Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Domstolsavgifter vid europeiskt småmålsförfarande - Spanien

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?


Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur kan jag betala?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

Domstolsavgifter i civilmål, som omfattar det europeiska småmålsförfarandet är en stat och dess betalning sker i början av året med juridisk verksamhet, på begäran av någon av parterna. Avgiften regleras i lag 10/2012, av den 20 november, som reglerar ett antal avgifter inom ramen för rättsväsendet och Nationella institutet för toxikologi och forensisk vetenskap (ändrat genom kungligt lagdekret 3/2013 av den 22 februari och i kungörelse HAP/2662/2012 av den 13 december (ändrad genom Orden HAP/490/2013 av den 27 mars).Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-14301Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-2029Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-15141Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-3435

Slutligen regleras i kungligt lagdekret 1/2015 av den 27 februari, segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social som markerade en ny modicficación lag 10/2012 ovan.Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-2109

Betalning av avgiften ska göras med hjälp av Skatteverket, genom nedladdningsbara formulär som ska fyllas i enligt följande (klicka här) eller genom en ansökan som genereras när fullständiga uppgifter (klicka här) och det telematiksystem, medan för närvarande endast för stora företag.Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Modelos_formularios/modelo_696.shtmlLänken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio.shtmlLänken öppnas i ett nytt fönsterhttp://boe.es/boe/dias/2013/03/30/pdfs/BOE-A-2013-3435.pdfLänken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Resto_de_modelos/696/Instrucc_cumplimentacion_mod_696.pdfLänken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www2.agenciatributaria.gob.es/es13/h/ie36960b.htmlLänken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/GC07.shtml

Betalningen ska ske vid tidpunkten för inlämning av formulär A. Duplikatet ska ansökningsavgiften kan betalas av domstolsombudet eller advokaten för unionens räkning och den beskattningsbara personen, i synnerhet om den sistnämnde inte har hemvist i landet, inte behöver ett skatteregistreringsnummer för självdeklaration. Det är barrister eller solicitor skattskyldighet för denna betalning.

Vilka avgifter gäller?

I det europeiska småmålsförfarandet skattskyldiga personer som är skyldiga att betala avgift som främjar dömande verksamhet och utför den beskattningsgrundande händelsen, det vill säga de som lägger fram fordran eller motfordran med hjälp av formulär A endast om det ekonomiska anspråket grundar sig på ett dokument som förfaranden som har formen av en utomrättslig exekutionstitel i enlighet med artikel 517 i lag 1/2000 av den 7 januari om civilrättsliga förfaranden och överstiger 2 000 EUR ska underkännas om ett verkställbart är befriad från betalning.Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l1-2000.l3t1.html#a517 Dessutom är de undantagna från alla fysiska och juridiska personer som är berättigade till rättshjälp och kan visa att de uppfyller kraven enligt den tillämpliga lagstiftningen.

Hur mycket ska jag betala?

I det europeiska småmålsförfarandet, måste de betala 100 EUR, jämte ett rörligt belopp beroende på fordrans belopp, och som erhålls genom att beskattningsunderlaget, skattesatsen som motsvarar enligt följande tabell:

Beskattningsunderlag

Beskattningsbara personer

Skattesats

Den högsta nivån för variabel ränta

0–1 000 000 EUR

Juridisk person

0,50 % MALES:

Från 1.000.000

Juridisk person

0,25 % MALES:

10.000 EURO

Beskattningsunderlaget sammanfaller med det rättsliga förfarandet. För det europeiska småmålsförfarandet, domstolsförfarandena motsvarar summan av kapitalbeloppet jämte lagstadgad ränta och avtalsreglerade sanktioner.

För ett europeiskt småmålsförfarande med bas på 9,000 EUR, är en juridisk person, skulle avgiften vara 100 EUR + 9,000 EUR * 0,50 % = 145 miljoner euro.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Om det inte har gjorts ska åtföljas av ett bevis på att det har betalat avgiften, om advokaters av domstolsväsendet ska ålägga den skattskyldige att tillhandahålla som svar på skrivelse till dess utelämnande avhjälps. Avsaknaden av uppvisande av beviset för returbiljett inte hindrar tillämpningen av tidsfristerna i förfarandebestämmelserna, så att inte avhjälpa denna brist, i enlighet med ordningsföljden hos de försvarare som avses i den artikeln kommer att leda till förbud mot den processhandling och bibehållna eller slutförande av förfarandet.

Hur kan jag betala?

Den avgift som ska betalas av omvänd skattskyldighet före framläggandet av den berörda parten. Denna avgift ska betalas med den officiella modell 696 självutvärdering av avgiften för domstolarnas befogenhet – ska fyllas i enligt följande (klicka här) eller genom en ansökan som genereras när fullständiga uppgifter (klicka här).Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://boe.es/boe/dias/2013/03/30/pdfs/BOE-A-2013-3435.pdfLänken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Resto_de_modelos/696/Instrucc_cumplimentacion_mod_696.pdfLänken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www2.agenciatributaria.gob.es/es13/h/ie36960b.html Betalning kan ske vid någon av de deltagande finansinstitut modellen på spanska och engelska.Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www5.aeat.es/es13/h/pago007h.htmlLänken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/GC07.shtmlLänken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/en_gb/tramitacion/GC07.shtml

Hittills har uppgifter som endast är tillgängligt för stora företag, betalning per banköverföring, kreditkort och bankkort, kontonummer, etc., eftersom lagstiftningen om avgifter har nyligen setts över och det har ännu inte varit möjligt att genomföra en teknisk lösning.

Domstolsavgifter tas med i rättshjälpen regleras genom lag 1/1996 av den 10 januari om rättshjälp (särskilt för detta område huvudsakligen i artiklarna 1–8 och 46–51).Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-750

Det finns information om detta ärende på webbplatsen http://www.justiciagratuita.es/. där kan du begära erkännande av denna rätt advokatsamfundet på den ort där domstolen är belägen eller med högre domstolen (rättslig process.Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.justiciagratuita.es/

Vad ska jag göra efter betalningen?

Ett bevis för att avgiften under officiell modell (på papper eller i elektronisk form), vederbörligen validerat ska åtfölja det ursprungsintyg formulär A.

Spanien för närvarande inte den elektroniska överföringen av formulär i samband med det europeiska småmålsförfarandet och betalningsbevis (i pappersform eller elektronisk form) ska skickas på papper eller tillsammans med andra handlingar som krävs.

Vid den tidpunkt då möjligheten att lämna in handlingar på elektronisk väg, kommer att ge en rabatt på 10 % av avgiftsnivån. Lagen innehåller bestämmelser om återbetalning av 60 procent av den del av avgiften när ett medgivande eller avtal om att avsluta förfarandet.


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 09/02/2017