Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen - Tsjechië

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?


Inleiding

Welke vergoedingen moeten worden betaald?

Welk bedrag?#03

Wat zijn de gevolgen van laattijdige betaling van de vergoedingen?

Hoe en waar moet de gerechtskosten worden betaald?#05

Wat te doen na de betaling van de vergoedingen?

Inleiding

De gerechtskosten worden geregeld door Wet nr. 549/1991 inzake griffierechten. Het reglement van orde is als bijlage bij de wet gevoegd. De vergoedingen worden aan de nationale begroting toegewezen.

De vergoedingen worden overgemaakt door overschrijving naar de rekening van de bevoegde rechtbank. Vergoedingen die niet meer bedragen dan 5 000 CZK kunnen ook worden betaald door middel van belastingzegels.

Welke vergoedingen moeten worden betaald?

Voor de procedure voor geringe vorderingen moeten de gerechtskosten volgens de algemene regels worden betaald. Dezelfde regels gelden voor andere burgerlijke procedures.

Welk bedrag?

De hoogte van de vergoedingen voor de procedures wordt vastgesteld als een vast bedrag of als een percentage van de grondslag van de vergoeding. Een procentuele vergoeding wordt berekend door de grondslag van de vergoeding te vermenigvuldigen met het tarief van de vergoeding. De individuele tarieven zijn opgenomen in de bijlage bij Wet nr. 549/1991 inzake griffierechten.

Vanuit het oogpunt van de Europese procedure voor geringe vorderingen is een basisregel gebaseerd op een monetair criterium. Een vast bedrag van CZK 1000 is verschuldigd voor een verzoek om betaling van een bedrag van 20 000 CZK in geld.

Wat zijn de gevolgen van laattijdige betaling van de vergoedingen?

Indien de vergoeding die uit hoofde van de instelling van beroep, beroep, beroep of beroep verschuldigd is, niet is betaald, verzoekt de rechter de belastingplichtige het binnen een termijn van ten minste 15 dagen te betalen. Bij wijze van uitzondering kan de rechter een kortere termijn vaststellen. Na het verstrijken van deze termijn beëindigt de rechter de procedure. De betaling van de vergoeding na het verstrijken van de termijn wordt niet in aanmerking genomen.

Indien, nadat de zaak voor een beslissing in beroep is gebracht, de rechter in hoger beroep vaststelt dat de verschuldigde vergoeding niet is betaald, verzoekt de rechter in hoger beroep de belastingplichtige te betalen binnen een termijn van ten minste 15 dagen. Bij wijze van uitzondering kan het hof van beroep een kortere termijn vaststellen. Na het verstrijken van deze termijn beëindigt de rechter in hoger beroep de procedure. De betaling van de vergoeding na het verstrijken van de termijn wordt niet in aanmerking genomen. De procedure voor het Hof van Justitie is van overeenkomstige toepassing.

Indien de opschorting van de procedure wegens niet-betaling van de belasting wordt opgeheven, is zij niet langer van toepassing.

Hoe en waar moet de gerechtskosten worden betaald?

De vergoedingen worden overgemaakt door overschrijving naar de rekening van de bevoegde rechtbank. De bankgegevens zijn te vinden op de websites van de individuele rechtbanken, die beschikbaar zijn via de portaalsite https://www.justice.cz/. De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.justice.cz/ Vergoedingen tot 5 000 CZK kunnen ook worden betaald door middel van belastingzegels.

Voor aangelegenheden die verband houden met de gerechtskosten, beslist de rechtbank welke rechtbank bevoegd is om kennis te nemen van de zaak in eerste aanleg.

Wat te doen na de betaling van de vergoedingen?

Door geld naar de bankrekening van de bevoegde rechter te zenden of door de stempels ter beschikking van de bevoegde rechter te stellen, is voldaan aan de verplichtingen van de belastingplichtige met betrekking tot de betaling van de gerechtskosten. Andere documenten hoeven niet aan de rechtbank te worden voorgelegd.


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 19/09/2019