedstawiono informacje na temat opłat sądowych w Austrii.


Wprowadzenie

Jakie są opłaty?

Ile muszę zapłacić?

Co się stanie, jeżeli w odpowiednim czasie nie zapłacę opłat sądowych?

W jaki sposób mogę uiścić opłaty sądowe?

Co należy zrobić po uiszczeniu opłat?

Wprowadzenie

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 861/2007 ustanawiającym europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń, dokument wszczynający postępowanie jest określany jako „działanie”, jak przewidziano również w prawie krajowym. Austriackie przepisy dotyczące opłat sądowych nie przewidują zatem odrębnego przepisu krajowego dotyczącego powództwa wniesionego na podstawie niniejszego rozporządzenia. Skarga i kolejne postępowania w pierwszej instancji są regulowane taryfą celną 1 (PP 1) ustawy o opłatach sądowych (GGG), która jest przeznaczona dla wszystkich krajowych postępowań cywilnych.

Jakie są opłaty?

Zgodnie z uwagą 1 taryfy na okres po 1 r. GGG, w postępowaniu dotyczącym roszczeń w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń, taryfę w wysokości 1 ustawy o opłatach sądowych stosuje się w pierwszej instancji. Ta opłata ryczałtowa płatna jest niezależnie od tego, czy procedura została zakończona. Obniżki są ograniczone tylko w przypadku natychmiastowego wycofania lub odrzucenia wniosku przed podjęciem służby w stosunku do strony przeciwnej (do jednej czwartej; Uwaga 3 do PP 1 GGG) lub jeżeli przypadek jest zgodny z prawem podczas pierwszego przesłuchania (połowa; Uwaga 2 do PP 1 GGG). W austriackim systemie opłat sądowych, co do zasady, jedynie w postępowaniu cywilnym w pierwszej instancji wniesienie skargi, w tym przypadku w ramach europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń, jest odpłatne. W postępowaniu w pierwszej instancji nie pobiera się dodatkowych opłat sądowych.

Zgodnie z sekcją 2 (1) (a) GGG opłatę uiszcza się wraz z przedłożeniem pozwu w ramach europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń do sądu (oraz, w przypadku dalszego przedłużenia roszczenia, po otrzymaniu pisma procesowego lub podczas rozprawy z protokołem przedłużenia roszczenia lub ugody wychodzącej poza przedmiot roszczenia). Opłatę należy uiścić w tym dniu. Najpóźniej do tej daty wniosek o zwolnienie z opłaty sądowej powinien być również złożony w ramach pomocy prawnej (w Austrii: Pomoc prawna) w zakresie, w jakim zostały spełnione.

Wniosek o dokonanie przeglądu na podstawie art. 18 rozporządzenia jest bezpłatny.

Ile muszę zapłacić?

Wysokość opłat sądowych w pierwszej instancji jest ustalana na podstawie wartości przedmiotu sporu (wartość przedmiotu sporu, a następnie poprzez rozszerzenie działania) i liczby stron. Dla celów demonstracyjnych – taryfa celna zgodnie z taryfą nr 1 GGG (od 1 sierpnia 2017 r.; oto pełny obraz obecnej sytuacji: Link otworzy się w nowym oknieUstawa o opłatach sądowych):

Pozycja taryfowa 1

Wartość roszczenia

Wysokość opłat

do dnia

150 EUR

23 EUR

poprzez

Od 150 EUR do

300 EUR

45 EUR

poprzez

Od 300 EUR do

700 EUR

64 EUR

poprzez

Od 700 EUR do

2 000 EUR

107 EUR

poprzez

Od 2 000 EUR do

3 500 EUR

171 EUR

poprzez

Od 3 500 EUR do

7 000 EUR

314 EUR

poprzez

Od 7 000 EUR do

35 000 EUR

743 EUR

poprzez

Od 35 000 EUR do

70 000 EUR

1 459 EUR

poprzez

Od 70 000 EUR do

140 000 EUR

2 919 EUR

poprzez

Od 140 000 EUR do

210 000 EUR

4 380 EUR

poprzez

Od 210 000 EUR do

280 000 EUR

5 840 EUR

poprzez

Od 280 000 EUR do

350 000 EUR

7 299 EUR

poprzez

350 000 EUR

1,2 % wartości roszczenia plus 3 488 EUR

W przypadku więcej niż dwóch stron może zostać dodana dopłata wielostronna na podstawie § 19a GGG (w wysokości 10 – -50 %).

