Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura għal Talbiet Żgħar - il-Kroazja

Denne side er blevet maskinoversat. Der gives ingen garanti for oversættelsens kvalitet.

Oversættelsens kvalitet er blevet vurderet som: upålidelig

Er oversættelsen nyttig?


Introduzzjoni

X’inhuma d-dazji applikabbli?

Kemm nista’ nħallas?

X’jiġri jekk it-tariffi tal-qorti ma jitħallsux fil-ħin?

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

X’jiġri wara l-pagament?

Introduzzjoni

It-tariffi tal-qorti huma stabbiliti fl-Att dwar it-Tariffi tal-Qorti Nru 118/18 fir-Repubblika tal-Kroazja u fir-regolament dwar it-tariffi tal-qorti stabbiliti mill-Gvern Kroat.

Artikolu 5 L-att dwar it-tariffi tal-qorti tat-tariffi skont it-Tariffa għandu jħallas flus kontanti, flus kontanti, timbri, mingħand ir-Repubblika tal-Kroazja jew minn mezzi elettroniċi.

Sabiex tiġi sottomessa elettronikament skont regolamenti speċjali permezz ta’ sistema ta’ informazzjoni fl-operazzjoni tal-qorti, it-tariffa għandha tkun pagabbli fiż-żmien tas-sottomissjoni, fiż-żmien tas-sottomissjoni, bir-rata ta’ nofs il-ħlas preskritt stabbilit mit-Tariffa.

Kwalunkwe deċiżjoni mogħtija mill-qorti f’forma elettronika skont regolamenti speċjali permezz ta’ sistema ta’ informazzjoni fl-operat tal-qorti għandha titħallas fil-livell ta’ nofs l-ammont preskritt tat-tariffa stabbilita mit-Tariffa jekk din tkun tħallset fi żmien tlett ijiem mid-data tan-notifika elettronika tad-deċiżjoni.

X’inhuma d-dazji applikabbli?

Id-drittijiet tal-qorti jitħallsu fil-proċedimenti kollha tal-qorti ċivili u kummerċjali, u l-pagamenti huma bbażati fuq l-Artikolu 11. Id-dazji tal-Qorti tal-Ġustizzja huma mingħajr ħlas:

 1. Ir-Repubblika tal-Kroazja u l-awtoritajiet ta’ l-Istat
 2. persuni u korpi li jeżerċitaw awtorità pubblika fi proċeduri li jirriżultaw mill-eżerċizzju ta’ tali setgħat
 3. ħaddiema fi kwistjonijiet u proċedimenti oħra relatati mal-eżerċizzju tad-drittijiet tagħhom taħt impjieg
 4. uffiċjali u impjegati f’tilwimiet amministrattivi li jikkonċernaw l-eżerċizzju tad-drittijiet tagħhom taħt il-liġi ċivili
 5. il-gwerra nazzjonali b’diżabilità, fuq il-bażi ta’ dokumenti xierqa li jagħtu prova tal-istatus tagħhom u tal-persuni b’diżabbiltà, fuq il-bażi ta’ dokument validu maħruġ mill-Uffiċċju għall-evalwazzjoni ta’ esperti, ir-riabilitazzjoni u l-impjieg ta’ persuni b’diżabilità;
 6. konjugi, tfal u ġenituri ta’ dawk maqtula, neqsin u miżmuma l-ħabs fil-Gwerra Kroata tal-Gwerra, abbażi ta’ dokumenti xierqa li jixhdu l-istatus tagħhom
 7. konjugi, tfal u ġenituri ta’ dawk maqtula, neqsin u miżmuma l-ħabs fil-Gwerra Kroata tal-Gwerra, abbażi ta’ dokumenti xierqa li jixhdu l-istatus tagħhom
 8. persuni spostati, refuġjati u persuni li jirritornaw, abbażi ta’ dokumenti xierqa li juru l-istatus tagħhom
 9. il-benefiċjarji tal-assistenza soċjali li jirċievu l-benefiċċju minimu garantit
 10. organizzazzjonijiet u organizzazzjonijiet umanitarji li jittrattaw il-protezzjoni ta’ ħajjet il-familja, li huma nieqsa jew li jinsabu l-ħabs f’organizzazzjonijiet umanitarji u ta’ diżabilità
 11. tfal, bħala partijiet għal, jew fir-rigward ta’ proċedimenti matrimonjali fir-rigward ta’ talbiet taħt dik il-liġi
 12. partijiet li jagħtu bidu għal proċeduri għad-determinazzjoni tal-maternità jew il-paternità u għall-ispejjeż li jirriżultaw mit-tqala u t-twelid ta’ wild ekstrakonjugali;
 13. partijiet li jfittxu l-irkupru tal-kapaċità tagħhom
 14. minorenni fil-proċeduri ta’ awtorizzazzjoni għaż-żwieġ
 15. partijiet għal proċedimenti dwar ir-ritorn tal-minuri u għall-eżerċizzju ta’ relazzjonijiet personali mat-tfal
 16. partijiet li jieħdu azzjoni dwar drittijiet minn pensjoni obbligatorja u assigurazzjoni obbligatorja fuq is-saħħa, dwar id-drittijiet ta’ persuni qiegħda taħt ir-regoli dwar l-impjieg u l-benesseri
 17. partijiet li jibdew azzjonijiet għall-protezzjoni permezz ta’ drittijiet tal-bniedem iggarantiti mill-Kostituzzjoni u l-libertà kontra atti individwali definittivi
 18. il-partijiet li jibdew proċeduri dwar il-kumpens għat-tniġġis ambjentali
 19. it-trade unions u l-assoċjazzjonijiet tat-trade unions f’livelli ogħla fil-proċeduri ta’ litigazzjoni għal sostituzzjoni ġudizzjarja u għal tilwim kollettiv dwar ix-xogħol u r-rappreżentanti tat-trade unions fi proċedimenti ċivili fl-eżerċizzju tas-setgħat tal-kunsill tax-xogħol
 20. il-konsumaturi bħala debituri tal-falliment
 21. persuni u korpi oħra fejn liġi speċjali tipprovdi hekk.

