Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu - Bulharsko

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


Úvod

Aké sú príslušné sadzby?

Koľko mám zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatíte príslušné poplatky načas?

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Čo mám urobiť po zaplatení poplatkov?

Úvod

Ustanovenia týkajúce sa úhrady súdnych poplatkov a trovy v občianskoprávnych konaniach sú stanovené v občianskom zákonníku a v sadzobníka úradných poplatkov, ktoré vyberajú súdy podľa občianskeho súdneho poriadku (do).

Občiansky súdny poriadok:

„KAPITOLA осма – poplatky a výdavky, oddiel I – hodnota pohľadávky

Cena искачл. 68.
Menové posúdenie predmet veci je hodnota nároku.

Cena искачл. 69.
(1) Výška hodnoty sporu: 1 akcií za peňažné pohľadávky – suma;

Stanovenie ceny искачл. 70.
(1) Suma musí byť uvedené žalobcom. Otázky týkajúce sa výšky žiadosti žalovaný môže dovolávať alebo súd ex offo najneskôr na prvom pojednávaní. Ak sa uvedená suma je nereálny, tento súd spresňuje požadované sumy uplatňovaniu. (2)
Uznesenie súdu, ktoré zvyšujú náklady nároku môže podliehať incidenčného odvolania. (3)
V rámci opatrení, do ktorých hodnotenie je problémom v čase svojho nároku, hodnota nároku je odhadovaná Dvorom audítorov a následne si vyžiada dodatočné poplatky alebo priznaní preplatok v cene, ktorá bola definovaná Súdnym dvorom v rozsudku vo veci rozhodujú.

Oddiel II – štát poplatky

Povinnosť poplatkov a nákladov za článok 71.
(1) Ak žiadosť nemožno posudzovať súdne poplatky sú stanovené Súdnym dvorom. Ak je pohľadávka неоценяем, Výška úradného poplatku je určovaná съда.държавни таксичл. 73.


(3) Suma sa vyberá na podanie žiadosti o ochranu alebo nápravu a na vydanie dokladu, za ktoré sa poplatky platia, v súlade s nomenklatúrnym schváleného Radou ministrov.

Prílohy молбачл. 128.
Táto žiadosť musí byť doložená: 1. splnomocnenie, ak žiadosť predkladá zástupca, 2. dokladu potvrdzujúceho zaplatenie poplatkov a výdavkov štátu; 3. kópie žiadosti a jej príloh, jednej na každej žalovanej.


Overenie молбачл. 129.
(1) Dvor audítorov overuje správnosť žiadosti. (2)
Ak žiadosť nespĺňa požiadavky uvedené v článok 127 ods. 1 a článok 128 www.reifen.eu„v sa oznámi do jedného týždňa na nápravu prípadných nezrovnalostí, a možnosť získať právnu pomoc, ak je potrebné a toto právo. Ak žalobcu nie je uvedená adresa nie je známa Súdnemu dvoru, správa sa uskutočňuje vyvesením oznamu v časti vyhradenej na tento účel na súde počas jedného týždňa. (3)
To isté platí, keď zistia nezrovnalosti pri uplatňovaní v priebehu konania. žaloba sa považuje za podanú ku dňu prijatia a uplatňovania. Proti návratu žiadosti možno podávať sťažnosti od súkromných doručiť kópia, ktoré sa neprezentujú.“

Sadzobníka úradných poplatkov, ktoré vyberajú súdy podľa občianskeho súdneho poriadku „oddiel itakcи získanými počas súdneho konania Art. 1.


O žiadosti, žiadosť a žiadosť práva tretej strany s iným poplatok je 4 percent hodnoty, ale nie menej ako 50 BGN.“

Súd такси може je možné iba prostredníctvom bankového prevodu na účet.

Aké sú príslušné sadzby?

Suma sa vyberá na podanie žiadosti. Je potrebné k žiadosti žiadateľ musí doložiť doklad potvrdzujúci platbu štátnej dane a výdavky.

Koľko mám zaplatiť?

Úradný poplatok za takéto pohľadávky v Bulharskej republike je 4 percent hodnoty, ale nie menej ako 50 BGN.

Čo sa stane, ak nezaplatíte príslušné poplatky načas?

V prípade, že žiadateľovi, ak žiadosť nie je pripojiť k žiadosti dôkaz o tom, že zaplatil splatnú daň štátu, súd zašle žiadateľovi oznámenie s pokynom zaplatiť do jedného týždňa. Ak žalobcu nie je uvedená adresa nie je známa Súdnemu dvoru, správa sa uskutočňuje vyvesením oznamu v časti vyhradenej na tento účel na súde na jednej седмица.ако www.reifen.eu„v nezaplatí poplatok štátu do jedného týždňa vrátiť listiny s dôkazmi, ale ak je ich adresa nie je známa, musí zostať v kancelárii súdu k dispozícii žiadateľovi.
V takýchto prípadoch sa ukončí.

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Platba súdnych poplatkov sa môže uskutočniť iba prostredníctvom bankového prevodu na účet, s referenčný dokument predkladá sudca/sudcov prípadu v súdnom registri. Súdny poplatok nemožno uhradiť v hotovosti na súde. Každý súd má zmluvu s bankou, ktorá sa zaoberá Súdny dvor. Bankové účty sú uverejnené na oficiálnej webovej stránke súdov.

Čo mám urobiť po zaplatení poplatkov?

Platba súdnych poplatkov sa môže uskutočniť iba prostredníctvom bankového prevodu na účet, s referenčný dokument predkladá sudca/sudcov prípadu v súdnom registri.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 03/02/2016