Retsafgifter i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure - Belgien

Ova je stranica strojno prevedena i njezina kvaliteta nije zajamčena.

Kvaliteta ovog prijevoda ocijenjena je kao: nepouzdana

Smatrate li ovaj prijevod korisnim?


Indledning

Hvilke omkostninger er der tale om?

Hvad skal jeg betale?

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne i tide?

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Hvad laver jeg, når du har betalt?

Indledning

Dette spørgsmål er reguleret i retsplejelovens artikel 1017-1022, for så vidt angår vidnegebyret i henhold til retsplejelovens artikel 953 og med hensyn til registreringsgebyrer i henhold til lov om registrerings-, hypoteks- og retsregistergebyrer (lov om tinglysning), d'hypothèque et de greffe/Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten), navnlig artikel 142 ff. og artikel 268 ff.

Hvilke omkostninger er der tale om?

Retsplejelovens artikel 1018 indeholder nærmere regler om de forskellige omkostninger:

1° diverse, podekviste og registergebyrer. Retsgebyrer (droits de greffe) omfatter gebyrer for sagens berammelse, gebyrer for udarbejdelse af retsdokumenter og ekspeditionsgebyrer (se artikel 268 ff. i loven om registrerings-, sikkerheds- og retsgebyrer). Retten til udlæg ligger mellem 30 EUR og 100 EUR afhængigt af, hvilken ret sagen indbringes for. Skriftligt beløb sig til 35 EUR.

Registreringsgebyrer betales for afgørelser vedrørende krav, hvis hovedstol er på mindst 12,500 EUR (sagsomkostninger ikke medregnet) og er fastsat til 3 % af dette beløb. De skal derfor ikke betales for småkrav.

2° sagsomkostninger og honorarer for retslige dokumenter

3° Udgifter til fremsendelse af dommen: mellem 0,85 og 5,75 EUR pr. ark

4° omkostningerne ved alle undersøgelsesforanstaltninger, herunder vidnernes og eksperternes skattevæsen. Ved kongelig anordning af 27. juli 1972 fastsættes denne afgift til 200 BFR pr. vidne, hvilket i dag svarer til ca. 5 EUR. Til dette beløb lægges der tillæg for rejseudgifter (0,0868 EUR/km).

Inden for rammerne af en syns- og skønsforretning kan de sagkyndige frit fastsætte deres honorarer og udgifter til rapporter, men beregningsmetoden skal klart angives, og i den endelige opgørelse af de samlede sagsomkostninger kan retten nedsætte beløbet, hvor det er relevant, f.eks. hvis der er afholdt unødvendige udgifter.

5° rejse- og opholdsudgifter for dommere, justitssekretærer og parterne, hvis rejsen er bestilt af dommeren, samt sagsomkostninger, hvis rejsen er foretaget alene under retssagen

6° proceduremæssig godtgørelse (retsplejelovens artikel 1022) godtgørelsen udbetales af den tabende part og yder et fast bidrag til den vindende parts udgifter og advokatsalærer. Beløbene er knyttet til forbrugerprisindekset. enhver ændring af plus eller minus 10 procentpoint medfører en stigning eller et fald på 10 % af beløbet.

Tvistens værdi


grundbeløb


minimumsbeløb


maksimalt beløb

Op til 250,00 EUR

180,00 EUR

90,00 EUR

360,00 EUR

Fra 250,01 til 750,00 EUR

240,00 EUR

150,00 EUR

600,00 EUR

Fra 750,01 til 2 500,00 EUR

480,00 EUR

240,00 EUR

1 200,00 EUR

Arbejdsretten (særlig ordning) Kravets værdi Grund —

Tvistens værdi


grundbeløb


minimumsbeløb


maksimalt beløb

Op til 250,00 EUR

43,75 EUR

31,75 EUR

55,75 EUR

Op til 620,00 EUR

87,43 EUR

69,43 EUR

105,43 EUR

Op til 2 500,00 EUR

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

7° Den Europæiske Ombudsmands gebyrer, honorarer og udgifter, som er udpeget i overensstemmelse med artikel 1734 i retsplejeloven.

Hvad skal jeg betale?

På grundlag af ovenstående varierer det beløb, der skal betales, fra sag til sag afhængigt af faktorer såsom, om du har fået medhold i sagen, om der er udmeldt sagkyndige, om der er indkaldt vidner, om dommerne har været nødt til at rejse til udlandet, eller om der er udpeget en retsmægler osv.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne i tide?

Retsgebyrer skal betales på forhånd, idet sagen ellers ikke vil blive berammet.

Sagkyndige kræver altid, at der betales et forskud på deres honorar, før de udfører deres arbejde.

Hvis du anmoder om afhøring af et vidne, skal du på forhånd indbetale omkostningerne hertil til justitskontoret. I modsat fald vil retten lægge til grund, at du har frafaldet begæringen om afhøring af vidnet.

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Betalingen kan foretages ved overførsel eller betalingsanvisning, ved elektronisk overførsel, kontant eller ved check udstedt til justitssekretæren (sidstnævnte metode er forbeholdt advokater og fogeder).

Hvad laver jeg, når du har betalt?

Alle beviser for betaling skal opbevares omhyggeligt, så de kan forevises umiddelbart efter anmodning.


Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Sidste opdatering: 20/09/2019