Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu - Bulharsko

Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Kakovost prevoda je: nezanesljiva

Ali menite, da je ta prevod koristen?


Úvod

Aké sú príslušné poplatky?

Koľko musím zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky v stanovenej lehote?

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Čo robím po úhrade týchto poplatkov?

Úvod

Ustanovenia o úhrade súdnych poplatkov a súdnych trov v občianskoprávnych konaniach sú stanovené v Občianskom súdnom poriadku a v dôsledku toho v sadzobníku štátnych poplatkov, ktoré vyberajú súdy podľa občianskeho súdneho poriadku (OSP).

Občiansky súdny poriadok:

„kapitola 8 – Poplatky a platby, oddiel I – Cena nároku

Cena
pohľadávky 68 Menovým hodnotením predmetu veci sú náklady na pohľadávku.

Výška
pohľadávky 69 (1) Výška akcie je:
1. v prípade pohľadávok za peňažné pohľadávky žiadaná suma;

Určenie ceny
pohľadávky 70 (1) navrhovateľ uvádza cenu nároku. Otázky týkajúce sa hodnoty predmetu sporu môže vzniesť odporca alebo súd z úradnej moci najneskôr na prvom pojednávaní. V prípade nezhody určenej ceny so skutočným súdom,
(2) Predpis súdu, ktorý zvyšuje sumu nároku, je predmetom odvolania v rámci súkromného opravného prostriedku.
(3) Pokiaľ ide o pohľadávky, v súvislosti s ktorými posúdenie predstavuje problém v čase podania žaloby, výška pohľadávky sa určí približnou sumou súdu, na základe čoho sa vyžaduje dodatočný poplatok alebo sa prekročenie prenesie v súlade s cenou, ktorú určí súd pri rozhodovaní vo veci.

Oddiel II – Poplatky a platby verejnej správy

Povinnosť poplatkov a platieb
článok 71. (1) Štátne poplatky sa vyberajú z výšky pohľadávky a z nákladov konania. Ak nie je možné zistiť hodnotu predmetu sporu, súdne poplatky určí súd.


Poplatky verejnej správy 73 (3) Štátny poplatok sa účtuje za podanie žiadosti o ochranu alebo pomoc a za úhradu poplatku, za ktorý sa platí poplatok v súlade s colnou sadzbou prijatou Radou ministrov.

Prílohy
žiadosti 128 K žiadosti sa pripojí:
(1) splnomocnenie pri podaní žiadosti zo strany zástupcu;
2. dokument o poplatkoch a platbách, o ktoré sa žiada, ak je splatný;
3. kópie žiadosti a jej príloh podľa počtu obžalovaných.

Preverovanie
žiadostí 129 Článok (1) Dvor audítorov overuje správnosť žiadosti.
(2) Ak žiadosť nespĺňa požiadavky stanovené v článku 127 ods. 1 a článku 128, žalobca musí byť do jedného týždňa informovaný o spáchaných nezrovnalostiach a v prípade potreby o možnosti získať právnu pomoc. V prípade, že adresa žiadateľa nie je uvedená a nie je súdu známa, oznámenie sa vykoná oznámením na mieste určenom pre toto miesto na súde jeden týždeň.
(3) Ak žiadateľ nenapraví situáciu v stanovenej lehote, žiadosť sa vráti do žiadosti spolu s prílohami a v prípade, že adresa nie je známa, sa ponechá v súdnom registri, ktorý má žiadateľ k dispozícii. Odvolanie sa môže podať proti vráteniu žiadosti, ktorej kópia sa nedoručuje.“

Sadzba za štátne poplatky, ktoré si účtujú súdy podľa občianskeho súdneho poriadku
, oddiel I Poplatky
vyberané v súdnych konaniach
článok 1. V prípade podania protinávrhu na žiadosť tretej osoby, ktorá má nezávislé práva, vyberá poplatok vo výške 4 percent z ceny pohľadávky, ale nie menej ako 50 BGN.“

Úhrada súdnych poplatkov sa môže uskutočniť len bankovým účtom na náklady súdu.

Aké sú príslušné poplatky?

Štátny poplatok sa účtuje pri podaní žaloby. Žiadateľ musí požiadať o zaplatenie štátnych poplatkov a platieb, ak sú splatné.

Koľko musím zaplatiť?

Štátny poplatok za takéto pohľadávky v Bulharskej republike je 4 % z ceny pohľadávky, nie však menej ako 50 BGN.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky v stanovenej lehote?

V prípade, že v prípade žaloby podanej žalobcom žalobca nepripojí k žiadosti dokument preukazujúci, že zaplatil potrebný štátny poplatok, súd zašle žalobcovi oznámenie, aby ho zaplatil do jedného týždňa. Ak adresa navrhovateľa nie je uvedená a nie je súdu známa, oznámenie sa vykoná umiestnením oznámenia na určenom mieste na súd o jeden týždeň. ak
navrhovateľ nezaplatí štátny poplatok v lehote jedného týždňa, žiadosť sa vráti spolu s prílohami a ak adresa nie je známa, ponechá sa v súdnom registri navrhovateľovi. Prípad je v týchto prípadoch uzavretý.

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Úhrada súdnych poplatkov sa môže uskutočniť iba bankovým účtom a platobný doklad sa predkladá sudcovi/súdu v prípade prostredníctvom súdneho registra. Súdny poplatok nie je možné uhradiť súdu. Každý súd má zmluvu s bankou, ktorá slúži súdu. Bankové účty sú oznámené na oficiálnej internetovej stránke súdu.

Čo robím po úhrade týchto poplatkov?

Úhrada súdnych poplatkov sa môže uskutočniť iba bankovým účtom a platobný doklad sa predkladá sudcovi/súdu v prípade prostredníctvom súdneho registra.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 18/09/2019