Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Soudní poplatky související s řízením o drobných nárocích - Španělsko

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?


Úvod

Jaké poplatky se použije?

Jak vysoký poplatek budu muset zaplatit?

Co se stane, jestliže soudní poplatky hradit včas?

Jak mohu uhradit?

Co mám učinit po zaplacení?

Úvod

Soudních poplatků v občanskoprávních věcech, které zahrnuje evropského řízení o drobných nárocích je státem a platba uskutečněna na začátku roku soudní činnosti, na žádost jedné ze stran. Tento poplatek je upravena organickým zákonem 10/2012 ze dne 20. listopadu, kterým se upravují některé poplatky za úkony prováděné soudní správou a Národním ústavem pro toxikologii a forenzní vědy (pozměněný královským legislativním nařízením 3/2013 ze dne 22. února) a ve vyhlášce HAP/2662/2012 ze dne 13. prosince (ve znění vyhlášky HAP/490/2013 ze dne 27. března).Odkaz se otevře v novém okně.http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-14301Odkaz se otevře v novém okně.http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-2029Odkaz se otevře v novém okně.http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-15141Odkaz se otevře v novém okně.http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-3435

Konečně, rovněž upraven v královském dekretu – zákoně 1/2015 ze dne 27. února, de segunda oportunidad, reducción de carga krize y otras medidas de orden sociálního, který představuje novou modicficación zákona 10/2012, jak je uvedeno výše.Odkaz se otevře v novém okně.https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-2109

Úhrada poplatku musí být provedeno za použití daňová agentura prostřednictvím stáhnout formulář, který je třeba vyplnit takto (klikněte zde) nebo prostřednictvím aplikace, které vznikly při dokončení údajů (klikněte zde) a s telematickými platby, zatímco v současné době pouze pro velké společnosti.Odkaz se otevře v novém okně.http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Modelos_formularios/modelo_696.shtmlOdkaz se otevře v novém okně.http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio.shtmlOdkaz se otevře v novém okně.http://boe.es/boe/dias/2013/03/30/pdfs/BOE-A-2013-3435.pdfOdkaz se otevře v novém okně.http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Resto_de_modelos/696/Instrucc_cumplimentacion_mod_696.pdfOdkaz se otevře v novém okně.https://www2.agenciatributaria.gob.es/es13/h/ie36960b.htmlOdkaz se otevře v novém okně.https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/GC07.shtml

Platba měla být provedena v okamžiku předložení zboží na tiskopise žádosti poplatek může zaplatit procesní zástupce (procurador) nebo advokát (abogado) jménem a na účet osoby povinné k dani, zejména pokud není rezidentem nerezidentovi Spain. nemusí být daňové identifikační číslo předchozího sebehodnocení. Nebo advokátem, nese s touto platbou daňová povinnost.

Jaké poplatky se použije?

V řízení o drobných nárocích osoby povinné k dani podléhajícím uvedenému poplatku propagujících soudní činnosti a plnění, uskutečnění zdanitelného plnění, tj. předložení nároku nebo vzájemném nároku na formuláři A, pouze tehdy, pokud se nárok v těchto řízeních zakládá na písemnosti povahy mimosoudního vykonatelného nástroje podle čl. 517 zákona 1/2000 ze dne 7. ledna o občanském soudním řízení, a překračuje 2 000 EUR stížnosti, pokud je vykonatelné, je osvobozen od platby.Odkaz se otevře v novém okně.http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l1-2000.l3t1.html#a517 Rovněž jsou osvobozeni od všech fyzických a právnických osob, kteří mají nárok na bezplatnou právní pomoc a prokáží, že splňují požadavky v souladu s příslušnými právními předpisy.

Jak vysoký poplatek budu muset zaplatit?

