Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Съдебни такси за процедурата за искове с малък материален интерес - Германия


Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

Съдебните такси за европейската процедура за искове с малък материален интерес са уредени в Закона за съдебните такси (Gerichtskostengesetz).

Съдът изисква плащането на съдебни такси чрез фактура за съдебни такси. Таксите стават дължими, когато бъде подадена молбата за започване на процедурата. Напредването на процедурата обаче не зависи от плащането на таксите.

В допълнение към вносителя на молбата, всяко лице, на което бъде вменено такова задължение от съда, или всяко лице, което поема задължението като част от уреждането на спора, също представляват задължени лица за плащането на съдебните такси.

Какви са приложимите такси?

Конкретните такси са изброени в приложение (Индекс на разноските — Kostenverzeichnis) към Закона за съдебните такси. В точка 1210 от Индекса на разноските се посочва ставка на таксата 3,0 за европейската процедура за искове с малък материален интерес. В случай на преждевременно прекратяване на процедурата, тази такса се намалява на ставка 1,0 (точка 1211 от Индекса на разноските).

Размерът на таксата се определя от цената на спора, която обикновено съвпада със стойността на внесения иск.

Колко трябва да платя?

Дължими такси:

Стойности до
EUR

3,0 ставка на таксата
EUR

1,0 ставка на таксата
EUR

500,00

105,00

35,00

1000,00

159,0

53,00

1500,00

213,00

71,00

2000,00

267,00

89,00

В допълнение към таксите, трябва да бъдат платени всички направени разноски, като например разноски за връчване на документи, свидетели, вещи лица и устни преводачи.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Неплатените правни разноски се възстановяват чрез принудително събиране от страна на касите на съдилищата (Gerichtskassen).

Как мога да платя съдебните такси?

Плащането е възможно чрез банков превод по сметката, посочена във фактурата. Референтният номер трябва да бъде посочен в превода.

a) чрез банков превод

Плащане чрез банков превод е възможно.

б) с кредитна карта

Не е възможно плащане с кредитна карта.

в) чрез директен дебит от банковата ви сметка

Не е възможно плащане чрез директен дебит.

г) други начини на плащане (моля, уточнете)

Не са налице други начини на плащане.

Какво да направя след заплащане на таксите?

Напредването на процедурата не зависи от плащането.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 24/01/2020