Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Domstolsavgifter vid europeiskt småmålsförfarande - Kroatien

Denne side er blevet maskinoversat. Der gives ingen garanti for oversættelsens kvalitet.

Oversættelsens kvalitet er blevet vurderet som: upålidelig

Er oversættelsen nyttig?


Inledning

Vilka skyldigheter gäller?

Hur mycket betalar jag?

Vad händer om domstolsavgifter inte betalas i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad händer efter betalningen?

Inledning

Domstolsavgifterna fastställs i Republiken Kroatiens lag nr 118/18 och i den kroatiska regeringens förordning om domstolsavgifter.

Artikel 5 Lagen om domstolsavgifter ska betala kontant, kontant, i landets stämplar, från Republiken Kroatien eller på elektronisk väg.

För att kunna lämnas in elektroniskt i enlighet med särskilda bestämmelser genom ett informationssystem i domstolens verksamhet ska avgiften betalas vid tidpunkten för inlämnandet av avgiften med hälften av den föreskrivna avgiften enligt taxan.

Alla avgöranden som meddelas av domstolen i elektronisk form i enlighet med särskilda bestämmelser genom ett informationssystem i domstolens verksamhet ska betalas inom tre dagar från den dag då beslutet meddelades, om det har betalats inom tre dagar från dagen för den elektroniska anmälan av beslutet.

Vilka skyldigheter gäller?

Domstolsavgifterna betalas i alla civilrättsliga och handelsrättsliga förfaranden, och betalningar baseras på artikel 11. Revisionsrättens uppgifter är gratis:

 1. Republiken Kroatien och staten
 2. personer och organ som utövar offentlig makt i förfaranden som följer av utövandet av sådana befogenheter
 3. arbetstagare i tvister och andra förfaranden som rör utövandet av deras rättigheter som arbetstagare
 4. tjänstemän och anställda vid administrativa tvister som rör utövandet av deras civilrättsliga rättigheter
 5. det nationella kriget med funktionsnedsättning, på grundval av lämpliga handlingar som styrker deras ställning och personer med funktionshinder, på grundval av ett giltigt dokument som utfärdats av byrån för utvärdering av experter, rehabilitering och anställning av personer med funktionshinder.
 6. makar, barn och föräldrar till dem som dödas, saknas och sitter fängslade under det kroatiska krigskriget, på grundval av lämpliga handlingar som styrker deras status
 7. makar, barn och föräldrar till dem som dödas, saknas och sitter fängslade under det kroatiska krigskriget, på grundval av lämpliga handlingar som styrker deras status
 8. fördrivna personer, flyktingar och återvändande personer, på grundval av lämpliga handlingar som styrker deras ställning
 9. mottagare av socialbidrag som erhåller den garanterade minimiersättningen
 10. humanitära organisationer och organisationer som arbetar med att skydda familjelivet, saknas och sitter fängslade i humanitära organisationer och handikapporganisationer
 11. barn, såsom parter i, eller i förhållande till, äktenskapsmål med avseende på fordringar enligt denna lag
 12. parter som inleder ett förfarande för fastställande av moderskap eller faderskap och för kostnader som härrör från graviditet och förlossning.
 13. parter som begär återställande av sin kapacitet
 14. underåriga inom ramen för auktorisationsförfaranden för giftermål
 15. parter i förfaranden om återlämnande av barnet och om utövande av personliga relationer med barnet
 16. parter som vidtar åtgärder för rättigheter från obligatorisk pensionsförsäkring och obligatorisk sjukförsäkring, om rättigheter för arbetslösa personer enligt arbets- och välfärdsbestämmelser
 17. parter som vidtar åtgärder för skydd genom en konstitutionellt garanterad mänskliga rättighet och frihet att fatta slutgiltiga enskilda akter
 18. parter som inleder ett förfarande om miljökompensation
 19. fackliga organisationer och fackliga organisationer på högre nivåer i rättstvister om ersättande av advokater och kollektiva arbetstvister och fackliga företrädare i civilrättsliga förfaranden vid utövandet av företagsrådets befogenheter
 20. konsumenter i egenskap av insolventa gäldenärer
 21. andra personer och organ, om så föreskrivs i en särskild lag.

Den fördragsslutande staten ska vara befriad från betalning av avgifter, om detta föreskrivs i ett internationellt avtal eller genom reciprocitet.

Om det råder tvivel om ömsesidigheten kommer domstolen att begära klargöranden från justitieministeriet.

Det undantag som föreskrivs i punkt 10 ska tillämpas på de humanitära organisationer för vilka beslutet utser ministern med ansvar för sociala frågor.

