Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Opłaty sądowe – postępowanie w sprawie drobnych roszczeń - Anglia i Walia

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;


Wprowadzenie

Jakie opłaty mają zastosowanie?

Ile płaci?

Co się dzieje w przypadku, gdy nie dokonam zapłaty opłat sądowych w terminie?

W jaki sposób mogę uiścić opłaty sądowe?

Co należy zrobić po dokonaniu płatności?

Wprowadzenie

Wnioskodawca może skorzystać z europejskiego rozporządzenia w sprawie drobnych roszczeń w celu podjęcia działań w wysokości 2,000 EUR (wyłączając wszystkie odsetki, wydatki i wypłaty) przeciwko pozwanemu w sprawie transgranicznej. Sprawa transgraniczna to sprawa, w której co najmniej jedna ze stron ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie sądu, w którym wytoczono powództwo. Procedura może być stosowana zarówno w przypadku roszczeń pieniężnych, jak i środków innych niż pieniężne zarówno w sprawach cywilnych, jak i handlowych. W Anglii i Walii postępowanie może zostać wydane w sądzie okręgowym, ale nie w Sądzie Najwyższym.

Jakie opłaty mają zastosowanie?

Opłaty sądowe za europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń są takie same jak w przypadku drobnych roszczeń krajowych.

Aby złożyć wniosek o europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń, wymagane jest uiszczenie opłat sądowych. Jeśli chcą Państwo dokonać płatności kartą debetową/kredytową, odpowiednie dane z karty powinny znaleźć się w dodatku do „europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń, formularza A”.

W przypadkach, w których konieczne jest przesłuchanie w celu rozstrzygnięcia sporu, zastosowanie ma również opłata za przesłuchanie.

Jeżeli zaistnieje potrzeba wyegzekwowania roszczenia, wymagana będzie dodatkowa opłata sądowa. Więcej informacji na temat rodzajów dostępnych procedur można znaleźć na stronach organów ścigania w Anglii i Walii.Link otworzy się w nowym oknie http://www.justice.gov.uk/downloads/courts/european-union-cross-border-claims/ex375_1005.pdf

Ile płaci?

Opłaty sądowe w Anglii i Walii można znaleźć w ulotce EX50 Link otworzy się w nowym oknie— Opłaty sądowe w sprawach cywilnych i rodzinnych

Dla ułatwienia, opłaty za drobne roszczenia w tabeli poniżej są poprawne od dnia 17 listopada 2016 r. Opłaty sądowe podlegają zmianom, tak więc należy każdorazowo upewnić się w sądzie, u zastępcy procesowego lub u jakiejkolwiek innej osoby bądź organizacji uczestniczącej w postępowaniu, czy dana kwota nadal odpowiada aktualnej wysokości opłaty. Opłaty te, wyrażone w funtach szterlingach (GBP), w celu obliczenia równowartości w euro należy zastosować w dniu, w którym chcesz złożyć wniosek.

1.1 W toku postępowania w sprawie wszczęcia postępowania (w tym postępowania wydanego po wydaniu pozwolenia na emisję, udziela się przez wyłączenie z systemu CCBC wnoszonych przez użytkowników centrum lub przypadków w drodze roszczenia pieniężnego po uzyskaniu zezwolenia) na odzyskanie sumy pieniężnej w przypadku, gdy żądana kwota:

Należna opłata (GBP)

A) Nie przekracza 300 GBP

35 GBP

B) Przekracza 300 GBP, ale nie przekracza 500 GBP

50 GBP

C) Przekracza 500 GBP, ale nie przekracza 1,000 GBP

70 GBP

(d) Przekracza 1,000 GBP, ale nie przekracza 1,500 GBP

80 GBP

E) Przekracza 1,500 GBP, ale nie przekracza 3,000 GBP

115 GBP

Jeżeli chodzi o przeprowadzenie rozprawy, należy uiścić dodatkową opłatę.

