Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Domstolsavgifter vid europeiskt småmålsförfarande - Österrike

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?

Här hittar du information om de österrikiska domstolsavgifterna.


Inledning

Vad är avgifterna?

Hur mycket måste jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifter i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad behöver jag göra efter att avgifterna har betalats?

Inledning

Enligt förordning (EG) nr 861/2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande betecknas stämningsansökan eller motsvarande handling som en talan enligt nationell lagstiftning. Den österrikiska lagen om domstolsavgifter innehåller därför inte någon separat nationell regel för en åtgärd enligt denna förordning. Klagomålet och de efterföljande förfarandena i första instans styrs av taxan efter 1 (TP 1) i lagen om domstolsavgifter (GG), som är avsedd för alla nationella civilrättsliga förfaranden.

Vad är avgifterna?

Enligt anmärkning 1 i tulltaxan 1 GGG ska, i mål som rör fordringar enligt det europeiska småmålsförfarandet, taxa 1 i lagen om domstolsavgifter tillämpas i första instans. Den fasta avgiften ska betalas oavsett om förfarandet har avslutats eller inte. Minskningar ska endast göras om ansökan omedelbart dras tillbaka eller avslås innan den delges på den invändande parten (upp till ett kvartal, Anmärkning 3 till TP 1 GGG) eller om fallet är rättsligt jämförbart vid den första utfrågningen (hälften, Anmärkning 2 till TP 1 GGG). I det österrikiska systemet med domstolsavgifter är i första instans endast den inlaga som inleder förfarandet, i förevarande fall talan i det europeiska småmålsförfarandet, belagd med en avgift. Inga ytterligare domstolsavgifter tillkommer vid den fortsatta handläggningen i första instans.

I enlighet med avsnitt 2 (1) (a) i GGG ska avgiften betalas på begäran (mottagande) i det europeiska småmålsförfarandet till domstolen (och, vid en senare förlängning av fordran, vid mottagandet av inlagan eller vid förhandlingen med ett protokoll från en förlängning av käromålet eller en uppgörelse som går utöver föremålet för fordran). Avgiften ska betalas från och med detta datum. Senast detta datum ska även en ansökan om befrielse från domstolsavgift göras genom rättshjälp (i Österrike: Rättshjälp) i den mån villkoren är uppfyllda.

Begäran om översyn enligt artikel 18 i förordningen ska vara kostnadsfri.

Hur mycket måste jag betala?

Domstolsavgifternas belopp fastställs i första instans på grundval av tvisteföremålets värde (värdet av den fordran som tas upp i talan och därefter förlängningen av talan) och antalet parter. I illustrationssyfte, enligt tulltaxan enligt GGG 1 (från och med den 1 augusti 2017, här är en fullständig bild av den nuvarande situationen: Länken öppnas i ett nytt fönsterLag om domstolsavgifter):

Tulltaxenummer 1

Fordringsbeloppet

Avgiftsbelopp

t.o.m.

150 EUR

23 EUR

via

150 EUR upp till

300 EUR

45 EUR

via

300 EUR upp till

700 EUR

64 EUR

via

700 EUR upp till

2 000 EUR

107 EUR

via

2 000 EUR upp till

3 500 EUR

171 EUR

via

3 500 EUR upp till

7 000 EUR

314 EUR

via

7 000 EUR upp till

35 000 EUR

743 EUR

via

35 000 EUR upp till

70 000 EUR

1 459 EUR

via

70 000 EUR upp till

140 000 EUR

2 919 EUR

via

140 000 EUR upp till

210 000 EUR

4 380 EUR

via

210 000 EUR upp till

280 000 EUR

5 840 EUR

via

280 000 EUR upp till

350 000 EUR

7 299 EUR

via

350 000 EUR

1,2 % av värdet på fordran plus 3 488 EUR

När det gäller mer än två parter får en tilläggsavgift med stöd av artikel 19a GGG läggas till (på 10 – -50 %).

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifter i tid?

Enligt § 31 i GGG, vid försenad betalning, ska ett schablonmässigt tilläggsbelopp på 22 EUR (från och med den 1 augusti 2017) för närvarande betalas. Den sena betalningen av domstolsavgiften påverkar emellertid inte det civilrättsliga förfarandet. Domstolens ingripande är inte beroende av betalning av domstolsavgifter och är inte helt oberoende av den.

Domstolsmyndighetens uppbörd av domstolsavgifter regleras i lagen om överföring (Judicial Transfer Act, JEG). Om den nationella domstolen, till följd av utebliven betalning, måste utfärda en betalningsorder (verkställighet av domstolsavgifter) enligt 6 a § GEG, uppgår den för närvarande (per den 1 januari 2014) till 8 EUR.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Betalningssätt anges i 4 § i lagen om domstolsavgifter. I denna artikel föreskrivs att avgifterna kan betalas med bankkort försedda med Bankomat funktion eller kreditkort, genom överföring eller betalning avbeloppet till den behöriga domstolens konto, eller kontant vid den behöriga domstolen. Relevanta bankuppgifter för domstolen offentliggörs på förbundsjustitieministeriets Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplats (under ”Domstolarna ”).

Dessutom får alla avgifter betalas med debitering och uppbörd om domstolen (eller mer allmänt det österrikiska rättsväsendet) har rätt att ta ut domstolsavgifter på ett rättsligt konto för ett konto som ska offentliggöras av den part som är betalningsskyldig. (krav i det europeiska småmålsförfarandet) måste i detta fall ange från vilket konto avgifterna ska tas ut och tillståndet att ta ut avgifterna (t.ex. genom att ange förkortningen ”Avgift” eller ”AEV!”). Det kan också, om det så önskar, fastställa ett högsta belopp som ska debiteras om tillståndet ska begränsas (avsnitt 5 och 6 i förordningen).

När en talan väcks i det europeiska småmålsförfarandet genom elektronisk rättskipning måste avgifterna betalas med debitering och insamling av dem. I detta fall får det inte anges något högsta belopp som kan dras tillbaka.

Vad behöver jag göra efter att avgifterna har betalats?

Om den federala regeringens anspråk på domstolsavgifter grundar sig på ingivandet av krediteringen – i det här fallet det europeiska småmålsförfarandet – och inget återkrav har beviljats, ska bevis på betalning av avgifterna lämnas genom att beviset på betalning (överföring) bifogas (avsnitt 4 GGG). Federala kemikaliemyndigheten ska underrätta den rättsliga myndigheten om införsel av varor i domstolskontot när de föreskrivna avgifterna betalas med hjälp av bankkort, kreditkort, insättningar eller överföringar till den behöriga domstolens konto, samt debitering och uttag först i ett senare skede. Bevis på (full) betalning avslutar förfarandet för införande av domstolsavgifter.

I händelse av överbetalning finns det en rätt till återbetalning av inbetalda domstolsavgifter (§ 6c (1) (1) i GEG), som kan göras gällande inom fem år.


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 30/04/2020