Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut - Kroatia

Denne side er blevet maskinoversat. Der gives ingen garanti for oversættelsens kvalitet.

Oversættelsens kvalitet er blevet vurderet som: upålidelig

Er oversættelsen nyttig?


Johdanto

Mitkä ovat sovellettavat tehtävät?

Kuinka paljon maksan?

Mitä tapahtuu, jos oikeudenkäyntimaksuja ei makseta ajoissa?

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Mitä tapahtuu maksamisen jälkeen?

Johdanto

Tuomioistuinmaksuista säädetään Kroatian tasavallan tuomioistuinmaksulaissa (118/18) ja tuomioistuinmaksuja koskevassa asetuksessa, jonka Kroatian hallitus on vahvistanut.

5 artikla Laissa maksumaksuista peritään Kroatian tasavallalta tai sähköisessä muodossa muita kuin käteisrahaa, käteistä rahaa, maan leimoja.

Jotta tietojärjestelmä voidaan toimittaa sähköisesti erityisasetusten mukaisesti tuomioistuimen toiminnassa olevalla tietojärjestelmällä, maksu on suoritettava tarjouksen jättöhetkellä tullitariffissa määrätyn vuosimaksun puolella.

Kaikki päätökset, jotka tuomioistuin antaa tuomioistuimen toimintaa koskevan tietojärjestelmän kautta sähköisessä muodossa erityismääräysten mukaisesti, maksetaan siten, että ne ovat puolet tariffissa vahvistetun tullin määrätystä määrästä, jos ne on maksettu kolmen päivän kuluessa siitä päivästä, jona päätös on annettu sähköisesti tiedoksi.

Mitkä ovat sovellettavat tehtävät?

Tuomioistuinmaksut suoritetaan kaikissa siviili- ja kauppaoikeudellisia asioita koskevissa oikeudenkäynneissä, ja maksut perustuvat 11 artiklaan. Tuomioistuimen tehtävät ovat maksuttomia:

 1. Kroatian tasavalta ja valtion viranomaiset
 2. henkilöt ja elimet, jotka käyttävät julkista valtaa menettelyissä, jotka liittyvät tällaisen toimivallan käyttöön
 3. työntekijöiden työhön liittyvien oikeuksien käyttöön liittyvissä riita-asioissa ja muissa menettelyissä
 4. virkamiehet ja työntekijät hallinnollisissa kiistoissa, jotka koskevat heidän siviilioikeuden mukaisten oikeuksiensa käyttämistä
 5. vammaiset kansalliset sodat, jotka perustuvat asianmukaiseen asiakirjaan, joka osoittaa heidän asemansa ja jotka ovat vammaisia, ja joka perustuu voimassa olevaan asiakirjaan, jonka virasto on antanut asiantuntijoiden arviointia, kuntoutusta ja vammaisia henkilöitä varten;
 6. sodan kroatian sodassa kuolleiden, kadonneiden ja vangittujen puolisoiden, lasten ja vanhempien puolisot, lapset ja vanhemmat heidän asemansa todistavien asianmukaisten asiakirjojen perusteella
 7. sodan kroatian sodassa kuolleiden, kadonneiden ja vangittujen puolisoiden, lasten ja vanhempien puolisot, lapset ja vanhemmat heidän asemansa todistavien asianmukaisten asiakirjojen perusteella
 8. siirtymään joutuneet henkilöt, pakolaiset ja paluumuuttajat, heidän asemansa todistavien asianmukaisten asiakirjojen perusteella
 9. sosiaalietuuksien saajat, jotka saavat taatun vähimmäisetuuden
 10. humanitaaristen järjestöjen ja vammaisjärjestöjen humanitaariset järjestöt ja järjestöt, jotka ovat vangittuina ja vangittuina humanitaarisissa tehtävissä ja vammaisjärjestöissä
 11. lapset, jotka ovat asianosaisina avioliitto-oikeuden alaan kuuluvissa menettelyissä tai niitä koskevissa asioissa kyseisen lain mukaisten vaatimusten osalta
 12. osapuolet, jotka aloittavat äitiys- tai isyysmenettelyn ja jotka aiheutuvat raskaudesta tai avomaanalaisen lapsen syntymästä;
 13. niiden osapuolten, jotka hakevat kapasiteetin palauttamista
 14. alaikäiset valtuutusmenettelyissä
 15. lapsen palauttamista ja henkilökohtaisten suhteiden harjoittamista koskevan menettelyn osapuolet
 16. osapuolet, jotka toteuttavat toimenpiteitä, jotka koskevat oikeutta pakolliseen eläkevakuutukseen ja terveysvakuutukseen, työttömien henkilöiden oikeuksia ja sosiaaliturvaa koskevia sääntöjä
 17. osapuolet, jotka toteuttavat toimia, joilla suojellaan perustuslaillisesti ihmisoikeuksia ja vapautta lopullisia yksittäisiä säädöksiä vastaan
 18. ympäristöpilaantumiskorvausta koskevan menettelyn käynnistävä osapuoli
 19. ammattijärjestöt ja ammattijärjestöjen järjestöt, jotka ovat ylempien tasojen tasolla oikeusmenettelyissä, jotka koskevat tuomioistuinten vaihtamista ja työoikeudellisia riita-asioita sekä ammattiyhdistysten edustajia, kun kyseessä on siviilioikeudellinen menettely, joka koskee neuvoston toimivaltaa
 20. kuluttajat konkurssivelallisina
 21. muut henkilöt ja elimet, jos erityislaissa niin säädetään.

