Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Opłaty sądowe – postępowanie w sprawie drobnych roszczeń - Chorwacja

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;


Wprowadzenie

Jakie są obowiązujące cła?

Ile mogę zapłacić?

Co się stanie, jeżeli opłaty sądowe nie zostaną uiszczone w terminie?

W jaki sposób mogę uiścić opłaty sądowe?

Co dzieje się po wypłacie?

Wprowadzenie

Opłaty sądowe są określone w ustawie o opłatach sądowych nr 118/18 w Republice Chorwacji oraz w rozporządzeniu w sprawie opłat sądowych ustanowionym przez rząd Chorwacji.

Art. 5 Ustawa o opłatach sądowych w ramach taryfy uiszcza opłatę bezgotówkową, gotówką, gotówką w pieczęci kraju, przez Republikę Chorwacji lub drogą elektroniczną.

Warunkiem przedłożenia drogą elektroniczną, zgodnie ze specjalnymi przepisami, za pośrednictwem systemu informatycznego, opłaty uiszcza się w momencie złożenia, w momencie przedłożenia, w wysokości połowy określonej opłaty ustalonej w taryfie.

Wszelkie decyzje wydane przez sąd w formie elektronicznej zgodnie z przepisami szczególnymi za pośrednictwem systemu informacji w pracy sądu wypłaca się w wysokości połowy przewidzianej w taryfie, jeżeli została ona uiszczona w terminie trzech dni od daty doręczenia decyzji drogą elektroniczną.

Jakie są obowiązujące cła?

Opłaty sądowe są uiszczane we wszystkich postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, a płatności opierają się na art. 11. Obowiązki Trybunału są wolne od opłat:

 1. Republika Chorwacji i organy państwa
 2. osoby i organy sprawujące władzę publiczną w związku z wykonywaniem takich uprawnień
 3. pracownicy w sporach i innych postępowaniach związanych z wykonywaniem ich praw w ramach zatrudnienia
 4. urzędnicy i pracownicy w sporach administracyjnych dotyczących wykonywania ich praw wynikających z prawa cywilnego
 5. domowej wojnie domowej, na podstawie odpowiednich dokumentów potwierdzających ich status i osób niepełnosprawnych, na podstawie ważnego dokumentu wydanego przez Urząd ds. oceny ekspertów, rehabilitacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych;
 6. małżonkom, dzieciom i rodzicom zabitych, zaginionych i uwięzionych w czasie wojny w Chorwacji, na podstawie odpowiednich dokumentów potwierdzających ich status
 7. małżonkom, dzieciom i rodzicom zabitych, zaginionych i uwięzionych w czasie wojny w Chorwacji, na podstawie odpowiednich dokumentów potwierdzających ich status
 8. osoby przesiedlone, uchodźcy i osoby powracające, na podstawie odpowiednich dokumentów potwierdzających ich status
 9. beneficjenci opieki społecznej otrzymujący gwarantowane minimalne korzyści
 10. organizacji humanitarnych i organizacji zajmujących się ochroną życia rodzinnego, zaginionych i uwięzionych w organizacjach humanitarnych i organizacjach niepełnosprawnych
 11. dzieci, jako strony w postępowaniu w sprawie małżeńskiej lub w związku z nim, w odniesieniu do roszczeń na mocy tego prawa
 12. strony inicjujące postępowanie w sprawie ustalenia ojcostwa lub ojcostwa oraz koszty związane z ciążą i porodem pozaprawotwórczych dzieci;
 13. strony dążące do przywrócenia swoich zdolności
 14. małoletni w procedurach udzielania zgody na zawarcie związku małżeńskiego
 15. strony w postępowaniach dotyczących powrotu dziecka i w sprawie wykonywania osobistych stosunków z dzieckiem
 16. stronami podejmującymi działania w odniesieniu do praw w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego i obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, na temat praw osób bezrobotnych wynikających z przepisów dotyczących zatrudnienia i dobrostanu
 17. strony inicjujące działania mające na celu ochronę w drodze gwarantowanych w konstytucji praw człowieka i wolności od ostatecznych indywidualnych aktów prawnych
 18. strony wszczynające postępowanie w sprawie odszkodowania za zanieczyszczenie środowiska
 19. związki zawodowe i stowarzyszenia związków zawodowych na wyższych szczeblach w postępowaniach sądowych dotyczących zastępstwa sądowego i zbiorowych sporów z zakresu prawa pracy oraz przedstawicieli związków zawodowych w postępowaniach cywilnych w ramach wykonywania uprawnień rady pracowniczej
 20. konsumenci jako dłużnicy upadłościowi
 21. inne osoby i organy, w których przewidziano tak szczególne przepisy.

Państwo Strona jest zwolnione z opłat, jeżeli jest to przewidziane w umowie międzynarodowej lub na zasadzie wzajemności.

W razie wątpliwości co do przesłanki wzajemności sąd zwróci się o wyjaśnienia do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wyłączenie przewidziane w pkt 10 stosuje się do tych organizacji humanitarnych, w odniesieniu do których decyzja ta wyznacza ministra właściwego do spraw opieki społecznej.

Zwolnienie z opłat sądowych nie ma zastosowania do organów gmin i miast, z wyjątkiem przypadków, w których, na mocy przepisów szczególnych, nie zostały one transponowane w drodze wykonywania władzy publicznej.