Opłatę za przesłuchanie w sprawie dotyczącej drobnych roszczeń, w przypadku gdy żądana kwota:

(i) Nie przekracza 300 GBP

25 GBP

II) Przekracza 300 GBP, ale nie przekracza 500 GBP

55 GBP

II) Przekracza 500 GBP, ale nie przekracza 1,000 GBP

80 GBP

(III) Przekracza 1,000 GBP, ale nie przekracza 1,500 GBP

115 GBP

IV) Przekracza 1,500 GBP, ale nie przekracza 3,000 GBP

170 GBP

Jeżeli pragnie Pan/Pani wyegzekwować roszczenie, należy uiścić dodatkową opłatę.

Aby złożyć wniosek w sądzie należy uiścić opłatę sądową, a następnie kolejne opłaty sądowe na poszczególnych etapach postępowania. W zależności od sytuacji osobistej możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia z opłaty (fee remission), co oznacza, że wniesienie opłaty sądowej może nie być konieczne lub że konieczne jest jej wniesienie jedynie w części. Konieczne jest jednak złożenie odrębnego wniosku o zwolnienie w odniesieniu do każdej opłaty należnej w toku postępowania sądowego. Tak więc, przykładowo, wniesienie o zwolnienie z opłaty z chwilą złożenia pierwszego wniosku dotyczy zwolnienia wyłącznie z tej pierwszej opłaty za złożenie wniosku. Dzieje się tak, ponieważ sytuacja osobista może ulec zmianie w toku postępowania sądowego i osoba ubiegająca się o zwolnienie może już nie kwalifikować się do zwolnienia z opłat na dalszym etapie tego postępowania. Możliwa jest też sytuacja odwrotna: uzyskanie prawa do zwolnienia z opłat w toku postępowania.

Co się dzieje w przypadku, gdy nie dokonam zapłaty opłat sądowych w terminie?

Jeżeli powód nie wypełni odpowiednio danych dotyczących karty kredytowej lub niedokonania płatności z jakiegoś powodu, sąd rozpatrujący sprawę prześle formularz B „Wniosek sądu lub trybunału o uzupełnienie i/lub skorygowanie formularza pozwu” do wnioskodawcy, który zwrócił się o dostarczenie mu szczegółowych informacji dotyczących ważnej karty kredytowej umożliwiającej uiszczenie opłat sądowych. W przypadku nieotrzymania prawidłowej płatności wniosek nie będzie rozpatrywany.

W jaki sposób mogę uiścić opłaty sądowe?

Uiszczenie opłaty sądowej następuje w drodze przekazania sądowi prawidłowych danych dotyczących płatności. Najpierw należy to zrobić, podając odpowiednie informacje w ramach europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń, dodatku do formularza A.

Płatności dokonuje się zwykle kartą debetową/kredytową. Nie wszystkie metody płatności w formularzu A mogą być dostępne w sądzie, w którym składany jest wniosek. Powód powinien skontaktować się z sądem i sprawdzić, jaką metodę płatności można zastosować.

Można również zapłacić za pośrednictwem karty kredytowej za pomocą karty kredytowej. Wiele sądów ma w ten sposób możliwość dokonywania płatności kartą, ale należy najpierw skontaktować się z właściwym sądem w celu potwierdzenia płatności w ten sposób.

Elektroniczne płatności mogą być wnoszone tylko przeciwko komuś z adresem Wielkiej Brytanii.

Co należy zrobić po dokonaniu płatności?

Jeżeli wniosek został złożony prawidłowo, formularz pozwu (wraz z wszelkimi dokumentami towarzyszącymi) zostanie doręczony pozwanemu wraz z europejskim formularzem odpowiedzi na skargę (formularz C) stronie pozwanej. W tym samym czasie zostanie wysłane ostrzeżenie do wnioskodawcy wraz z otrzymaniem transakcji płatniczej.

Pokwitowanie to zazwyczaj wynosi 8 x 12 cm i ma nazwę sądu na górze wraz ze swoim adresem pocztowym, a na dole znajduje się kwota zapłacona wraz z datą i godziną płatności.

Więcej informacji można znaleźć na Link otworzy się w nowym okniestronach Unii Europejskiej:


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 18/09/2019