Sopimusvaltio vapautetaan maksuista, jos siitä määrätään kansainvälisessä sopimuksessa tai vastavuoroisessa vastavuoroisessa sopimuksessa.

Jos vastavuoroisuudesta on epäselvyyttä, tuomioistuin pyytää selvitystä oikeusministeriöltä.

Edellä 10 kohdassa säädettyä poikkeusta sovelletaan niihin humanitaarisiin järjestöihin, joita varten kyseisessä päätöksessä nimetään sosiaaliturvasta vastaava ministeri.

Kuntien ja kuntien yhteisöihin ei sovelleta oikeudenkäyntimaksuja koskevaa poikkeusta lukuun ottamatta tapauksia, joissa niitä ei erityissäädöksen nojalla ole saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä julkisen vallan käyttöön.

Eurooppalaisessa kiistassa vähäisiä vaatimuksia koskevat seuraavat maksut:

 • toimen osalta – hakijan maksama korvaus
 • vastaajan vastine – vastaajan palkka
 • tuomio – hakijan palkka
 • muutoksenhaku – edustajanpalkkio
 • vastaus valitukseen – valituksen tekijän palkka (vapaaehtoinen)

Kuinka paljon maksan?

I. Oikeudenkäyntivaatimuksen, vastakanteen, vastakanteen, vastakanteen, joka koskee maksusuoritusmääräystä, riita-asian kohteen arvon mukainen oikeudenkäyntimaksu (huomioon otetaan ainoastaan pääasiallisen saatavan arvo, josta on vähennetty korot ja kulut):

yli

Kroatian kunaa

MAKSU (KUNAA)

0,00

3.000,00

100,00

3.001,00

6.000,00

200,00

6.001,00

9.000,00

300,00

9.001,00

12.000,00

400,00

12.001,00

15.000,00

500,00

Vuonna 15.000,00 maksetaan 500,00 Kroatian kunaa ja lisäksi 1 % 15.000,00 kunaa (enintään 5.000,00 kunaa).

II Puolet I kohdassa tarkoitetusta tuomioistuinmaksusta maksetaan vastineen vastineen ja vastineen saamisen osalta.

III Tuomioon voi hakea muutosta kaksinkertaisena I kohdassa tarkoitetun oikeudenkäyntimaksun yhteydessä.

