Opłaty sądowe – postępowanie w sprawie drobnych roszczeń - Belgia

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?


Wprowadzenie

Jakie są odnośne koszty?

Ile będę musiał zapłacić?

Co dzieje się, jeżeli nie dokonam w odpowiednim czasie opłat sądowych?

W jaki sposób mogę uiścić opłaty sądowe?

Co robię po zapłaceniu?

Wprowadzenie

Kwestia ta została uregulowana w art. 1017 – 1022 kodeksu postępowania sądowego, w odniesieniu do należności świadka na podstawie art. 953 kodeksu postępowania sądowego, a także w odniesieniu do opłat rejestracyjnych w kodeksie opłat rejestracyjnych, hipotecznych i kancelaryjnych (Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe/Wetboek der registratie-, hypothèque et de greffe/Wetboek der registradatie-, hipotetyczna wykładnia art. 142 i nast. oraz art. 268 i nast.).

Jakie są odnośne koszty?

Art. 1018 kodeksu sądowego określa, jakie elementy składają się na koszty:

1° opłaty różne, opłaty od przeszczepu i opłaty rejestracyjne. Opłaty kancelaryjne obejmują opłaty za wpis sprawy na wokandę, opłaty za sporządzenie aktu i opłaty za wystawienie odpisu (zob. art. 268 i nast. kodeksu opłat skarbowych, hipotecznych i kancelaryjnych). Prawo do zajęcia rachunku przysługuje od 30 EUR do 100 EUR w zależności od sądu, przed którym wytoczono powództwo. Prawo do pisania wynosi 35 EUR.

Co do zasady opłaty skarbowe pobiera się w przypadku orzeczeń w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu wynosi powyżej 12,500 EUR (bez opłat sądowych); opłaty te wynoszą 3 % wartości przedmiotu sporu. Opłaty te nie są należne w sprawach dotyczących drobnych roszczeń.

2° koszty i uposażenie dokumentów sądowych;

3° koszty wysłania orzeczenia: od 0,85 EUR do 5,75 EUR za kartę;

4° kosztów wszystkich środków dowodowych, w tym podatku od świadków i biegłych. W dekrecie królewskim z dnia 27 lipca 1972 r. wysokość tego świadczenia określono na 200 BEF w przeliczeniu na jednego świadka. kwota ta odpowiada obecnie około 5 EUR. Do tej kwoty dodaje się dodatek z tytułu kosztów podróży (0,0868 EUR/km).

Biegły sporządzający opinię na potrzeby sądu określa swobodnie wysokość opłat i honorarium, pod warunkiem że metoda obliczania opłat została jasno wskazana i że kwota może – w przypadku, gdy wydatki zostały wykazane niezasadnie – zostać pomniejszona przez sędziego przy końcowym obliczaniu wszystkich kosztów sądowych;

5° zwrot kosztów podróży i pobytu sędziów, urzędników sądowych i stron, w przypadku zarządzenia ich podróży przez sędziego, oraz kosztów postępowania, jeżeli zostały one dokonane wyłącznie w celu przeprowadzenia rozprawy;

6° odszkodowanie procesowe (art. 1022 kodeksu postępowania sądowego); zwrot kosztów postępowania oznacza ryczałtowy udział w kosztach i honorariach adwokata wygrywającej strony. Kwoty są powiązane z indeksem cen konsumpcyjnych. każda zmiana plus lub minus 10 punktów powoduje, odpowiednio, wzrost lub spadek o 10 % kwoty.

Wartość roszczenia


podstawowa wysokość


minimalna kwota


maksymalna kwota

Do 250,00 EUR

180,00 EUR

90,00 EUR

360,00 EUR

Od 250,01 EUR do 750,00 EUR

240,00 EUR

150,00 EUR

600,00 EUR

Od 750,01 EUR do 2 500,00 EUR

480,00 EUR

240,00 EUR

1 200,00 EUR

Sąd pracy (wyjątki)

Wartość roszczenia


podstawowa wysokość


minimalna kwota


maksymalna kwota

Do 250,00 EUR

43,75 EUR

31,75 EUR

55,75 EUR

Do 620,00 EUR

87,43 EUR

69,43 EUR

105,43 EUR

Do 2 500,00 EUR

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

7° opłaty, uposażenie i koszty Rzecznika Praw Obywatelskich wyznaczonych zgodnie z art. 1734 kodeksu postępowania sądowego.

Ile będę musiał zapłacić?

Biorąc pod uwagę powyższe, kwota do zapłaty różni się w poszczególnych przypadkach i zależy od takich czynników jak to, czy dana strona jest stroną wygrywającą, czy wezwano biegłych lub świadków, czy urzędnicy sądowi musieli się udać za granicę bądź czy trzeba było skorzystać z usług mediatora itp.

Co dzieje się, jeżeli nie dokonam w odpowiednim czasie opłat sądowych?

Opłaty kancelaryjne należy uiścić z góry. w razie nieuiszczenia opłat sprawa nie zostanie wpisana na wokandę.

Co do zasady biegli pobierają zaliczkę przed rozpoczęciem sporządzania opinii.

Jeżeli zwrócono się o przesłuchanie świadka, należy uprzednio uiścić opłatę na rzecz sekretarza sądu. Jeżeli opłata nie zostanie wpłacona, uznaje się, że strona odstąpiła od przesłuchania świadka.

W jaki sposób mogę uiścić opłaty sądowe?

Płatności można dokonać przelewem lub poleceniem zapłaty, przelewem elektronicznym, gotówką lub czekiem na rzecz sekretariatu sądu (to ostatnie rozwiązanie jest zarezerwowane dla adwokatów i komorników sądowych).

Co robię po zapłaceniu?

Wszystkie dowody płatności muszą być starannie przechowywane, aby można je było niezwłocznie przedstawić na żądanie.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 20/09/2019