Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tiesas izdevumi maza apmēra prasību procedūrā - Horvātija

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?


Ievads

Kādi ir piemērojamie nodokļi?

Cik man jāmaksā?

Kas notiks, ja tiesas nodevas netiek samaksātas laikus?

Kā es varu maksāt tiesas nodevas?

Kas notiek pēc maksājuma?

Ievads

Tiesas nodevas ir noteiktas Tiesas Maksu likumā Nr. 118/18 Horvātijas Republikā un tiesas nodevas regulā, ko noteikusi Horvātijas valdība.

5. pants Likums par tiesas nodevām saskaņā ar tarifu maksā bezskaidras naudas, skaidru naudu, valsts spiedogos, Horvātijas Republikā vai elektroniski.

Lai nodevu varētu iesniegt elektroniski saskaņā ar īpašiem noteikumiem, izmantojot tiesas darbību, nodevu maksā iesniegšanas brīdī, kad to iesniedz, ar likmi, kas atbilst pusei no noteiktās maksas, kuru nosaka tarifs.

Visi lēmumi, ko tiesa pieņēmusi elektroniski saskaņā ar īpašiem noteikumiem, izmantojot tiesas darbību informācijas sistēmā, ir jāmaksā tādā līmenī, kas atbilst pusei no noteiktās tarifa, par kuru tarifs noteikts, ja tā ir samaksāta trīs dienu laikā no dienas, kad paziņots lēmums par elektronisku.

Kādi ir piemērojamie nodokļi?

Tiesas nodevas tiek maksātas visā civillietu un komerclietu tiesvedībā, un maksājumi ir pamatoti ar 11. pantu. Palātas pienākumi bez maksas:

 1. Horvātijas Republika un valsts iestādes
 2. personas un struktūras, kas īsteno valsts varu procedūrās, kas izriet no šādu pilnvaru izmantošanas
 3. darba ņēmēji strīdos un citās procedūrās, kas attiecas uz viņu darba tiesību izmantošanu
 4. ierēdņi un darba ņēmēji administratīvajos strīdos par viņu tiesību izmantošanu saskaņā ar civiltiesībām
 5. valstu pilsoņu ar invaliditāti karš, pamatojoties uz attiecīgiem dokumentiem, kas apliecina viņu statusu, un personas ar invaliditāti, pamatojoties uz derīgu dokumentu, ko izdevis eksperts ekspertu izvērtēšanai, personu ar invaliditāti rehabilitācijai un nodarbinātībai;
 6. personu, kuras ir nogalinātas, pazudušas un ieslodzītas Horvātijas kara kara laikā, laulātajiem, bērniem un vecākiem, pamatojoties uz attiecīgiem dokumentiem, kas apliecina viņu statusu;
 7. personu, kuras ir nogalinātas, pazudušas un ieslodzītas Horvātijas kara kara laikā, laulātajiem, bērniem un vecākiem, pamatojoties uz attiecīgiem dokumentiem, kas apliecina viņu statusu;
 8. pārvietotās personas, bēgļi un personas, kas atgriežas, pamatojoties uz attiecīgajiem dokumentiem, kas apliecina viņu statusu
 9. sociālās labklājības saņēmēji, kuri saņem garantēto minimālo pabalstu
 10. humānās palīdzības organizācijas un organizācijas, kas nodarbojas ar ģimenes dzīvi, iztrūkst un atrodas ieslodzījumā humānās palīdzības un invaliditātes organizācijās
 11. bērni, kā puses vai saistībā ar laulības lietām saistībā ar prasījumiem saskaņā ar šiem tiesību aktiem
 12. personas, kas uzsāk maternitātes vai paternitātes noteikšanu, un izmaksas, kas rodas no bērna grūtniecības un bērna piedzimšanas;
 13. puses, kas vēlas atjaunot savu jaudu
 14. nepilngadīgie laulību apstiprināšanas procedūrās
 15. procesā iesaistītās puses saistībā ar bērna atpakaļatdošanu un personisku attiecību ar bērnu izmantošanu
 16. personas, kas rīkojas saistībā ar tiesībām uz obligāto pensiju un obligāto veselības apdrošināšanu, par bezdarbnieku tiesībām saskaņā ar nodarbinātības un sociālās aizsardzības noteikumiem
 17. puses, kas ierosina aizsardzības pasākumus, izmantojot konstitucionāli garantētas cilvēktiesības un brīvību attiecībā uz galīgajiem atsevišķiem tiesību aktiem
 18. puses, kas uzsāk tiesvedību par vides piesārņojuma kompensāciju
 19. arodbiedrību un arodbiedrību apvienību augstākās izglītības un darba strīdu izšķiršanas procedūru līmeņi un arodbiedrību pārstāvji civilprocesos saistībā ar darbu padomes pilnvarām
 20. patērētāji kā bankrota parādnieki
 21. citas personas un struktūras, ja tas paredzēts īpašos tiesību aktos.

Valsts Pusi atbrīvo no maksas, ja tā ir paredzēta starptautiskā līgumā vai saskaņā ar savstarpīguma principu.

Ja pastāv šaubas par savstarpības nosacījumu, tiesa lūdz paskaidrojumu Tieslietu ministrijai.

Šā panta 10. punktā paredzētais atbrīvojums attiecas uz tām humānās palīdzības organizācijām, attiecībā uz kurām ar minēto lēmumu ieceļ par sociālo labklājību atbildīgo ministru.

