Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu - Španielsko

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?


Úvod

Aké poplatky musím zaplatiť?

Koľko budem musieť zaplatiť?

Čo sa stane, ak nebudú platiť súdne poplatky načas?

Ako mám zaplatiť?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

Súdne poplatky v občianskoprávnych veciach, čo zahŕňa konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu je štát a jeho úhrada sa uskutoční začiatkom roku súdnej činnosti, na žiadosť jednej zo strán. Tento poplatok je upravená organickým zákonom 10/2012, z 20. novembra, ktorá upravuje niektoré poplatky v oblasti súdnej správy a Národného inštitútu pre toxikológiu a forenzné vedy (zmenený a doplnený kráľovským zákonným dekrétom č. 3/2013 z 22. februára) a vo vyhláške č. HAP/2662/2012 z 13. decembru (zmeneným a doplneným OF HAP/490/2013 zo 27. marca).Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-14301Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-2029Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-15141Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-3435

No a nakoniec, aj regulované v zákone o kráľovskom dekréte 1/2015 z 27. februára, de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, ktoré znamenali novú modicficación zákona č. 10/2012, citovaný vyššie.Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-2109

Platba poplatku sa musí použiť prostredníctvom daňového úradu, ktorý je možné si stiahnuť formulár, ktorý sa má vyplniť takto (kliknite sem) alebo prostredníctvom aplikácie, ktoré sa získali po dokončení údajov (kliknite sem) a je spôsobilá telematické platba, hoci v súčasnosti len pre veľké spoločnosti.Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Modelos_formularios/modelo_696.shtmlOdkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio.shtmlOdkaz sa zobrazí v novom oknehttp://boe.es/boe/dias/2013/03/30/pdfs/BOE-A-2013-3435.pdfOdkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Resto_de_modelos/696/Instrucc_cumplimentacion_mod_696.pdfOdkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www2.agenciatributaria.gob.es/es13/h/ie36960b.htmlOdkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/GC07.shtml

Platba by sa mala vykonať pri podaní tlačiva A. prihlasovací poplatok možno zaplatiť procurador (právny zástupca) alebo právnik (advokát) v mene a na účet zdaniteľnej osoby, najmä ak nie je rezidentom v Spain. nerezidenta, ktorý nemusí byť pred sebahodnotenia daňového identifikačného čísla. Barrister alebo solicitor, nesie zodpovednosť za tieto platby dane.

Aké poplatky musím zaplatiť?

V ESCP zdaniteľnými osobami povinnými platiť poplatok, ktorí podporujú činnosti súdov a vykonávajú zdaniteľné udalosti, t. j. pohľadávky alebo predložiť protipohľadávku pomocou tlačiva A, iba ak je nárok v týchto postupoch na základe dokumentu, ktorý má formu mimosúdneho exekučného titulu podľa článku 517 zákona č. 1/2000 z 7. januára o občianskom súdnom poriadku, a presahuje 2 000 EUR, ak je vykonateľný, je oslobodená od platby.Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l1-2000.l3t1.html#a517 Takisto sú oslobodené od všetkých fyzických osôb a právnických osôb, ktorí majú nárok na právnu pomoc a môže preukázať, že spĺňajú požiadavky na tento účel v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi.

Koľko budem musieť zaplatiť?

V rámci európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu, musia zaplatiť paušálnu sumu vo výške 100 EUR plus variabilnej sumy v závislosti od výšky pohľadávky, a že sa získava uplatnením sadzby dane, zdaniteľná suma, ktorá zodpovedá podľa tejto tabuľky:

Základ dane

Zdaniteľné osoby

Sadzba dane

Maximálna suma pohyblivej sadzby

0 EUR až 1 000 000 EUR

Právnická osoba

0,50 % MALES:

1 000 000 EUR

Právnická osoba

0,25 % MALES:

10.000 EUR

Zdaniteľný základ sa zhoduje s výškou súdnych konaní. Pre európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, súdne konanie zodpovedá súčtu výšky hlavnej pohľadávky plus úroky a zmluvné pokuty.

Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu s 9,000 EUR základu, ktorým je právnická osoba, tento poplatok bude 100 EUR + 9,000 EUR * 0,50 % = 145 mil. EUR.

Čo sa stane, ak nebudú platiť súdne poplatky načas?

Ak nebol priložený doklad o zaplatení poplatku, právnička sudcovského zboru musí daňovník poskytnúť, v reakcii na list do jen takéto opomenutie napraviť. Absencia predloženia dôkazu o návrate nebráni uplatneniu prekluzívne lehoty ustanovené procesným právom, aby tento nedostatok napraviť, právnik, uvedené v tomto článku, bude mať za následok vylúčenie procesný úkon a následkom toho pokračovanie alebo ukončenie konania, ak je to vhodné.

Ako mám zaplatiť?

Poplatok, ktorý má zaplatiť prenesenia daňovej povinnosti pred predložením príslušnej strany. Tento poplatok sa uhrádza s využitím úradnému vzoru 696 sebahodnotenie, poplatok za výkon súdnej moci, sa musí vyplniť takto (kliknite sem) alebo prostredníctvom aplikácie, ktoré vznikajú pri kompletizovala údaje (kliknite sem).Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://boe.es/boe/dias/2013/03/30/pdfs/BOE-A-2013-3435.pdfOdkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Resto_de_modelos/696/Instrucc_cumplimentacion_mod_696.pdfOdkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www2.agenciatributaria.gob.es/es13/h/ie36960b.html Platbu možno podať osobne na ktorejkoľvek partnerským finančným inštitúciám, v španielskom a anglickom jazyku.Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www5.aeat.es/es13/h/pago007h.htmlOdkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/GC07.shtmlOdkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/en_gb/tramitacion/GC07.shtml

K dnešnému dňu sa platobné údaje sú dostupné len na veľké podniky, platba bankovým prevodom, kreditných kariet a debetných, bankový účet, atď., a vzhľadom na to, že právne predpisy o poplatkoch bola nedávno revidovaná a nebolo zatiaľ možné technické riešenia.

Súdne poplatky sú zahrnuté do právnej pomoci upravuje zákon č. 1/1996 z 10. januára o právnej pomoci (konkrétne pre túto oblasť najmä v článkoch 1 až 8 a 46 až 51).Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-750

Existuje informácia o tejto záležitosti na webovú stránku http://www.justiciagratuita.es/, kde môžete požiadať o uznanie tohto práva, advokátska komora v mieste, kde sa nachádza súd alebo vyššieho stupňa (súdny proces.Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.justiciagratuita.es/

Čo mám urobiť po zaplatení?

Doklad o zaplatení poplatku podľa úradného vzoru (v papierovej alebo elektronickej forme), riadne overené, musí sprevádzať formulár A.

Španielsko v súčasnosti neposkytuje elektronické zasielanie formulárov súvisiacich s ESCP, doklad o zaplatení (v papierovej alebo elektronickej forme) musia byť zaslané na papieri alebo papieri spolu s ostatnými požadovanú dokumentáciu.

V čase, v ktorom možnosť predložiť dokumenty elektronicky, použitie bude mať 10 % zľava z poplatku. V zákone sa stanovuje možnosť náhrady vo výške 60 percent zo sumy poplatkov v prípade strpenie alebo dohodu o ukončení konania.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 09/02/2017