Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sodne takse v zvezi s postopkom v sporih majhne vrednosti - Belgija

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;


Uvod

Kakšni so veljavni stroški?

Koliko znaša strošek obravnave pritožbe?

Kaj se zgodi, če sodne takse ne plačujem pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj storiti po plačilu?

Uvod

To vprašanje urejajo členi od 1017 do 1022 Zakonika o sodiščih v zvezi s pristojbino za priče iz člena 953 Zakonika o sodiščih in v zvezi s pristojbinami za registracijo s pravilom o pristojbinah za vpis, hipoteko in sodno tajništvo (Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe der registratie-, hypotheek- en griffierechten), zlasti členom 142 in naslednjimi členi ter členom 268 in naslednjimi.

Kakšni so veljavni stroški?

Člen 1018 tega zakonika podrobno določa stroške:

1° razno, transplantacijski in arhivski stroški. Sodne takse so med drugim pristojbine za vpis v imenik za sodne listine in pristojbine za posredovanje kopij sodnih dokumentov (glej člen 268 in naslednje in naslednje). Pravica do zaplembe znaša med 30 in 100 EUR, odvisno od sodišča, pred katerim teče postopek. Pravica do pisanja je 35 EUR.

Takse za registracijo se plačujejo za odločbe, ki se nanašajo na glavnico nad 12,500 EUR (brez pravnih stroškov) in znašajo 3 % tega zneska. Zato se ne izplačujejo za spore majhne vrednosti.

2° stroški in prejemki sodnih listin;

3° stroški pošiljanja sodbe: med 0,85 EUR in 5,75 EUR na list;

4° stroški vseh pripravljalnih ukrepov, vključno z davkom prič in strokovnjakov. V kraljevem odloku z dne 27. julija 1972 je ta pristojbina določena na 200 frankov na priča, ki danes ustreza približno 5 EUR. Temu znesku se doda dodatek za potne stroške (0,0868 EUR na kilometer).

Strokovnjaki lahko sami določijo svoje stroške in pristojbine za izvedenska poročila, čeprav mora biti metoda izračuna jasno navedena in v končni oceni skupnih pravnih stroškov lahko sodišče po potrebi zmanjša znesek, na primer kadar so nastali nepotrebni stroški.

5° potni stroški in dnevnice za sodnike, sodne uradnike in stranke, kadar je njihovo potovanje odredil sodnik, in stroški postopka, če so bili opravljeni izključno z vidika sojenja;

6° postopkovno nadomestilo (člen 1022 sodnega zakonika); to nadomestilo plača stranka, ki je pravdo izgubila in je pavšalni prispevek k stroškom strank in odvetnikom, ki so bili izbrani stranki. Zneski so povezani z indeksom cen življenjskih potrebščin. vsaka sprememba točk plus ali minus 10 kaže povečanje ali zmanjšanje zneska v višini 10 % zneska.

Vrednost terjatve


osnovni znesek


najnižji znesek


najvišji znesek

Do 250,00 EUR

180,00 EUR

90,00 EUR

360,00 EUR

250,01 do 750,00 EUR

240,00 EUR

150,00 EUR

600,00 EUR

750,01 do 2 500,00 EUR

480,00 EUR

240,00 EUR

1 200,00 EUR

Delovno sodišče (posebna ureditev)

Vrednost terjatve


osnovni znesek


najnižji znesek


najvišji znesek

Do 250,00 EUR

43,75 EUR

31,75 EUR

55,75 EUR

Do 620,00 EUR

87,43 EUR

69,43 EUR

105,43 EUR

Do 2 500,00 EUR

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

7° honorarji, prejemki in odhodki varuha človekovih pravic, imenovani v skladu s členom 1734 Zakonika o pravosodju.

Koliko znaša strošek obravnave pritožbe?

Na podlagi zgoraj navedenega se znesek, ki ga je treba plačati, razlikuje od primera do primera, odvisno od dejavnikov, kot so to, ali ste izbrana stranka in ali so bili naročeni strokovnjaki, priče, sodni uslužbenci, ki so morali potovati v tujino, imenovani mediator itd.

Kaj se zgodi, če sodne takse ne plačujem pravočasno?

Stroške v registru je treba plačati vnaprej, sicer se zadeva ne vpiše na seznam vzrokov.

Strokovnjaki vedno zahtevajo plačilo depozita, preden opravijo svoje delo.

Če zahtevate zaslišanje priče, morate stroške, ki jih morate plačati, prijaviti uradniku za vpise v register. Če plačila ne opravite, se šteje, da ste zahtevo za zaslišanje priče umaknili.

Kako lahko plačam sodne takse?

Plačilo se lahko izvede z bančnim nakazilom ali plačilnim nalogom, z elektronskim prenosom, z gotovino ali s čekom po vrstnem redu registra (ta metoda je rezervirana za odvetnike in sodne izvršitelje).

Kaj storiti po plačilu?

Vsa dokazila o plačilu morajo biti skrbno vodena, da jih je mogoče takoj predložiti na zahtevo.


To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zadnja posodobitev: 20/09/2019