W kontekście sporu europejskiego drobne roszczenia podlegają następującym opłatom:

 • w odniesieniu do skargi – wynagrodzenie wnioskodawcy
 • w odniesieniu do obrony – wynagrodzenie pozwanego
 • w odniesieniu do wyroku – wynagrodzenie wnioskodawcy
 • odwołanie – wynagrodzenie
 • odpowiedź na skargę – wynagrodzenie skarżącego (odpowiedź nieobowiązkowa)

Ile mogę zapłacić?

I. W przypadku roszczenia, roszczenia wzajemnego, orzeczenia i sprzeciwu od nakazu zapłaty – opłata sądowa zgodnie z wartością przedmiotu sporu (z uwzględnieniem wyłącznie wartości roszczenia głównego, bez odsetek i kosztów), a mianowicie:

ponadto

do kwoty HRK

HRK

0,00

3.000,00

100,00

3.001,00

6.000,00

200,00

6.001,00

9.000,00

300,00

9.001,00

12.000,00

400,00

12.001,00

15.000,00

500,00

W przypadku wartości przedmiotu sporu przekraczającej 15.000,00 HRK pobierana jest opłata 500,00 HRK, do której dolicza się 1 % kwoty powyżej 15.000,00 HRK, do maksymalnej wysokości 5.000,00 HRK.

II Połowę opłaty sądowej, o której mowa w pkt I, wypłaca się w odniesieniu do odpowiedzi na skargę i odpowiedzi na skargę.

III. Odwołanie od wyroku stanowi dwukrotność kwoty opłaty sądowej, o której mowa w pkt I.

IV Jeżeli ugoda sądowa zostanie zakończona w toku postępowania sądowego, nie pobiera się opłaty sądowej.

Co się stanie, jeżeli opłaty sądowe nie zostaną uiszczone w terminie?

Jeżeli strona nie wniesie opłaty w terminie wyznaczonym w wyznaczonym terminie lub nie powiadomi o tym sądu, sąd umieszcza klauzulę wykonalności na zawiadomienie o sprzeciwie w terminie kolejnych 15 dni i umieszcza klauzulę wykonalności na rzecz Agencji Finansowej w celu wykonania, w celu wykonania środków egzekucyjnych w ramach środków finansowych Strony zgodnie z przepisami prawa regulującego wykonanie w odniesieniu do funduszy.

Art. 28 Sąd w pierwszej kolejności ostrzega stronę obecną w postępowaniu sądowym, w odniesieniu do którego podatek jest płatny, a sąd niezwłocznie pobiera opłatę i uiszcza opłatę w terminie 3 dni. Jeżeli strona nie podjęła działań w związku z ostrzeżeniem lub nie była obecna w przypadku, w odniesieniu do którego opłata jest należna, a opłata nie została uiszczona przez sąd, sąd wydaje decyzję w sprawie cła należnego z tytułu dodatkowej opłaty wyrównawczej w wysokości 100 kun.

W jaki sposób mogę uiścić opłaty sądowe?

Opłaty sądowe są uiszczane bez rozróżnienia, w środkach pieniężnych, w pieczęciach krajowych w Republice Chorwacji lub drogą elektroniczną.

Stałą opłatę pieniężną można również uiścić w księgach rachunkowych sądu, który musi zapłacić w ciągu pięciu dni od dnia, w którym dokonano płatności na rzecz dochodów budżetowych z opłat sądowych.

W formie pieczęci krajowych opłaty mogą być uiszczane, jeżeli kwota cła jest niższa niż 100 HRK.

Dane dotyczące sposobu uiszczania opłaty sądowej zostały podkreślone na stronie internetowej e-wyborców, stron internetowych i rejestru sądowego.

Opłaty sądowe są wypłacane za pośrednictwem dowolnego banku lub poczty w imieniu budżetu państwa Republiki Chorwacji.

Aby płacić należne opłaty sądowe od zagranicy, należy:

DLA SWIFT: NBHREN2X

KOD IBAN: HR1210010051863000160

Rachunek żyrowy (CC): 1001005 – 1863000160

Wzór HR64

Zaproszenie nr: 5045-20735-OIB (drugi numer identyfikacyjny płatnika)

Beneficjent: ministerstwo Finansów Republiki Chorwacji, na potrzeby Sądu Handlowego w Zagrzebiu

W opisie płatności należy określić cło w przypadku ___ (liczba akt sądowych, np. opis płatności, np. opłata sądowa na wniosek o wydanie europejskiego nakazu zapłaty).

Co dzieje się po wypłacie?

Po uiszczeniu opłaty sądowej należy przedstawić dowód zapłaty sądowi rozpoznającemu sprawę w sądzie, w którym wnoszona jest opłata sądowa, w odniesieniu do liczby spraw będących w toku (jeżeli znany jest już numer sprawy) lub jeżeli złożono tylko wniosek o wydanie ENZ, do wniosku dołącza się dowód płatności.

Strony przekazują dokumenty sądom drogą pocztową (przesyłką poleconą lub zwykłą) lub w formie elektronicznej, zgodnie ze specjalnymi przepisami, za pośrednictwem systemu informatycznego działającego w sądzie.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 19/09/2019