Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu - Anglicko a Wales

Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.

Kvalita tohto prekladu bola ohodnotená ako: nespoľahlivá

Je podľa vás tento preklad užitočný?


Úvod

Aké poplatky musím zaplatiť?

Koľko mám zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

Žiadateľ môže využiť európske nariadenie o konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu na prijatie opatrenia do sumy 2,000 EUR (bez akýchkoľvek úrokov, výdavkov a platieb) voči odporcovi v cezhraničnom prípade. Cezhraničný spor je ten, v ktorom má aspoň jedna zo strán bydlisko alebo obvyklý pobyt v inom členskom štáte, ako je členský štát súdu, na ktorom je žaloba podaná. Tento postup sa môže použiť v prípade peňažných aj nepeňažných pohľadávok v občianskych aj obchodných veciach. V Anglicku a vo Walese sa konanie môže vydať na okresnom súde, nie však na vrchnom súde.

Aké poplatky musím zaplatiť?

Súdne poplatky za európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu sú rovnaké ako v prípade vnútroštátnych konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

Úhrada súdnych poplatkov je potrebná na to, aby sa žiadosť vzťahovala na európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Ak si želáte zaplatiť debetnou/kreditnou kartou, príslušné údaje o karte by sa mali uviesť v dodatku k „Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, formulár A“.

V prípadoch, keď je na určenie sporu potrebné vypočutie, bude sa uplatňovať aj poplatok za vypočutie.

Ak by bolo potrebné uplatniť si nárok, bude potrebné ďalšie súdne poplatky. Podrobnejšie informácie o druhoch dostupných postupov nájdete na stránkach presadzovania práva v Anglicku a Walese. http://www.justice.gov.uk/downloads/courts/european-union-cross-border-claims/ex375_1005.pdfOdkaz sa zobrazí v novom okne.

Koľko mám zaplatiť?

Súdne poplatky v Anglicku a vo Walese možno nájsť vo letáku Odkaz sa zobrazí v novom okneEX50 – Občianske a rodinné súdne poplatky

Pre jednoduchšiu orientáciu sú malé poplatky v tabuľke uvedené v nasledujúcej tabuľke správne od 17. novembra 2016. Súdne poplatky podliehajú zmenám, takže by ste vždy mali preveriť platnosť aktuálnych sadzieb, či už na súde, u svojho právneho zástupcu a u iných jednotlivcov alebo organizácií, ktoré sa daného prípadu zúčastňujú. Tieto poplatky sú v librách šterlingov (GBP) na výpočet ekvivalentu v eurách, pričom konverzia sa musí uskutočniť v deň podania žiadosti.

1.1 O začatí konania (vrátane konaní vydaných po udelení povolenia na vydanie s výnimkou prípadov CCP, ktoré podali používatelia strediska alebo prípady, ktoré podali používatelia centra „Money claim OnLine – používatelia) s cieľom získať späť peňažnú sumu v prípade, že požadovaná suma:

Splatný poplatok (v GBP)

A) Nepresahuje 300 GBP

35 GBP

B) Presahuje 300 GBP, ale nepresahuje 500 GBP

50 GBP

C) Presahuje 500 GBP, ale nepresahuje 1,000 GBP

70 GBP

D) Presahuje 1,000 GBP, ale nepresahuje 1,500 GBP

80 GBP

E) Presahuje 1,500 GBP, ale nepresahuje 3,000 GBP

115 GBP

Pri rozhodovaní o ďalšom poplatku sú splatné ďalšie poplatky.

Poplatok splatný za pojednávanie vo veci týkajúcej sa konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu, ak požadovaná suma:

I) Nepresahuje 300 GBP

25 GBP

II) Presahuje 300 GBP, ale nepresahuje 500 GBP

55 GBP

II) Presahuje 500 GBP, ale nepresahuje 1,000 GBP

80 GBP

(III) Presahuje 1,000 GBP, ale nepresahuje 1,500 GBP

115 GBP

IV) Presahuje 1,500 GBP, ale nepresahuje 3,000 GBP

170 GBP

Ak chcete vymáhať pohľadávku, platí ďalší poplatok.

Musíte zaplatiť súdny poplatok na podanie návrhu na súd a na zaplatenie ďalších súdnych poplatkov v rôznych fázach súdneho konania. Môže sa vzťahovať na „odpustenie poplatku“ (v závislosti od vašich osobných okolností), čo znamená, že nemusíte platiť súdny poplatok alebo len zaplatiť jeho časť. Pri každom poplatku, ktorý má byť zaplatený počas súdneho procesu, však musíte požiadať o jeho odpustenie samostatne. Napríklad pri podaní žiadosti o odpustenie, keď sa podá prvá žiadosť, by vám bolo udelené len odpustenie za tento prvý „vydávajúci“ poplatok. Je to preto, lebo vaše osobné okolnosti sa počas žaloby môžu zmeniť a možno neskôr počas prípadu už nebudete mať právo na odpustenie poplatku. Alebo môžete nadobudnúť právo na odpustenie poplatku počas prípadu.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ak žiadateľ nedoplní príslušné údaje o kreditnej karte správne alebo platba nie je z nejakého dôvodu splnená, súd, ktorý koná, zašle formulár B „Žiadosť súdu alebo tribunálu o doplnenie a/alebo opravu tlačiva návrhu na uplatnenie pohľadávky“ navrhovateľovi, v ktorom požiada, aby boli poskytnuté podrobné údaje o platnej kreditnej karte, aby bolo možné uhradiť súdne poplatky. Ak nebude prijatá správna platba, nebude sa ďalej uplatňovať.

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Úhrada súdneho poplatku sa vykoná tak, že sa súdu poskytnú správne údaje o platbe. Spočiatku by sa to malo dosiahnuť poskytnutím príslušných podrobností v „európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu, v dodatku k formuláru A“.

Platba sa zvyčajne realizuje debetnou/kreditnou kartou. Nie všetky spôsoby platby v tlačive A budú pravdepodobne dostupné na súde, na ktorý sa žiadosť podáva. Navrhovateľ by sa mal obrátiť na súd a overiť, ktorý spôsob platby sa môže použiť.

Za telefón môže byť možné použiť aj kreditnú kartu. Týmto spôsobom majú mnohé súdy k dispozícii zariadenia na platbu kartových platieb, ale príslušný súd by mal byť kontaktovaný ako prvý, aby sa potvrdila platba týmto spôsobom.

Elektronická platba sa môže podať len proti niekomu s adresou Spojeného kráľovstva.

Čo mám urobiť po zaplatení?

Ak bola žiadosť podaná správne, súd doručí tlačivo návrhu na uplatnenie pohľadávky (spolu so všetkými sprievodnými dokladmi) spolu s Európskym konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu (formulár C) na strane odporcu. Žiadateľovi sa súčasne zašle oznámenie o vydaní, spolu s prijatím platobnej transakcie.

Potvrdenka bude zvyčajne 8 x 12 cm s názvom súdu v hornej časti s jeho poštovou adresou a sumou vyplatenou s dátumom a časom platby v dolnej časti.

Viac informácií nájdete v Odkaz sa zobrazí v novom oknecezhraničných pohľadávkach Európskej únie.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 18/09/2019