Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen - Oostenrijk

Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Nu putem oferi nicio garanție în ceea ce privește calitatea traducerii.

Traducerea a fost evaluată ca fiind inacceptabilă

V-a fost utilă traducerea?

Deze pagina bevat informatie over de Oostenrijkse gerechtskosten.


Inleiding

Wat zijn de vergoedingen?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betalen?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik doen nadat de vergoedingen zijn betaald?

Inleiding

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 861/2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen wordt het stuk dat het geding inleidt, aangeduid als „handeling”, zoals ook in het nationale recht is bepaald. De Oostenrijkse wet inzake gerechtskosten voorziet derhalve niet in een afzonderlijk nationaal voorschrift voor een actie in het kader van deze verordening. De klacht en de daaropvolgende procedure in eerste aanleg worden geregeld door post 1 (TP 1) van de wet inzake de gerechtskosten (GGG), die bestemd is voor alle nationale civielrechtelijke procedures.

Wat zijn de vergoedingen?

Volgens aantekening 1 van het tarief post 1 GGG wordt in procedures betreffende vorderingen in de Europese procedure voor geringe vorderingen post 1 van de wet inzake de gerechtskosten in eerste aanleg toegepast. Deze forfaitaire vergoeding is verschuldigd ongeacht of de procedure al dan niet is voltooid. Er zijn slechts kortingen in geval van onmiddellijke intrekking of afwijzing van de schuldvordering vóór de betekening of de kennisgeving aan de wederpartij (tot een kwartaal; Aantekening 3 op TP 1 GGG), of indien de zaak tijdens de eerste zitting juridisch wordt vergeleken (de helft; Aantekening 2 op TP 1 GGG). In het Oostenrijkse stelsel van gerechtskosten, in beginsel, is in het kader van de burgerlijke procedure in eerste aanleg alleen het stuk dat het geding inleidt, in casu het beroep in de Europese procedure voor geringe vorderingen, onderworpen aan een vergoeding. Voor de verdere procedure in eerste aanleg zijn geen bijkomende gerechtskosten verschuldigd.

Overeenkomstig Section 2 (1) (a) van het GGG is de taks verschuldigd bij de indiening (ontvangst) van de vordering in de Europese procedure voor geringe vorderingen (en, in het geval van een latere verlenging van de vordering, bij ontvangst van de memorie of tijdens de hoorzitting met notulen van de verlenging van de vordering of een schikking die verder gaat dan het voorwerp van de vordering). De vergoeding moet op die datum worden betaald. Uiterlijk op die datum moet ook een verzoek om vrijstelling van de griffierechten worden ingediend door middel van rechtsbijstand (in Oostenrijk: Rechtsbijstand), voor zover aan de voorwaarden is voldaan.

Het verzoek om een nieuw onderzoek op grond van artikel 18 van de verordening is kosteloos.

Hoeveel moet ik betalen?

Het bedrag van de gerechtskosten in eerste aanleg wordt bepaald op basis van de waarde van het voorwerp van het geschil (de waarde van de vordering die in de actie wordt aangevoerd en vervolgens door de uitbreiding van de vordering) en het aantal partijen. Ter illustratie, het tarief van post 1 GGG (met ingang van 1 augustus 2017; een volledig beeld van de huidige situatie: De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet inzake de gerechtskosten van het Hof van Justitie):

Tariefpost 1

Bedrag van de vordering

Bedrag van de taksen

tot

EUR 150

EUR 23

via

Tot en met 150 EUR

EUR 300

EUR 45

via

Tot en met 300 EUR

EUR 700

EUR 64

via

Tot en met 700 EUR

EUR 2000

EUR 107

via

Tot en met 2 000 EUR

EUR 3500

EUR 171

via

Tot en met 3 500 EUR

EUR 7000

EUR 314

via

Tot en met 7 000 EUR

EUR 35000

EUR 743

via

Tot en met 35 000 EUR

EUR 70000

EUR 1459

via

Tot en met 70 000 EUR

EUR 140000

EUR 2919

via

Tot en met 140 000 EUR

EUR 210000

EUR 4380

via

Tot en met 210 000 EUR

EUR 280000

EUR 5840

via

Tot en met 280 000 EUR

EUR 350000

EUR 7299

via

EUR 350000

1,2 % van de waarde van de vordering plus 3 488 EUR

Bij meer dan twee partijen kan een aanvullende toeslag als bedoeld in § 19a GGG worden toegevoegd (van 10-50 %).

