Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Opłaty sądowe – postępowanie w sprawie drobnych roszczeń - Bułgaria

Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Kakovost prevoda je: nezanesljiva

Ali menite, da je ta prevod koristen?


Wprowadzenie

Jakie są odnośne opłaty?

Ile muszę zapłacić?

Co się stanie, jeżeli w terminie nie będę uiszczał opłat sądowych?

Jak mogę zapłacić za opłaty sądowe?

Co robię po uiszczeniu opłat?

Wprowadzenie

Przepisy dotyczące wnoszenia opłat sądowych i kosztów w postępowaniu cywilnym są określone w kodeksie postępowania cywilnego i w związku z tym w taryfie opłat państwowych, które są pobierane przez sądy na podstawie kodeksu postępowania cywilnego.

Kodeks postępowania cywilnego:

„Rozdział 8 – Opłaty i należności, sekcja I – Cena roszczenia

Cena
roszczenia 68 Ocena pieniężna przedmiotu sprawy stanowi koszt roszczenia.

Wartość
roszczenia 69 (1) Kwota działania wynosi:
1 dla roszczeń pieniężnych, wnioskowanej kwoty;

Ustalenie ceny
roszczenia 70 (1) Wnioskodawca wskazuje cenę roszczenia. Pytania dotyczące kwoty skargi mogą zostać podniesione przez stronę pozwaną lub sąd z urzędu nie później niż podczas pierwszego przesłuchania. W przypadku braku zgodności określonej ceny z faktycznym sądem
(2) orzeczenie sądu, w którym podniesiono kwotę roszczenia, jest przedmiotem postępowania odwoławczego w ramach postępowania prywatnego.
(3) W sprawach, w odniesieniu do których ocena stanowi trudność w chwili wniesienia skargi, kwotę roszczenia określa się w oparciu o przybliżoną kwotę sądu, po czym wymagana jest dodatkowa opłata lub przerzucenie nadwyżki zgodnie z ceną ustaloną przez sąd w rozstrzygnięciu sprawy.

Sekcja II – Opłaty i należności rządowe

Obowiązek honorariów i opłat określony w
art. 71. (1) na kwotę roszczenia i koszty postępowania pobiera się opłaty rządowe. Jeżeli nie można ocenić kwoty wniosku, opłaty sądowe określa sąd.


Opłaty rządowe 73 (3) Opłata państwowa jest naliczana za złożenie wniosku o ochronę lub pomoc i za wydanie opłaty, za którą pobierana jest opłata, zgodnie z taryfą przyjętą przez Radę Ministrów.

Załączniki do
skargi § 1. 128 Do wniosku dołącza się:
(1) pełnomocnictwo, jeżeli wniosek został złożony przez przedstawiciela;
(2. dokument dotyczący opłat i honorariów, o ile jest on należny;
3) kopie wniosku i załączników do niego, w zależności od liczby oskarżonych.

Rozpatrzenie
wniosku 129 Artykuł (1) Sąd sprawdza prawidłowość wniosku.
(2) Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów określonych w art. 127 ust. 1 i art. 128, powód zostaje poinformowany w ciągu jednego tygodnia o stwierdzonych nieprawidłowościach i o możliwości uzyskania pomocy prawnej w razie potrzeby. Jeżeli adres wnioskodawcy nie jest podany i nie jest znany sądowi, zawiadomienie umieszcza się poprzez umieszczenie w sądzie w terminie jednego tygodnia zawiadomienia w miejscu wyznaczonym do tego miejsca w sądzie.
(3) W przypadku gdy wnioskodawca nie ureguluje sytuacji w wyznaczonym terminie, wniosek odsyła się do wniosku wraz z załącznikami, a jeżeli adres nie jest znany, umieszcza się go w rejestrze sądu, który jest do dyspozycji wnioskodawcy. Odwołanie może zostać wniesione od zwrotu wniosku, którego odpis nie został doręczony.”

Taryfa opłat nakładanych przez sądy na mocy kodeksu postępowania cywilnego,
„sekcja I Opłaty
pobrane w postępowaniu sądowym
art. 1. W przypadku wniosku powództwo wzajemne, w którym żąda się od osoby trzeciej, która posiada niezależne prawa, opłaty w wysokości 4 procent od ceny roszczenia, lecz nie mniej niż 50 BGN”.

Opłaty sądowe mogą być uiszczane wyłącznie z rachunku bankowego na koszt sądu.

Jakie są odnośne opłaty?

Opłatę państwową pobiera się w chwili wniesienia skargi. Konieczne jest, aby wnioskodawca wystąpił do wniosku o płatność z tytułu opłat i należności państwowych w terminie ich wymagalności.

Ile muszę zapłacić?

Opłata państwa z tytułu takich roszczeń w Republice Bułgarii wynosi 4 % ceny roszczenia, ale nie mniej niż 50 BGN.

Co się stanie, jeżeli w terminie nie będę uiszczał opłat sądowych?

W przypadku gdy w przypadku skargi wniesionej przez skarżącą strona skarżąca nie dołącza do wniosku dowodu, że uiściła niezbędną opłatę od państwa, sąd ten przekaże skarżącej komunikat na jej temat w terminie jednego tygodnia. Jeżeli adres wnioskodawcy nie został podany do wiadomości publicznej i nie jest znany sądowi, zawiadomienie umieszcza się, umieszczając zawiadomienie w wyznaczonym miejscu w sądzie na jeden tydzień. jeżeli
wnioskodawca nie uiści opłaty skarbowej w terminie jednego tygodnia, wniosek jest zwracany wraz z załącznikami, a adres nie jest znany, w kancelarii powoda pozostawia się go w kancelarii sądu. Sprawa w tych sprawach jest zamknięta.

Jak mogę zapłacić za opłaty sądowe?

Opłaty sądowe mogą być uiszczane wyłącznie za pośrednictwem rachunku bankowego, a dokument ten przedstawia się sędziemu/sądowi w sprawie za pośrednictwem rejestru sądowego. Opłaty sądowej nie można wnieść do sądu. Każdy sąd zawarł umowę z bankiem, który pełni funkcję sądu. Rachunki bankowe są ogłaszane na oficjalnej stronie internetowej sądu.

Co robię po uiszczeniu opłat?

Opłaty sądowe mogą być uiszczane wyłącznie za pośrednictwem rachunku bankowego, a dokument ten przedstawia się sędziemu/sądowi w sprawie za pośrednictwem rejestru sądowego.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 18/09/2019