IV Jos tuomioistuimessa tehty sovinto tehdään tuomioistuinkäsittelyn aikana, oikeudenkäyntimaksu ei ole mahdollinen.

Mitä tapahtuu, jos oikeudenkäyntimaksuja ei makseta ajoissa?

Jos osapuoli ei maksa maksua määräajassa asetetussa määräajassa tai jättämällä ilmoittamatta asiasta tuomioistuimelle, tuomioistuimen on kiinnitettävä täytäntöönpanolauseke väiteilmoitukseen 15 päivän kuluessa ja täytäntöönpanolauseke on kiinnitettävä finanssivirastoon täytäntöönpanon valvontaa varten, jotta täytäntöönpano voidaan panna täytäntöön osapuolen varojen kanssa lainvalvontaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

28 artikla Tuomioistuinmaksuja koskevassa laissa on ensin ilmoitettava oikeudenkäynnin asianosainen, jonka osalta asia on maksettava, eikä tuomioistuin peri maksua välittömästi, vaan maksaa maksun 3 päivän kuluessa. Jos asianosainen ei ryhdy varoitukseen tai ei ole toiminut siinä tapauksessa, että tuomioistuin, josta maksu on suoritettu, ei ole suorittanut maksua ja tuomioistuin ei ole maksanut maksua, tuomioistuin tekee päätöksen, joka koskee 100 Kroatian kunan lisämaksua.

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Oikeudenkäyntimaksut suoritetaan erottelematta käteistä maan leimoilla Kroatian tasavallassa tai sähköisesti.

Kiinteä käteismaksu voidaan maksaa myös sellaisen tuomioistuimen kirjanpidossa, joka on maksettava viiden päivän kuluessa siitä, kun maksu on suoritettu oikeudenkäyntimaksuista saatavista tuloista.

Kansallisissa leimoissa maksut voidaan maksaa, jos tullien määrä on pienempi kuin 100 kunaa.

Oikeudenkäyntimaksun maksutapaa koskevat tiedot tuodaan esiin sähköisten äänioikeutettujen verkkosivuilla, tuomioistuinten verkkosivustoilla ja tuomioistuinten kirjaamoissa.

Oikeudenkäyntimaksut suoritetaan minkä tahansa pankin tai postin välityksellä Kroatian tasavallan valtion talousarviosta.

Jotta maksu voidaan maksaa muualta maailmasta, se on suoritettava:

SWIFT: NBHREN2X

IBAN-KOODI: HR1210010051863000160

Siirtotili (CC): 1001005–1863000160

Malli: HR64

Kutsu nro: 5045–20735 – OIB (toisen maksajan tunnistenumero)

Tuensaaja: kroatian tasavallan valtiovarainministeriö Zagrebin kauppatuomioistuimen osalta

Maksun kuvauksessa on mainittava asia: ___ (tuomioistuinasiakirjojen lukumäärä, esim. maksujen kuvaus, esim. eurooppalaista maksamismääräystä koskevasta ehdotuksesta perittävä tuomioistuinmaksu)

Mitä tapahtuu maksamisen jälkeen?

Kun tuomioistuinmaksu on suoritettu, tuomioistuimelle on toimitettava todiste siitä, että tuomioistuin, jossa maksu on suoritettu, on suorittanut oikeudenkäyntimaksun ja jossa mainitaan vireillä olevien asioiden lukumäärä (jos asian numero on jo tiedossa), tai jos on jätetty vain eurooppalaista maksamismääräystä koskeva hakemus, hakemukseen on liitettävä maksutosite.

Asianosaiset toimittavat asiakirjat tuomioistuimille postitse (kirjattuina tai yksinkertaisina lähetyksinä) tai sähköisesti erityismääräysten mukaisesti tuomioistuimen toiminnassa olevan tietojärjestelmän välityksellä.


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 19/09/2019