Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Soudní poplatky související s řízením o drobných nárocích - Bulharsko

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?


Úvod

Jaké jsou příslušné poplatky?

Kolik je třeba zaplatit?

Co se stane, pokud nebude soudní poplatky platit ve stanovené lhůtě?

Jak mohu zaplatit soudní poplatky?

Co udělám poté, co byly poplatky zaplaceny?

Úvod

Ustanovení týkající se úhrady soudních poplatků a nákladů v občanskoprávním řízení jsou stanovena v občanském soudním řádu, a v důsledku toho v sazebníku státních poplatků, který soudy vybírají podle občanského soudního řádu (CCP).

Občanský soudní řád:

„Kapitola 8 – Poplatky a platby, oddíl I – cena nároku

Cena
nároku 68 Měnovým hodnocením předmětu věci jsou náklady na pohledávku.

Výše hodnoty
nároku 69 (1) Výše akce je:
1 u nároků na peněžité pohledávky;

Stanovení ceny
nároku 70 (1) Cena pohledávky je uvedena žadatelem. Otázky týkající se výše žaloby může podat žalovaný nebo soud i bez návrhu, a to nejpozději při prvním jednání. V případě neshody určité ceny se skutečným soudem
(2) se opravný prostředek u soudu, který zvyšuje jeho výši, stává předmětem odvolání v rámci soukromého opravného prostředku.
(3) V případě tvrzení, u nichž posouzení představuje problém v době podání žaloby, se výše nároku stanoví na základě přibližné částky soudu, načež se vyžaduje další poplatek, nebo se přebytek předá v souladu s cenou stanovenou soudem v rozhodnutí věci.

Oddíl II – Vládní poplatky a platby

Povinnost poplatků a platby
čl. 71. (1) Vládní poplatky se vybírají z výše pohledávky a z nákladů na řízení. Nelze-li výši žádosti posoudit, určí soudní poplatky soud.

Vládní
poplatky 73 (3) Státní poplatek je účtován za podání žádosti o ochranu nebo pomoc a za vydání poplatku, za který je zaplacen poplatek, v souladu s tarifem přijatým Radou ministrů.

Přílohy k
žalobě 128 K žádosti se přikládají:
(1) plná moc při podání žádosti zmocněncem;
(2. doklad o požadovaných poplatcích a platbách, pokud se žádost podává;
3. kopie návrhu a jeho příloh podle počtu obžalovaných.

Ověření
žádosti 129 Článek (1) Účetní dvůr ověřuje správnost žádosti.
(2) Pokud žádost nesplňuje požadavky stanovené v čl. 127 odst. 1 a čl. 128, je žadatel do jednoho týdne informován o zjištěných nesrovnalostech a o možnosti získat právní pomoc, je-li to nezbytné. Není-li adresa žadatele uvedena a není soudu známa, uvede se sdělení formou oznámení v místě určeném pro toto místo u soudu na jeden týden.
(3) Pokud žadatel nenapraví situaci ve stanovené lhůtě, žádost se spolu s přílohami vrátí spolu s přílohami a v případě, že adresa není známa, bude žádost předložena soudu, který bude mít k dispozici. Proti navrácení se může podat opravný prostředek, jehož kopie není doručena.“

Sazebník za státní poplatky účtované soudy podle občanského soudního řádu
„Oddíl I Poplatky
vybírané v rámci soudního řízení“
čl. 1. V případě návrhu podá protinávrh směřující k žádosti třetí osoby, která má nezávislá práva, poplatek ve výši 4 % z ceny pohledávky, nejméně však 50 BGN.“

Úhrada soudních poplatků může být provedena pouze na základě bankovního účtu vedeného na účet soudu.

Jaké jsou příslušné poplatky?

Za podání žaloby se účtuje státní poplatek. Je nezbytné, aby se žadatel při podání žádosti o zaplacení poplatků za státní poplatky a poplatků uplatnil.

Kolik je třeba zaplatit?

Státní poplatek za tyto pohledávky v Bulharské republice činí 4 % z ceny nároku, nejméně však 50 BGN.

Co se stane, pokud nebude soudní poplatky platit ve stanovené lhůtě?

V případě, že v případě žaloby podané žalobcem žadatel k žádosti nepřikládá dokument potvrzující, že zaplatil potřebný státní poplatek, zašle soud žalobkyni sdělení s příkazem k úhradě do jednoho týdne. Není-li adresa žadatele uvedena a není soudu známa, oznámí se sdělení soudu na určeném místě konání jednoho týdne. pokud
žalující strana nezaplatí splatný státní poplatek ve lhůtě jednoho týdne, žádost se vrátí spolu s přílohami a není-li adresa známa, je tato adresa v soudní kanceláři ponechána navrhovateli. Případ je v těchto případech uzavřen.

Jak mohu zaplatit soudní poplatky?

Zaplacení soudních poplatků lze provést pouze na bankovním účtu a platební dokument je předáván soudci/soudu v soudní kanceláři. Soudní poplatek nelze uhradit soudu. Každý soud má smlouvu s bankou, která slouží soudu. Bankovní účty jsou oznamovány na oficiálních internetových stránkách soudu.

Co udělám poté, co byly poplatky zaplaceny?

Zaplacení soudních poplatků lze provést pouze na bankovním účtu a platební dokument je předáván soudci/soudu v soudní kanceláři.


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 18/09/2019