Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu - Česká republika

Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament u l-kwalità tagħha ma tistax tkun garantita.

Il-kwalità ta' din it-traduzzjoni ġiet evalwata bħala: mhux affidabbli

Taħseb li din it-traduzzjoni hi utli?


Úvod

Aké poplatky by sa mali platiť?

O akú sumu ide?#03

Aké sú dôsledky oneskoreného zaplatenia poplatkov?

Ako a kde platiť súdne poplatky?#05

Čo robiť po zaplatení poplatkov?

Úvod

Súdne poplatky upravuje zákon č. 549/1991 Zb. o súdnych poplatkoch. Zoznam poplatkov je pripojený k zákonu. Poplatky sa pridelia do štátneho rozpočtu.

Poplatky sa prevedú bankovým prevodom na účet príslušného súdu. Poplatky, ktoré nepresahujú 5 000 Kč, môžu byť tiež platené daňovými kolkami.

Aké poplatky by sa mali platiť?

Pri konaniach vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa súdne poplatky musia uhrádzať v súlade so všeobecnými pravidlami. Rovnaké pravidlá platia aj pre iné občianskoprávne konania.

O akú sumu ide?

Sadzby poplatkov za konanie sú stanovené ako pevná suma alebo ako percento základu poplatku. Percentuálny poplatok sa vypočíta vynásobením základu poplatku sadzbou poplatku. Individuálne sadzby sú uvedené v prílohe k zákonu č. 549/1991 Z. z. o súdnych poplatkoch.

Z hľadiska európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu vychádza základné pravidlo z peňažného kritéria. Paušálna suma vo výške 1000 Kč je splatná za podanie návrhu na občianskoprávne konanie vo veci zaplatenia sumy 20 000 Kč v hotovosti.

Aké sú dôsledky oneskoreného zaplatenia poplatkov?

Ak nebol zaplatený poplatok za podanie žaloby, odvolanie, odvolanie alebo odvolanie, súd vyzve daňovníka na zaplatenie poplatku v lehote najmenej 15 dní. Výnimočne môže súd určiť kratšie obdobie. Po uplynutí tejto lehoty súd konanie zastaví. Platba poplatku po uplynutí lehoty sa nezohľadňuje.

Ak odvolací súd po podaní návrhu na odvolanie dospeje k záveru, že zaplatený poplatok nebol splatný, odvolací súd vyzve daňovníka na zaplatenie v lehote, ktorá musí byť aspoň 15 dní. Výnimočne môže odvolací súd určiť kratšie obdobie. Po uplynutí tohto obdobia odvolací súd konanie zastaví. Platba poplatku po uplynutí lehoty sa nezohľadňuje. Konanie pred súdom sa uplatňuje mutatis mutandis.

Ak sa rozhodnutie o pozastavení konania z dôvodu nezaplatenia dane ukončí, prestane sa uplatňovať.

Ako a kde platiť súdne poplatky?

Poplatky sa prevedú bankovým prevodom na účet príslušného súdu. Bankové údaje možno nájsť na webových stránkach jednotlivých súdov, ktoré sú dostupné na webovom portáli https://www.justice.cz/. Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.justice.cz/ Poplatky až do 5 000 Kč môžu byť tiež platené daňovými kolkami.

V otázkach týkajúcich sa súdnych poplatkov súd rozhodne, ktorý súd je príslušný prejednávať a rozhodovať v prvom stupni.

Čo robiť po zaplatení poplatkov?

Zaslaním peňažných prostriedkov na bankový účet príslušného súdu alebo sprístupnením pečiatok príslušnému súdu sú povinnosti daňového subjektu týkajúce sa úhrady súdnych poplatkov splnené. Súdu sa nesmú predkladať žiadne iné dokumenty.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 19/09/2019