Co się stanie, jeżeli w odpowiednim czasie nie zapłacę opłat sądowych?

W sekcji 31 GGG, w przypadku opóźnień w płatnościach, należna jest obecnie stała dodatkowa kwota w wysokości 22 EUR (na dzień 1 sierpnia 2017 r.). Opóźnione uiszczenie opłaty sądowej nie ma jednak wpływu na przebieg postępowania cywilnego. Interwencja sądu nie zależy od uiszczenia opłat sądowych i jest całkowicie niezależna od opłat sądowych.

Pobieranie opłat sądowych przez organ sądowy reguluje ustawa o transferze sądownictwa (Judicial Transfer Act, JEG). Jeżeli w wyniku niewywiązania się z płatności konieczne jest, aby organ sądowy wydał nakaz zapłaty (tytuł egzekucyjny w odniesieniu do opłat sądowych) zgodnie z sekcją 6a GEG, obecnie (od dnia 1 stycznia 2014 r.) opłata za pobór opłat wynosi 8 EUR.

W jaki sposób mogę uiścić opłaty sądowe?

Metody płatności są określone w sekcji 4 ustawy o opłatach sądowych, Która stanowi, że opłaty mogą być uiszczane przy użyciu kart bankowych z funkcją skryptu dłużnego lub kartą kredytową, przelewem lub wpłacając kwotęna konto właściwego sądu lub w gotówce na właściwym sądzie. Odpowiednie dane dotyczące banku publikowane są na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknieFederalnego Ministerstwa Sprawiedliwości (w zakładce „Sądy”).

Ponadto wszystkie opłaty mogą być również zapłacone w drodze pobrania i pobrania, jeżeli sąd (lub, bardziej ogólnie, austriacki wymiar sprawiedliwości) jest uprawniony do poboru opłat sądowych na rachunku sądowym w odniesieniu do rachunku, który ma zostać ujawniony przez stronę zobowiązaną do zapłaty. Wpis (roszczenie w ramach europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń) musi w tym przypadku wskazywać rachunek, z którego pobiera się opłaty, oraz upoważnienie do pobierania opłat (np. poprzez wskazanie akronimu „pobieranie opłat!” lub „EV!”). Może również ustalić maksymalną kwotę obciążenia, jeżeli zezwolenie ma być ograniczone (sekcje 5 i 6 rozporządzenia w sprawie zwalczania obgryzania i odzyskiwania).

W przypadku wszczęcia postępowania w ramach europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń za pośrednictwem wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących drobnych roszczeń należy uiścić opłatę, a następnie je pobrać. W tym przypadku nie podaje się maksymalnej kwoty obciążenia rachunku.

Co należy zrobić po uiszczeniu opłat?

Jeżeli wniosek rządu federalnego dotyczący opłat sądowych opiera się na złożeniu – w tym przypadku – roszczenia w ramach europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń – i nie udziela się zezwolenia na odzyskanie należności, należy przedstawić dowód uiszczenia opłaty, załączając dowód płatności (przelewu) do wpisu (sekcja 4 GGG). Federalna Agencja Rachunkowości informuje organ sądowy o wpłynięciu towarów na rachunek sądowy, jeżeli określone opłaty są uiszczane przy użyciu kart bankowych, kart kredytowych, depozytów lub przelewów na rachunek właściwego sądu, a także przy obciążeniu i odzyskaniu ich od strony internetowej dopiero na późniejszym etapie. Potwierdzenie (pełnej) płatności zamyka postępowanie w sprawie nałożenia opłat sądowych.

W przypadku nadpłaty przysługuje prawo do zwrotu nadpłaconych opłat sądowych (sekcja 6c (1) (1) GEG), o którą można się ubiegać w ciągu pięciu lat.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 30/04/2020