Undantag från betalning av domstolsavgifter gäller inte kommuner och kommuner, utom när de enligt särskild lag inte har införlivats genom offentlig myndighetsutövning.

Inom ramen för den europeiska tvisten gäller följande avgifter för små fordringar:

 • sökandens ersättning
 • för svaromålet – svarandens lön
 • för domen – lön till sökanden
 • överklagande – lön
 • svar på klagomålet – lön till klaganden (frivilligt svar)

Hur mycket betalar jag?

I. För en talan, genkäromål, dom och invändning mot betalningsföreläggandet, en domstolsavgift beroende på tvisteföremålets värde (räkningen räknas endast för huvudfordran, netto efter ränta och kostnader), nämligen:

bortom

till HRK

HRK

0,00

3.000,00

100,00

3.001,00

6.000,00

200,00

6.001,00

9.000,00

300,00

9.001,00

12.000,00

400,00

12.001,00

15.000,00

500,00

15.000,00 kroatiska kuna (HRK) 500,00 kroatiska kuna (HRK) 15.000,00 kroatiska kuna (HRK) plus 1 % av beloppet på över 5.000,00 kroatiska kuna (HRK), dock högst kroatiska kuna (HRK).

II HURUVIDA RÄTTEGÅNGSHINDER FÖRELIGGER Hälften av den domstolsavgift som avses i punkt I ska betalas med avseende på svaromålet och svaret på klagomålet.

III. För att kunna överklaga domen är den två gånger den domstolsavgift som anges i punkt I.

IV Om förlikningen avslutas under domstolsförfarandet ska ingen domstolsavgift tas ut.

Vad händer om domstolsavgifter inte betalas i tid?

Om en part underlåter att betala avgiften inom den tidsfrist som fastställts inom tidsfristen eller genom att inte underrätta domstolen om detta, ska domstolen tillämpa verkställighetsklausulen på meddelandet om invändning inom ytterligare 15 dagar och ska förse den finansiella byrån med en verkställighetsklausul för verkställighet, i syfte att säkerställa verkställighet med partens medel i enlighet med bestämmelserna i den lag som reglerar verkställighet med avseende på penningmedel.

Artikel 28 Lagen om domstolsavgifter ska i första hand varna den part som befinner sig i domstolsprocessen, för vilken skatt ska betalas, och avgiften ska inte betalas omedelbart av domstolen och betala avgiften inom 3 dagar. Om en part inte reagerar på varningen eller inte har varit närvarande i det fall avgiften förfaller till betalning och avgiften inte har betalats av domstolen, ska domstolen utfärda ett beslut om den tull som ska betalas på grundval av en tilläggsavgift på 100 kroatiska kuna (HRK).

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Domstolsavgifterna ska utan åtskillnad betalas kontant, med landets stämpel i Kroatien eller på elektronisk väg.

En fast kontantavgift kan också tas ut i bokföringen hos en domstol, som måste betala inom fem dagar från den dag betalningen görs till budgetinkomsterna från domstolsavgifter.

I nationella stämplar kan avgifter tas ut om tullbeloppet är mindre än 100 kroatiska kuna (HRK).

Uppgifterna om hur domstolsavgiften ska betalas markeras på e-väljarnas webbplats, domstolarnas webbplatser och domstolskansliet.

Domstolsavgifterna betalas via en bank eller per post på uppdrag av Republiken Kroatiens statsbudget.

För att betala domstolsavgifter från resten av världen ska den kompletteras

FÖR SWIFT: NBHREN2X

IBAN-KOD: HR1210010051863000160

Girokonto: 1001005–1863000160

Modell: HR64

Kallelse nr: 5045–20735-OIB (andra betalarens identifikationsnummer)

Stödmottagare: republiken Kroatiens finansministerium, för Zagrebs handelsdomstol

Beskrivning av betalningen ska innehålla uppgifter om tullen i fallet ___ (antalet domstolsärenden, t.ex. beskrivning av betalningar, t.ex. domstolsavgift på förslag till ett europeiskt betalningsföreläggande).

Vad händer efter betalningen?

När domstolsavgiften har betalats ska bevis på betalning lämnas till den domstol som handlägger det mål där domstolsavgiften är betald, med hänvisning till antalet pågående mål (om målnummer är känt), eller om endast ansökan om ett europeiskt betalningsföreläggande har lämnats in, måste ansökan åtföljas av ett bevis på betalning.

Parterna ska översända handlingarna via post (genom rekommenderat brev eller enkel försändelse) eller i elektronisk form, i enlighet med särskilda bestämmelser genom ett informationssystem i domstolens verksamhet.


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 19/09/2019