Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Opłaty sądowe – postępowanie w sprawie drobnych roszczeń - Czechy

Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Nu putem oferi nicio garanție în ceea ce privește calitatea traducerii.

Traducerea a fost evaluată ca fiind inacceptabilă

V-a fost utilă traducerea?


Wprowadzenie

Jakie opłaty należy uiścić?

Jaką kwotę?#03

Jakie są skutki opóźnień w opłatach?

W jaki sposób i gdzie należy uiścić opłaty sądowe?#05

Co zrobić po uiszczeniu opłat?

Wprowadzenie

Opłaty sądowe są regulowane ustawą nr 549/1991 o opłatach sądowych. Załącznik do ustawy stanowi załącznik do ustawy. Opłaty przydziela się do budżetu krajowego.

Opłaty są uiszczane przelewem bankowym na rachunek właściwego sądu. Opłaty nieprzekraczające 5 000 CZK mogą być również uiszczane za pomocą znaków skarbowych.

Jakie opłaty należy uiścić?

W przypadku postępowania w sprawie drobnych roszczeń opłaty sądowe muszą być uiszczane zgodnie z ogólnymi zasadami. Te same zasady mają zastosowanie do innych postępowań cywilnych.

Jaką kwotę?

Stawki opłat za postępowanie są ustalane jako stała kwota lub jako procent podstawy opłaty. Opłata procentowa jest obliczana poprzez pomnożenie podstawy opłaty przez stawkę opłaty. Indywidualne stawki są określone w wykazie załączonym do ustawy nr 549/1991 w sprawie opłat sądowych.

Z punktu widzenia europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń podstawową zasadą jest kryterium monetarne. Do wniosku o wszczęcie postępowania cywilnego dotyczącego zapłaty kwoty 20 000 CZK w gotówce pobiera się stałą kwotę 1000 CZK.

Jakie są skutki opóźnień w opłatach?

W przypadku nieuiszczenia opłaty z tytułu wniesienia skargi, odwołania, odwołania lub odwołania, sąd wzywa podatnika do jego zapłaty w terminie co najmniej 15 dni. W drodze wyjątku sąd może wyznaczyć krótszy okres. Po upływie tego terminu sąd zawiesza postępowanie. Nie bierze się pod uwagę uiszczenia opłaty po upływie okresu.

Jeżeli po wniesieniu sprawy do sądu apelacyjnego sąd apelacyjny stwierdzi, że należna opłata nie została uiszczona, sąd odwoławczy wzywa podatnika do zapłaty w terminie co najmniej 15 dni. W drodze wyjątku sąd odwoławczy może wyznaczyć krótszy termin. Po upływie tego terminu sąd odwoławczy umarza postępowanie. Nie bierze się pod uwagę uiszczenia opłaty po upływie okresu. Postępowanie przed sądem jest odpowiednio stosowane.

Jeżeli postanowienie zawieszające postępowanie w sprawie nieuiszczenia podatku zostaje zakończone, przestaje ono obowiązywać.

W jaki sposób i gdzie należy uiścić opłaty sądowe?

Opłaty są uiszczane przelewem bankowym na rachunek właściwego sądu. Dane bankowe znajdują się na stronach internetowych poszczególnych sądów, które są dostępne na stronie internetowej https://www.justice.cz/. Link otworzy się w nowym okniehttps://www.justice.cz/ Opłaty w wysokości do 5 000 CZK mogą być również uiszczane za pomocą znaków skarbowych.

W sprawach dotyczących opłat sądowych sąd decyduje, który sąd jest właściwy do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji.

Co zrobić po uiszczeniu opłat?

W drodze przekazania pieniędzy na rachunek bankowy właściwego sądu lub poprzez udostępnienie pieczęci właściwemu sądowi, obowiązki podatnika związane z uiszczaniem opłat sądowych są wypełniane. Żadne inne dokumenty nie są wymagane do przedłożenia sądowi.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 19/09/2019