L-Istat Parti għandu jkun eżentat mill-ħlas tat-tariffi, jekk dan ikun previst fi trattat internazzjonali jew taħt reċiproċità.

Jekk ikun hemm dubju dwar il-kundizzjoni tar-reċiproċità, il-qorti tfittex kjarifika mingħand il-Ministeru tal-Ġustizzja.

L-eżenzjoni prevista fil-punt 10 għandha tapplika għal dawk l-organizzazzjonijiet umanitarji li għalihom dik id-deċiżjoni taħtar il-ministru responsabbli għall-benessri soċjali.

L-eżenzjoni mill-ħlas tat-tariffi tal-qorti ma tapplikax għall-korpi tal-muniċipalitajiet u l-bliet, ħlief fejn, skont il-liġi speċjali, ma jkunux ġew trasposti permezz tal-eżerċizzju ta’ awtorità uffiċjali.

Fil-kuntest tat-tilwima Ewropea, talbiet żgħar huma soġġetti għat-tariffi li ġejjin:

 • għall-azzjoni — ir-rimunerazzjoni mill-applikant
 • għad-difiża — paga tal-konvenut
 • għas-sentenza — is-salarju tal-applikant
 • appell — Salarju
 • tweġiba għall-ilment — salarju tal-ilmentatur (tweġiba fakultattiva)

Kemm nista’ nħallas?

Għal talba, kontrotalba, u oġġezzjoni kontra l-ordni għal ħlas, tariffa tal-qorti skont il-valur tas-suġġett tat-tilwima (kontijiet biss tal-valur tat-talba prinċipali, nett ta’ mgħax u spejjeż), jiġifieri:

lil hinn minn

sal-HRK

HRK

0,00

3.000,00

100,00

3.001,00

6.000,00

200,00

6.001,00

9.000,00

300,00

9.001,00

12.000,00

400,00

12.001,00

15.000,00

500,00

Għal ammonti akbar minn HRK 15.000,00, għandha titħallas tariffa ta’ HRK 500,00, b’żieda ta’ 1 % tal-ammont’ il fuq minn HRK 15.000,00, sa massimu ta’ HRK 5.000,00.

II Nofs it-tariffa tal-qorti msemmija fil-punt I għandha titħallas għad-difiża u r-risposta għall-ilment.

III Għal appell kontra s-sentenza, huwa darbtejn l-ammont tat-tariffa tal-qorti msemmija fil-punt I.