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betalen?

Op grond van § 31 GGG is bij te late betaling thans een vast aanvullend bedrag van 22 EUR (per 1 augustus 2017) verschuldigd. De te late betaling van de gerechtskosten heeft echter geen invloed op het verloop van de civiele procedure zelf. De tussenkomst van de rechter hangt niet af van de betaling van de gerechtskosten en is volledig onafhankelijk van die betaling.

De inning van gerechtskosten door de rechterlijke autoriteit wordt geregeld door de wet betreffende de overdracht van rechters (Judicial Transfer Act, JEG). Indien, ten gevolge van niet-betaling, de rechter een betalingsopdracht moet afgeven (bevel tot tenuitvoerlegging van de gerechtskosten) overeenkomstig artikel 6a GEG, bedraagt de inning (vanaf 1 januari 2014) van een inningsvergoeding (vanaf) 8 EUR.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

De wijze van betaling is vastgelegd in artikel 4 van de Wet inzake de gerechtskosten, Dat bepaalt dat de vergoedingen kunnen worden betaald door middel van bankkaarten met een Banksomat of kredietkaarten, door overschrijving of betaling van het bedrag naar de rekening van de bevoegde rechter of in geld bij de bevoegde rechter. De relevante bankgegevens van de rechtbank worden gepubliceerd op de website van De link wordt in een nieuw venster geopend.het federale ministerie van Justitie (onder de tab „rechtbanken”).

Bovendien kunnen alle vergoedingen ook door het incasseren en incasseren worden betaald indien het gerecht (of, meer in het algemeen, de Oostenrijkse rechterlijke macht) bevoegd is om de gerechtskosten te innen op een gerechtelijke rekening met betrekking tot een rekening die door de aansprakelijke partij openbaar moet worden gemaakt. De vermelding (vordering in de Europese procedure voor geringe vorderingen) moet in dit geval aangeven op welke rekening de vergoedingen moeten worden geïnd en op de toestemming om de vergoedingen te innen (bv. door het acroniem „Taksinning!” of „AEV!” te vermelden). Zij kan ook, indien zij dit wenst, een maximumbedrag vaststellen dat moet worden gedebiteerd indien de vergunning moet worden beperkt (punten 5 en 6 van de Debijten en invorderingsverordening).

Wanneer in de Europese procedure voor geringe vorderingen een beroep wordt gedaan in de Europese procedure voor geringe vorderingen, moeten de vergoedingen worden betaald door debitering en inning ervan. In dit geval kan geen maximumbedrag worden vermeld.

Wat moet ik doen nadat de vergoedingen zijn betaald?

Indien de vordering van de federale regering op de gerechtskosten is gebaseerd op de indiening van de vermelding — in dit geval de vordering in de Europese procedure voor geringe vorderingen — en er geen invorderingsvergunning is verleend, moet het bewijs van betaling van de vergoedingen worden geleverd door het bewijs van de betaling (overdracht) aan de vermelding te bevestigen (artikel 4 GGG). De federale dienst voor financiële verslaglegging stelt de gerechtelijke autoriteit in kennis van de inschrijving van goederen op de rekening wanneer de voorgeschreven vergoedingen worden betaald met behulp van bankkaarten, kredietkaarten, deposito of overschrijving naar de rekening van het bevoegde gerecht, alsook van de debitering en de inning ervan vanaf de rekening van de partij, uitsluitend in een later stadium. Als bewijs van (volledige) betaling wordt de procedure afgesloten voor het opleggen van griffierechten.

In geval van te veel betaalde bedragen bestaat het recht op terugbetaling van de te veel betaalde gerechtskosten (artikel 6c (1) (1) van de GEG), die binnen vijf jaar kan worden geëist.


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 10/03/2020