Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu - Rakúsko

Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Nu putem oferi nicio garanție în ceea ce privește calitatea traducerii.

Traducerea a fost evaluată ca fiind inacceptabilă

V-a fost utilă traducerea?

Na tejto stránke nájdete informácie o rakúskych súdnych poplatkoch.


Úvod

Aké sú poplatky?

Koľko musím zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky včas?

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Čo musím urobiť po úhrade týchto poplatkov?

Úvod

Podľa nariadenia (ES) č. 861/2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, sa písomnosť, ktorou sa začalo konanie, označuje ako „akcia“, ako sa stanovuje aj vo vnútroštátnom práve. Rakúsky zákon o súdnych poplatkoch preto nestanovuje osobitné vnútroštátne pravidlo pre konanie podľa tohto nariadenia. Sťažnosť a následné konanie na prvom stupni sa riadi colnou sadzbou 1 (DT 1) zákona o súdnych poplatkoch (GGG), ktorá je určená pre všetky vnútroštátne občianskoprávne konania.

Aké sú poplatky?

Podľa poznámky 1 colného sadzobníka 1 GGG sa v konaniach týkajúcich sa pohľadávok v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu uplatní v prvom stupni colný režim po roku 1 zákona o súdnych poplatkoch. Tento paušálny poplatok je splatný bez ohľadu na to, či je postup ukončený. Došlo k zníženiu len v prípade okamžitého odstúpenia alebo zamietnutia nároku pred doručením na strane protistrany (na jeden štvrťrok; Poznámkou 3 k TP 1 GGG) alebo, ak je prípad z právneho hľadiska porovnaný na prvom pojednávaní (polovica; Poznámka 2 k TP 1 GGG). V rakúskom systéme súdnych poplatkov v zásade platí len podanie, ktorým sa začalo konanie, v tomto prípade žaloba v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu. V prípade ďalšieho konania na prvom stupni nie sú splatné žiadne dodatočné súdne poplatky.

V súlade s § 2 ods. (1) písm. a) GGG platí poplatok za predloženie (prijatie) nároku v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu na súd (a v prípade následného predĺženia nároku po doručení podania alebo na pojednávaní zápisnica o predĺžení pohľadávky alebo o urovnaní, ktoré presahujú predmet sporu). Poplatok sa musí zaplatiť k tomuto dátumu. Najneskôr do tohto dátumu sa žiadosť o oslobodenie od súdneho poplatku musí podať aj prostredníctvom právnej pomoci (v Rakúsku: Právna pomoc), pokiaľ sú splnené podmienky.

Žiadosť o preskúmanie podľa článku 18 nariadenia je bezplatná.

Koľko musím zaplatiť?

Výška súdnych poplatkov na prvom stupni sa určí na základe hodnoty predmetu sporu (hodnota sporu uplatneného v žalobe a následne rozšírením žaloby) a na základe počtu účastníkov konania. Na ilustračné účely tarifa podľa colnej sadzby po roku 1 GGG (od 1. augusta 2017; je tu úplný obraz o súčasnej situácii: Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o súdnych poplatkoch):

Tarifná položka 1

Hodnota pohľadávky

Výška poplatkov

až do

150 EUR

23 EUR

cez

150 EUR do

300 EUR

45 EUR

cez

300 EUR do

700 EUR

64 EUR

cez

700 EUR do

2 000 EUR

107 EUR

cez

2 000 EUR do

3 500 EUR

171 EUR

cez

3 500 EUR do

7 000 EUR

314 EUR

cez

7 000 EUR do

35 000 EUR

743 EUR

cez

35 000 EUR do

70 000 EUR

1 459 EUR

cez

70 000 EUR do

140 000 EUR

2 919 EUR

cez

140 000 EUR do

210 000 EUR

4 380 EUR

cez

210 000 EUR do

280 000 EUR

5 840 EUR

cez

280 000 EUR do

350 000 EUR

7 299 EUR

cez

350 000 EUR

1,2 % hodnoty pohľadávky plus 3 488 EUR

V prípade viac ako dvoch strán možno pridať pluralitný príplatok podľa § 19a GGG (o 10 – -50 %).

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky včas?

Podľa § 31 GGG je v súčasnosti splatná pevná dodatočná suma vo výške 22 EUR (od 1. augusta 2017) v prípade oneskorenej platby. Oneskorené zaplatenie súdneho poplatku však nemá vplyv na vedenie občianskeho súdneho konania. Zásah súdu nezávisí od zaplatenia súdnych poplatkov a je od neho úplne nezávislý.

Výber súdnych poplatkov súdnym orgánom sa riadi zákonom o súdnom prevode (Judicial Transfer Act, JEG). Ak je v dôsledku neplatenia potrebné, aby súdny orgán vydal platobný príkaz (exekučný titul súdnych poplatkov) v súlade s § 6a GEG, poplatok za výber v súčasnosti (od 1. januára 2014) predstavuje 8 EUR.

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Spôsob úhrady poplatkov je upravený v § 4 GGG. Ktorá stanovuje, že poplatky môžu byť platené bankovými kartami s funkciou banky alebo kreditnými kartami, a to prevodom alebo zaplatenímsumy na účet príslušnéhosúdu alebo v hotovosti na príslušnom súde. Príslušné bankové údaje súdu sú uverejnené na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom okneSpolkového ministerstva spravodlivosti (pod záložkou „Súdy“).

Okrem toho všetky poplatky sa môžu zaplatiť aj prostredníctvom inkasa a inkasovania, ak je súd (alebo všeobecnejšie rakúsky súdny orgán) oprávnený vyberať súdne poplatky na súdnom účte v súvislosti s účtom, ktorý zverejní strana zodpovedná za platbu. Záznam (pohľadávka v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu) musí v tomto prípade uvádzať účet, z ktorého sa majú vyberať poplatky, a povolenie vyberať poplatky (napr. uvedením skratky „Poplatok za vyberanie poplatkov!“ alebo „AEV!“). Ak si to želá, môže tiež stanoviť maximálnu sumu, ktorá sa má odpísať, ak sa má povolenie obmedziť (oddiely 5 a 6 nariadenia o boji proti hryznutiu a nariadeniu o vymáhaní).

Ak je žaloba podaná v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu prostredníctvom elektronickej justície, poplatky sa musia uhradiť prostredníctvom zaúčtovania a inkasovania. Oznámenie maximálnej čiastky na odúčtovanie nie je v tomto prípade možné.

Čo musím urobiť po úhrade týchto poplatkov?

Ak je nárok spolkovej vlády na súdne poplatky založený na predložení zápisu – v tomto prípade nároku v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu – a povolenie na vymáhanie nie je udelené, dôkaz o zaplatení poplatkov sa musí preukázať priložením dokladu o zaplatení (presunu) do položky (oddiel 4 GGG). Spolkový účtovný úrad informuje súdny orgán o vstupe tovaru na súd, keď sa predpísané poplatky platia použitím bankových kariet, kreditných kariet, vkladov alebo prevodov na účet príslušného súdu, ako aj ich zaúčtovanie a vymáhanie zo strany strany až v neskoršom štádiu. Dokladom o (plnej) platbe sa ukončuje konanie o uložení súdnych poplatkov.

V prípade preplatku existuje právo na vrátenie preplatkov súdnych poplatkov (§ 6c (1) (1) GEG), ktoré možno požadovať do piatich rokov.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 10/03/2020