Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Domstolsavgifter vid europeiskt småmålsförfarande - Bulgarien

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


Inledning

Vilken momssats tillämpas?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om du inte betalar avgifterna i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen av avgifter?

Inledning

Bestämmelserna om betalning av domstolsavgifter och kostnader i civilrättsliga förfaranden regleras av civilprocesslagen samt i taxan för statliga avgifter som erläggs till domstolar enligt civilprocesslagen (GPK).

Civilprocesslagen föreskrivs följande:

”KAPITEL осма – avgifter och kostnader, avsnitt I – värde

Priset på искачл. 68.
Monetära bedömning av målets föremål är fordrans värde.

Prisbelopp искачл. 69.
(1) Beloppet för det värde som tvisten avser, 1. i mål om penningfordringar – beloppet.

Prissättningen av искачл. 70.
(1) Beloppet skall anges av käranden. Frågor om stämningsbeloppet kan tas upp av svaranden eller av domstolen på eget initiativ senast vid den första domstolsförhandlingen. Om det angivna beloppet är orealistiskt fastställer domstolen talan. (2)
Beslut av den domstol som ökar kostnaderna för fordran kan bli föremål för ett interimistiskt yrkande. (3)
I insatser där utvärdering är ett problem vid tidpunkten för sin ansökan, fordringens värde ska bedömas av domstolen och därmed kräva ytterligare avgift eller lämnar tillbaka den överskjutande delen i det pris som fastställdes av förstainstansrätten vid avgörandet av målet.

Avsnitt II – statliga avgifter och avgifter

Skyldighet för avgifter och kostnader art. 71.
(1) Om du väcker talan måste du betala en domstolsavgift som beror på stämningsbeloppet och kostnaderna för förfarandena. Om ett påstående är неоценяем, beloppet av den statliga avgiften bestäms av съда.държавни таксичл. 73.


(3) Beloppet inkräves i samband med att ansökan om försvar eller bistånd har lämnats in, och i samband med att de handlingar för vilka avgifter har betalats har utfärdats, i enlighet med de tariffer som godkänts av ministerrådet.

Bilagor till молбачл. 128.
Ansökan måste åtföljas av följande: 1. fullmakt när ansökan lämnas in genom ombud, 2. en handling som bekräftar betalning av statliga avgifter och kostnader, 3. kopior av ansökan och dess bilagor, en för varje svarande.


Kontroll av молбачл. 129.
(1) Domstolen kontrollerar att ansökan är korrekt. (2)
Om ansökan inte uppfyller de krav som avses i punkt 1 i artikel 127 och artikel 128 av sökanden skall meddelas inom en vecka för att avhjälpa eventuella oegentligheter, och möjligheten att erhålla rättshjälp om det finns ett behov och en rättighet till detta. Om sökandens adress inte är angiven och domstolen inte känner till, dvs. det budskap som sker genom att ett meddelande anslås på därför avsedd plats i domstolen under en vecka. (3)
Om käranden inte åtgärdar oegentligheterna i tid åtsersänds ansökan och dess bilagor. Om kärandens adress är okänd bevaras ansökan i domstolens kansli så att den kan göras tillgänglig för käranden. Mot återlämnande av ansökan kan inges privat klagomål varifrån en kopia som skall delges skall inte läggas fram. ”

Taxan för statliga avgifter som erläggs till domstolar enligt civilprocesslagen ”avsnitt itakcи samlas in i ett rättsligt förfarande art. 1.


Om ansökan och begäran av tredje parts rättigheter med en annan avgift skall vara 4 procent av det värde som står på spel, men inte mindre än 50 BGN. ”

Domstolen такси може är endast möjlig genom bankgirering till domstolens konto.

Vilken momssats tillämpas?

Beloppet inkräves i samband med att ansökan. Det är nödvändigt att ansökan måste den sökande bifoga en handling som styrker betalning av statliga avgifter och kostnader.

Hur mycket ska jag betala?

Den statliga avgiften för sådana fordringar i Republiken Bulgarien ska vara 4 procent av det värde som står på spel, men inte mindre än 50 BGN.

Vad händer om du inte betalar avgifterna i tid?

I händelse av att sökanden när ansökan inte bifogas dokumentation som har betalat de förfallna statlig skatt, skall personaldomstolen tillställa sökanden ett meddelande med en uppmaning att betala inom en vecka. Om sökandens adress inte är angiven och domstolen inte känner till, dvs. det budskap som sker genom att ett meddelande anslås på därför avsedd plats i domstol för en седмица.ако käranden inte betala den statliga avgiften i den enveckasfrist stämningen med uppvisar returneras utan om adressen inte är känd, skall lämnas i domstolens kansli står till sökandens förfogande.
I sådana fall ska avslutas.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Betalning av domstolsavgifter kan endast ske via bankgirering till domstolens konto med referensdokumentet ska lämnas till Domaren eller domarna vid förstainstansrättens kansli. Domstolsavgiften inte betalas kontant vid domstolen. Varje domstol har ett avtal med en bank som sköter domstolen. Bankkonton som finns på den officiella webbplatsen för domstolarna.

Vad ska jag göra efter betalningen av avgifter?

Betalning av domstolsavgifter kan endast ske via bankgirering till domstolens konto med referensdokumentet ska lämnas till Domaren eller domarna vid förstainstansrättens kansli.


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 03/02/2016