Atbrīvojums no tiesas nodevām neattiecas uz pašvaldību un pilsētu struktūrām, izņemot gadījumus, kad saskaņā ar īpašiem tiesību aktiem valsts varas īstenošana tos nav transponējusi.

Saistībā ar Eiropas strīdu maza apmēra prasībām piemēro šādas maksas:

 • attiecībā uz darbību — pieteikuma iesniedzēja atalgojums
 • attiecībā uz aizstāvību — atbildētāja alga
 • par spriedumu — pieteikuma iesniedzēja alga
 • pārsūdzība — alga
 • atbilde uz sūdzību — sūdzības iesniedzēja alga (atbilde nav obligāta)

Cik man jāmaksā?

I. Attiecībā uz prasību, pretprasību, spriedumu un iebildumu pret maksājuma rīkojumu, tiesas nodeva saskaņā ar strīda priekšmeta vērtību (konts attiecas tikai uz galvenās prasības vērtību, atskaitot procentus un izmaksas), proti:

ārpus

[HRK]

HRK

0,00

3.000,00

100,00

3.001,00

6.000,00

200,00

6.001,00

9.000,00

300,00

9.001,00

12.000,00

400,00

12.001,00

15.000,00

500,00

Ir jāmaksā HRK 15.000,00 (HRK 500,00), kam pieskaita 1 % no summas HRK 15.000,00 apmērā, nepārsniedzot HRK 5.000,00.

II Pusi no I punktā minētās tiesas nodevas maksā par aizstāvību un atbildi uz sūdzību.

III Attiecībā uz sprieduma pārsūdzību tas ir divas reizes lielāks par tiesas nodevas summu, kas minēta I punktā.

IV Ja tiesas izlīgums ir noslēgts tiesvedības laikā, tiesas nodeva nav jāmaksā.

Kas notiks, ja tiesas nodevas netiek samaksātas laikus?

Ja puse nesamaksā nodevu termiņā, kas noteikts noteiktajā termiņā, vai nepar to neinformē tiesu, tiesa paziņo par iebildumu paziņojumu vēl 15 dienu laikā un izpildes nolūkā uzliek izpildes nodrošināšanas klauzulu Finanšu aģentūrai, lai nodrošinātu tās izpildi ar līdzekļiem saskaņā ar tiem tiesību aktiem, kas reglamentē izpildi attiecībā uz līdzekļiem.

28. pants Likums par tiesas nodevām vispirms brīdina lietas dalībnieku, kas piedalās tiesas procesā, par kuru ir maksājams nodoklis, un tiesa maksā nodevu nekavējoties un samaksā nodevu 3 dienu laikā. Ja puse nerīkojas saskaņā ar brīdinājumu vai nav bijusi klāt lietā, par kuru ir jāmaksā nodeva un tiesa nav samaksājusi atlīdzību, tiesa izdod lēmumu par nodokli, kas maksājams ar papildu nodevu HRK 100.

Kā es varu maksāt tiesas nodevas?

Tiesu nodevas skaidrā naudā, skaidrā naudā, valsts spiedogos Horvātijas Republikā vai elektroniski.

Fiksēta naudas soda naudu var maksāt arī tiesas kontos, kas jāsamaksā piecu dienu laikā no dienas, kad tiek veikts maksājums budžeta ieņēmumiem no tiesas nodevām.

Valstu zīmogos nodevas var maksāt, ja maksājumu summa ir mazāka par HRK 100.

Dati par tiesas nodevas maksāšanas veidu ir norādīti e-vēlētāju tīmekļa vietnē, tiesu tīmekļa vietnēs un tiesu reģistrā.

Tiesas nodevas Horvātijas Republikas valsts budžeta vārdā izmaksā caur jebkuru banku vai pastu.

Lai samaksātu tiesas nodevas, kas jāmaksā no pārējās pasaules, to aizpilda:

SWIFT: NBHREN2X

IBAN KODS: HR1210010051863000160

Žiro konts (CC): 1001005–1863000160

Paraugs: HR64

Uzaicinājums uz Nr. 5045–20735 — OIB (otrā maksātāja identifikācijas numurs)

Saņēmējs: horvātijas Republikas Finanšu ministrija, Zagrebas Komerclietu tiesa

Maksājuma aprakstā norāda nodokli lietā ___ (tiesas lietu skaits, piemēram, maksājumu apraksts, piemēram, tiesas nodeva par priekšlikumu Eiropas maksājuma rīkojumam)

Kas notiek pēc maksājuma?

Pēc tam, kad ir samaksāta tiesas nodeva, tiesai, kura izskata lietu, ja ir samaksāta tiesas nodeva, ir jāiesniedz pierādījums par samaksu, atsaucoties uz neizskatīto lietu skaitu (ja lietas numurs jau ir zināms) vai ja pieteikums ir iesniegts tikai attiecībā uz EOP, pieteikumam jāpievieno maksājuma apliecinājums.

Puses nosūta dokumentus tiesām pa pastu (ar ierakstītu vai vienkāršu sūtījumu) vai elektroniski saskaņā ar īpašiem noteikumiem, izmantojot tiesas darbībā paredzētu informācijas sistēmu.


Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Lapa atjaunināta: 19/09/2019