Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen - Bulgarije

Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Kakovost prevoda je: nezanesljiva

Ali menite, da je ta prevod koristen?


Inleiding

Wat zijn de toepasselijke heffingen?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet binnen de gestelde termijn betaalt?

Hoe kan ik voor de gerechtskosten betalen?

Wat doe ik na de betaling van de taksen?

Inleiding

De bepalingen voor de betaling van gerechtskosten en kosten in burgerlijke procedures zijn vastgelegd in het wetboek van burgerlijke rechtsvordering en, als gevolg daarvan, in het tarief van de vergoedingen van de staat, die door de rechtbanken worden geïnd op grond van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (CCP).

Wetboek van burgerlijke rechtsvordering:

„Hoofdstuk 8 — Vergoedingen en heffingen, afdeling I — Prijs van de schuldvordering

Prijs van de
vordering 68 De geldelijke beoordeling van het onderwerp van de zaak is de kosten van de vordering.

Bedrag van de waarde van de
schuldvordering 69 (1) Het bedrag van de schuldvordering is:
1. het gevorderde bedrag;

Vaststelling van de prijs van de
vordering 70 (1) De prijs van de vordering wordt door de eiser aangegeven. Vragen over het bedrag van de vordering kunnen door verweerster of de rechter ambtshalve worden opgeworpen, en wel uiterlijk op de eerste terechtzitting. Indien de vastgestelde prijs niet in overeenstemming is met de feitelijke rechter
(2) De uitspraak van het gerecht waarbij het bedrag van de schuldvordering wordt verhoogd, wordt in het kader van een beroep in de particuliere sector aangevochten.
(3) Voor de vorderingen waarvoor de beoordeling ten tijde van de instelling van het beroep een probleem vormt, wordt het bedrag van de vordering bij benadering bepaald door het bedrag van de vordering, dat bij benadering gelijk is aan het bedrag van de vordering, waarna een extra vergoeding wordt verlangd of het te veel betaalde bedrag wordt doorberekend overeenkomstig de prijs die de rechter bij de berechting van de zaak heeft vastgesteld.

Afdeling II — Kosten en rechten van de overheid

Verplichte vergoedingen en heffingen
artikel 71. (1) De leges van de overheid worden geheven over het bedrag van de vordering en de kosten van de procedure. Wanneer het bedrag van de aanvraag niet kan worden beoordeeld, worden de gerechtskosten door de rechtbank vastgesteld.

Door de overheid te
betalen vergoedingen 73 (3) De bijdrage van de staat wordt in rekening gebracht voor de indiening van de aanvraag tot bescherming of bijstand en de betaling van de taks waarvoor een vergoeding wordt betaald, overeenkomstig een door de Raad van Ministers vastgesteld tarief.

Bijlagen bij de
aanvraag 128 De aanvraag gaat vergezeld van:
(1) de volmacht wanneer de aanvraag door een gemachtigde wordt ingediend
(2. een document over de gevraagde vergoedingen en kosten;
3. de afschriften van het verzoekschrift en van de bijlagen daarbij, naar gelang van het aantal verdachten.

Verificatie van de
aanvraag 129 Artikel (1) Het Gerecht verifieert de juistheid van de aanvraag.
(2) Indien de aanvraag niet voldoet aan de vereisten van artikel 127, lid 1, en artikel 128, wordt de eiser binnen een week in kennis gesteld van de begane onregelmatigheden en van de mogelijkheid om indien nodig rechtsbijstand te verkrijgen. Indien het adres van de aanvrager niet is vermeld en het de rechtbank niet kent, wordt de kennisgeving gedaan door een bericht op de voor die plaats in het gerecht aangewezen plaats te plaatsen voor een week.
(3) Indien de aanvrager de situatie niet binnen de termijn corrigeert, wordt de aanvraag samen met de bijlagen naar de aanvraag teruggestuurd en wordt het adres, indien het adres onbekend is, ter beschikking van de griffie van de verzoeker gelaten. Tegen de terugzending van het verzoek kan beroep worden ingesteld; een afschrift daarvan wordt niet betekend.”

De tarieven voor de door de rechtbanken in rekening gebrachte tarieven in het kader van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering
„Sectie I Vergoedingen
geïnd bij gerechtelijke procedures
artikel 1”. In geval van een vordering in reconventie brengt een reconventionele vordering tot inwilliging van een verzoek van een derde die zelfstandige rechten heeft, een heffing van 4 % op de prijs van de vordering in, doch niet minder dan 50 BGN.”

De betaling van de gerechtskosten kan alleen op kosten van de rechtbank geschieden door middel van een bankrekening.

Wat zijn de toepasselijke heffingen?

De bijdrage van de staat wordt in rekening gebracht bij de instelling van het beroep. De verzoeker dient zich te wenden tot het verzoek om betaling van de door de staat te betalen vergoedingen wanneer deze verschuldigd zijn.

Hoeveel moet ik betalen?

De nationale taks voor dergelijke vorderingen in de Republiek Bulgarije bedraagt 4 % van de prijs van de vordering, maar niet minder dan 50 BGN.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet binnen de gestelde termijn betaalt?

Indien de verzoeker in het geval van een door verzoekster ingesteld beroep niet aan het verzoekschrift een document voegt waaruit blijkt dat hij de noodzakelijke bijdrage van de staat heeft betaald, zendt de rechter de verzoeker een mededeling met een instructie om haar binnen een week te betalen. Indien het adres van de eiser niet is vermeld en het de rechtbank niet kent, wordt de kennisgeving gedaan door een bericht in de aangewezen plaats voor het gerecht te plaatsen voor een week. indien de
eiser de verschuldigde nationale taks niet betaalt binnen de termijn van één week, wordt de aanvraag samen met de bijlagen teruggezonden, en als het adres niet bekend is, wordt het in de griffie van de rechtbank aan de eiser overgelaten. In deze gevallen is de zaak gesloten.

Hoe kan ik voor de gerechtskosten betalen?

De betaling van de gerechtskosten kan alleen per bankrekening geschieden en het betalingsdocument wordt via de griffie van de rechtbank aan de rechter/rechtbank voorgelegd. De gerechtskosten kunnen niet worden betaald voor een rechtszaak. Elk gerecht heeft een overeenkomst met een bank die de rechter dient. Bankrekeningen worden bekendgemaakt op de officiële website van de rechtbank.

Wat doe ik na de betaling van de taksen?

De betaling van de gerechtskosten kan alleen per bankrekening geschieden en het betalingsdocument wordt via de griffie van de rechtbank aan de rechter/rechtbank voorgelegd.


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 18/09/2019