V rámci evropského řízení o drobných nárocích, musí zaplatit paušální částku ve výši 100 EUR, navýšené o pohyblivé částky v závislosti na výši nároku, a že jsou získávány na základ daně, sazby daně, která odpovídá v souladu s následující tabulkou:

Základ daně

Osoby povinné k dani

Sazba daně

Maximální částky s proměnlivou sazbou

Od 0 EUR do 1.000,000 EUR

Právnická osoba

0,50 % MALES:

1 000 000 EUR

Právnická osoba

0,25 % MALES:

10.000 EUR

Základ daně se shoduje s údajem o množství soudních řízení. Pro evropské řízení o drobných nárocích, soudním řízení odpovídá součtu výše hlavní pohledávky s připočtením úroků a smluvních pokut.

Za evropské řízení o drobných nárocích se základnou ve výši 9,000 EUR, který je právnickou osobou, by se poplatek 100 EUR +9,000 EUR * 0,50 % = 145 EUR.

Co se stane, jestliže soudní poplatky hradit včas?

Pokud nebyl přiložen doklad o zaplacení poplatku, právnička soudnictví musí požadovat, aby daňový poplatník v odpovědi na dopis až do doby, než je toto opomenutí napravit. Neexistence předložení důkazu o navrácení nebrání použití takových lhůt stanovených v procesním právu, aby nedošlo k nápravě tohoto nedostatku, v pořadí právnička, uvedené v tomto článku, povede k promlčení procesního předpisu, a v důsledku toho pokračování nebo dokončení řízení, pokud je to vhodné.

Jak mohu uhradit?

Poplatek, který má být zaplacen podle postupu přenesení daňové povinnosti před předložením příslušné strany. Tento poplatek se hradí za použití úředního vzorku 696 sebehodnocení poplatku za výkon soudní moci, které musí být vyplněny, takto (klikněte zde) nebo prostřednictvím aplikace, které vznikly při dokončení údajů (klikněte zde).Odkaz se otevře v novém okně.http://boe.es/boe/dias/2013/03/30/pdfs/BOE-A-2013-3435.pdfOdkaz se otevře v novém okně.http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Resto_de_modelos/696/Instrucc_cumplimentacion_mod_696.pdfOdkaz se otevře v novém okně.https://www2.agenciatributaria.gob.es/es13/h/ie36960b.html Platby lze podat osobně na jakékoli partnerských finančních institucí, model ve španělštině a angličtině.Odkaz se otevře v novém okně.https://www5.aeat.es/es13/h/pago007h.htmlOdkaz se otevře v novém okně.https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/GC07.shtmlOdkaz se otevře v novém okně.https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/en_gb/tramitacion/GC07.shtml

K dnešnímu dni platebních údajů je k dispozici pouze velké podniky, platba bankovním převodem, debetní a kreditní karty, bankovní účet atd., vzhledem k tomu, že právní předpisy týkající se poplatků byla v nedávné době revidována, a dosud nebylo možné provést technické řešení.

Soudní poplatky jsou zahrnuty do právní pomoci je upravena zákonem č. 1/1996, ze dne 10. ledna o právní pomoci (konkrétně v této oblasti zejména v článcích 1 až 8 a 46 až 51).Odkaz se otevře v novém okně.http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-750

Informace jsou k dispozici na internetových stránkách http://www.justiciagratuita.es/, kde můžete požádat o uznání tohoto práva, přičemž se zvolí advokátní komory v místě, kde se nachází příslušný soud nebo nejvyšší soud (soudní proces.Odkaz se otevře v novém okně.http://www.justiciagratuita.es/

Co mám učinit po zaplacení?

Důkaz o zaplacení licenčního poplatku podle úředního vzoru (v tištěné nebo elektronické podobě), řádně potvrzených údajích, musí formulář A.

Španělsko nemá v současné době elektronické zasílání formulářů souvisejících s kodexem, s dokladem o zaplacení (v papírové nebo elektronické podobě) musí být zaslány na papíře nebo papíře spolu s ostatní požadovanou dokumentací.

V době, kdy možnost předložit dokumenty elektronickou cestou, bude mít nárok na slevu ve výši 10 % této částky. Tento zákon umožňuje vrácení částka ve výši 60 procent poplatků, kdy souhlas nebo dohodu o zastavení řízení.


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 09/02/2017