IV Jekk is-soluzzjoni bil-qorti tiġi konkluża matul il-proċedimenti tal-qorti, ma titħallas l-ebda tariffa tal-qorti.

X’jiġri jekk it-tariffi tal-qorti ma jitħallsux fil-ħin?

Jekk parti tonqos milli tħallas it-tariffa fil-limitu ta’ żmien stabbilit sad-data ta’ skadenza jew billi tonqos milli tinforma lill-qorti tagħha, il-qorti għandha twaħħal il-klawżola ta’ infurzar ma’ l-avviż ta’ oppożizzjoni fi żmien 15 jum ieħor, u għandha twaħħal il-klawżola ta’ infurzar ma’ l-Aġenzija Finanzjarja għal skopijiet ta’ infurzar, sabiex tinforza l-infurzar mal-fondi tal-Parti skont id-dispożizzjonijiet tal-liġi li tirregola l-infurzar fir-rigward tal-fondi.

Artikolu 28 Il-liġi dwar it-tariffi tal-qorti l-ewwel għandha twissi lill-parti preżenti fil-proċedimenti tal-qorti li fir-rigward tagħhom ikun pagabbli dazju, u t-tariffa ma titħallasx immedjatament mill-qorti, u tħallas il-ħlas fi żmien 3 jum. Jekk parti tonqos milli taġixxi fuq it-twissija jew ma tkunx preżenti fil-każ li għalih tkun dovuta t-tariffa u ma tkunx tħallset it-tariffa mill-qorti, il-qorti għandha toħroġ deċiżjoni dwar id-dazju pagabbli b’imposta addizzjonali ta’ HRK 100.

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

It-tariffi tal-qorti għandhom jitħallsu mingħajr distinzjoni, fi flus kontanti, fil-bolol tal-pajjiż fir-Repubblika tal-Kroazja jew b’mezzi elettroniċi.

Tista’ titħallas ukoll miżata fissa fil-kontijiet ta’ qorti, li trid tħallas fi żmien ħamest ijiem mill-jum li fih isir il-ħlas għad-dħul tal-baġit mit-tariffi tal-qorti.

Fit-timbri nazzjonali, it-tariffi jistgħu jitħallsu jekk l-ammont tad-dazji jkun ta’ inqas minn HRK 100.

Id-dejta dwar il-metodu ta’ ħlas tat-tariffa tal-qorti hija enfasizzata fuq il-paġna web tal-votanti elettroniċi, is-siti elettroniċi tal-qrati u r-reġistru tal-qorti.

It-tariffi tal-qorti jitħallsu minn kwalunkwe bank jew posta f’isem il-Baġit tal-Istat tar-Repubblika tal-Kroazja.

Biex jitħallsu l-miżati dovuti mill-bqija tad-dinja, din għandha titlesta:

GĦAL MALAJR: NBHREN2X

KODIĊI IBAN: HR1210010051863000160

Kont ġiro (CC): 1001005–1863000160

Mudell: HR64

Stedina għal Nru: 5045–20735-OIB (numru ta’ identifikazzjoni ta’ min iħallas it-tieni)

Benefiċjarju: il-Ministeru tal-Finanzi tar-Repubblika tal-Kroazja, għall-Qorti Kummerċjali ta’ Żagreb

Deskrizzjoni tal-pagament għandu jispeċifika d-dazju fil-każ ___ (numru ta’ fajls tal-qorti, eż. deskrizzjoni tal-pagamenti, eż. tariffa tal-qorti fuq proposta għal ordni ta’ ħlas Ewropea)

X’jiġri wara l-pagament?

Ladarba tkun tħallset it-tariffa tal-qorti, il-prova tal-ħlas għandha tiġi pprovduta lill-qorti li tkun qed tittratta l-kawża tal-qorti fejn titħallas it-tariffa tal-qorti, b’referenza għan-numru ta’ kawżi pendenti (jekk in-numru tal-każ ikun diġà magħruf), jew jekk ir-rikors għal EOP biss ikun ġie ppreżentat, l-applikazzjoni għandha tkun akkumpanjata minn prova ta’ ħlas.

Il-partijiet għandhom jittrasmettu d-dokumenti lill-qrati bil-posta (b’kunsinna reġistrata jew sempliċi) jew f’forma elettronika, skont regolamenti speċjali permezz ta’ sistema ta’ informazzjoni fl-operat tal-qorti.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 19/09/2019