Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Retsafgifter i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure - Bulgarien

Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Kakovost prevoda je: nezanesljiva

Ali menite, da je ta prevod koristen?


Indledning

Hvilke gebyrer opkræves der?

Hvor meget skal jeg betale?

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne inden fristens udløb?

Hvordan kan jeg betale for retsafgifterne?

Hvad laver jeg, efter at gebyrerne er betalt?

Indledning

Bestemmelserne om betaling af retsafgifter og sagsomkostninger i civile sager er fastsat i lov om civil retspleje og dermed i tariffen for statsgebyrer, som opkræves af domstolene i henhold til den civile retsplejelov.

Retsplejeloven:

"kapitel 8 — Gebyrer og afgifter, Sektion I — Prisen på fordringen


Kravets pris 68 Den monetære vurdering af sagens genstand er sagens omkostninger.

Beløb for
kravets værdi 69 (1) Foranstaltningens størrelse er 1. beløb for fordringer på
pengekrav og det beløb, der søges om tilskud til.

Fastsættelse af
kravets pris 70 (1) Sagsøgte angiver prisen for kravet. Spørgsmål vedrørende stævningsbeløbet kan stilles af sagsøgte eller af retten på eget initiativ senest ved det første retsmøde. I tilfælde af manglende overensstemmelse mellem den angivne pris og den faktiske domstol,
(2) Den retsafgørelse, der forhøjer kravets størrelse, gøres til genstand for appel ved en privat appel
(3) For så vidt angår de fordringer, for hvilke vurderingen udgør en vanskelighed på det tidspunkt, hvor sagen anlægges, fastsættes kravets størrelse skønsmæssigt af retten, hvorefter der pålægges en tillægsafgift, eller overskridelsen sker i overensstemmelse med den pris, der fastsættes af retten ved afgørelsen af sagen.

Sektion II — Statsgebyrer og afgifter

Forpligtelser vedrørende gebyrer og afgifter
artikel 71. (1) Offentlige gebyrer opkræves af kravets størrelse og omkostningerne i forbindelse med sagen. Når stævningsbeløbet ikke kan vurderes, fastsættes retsafgifterne af retten.

Offentlige
gebyrer 73 (3) Statsgebyret opkræves for indgivelse af krav om beskyttelse eller bistand og for det gebyr, for hvilket der betales et gebyr, i overensstemmelse med en tarif, som er vedtaget af Ministerrådet.

Bilag til
ansøgningen 128 Ansøgningen ledsages af:
(1) fuldmagten, når ansøgningen indgives af en agent
(2. et dokument om de gebyrer og afgifter, der er blevet anmodet om, hvis dette er
tilfældet; 3. kopier af ansøgningen og af bilagene hertil ifølge antallet af sagsøgte.

Kontrol af
ansøgningen 129 Artikel (1) Domstolen kontrollerer, at ansøgningen er korrekt.
(2) Hvis ansøgningen ikke opfylder kravene i artikel 127, stk. 1, og artikel 128, underrettes sagsøger inden for en uge om de uregelmæssigheder, der er begået, og om muligheden for om nødvendigt at få retshjælp. Hvis rettens adresse ikke er angivet og kendes ikke for retten, sker meddelelsen ved at opsætte en bekendtgørelse på det sted, der er angivet for den i retten i en uge.
(3) Hvis ansøgeren ikke bringer forholdene i orden inden for den fastsatte frist, returneres ansøgningen til stævningen sammen med bilagene, og hvis adressen ikke er kendt, skal den være placeret i det retslige register, som ansøgeren råder over. Der kan indgives klage over returnering af stævningen, hvoraf en kopi ikke forkyndes."

Tarif for statsafgifter opkrævet af domstolene i henhold til den civile retsplejelov
"afdeling I Gebyrer
indsamlet i forbindelse med retssager —
artikel 1. I forbindelse med en ansøgning opkræver et modkrav med påstand om, at en tredjemand, der har uafhængige rettigheder, har anmodet herom, et gebyr på 4 % af kravets pris, dog ikke under 50 BGN."

Betaling af retsafgifter kan kun ske på rettens regning.

Hvilke gebyrer opkræves der?

Statsafgiften opkræves, når sagen anlægges. Det er nødvendigt, at ansøgeren indgiver ansøgning om betaling af de statslige gebyrer og afgifter, når de forfalder.

Hvor meget skal jeg betale?

Det statslige gebyr for sådanne fordringer i Republikken Bulgarien er på 4 % af kravets pris, dog ikke under 50 BGN.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne inden fristens udløb?

Såfremt sagsøgeren ikke i forbindelse med et søgsmål, der er anlagt af sagsøgeren, vedlægger stævningen et dokument, der beviser, at han har betalt det nødvendige statslige gebyr, sender retten sagsøgeren en meddelelse med en instruks om at betale den inden for en uge. Hvis klagerens adresse ikke er angivet og ikke er kendt af retten, sker meddelelsen ved at anbringe en bekendtgørelse på en ugedag på det anviste sted i retten. hvis
sagsøger ikke betaler den skyldige statsafgift inden for en frist på en uge, skal anmodningen returneres med vedhæftede filer, og hvis adressen ikke er kendt, skal den være registreret i domstolsregistret. Sagen er afsluttet.

Hvordan kan jeg betale for retsafgifterne?

Retsafgifterne kan kun betales af bankkontoen, og betalingsdokumentet forelægges for dommeren/retten i sagen via domstolsregistret. Retsafgiften kan ikke betales til en retssag. Hver domstol har en kontrakt med en bank, der betjener retten. Bankkonti offentliggøres på domstolens officielle websted.

Hvad laver jeg, efter at gebyrerne er betalt?

Retsafgifterne kan kun betales af bankkontoen, og betalingsdokumentet forelægges for dommeren/retten i sagen via domstolsregistret.


Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Sidste opdatering: 18/09/2019