Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Domstolsavgifter vid europeiskt småmålsförfarande - Bulgarien

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?


Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket måste jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna inom tidsfristen?

Hur kan jag betala domstolsavgifter?

Vad gör jag när avgifterna har betalats?

Inledning

Bestämmelserna om betalning av domstolsavgifter och kostnader i tvistemål fastställs i civilprocesslagen och, som en följd av detta, avgifter som tas ut av domstolar enligt civilprocesslagen.

Civilprocesslagen:

”Kapitel 8 – Avgifter, avsnitt I – Priset för fordran

Pris för
fordran 68 Den monetära bedömningen av saken i målet är kostnaden för fordran.


Fordrans värde 69 (1) Åtgärdens belopp ska vara
1. för anspråk på penningfordringar: det begärda beloppet.

Fastställande av priset på
fordran 70 (1) Klagandens pris anges av käranden. Frågor om stämningsbeloppet kan tas upp av svaranden eller av domstolen på eget initiativ senast vid den första domstolsförhandlingen. Om det angivna priset inte är förenligt med den faktiska domstolen,
(2) ska avgörandet från den domstol som höjer fordringsbeloppet vara föremål för ett överklagande i ett privat överklagande.
(3) I fordringar för vilka bedömningen utgör ett problem vid den tidpunkt då talan väcks, ska fordringsbeloppet fastställas på grundval av ett ungefärligt belopp från domstolen, varvid en ytterligare avgift ska krävas eller överskridandet ska övervältras i enlighet med det pris som fastställts av domstolen i målet.

Avsnitt II – Offentliga avgifter

Skyldighet att ta ut avgifter och
pålagor, artikel 71. (1) Offentliga avgifter ska tas ut på fordringens belopp och kostnaderna för förfarandet. Om du väcker talan måste du betala en domstolsavgift som beror på stämningsbeloppet och kostnaderna för förfarandena.

Statliga
avgifter 73 (3) Statliga avgifter ska tas ut för att lämna in en ansökan om skydd eller bistånd och frågan om den avgift för vilken en avgift betalas, i enlighet med en taxa som antagits av ministerrådet.

Bilagor till
ansökan 128 Ansökan ska åtföljas av
(1) en fullmakt när ansökan lämnas in av ett ombud.
(2. en handling om de avgifter och pålagor som ansökan gäller, när så är fallet;
3. kopior av ansökan och av dess bilagor i enlighet med antalet svarande.

Kontroll av
ansökan 129 Artikel (1) Domstolen ska kontrollera att ansökan är korrekt.
(2) Om ansökan inte uppfyller kraven i artikel 127.1 och artikel 128, ska käranden inom en vecka underrättas om de oegentligheter som begåtts och om möjligheten att få rättshjälp om så är nödvändigt. Om den sökandes adress inte anges och inte är känd för domstolen, ska meddelandet göras genom att ett meddelande placeras på den plats som utsetts för den domstolen i en vecka.
(3) Om sökanden inte avhjälper situationen inom tidsfristen, ska ansökan lämnas tillbaka till ansökan, tillsammans med bilagorna, och om adressen är okänd ska sökanden stå till sökandens förfogande. Ansökan får överklagas, varav en kopia inte delges. ”

Avgifter för de statliga avgifter som tas ut av domstolarna enligt civilprocesslagen,
Ӥ I Avgifter som
tas upp i rättsliga förfaranden
artikel 1. När det gäller en ansökan ska ett genkäromål som avser en ansökan från en tredje part och som har självständiga rättigheter ta ut en avgift om 4 procent av priset på fordran, dock minst 50 BGN. ”

Betalning av domstolsavgifter kan endast göras med bankkonto på domstolens bekostnad.

Vilka avgifter gäller?

Den statliga avgiften tas ut när talan väcks. Sökanden måste ansöka om betalning av de statliga avgifterna när dessa förfaller till betalning.

Hur mycket måste jag betala?

Den statliga avgiften för sådana fordringar i Republiken Bulgarien är 4 % av priset på fordringen, dock minst 50 bulgariska lev.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna inom tidsfristen?

Om sökanden, för det fall sökanden väcker talan, inte till ansökan bifogar en handling som styrker att sökanden har betalat den statliga avgift som är nödvändig, ska domstolen inom en vecka skicka ett meddelande till sökanden med en begäran om betalning. Om den sökandes adress inte anges och inte är känd för domstolen, ska meddelandet göras genom att ett meddelande placeras på utsedd ort i domstolen i en vecka. om
käranden inte betalar den statliga avgiften inom tidsfristen på en vecka, ska ansökan lämnas in tillsammans med bilagorna och om adressen inte är känd, ska den lämnas till käranden i domstolens kansli. Ärendet har avslutats.

Hur kan jag betala domstolsavgifter?

Betalning av domstolsavgifter kan endast ske via bankkonto, och betalningsdokumentet läggs fram för domaren/domstolen i målet via domstolens kansli. Domstolsavgiften kan inte betalas till ett mål i domstol. Varje domstol har ett avtal med en bank som handlägger domstol. Bankkonton offentliggörs på domstolens officiella webbplats.

Vad gör jag när avgifterna har betalats?

Betalning av domstolsavgifter kan endast ske via bankkonto, och betalningsdokumentet läggs fram för domaren/domstolen i målet via domstolens kansli.


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 18/09/2019