Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Opłaty sądowe – postępowanie w sprawie drobnych roszczeń - Hiszpania

Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Nu putem oferi nicio garanție în ceea ce privește calitatea traducerii.

Traducerea a fost evaluată ca fiind inacceptabilă

V-a fost utilă traducerea?


Wprowadzenie

Jakie są obowiązujące opłaty?

Ile będę musiał zapłacić?

Co się stanie, jeśli nie wywiążą się z obowiązku uiszczenia opłat sądowych w terminie?

W jaki sposób mogę płacić?

Co należy zrobić po uiszczeniu płatności?

Wprowadzenie

Opłaty sądowe w sprawach cywilnych, która obejmuje postępowanie w sprawie drobnych roszczeń jest państwo i jego płatność dokonywana jest na początku roku działalności sądowniczej, na wniosek którejkolwiek ze stron. Opłata ta jest regulowana ustawą organiczną nr 10/2012 z dnia 20 listopada, regulująca pewne opłaty dotyczące wymiaru sprawiedliwości i Krajowego Instytutu Toksykologii i Nauk Sądowych (zmieniony dekretem królewskim z mocą ustawy 3/2013 z dnia 22 lutego), oraz w zarządzeniu HAP/2662/2012 z dnia 13 grudnia (wersja zmieniona zarządzeniem nr HAP/490/2013 z dnia 27 marca).Link otworzy się w nowym okniehttp://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-14301Link otworzy się w nowym okniehttp://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-2029Link otworzy się w nowym okniehttp://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-15141Link otworzy się w nowym okniehttp://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-3435

Wreszcie również uregulowane w dekrecie królewskim z mocą ustawy 1/2015 z dnia 27 lutego, de segunda oportunidad, reducción de y otras medidas de orden social, modicficación nowej ustawy nr 10/2012, wcześniej cytowanej.Link otworzy się w nowym okniehttps://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-2109

Wniesienie opłaty muszą być sporządzane przez organ podatkowy, można pobrać formularz należy wypełnić w następujący sposób (kliknij tutaj) lub za pośrednictwem aplikacji, która jest generowana po skompletowaniu danych (kliknij tutaj) i jest zobowiązany do zapłaty telematyczne, mimo że obecnie tylko dla dużych przedsiębiorstw.Link otworzy się w nowym okniehttp://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Modelos_formularios/modelo_696.shtmlLink otworzy się w nowym okniehttp://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio.shtmlLink otworzy się w nowym okniehttp://boe.es/boe/dias/2013/03/30/pdfs/BOE-A-2013-3435.pdfLink otworzy się w nowym okniehttp://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Resto_de_modelos/696/Instrucc_cumplimentacion_mod_696.pdfLink otworzy się w nowym okniehttps://www2.agenciatributaria.gob.es/es13/h/ie36960b.htmlLink otworzy się w nowym okniehttps://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/GC07.shtml

Płatności należy dokonać w momencie złożenia wniosku na formularzu A. Przedmiotowy opłaty mogą być uiszczane przez procesowemu (procurador) lub adwokata (abogado) w imieniu i na rzecz podatnika, w szczególności jeśli nie jest on rezydentem w Spain. nierezydent nie musi być numerem identyfikacji podatkowej przed dokonaniem samooceny. W barrister lub solicitor ponosi zobowiązania z tytułu podatku od tych wypłat.

Jakie są obowiązujące opłaty?

W ESCP podatników zobowiązanych do uiszczenia opłaty, która działalności sądowniczej i zdarzenia podatkowego, tj. złożenie wniosku lub roszczenia wzajemnego, korzystając z formularza A tylko wtedy, gdy roszczenia w ramach tych postępowań na podstawie dokumentu, który ma postać instrumentu egzekucji pozasądowych, na podstawie art. 517 ustawy nr 1/2000, z dnia 7 stycznia, w sprawie kodeksu postępowania cywilnego, skargę i przekracza 2 000 EUR, jeżeli jest to wykonalne, jest zwolniony z opłaty.Link otworzy się w nowym okniehttp://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l1-2000.l3t1.html#a517 Ponadto są one zwolnione z wszelkich osób fizycznych i prawnych, które są uprawnione do korzystania z pomocy prawnej i są w stanie wykazać spełnienie wymogów w tym zakresie, zgodnie z mającym zastosowanie ustawodawstwem.

Ile będę musiał zapłacić?

W europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń, muszą oni zapłacić kwotę ryczałtową w wysokości 100 EUR, powiększonego o kwotę zmienną w zależności od wartości przedmiotu sporu oraz że uzyskuje się poprzez zastosowanie do podstawy opodatkowania, stawki podatku, który odpowiada zgodnie z następującą tabelą:

Podstawa opodatkowania

Podatnicy

Stawka podatku

Maksymalna wysokość kwoty zmiennej stopy procentowej

Od 0 EUR do 1 000 000 EUR

Osoba prawna

0,50 % MALES:

1 000 000 EUR

Osoba prawna

0,25 % MALES:

10.000 EUR

Podstawa opodatkowania, zbiega się z kwoty w toku postępowania sądowego. W przypadku europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń, postępowanie sądowe, odpowiada sumie głównej kwoty żądanej kwoty powiększonej o odsetki i kary umowne.

Z europejskim postępowaniem w sprawie drobnych roszczeń z podstawy wymiaru wynoszącej 9,000 EUR, będące osobą prawną, opłata wynosiłaby 100 EUR +9,000 EUR x 0,50 % = 145 EUR.

Co się stanie, jeśli nie wywiążą się z obowiązku uiszczenia opłat sądowych w terminie?

Jeżeli nie towarzyszy dowód, że uiścił opłatę, prawnik, wymiar sprawiedliwości, wymagają od podatnika dostarczenia, w odpowiedzi na pisma do czasu naprawienia zaniechania. Brak przedstawienia dowodu zwrotu nie uniemożliwia stosowania terminów prekluzyjnych prawa procesowego, tak aby zaradzić problemowi braku, kierując się kolejnością prawnik, o których mowa w niniejszym artykule, będą prowadzić do wykluczenia czynności procesowej, a w konsekwencji kontynuacji lub zakończenia procedury, stosownie do przypadku.

W jaki sposób mogę płacić?

Opłata płacona przez procedurę odwrotnego obciążenia przed przedstawieniem danej strony. Opłata pobierana jest przy użyciu wzoru 696: samoocena urzędnika wynagrodzenia z tytułu wykonywania władzy sądowniczej, które należy wypełnić w następujący sposób (kliknij tutaj) lub za pośrednictwem aplikacji, która jest generowana po skompletowaniu danych (kliknij tutaj).Link otworzy się w nowym okniehttp://boe.es/boe/dias/2013/03/30/pdfs/BOE-A-2013-3435.pdfLink otworzy się w nowym okniehttp://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Resto_de_modelos/696/Instrucc_cumplimentacion_mod_696.pdfLink otworzy się w nowym okniehttps://www2.agenciatributaria.gob.es/es13/h/ie36960b.html Płatności mogą zostać dokonane w trakcie któregokolwiek z partnerskim instytucjom finansowym, w językach angielskim i hiszpańskim.Link otworzy się w nowym okniehttps://www5.aeat.es/es13/h/pago007h.htmlLink otworzy się w nowym okniehttps://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/GC07.shtmlLink otworzy się w nowym okniehttps://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/en_gb/tramitacion/GC07.shtml

Do chwili obecnej dane dotyczące płatności jest dostępny wyłącznie dla dużych przedsiębiorstw, płatność przelewem bankowym, kart kredytowych i debetowych, konta bankowego, etc., biorąc pod uwagę, że prawodawstwo w sprawie opłat została niedawno poddana przeglądowi, a nie było jak dotąd możliwe do wdrożenia rozwiązania technicznego.

Opłaty sądowe są włączone do pomocy prawnej jest regulowany przez ustawę 1/1996 z dnia 10 stycznia w sprawie pomocy prawnej (głównie w odniesieniu do tego obszaru, w szczególności w artykułach 1 do 8 i 46 do 51).Link otworzy się w nowym okniehttp://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-750

Istnieją informacje na ten temat na stronie http://www.justiciagratuita.es/, na której mogą Państwo złożyć wniosek o uznanie tego prawa, Izba Adwokacka w miejscu, w którym znajduje się sąd lub Trybunał wyższego szczebla (proces sądowy.Link otworzy się w nowym okniehttp://www.justiciagratuita.es/

Co należy zrobić po uiszczeniu płatności?

Dowód uiszczenia opłaty zgodnie z urzędowym wzorem (w formie papierowej lub elektronicznej), należycie poświadczone, muszą być załączone do formularza A.

Hiszpania nie ma obecnie elektroniczne przesyłanie formularzy związanych z postępowania w sprawie drobnych roszczeń, wraz z dowodem zapłaty (w formie papierowej lub elektronicznej), musi być przesłane w formie papierowej lub w formie papierowej razem z pozostałymi wymaganymi dokumentami.

W momencie, w którym możliwość przedkładania dokumentów w formie elektronicznej, zastosowanie będzie miało 10 % rabatu na opłaty. Prawo przewiduje zwrot 60 procent kwoty opłaty w przypadku, gdy zgoda lub porozumienia kończącego postępowanie.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 09/02/2017