Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Domstolsavgifter vid europeiskt småmålsförfarande - England och Wales

Ova je stranica strojno prevedena i njezina kvaliteta nije zajamčena.

Kvaliteta ovog prijevoda ocijenjena je kao: prosječna

Smatrate li ovaj prijevod korisnim?


Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

En kärande kan använda sig av förordningen om europeiskt småmålsförfarande för att vidta en åtgärd på upp till 2,000 EUR (exklusive alla räntor, kostnader och utlägg) mot en svarande i ett gränsöverskridande ärende. Ett gränsöverskridande fall där minst en av parterna har sin hemvist eller vanliga vistelseort i en annan medlemsstat än den medlemsstat där domstolen är belägen, där talan väcks. Förfarandet kan användas både i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur. I England och Wales kan talan väckas vid grevskapsdomstolen, men inte i High Court.

Vilka avgifter gäller?

Domstolsavgifter för det europeiska småmålsförfarandet är desamma som för inhemska småmål.

Domstolsavgifter krävs för en ansökan om ett europeiskt småmålsförfarande. Om du vill betala med betal-/kreditkort bör de relevanta uppgifterna om kortet anges i tillägget ”European Small Claims Procedure”, formulär A.

Om en muntlig förhandling är nödvändig för att avgöra tvisten ska en hörselavgift också tas ut.

Det kommer att krävas en ytterligare domstolsavgift om det finns behov av att driva in en fordran. Mer information om de olika typerna av förfaranden finns på webbplatsen för England och Wales.Länken öppnas i ett nytt fönster http://www.justice.gov.uk/downloads/courts/european-union-cross-border-claims/ex375_1005.pdf

Hur mycket ska jag betala?

Domstolsavgifterna i England och Wales finns i broschyren Länken öppnas i ett nytt fönsterEX50 – Civil och familjedomstolen

För enkelhetens skull är de låga ansökningsavgifterna i tabellen nedan korrekta från och med den 17 november 2016. Domstolsavgifterna ändras då och då, så du bör alltid kontrollera hos domstolen, ditt juridiska ombud eller någon annan behörig person eller organisation vilka avgifter som är aktuella. Avgifterna är pund sterling (GBP), för beräkning av motsvarigheten i euro ska en omräkning göras på den dag du vill göra ansökan.

1.1 Vid inledandet av förfarandet (inklusive förfaranden som inletts efter tillstånd till utfärdande beviljas undantag för mål C-BC som väckts av användare inom centrumet eller av Money Claim OnLines användare) för att få tillbaka ett penningbelopp om det begärda beloppet

Avgift som ska betalas (£)

A) Inte överstiger 300 pund

35 PUND

B) Mer än 300 pund men högst 500 pund

50 PUND

C) Mer än 500 pund men högst 1,000 pund

70 PUND

D) Mer än 1,000 pund men högst 1,500 pund

80 PUND

(e) Mer än 1,500 pund men högst 3,000 pund

115 PUND

Vid muntlig förhandling ska ytterligare en avgift tas ut.

En avgift som ska betalas vid prövning av ett ärende på småmålspåföljd, om det begärda beloppet

(i) Inte överstiger 300 pund

25 PUND

II) Mer än 300 pund men högst 500 pund

55 PUND

II) Mer än 500 pund men högst 1,000 pund

80 PUND

(III) Mer än 1,000 pund men högst 1,500 pund

115 PUND

IV) Mer än 1,500 pund men högst 3,000 pund

170 PUND

Om du vill driva igenom fordran ska du betala ytterligare en avgift.

Du måste betala en domstolsavgift för att lämna in en ansökan till domstolen och sedan betala ytterligare avgifter vid olika stadier av förfarandet. Du kan ha rätt till fee remission [avgiftsbefrielse] (beroende på dina personliga omständigheter), vilket betyder att du kanske inte behöver betala någon domstolsavgift, eller bara behöver betala en del av den. Du måste dock ansöka om avgiftsbefrielse för varje avgift under hela domstolsförfarandet. Om du ansöker om avgiftsbefrielse när du lämnar in den första ansökan så gäller denna följaktligen bara för den första ansökningsavgiften. Anledningen är att dina personliga omständigheter kan ändras under domstolsförfarandets gång och att du kanske inte längre har rätt till någon avgiftsbefrielse senare under förfarandet. Det kan också hända att du blir berättigad till avgiftsbefrielse under förfarandets gång.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Om sökanden inte fyller i de relevanta uppgifterna om kreditkort eller om betalningen misslyckas av någon anledning kommer domstolen att sända formulär B ”Begäran från domstolen att komplettera och/eller rätta ansökningsformuläret” till den sökande som begär att uppgifter om ett giltigt kreditkort ska lämnas för att domstolsavgifterna ska kunna betalas. Ansökan kommer inte att tas i anspråk om den korrekta betalningen inte har kommit in.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Domstolsavgiften betalas genom att korrekt betalningsuppgifter lämnas till domstolen. Inledningsvis bör detta göras genom att tillhandahålla relevanta uppgifter i det europeiska småmålsförfarandet, tillägg till formulär A.

Betalning sker vanligtvis med betal- eller kreditkort. Alla betalningssätt i formulär A kommer inte att finnas tillgängliga vid den domstol till vilken ansökan görs. Käranden bör kontakta domstolen och kontrollera vilken betalningssätt som kan användas.

Det kan också vara möjligt att betala med kreditkort per telefon. Många domstolar har möjlighet att ta emot kortbetalningar på detta sätt, men den behöriga domstolen bör kontaktas först för att bekräfta betalning på detta sätt.

Elektronisk betalning kan endast göras mot någon med brittisk adress.

Vad ska jag göra efter betalningen?

Om ansökan har gjorts korrekt kommer domstolen att delge svaranden ansökningsformuläret (med eventuella följedokument) tillsammans med det europeiska svarsformuläret (formulär C). Sökanden kommer samtidigt att sändas ut till sökanden tillsammans med ett kvitto på betalningstransaktionen.

Kvittot kommer vanligtvis att vara 8 x 12 cm och ha namnet på domstolen högst upp till dess postadress och det belopp som betalas med datum och tidpunkt för betalning vid botten.

Mer information finns i Länken öppnas i ett nytt fönsterEuropeiska unionens gränsöverskridande fordringar


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 18/09/2019