Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen - Kroatië

See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Tõlke hinnanguline kvaliteet: ebausaldusväärne

Kas Teie arvates on see tõlge kasulik?


Inleiding

Welke rechten zijn van toepassing?

Hoeveel betaalt ik?

Wat gebeurt er als de gerechtskosten niet op tijd worden betaald?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat gebeurt er na de betaling?

Inleiding

De gerechtskosten zijn vastgelegd in Wet nr. 118/18 van de Rekenkamer in de Republiek Kroatië en in de door de Kroatische regering vastgestelde verordening inzake gerechtskosten.

Artikel 5 De wet inzake de gerechtskosten van de vergoedingen in het kader van het tarief betaalt contant geld, in contanten, in de stempels van het land, uit de Republiek Kroatië of langs elektronische weg.

Om overeenkomstig de bijzondere voorschriften via een informatiesysteem in de werking van het gerecht elektronisch te kunnen worden ingediend, is de vergoeding verschuldigd op het tijdstip van indiening, bij de indiening, tegen het tarief van de helft van de door het tarief vastgestelde voorgeschreven vergoeding.

Alle beslissingen die door de rechtbank in elektronische vorm worden gegeven overeenkomstig bijzondere voorschriften via een informatiesysteem voor de werking van het gerecht, worden betaald op het niveau van de helft van het voorgeschreven bedrag van het tarief dat door het tarief wordt vastgesteld, indien het is betaald binnen drie dagen na de datum van de elektronische kennisgeving van het besluit.

Welke rechten zijn van toepassing?

De gerechtskosten worden betaald in alle civiele en commerciële rechtszaken en de betalingen zijn gebaseerd op artikel 11. De taken van het Hof zijn gratis:

 1. De Republiek Kroatië en de autoriteiten van de staat
 2. personen en instanties die overheidsinstanties uitoefenen in procedures die voortvloeien uit de uitoefening van deze bevoegdheden
 3. werknemers in geschillen en andere procedures betreffende de uitoefening van hun rechten in loondienst
 4. ambtenaren en werknemers in administratieve geschillen betreffende de uitoefening van hun rechten uit hoofde van het burgerlijk recht
 5. de nationale behandeling van personen met een handicap, op basis van passende documenten waaruit hun status en personen met een handicap blijkt, op basis van een geldig document dat door het Bureau is afgegeven voor de evaluatie van deskundigen, voor de rehabilitatie en de tewerkstelling van personen met een handicap;
 6. echtgeno (o) t (e), kinderen en ouders van die gedood, vermist en gevangengezet tijdens de Kroatische oorlog, op basis van passende documenten waaruit hun status blijkt
 7. echtgeno (o) t (e), kinderen en ouders van die gedood, vermist en gevangengezet tijdens de Kroatische oorlog, op basis van passende documenten waaruit hun status blijkt
 8. ontheemden, vluchtelingen en terugkeerders, op basis van passende documenten waaruit hun status blijkt
 9. begunstigden van de sociale bijstand die de gegarandeerde minimumuitkering ontvangt
 10. humanitaire organisaties en organisaties die zich bezighouden met de bescherming van het gezinsleven, ontbreken en in de gevangenis zitten in humanitaire en gehandicaptenorganisaties
 11. kinderen, als partijen bij of in verband met het huwelijk in verband met vorderingen krachtens dat recht
 12. partijen die een procedure in gang zetten voor de vaststelling van het moederschap of vaderschap, en voor de kosten die voortvloeien uit de zwangerschap en de bevalling van een buitenechtelijke kind;
 13. partijen die proberen hun capaciteit te herstellen
 14. minderjarigen in vergunningsprocedures voor het huwelijk
 15. partijen in de procedure betreffende de terugkeer van het kind en de persoonlijke betrekkingen met het kind
 16. partijen nemen maatregelen met betrekking tot de rechten van werklozen en de verplichte ziekteverzekering, over de rechten van werklozen op grond van werkgelegenheids- en welzijnsregels
 17. partijen die opkomen voor de bescherming door middel van een grondwettelijk gewaarborgde mensenrechten en vrijheid tegen definitieve individuele handelingen
 18. partijen die een procedure inzake compensatie voor milieuverontreiniging in gang zetten
 19. vakbonden en vakbonden op hoger niveau in procedures voor gerechtelijke vervanging en collectieve arbeidsgeschillen en vakbondsvertegenwoordigers in civiele procedures bij de uitoefening van de bevoegdheden van de ondernemingsraad
 20. consumenten als debiteuren met een faillissement
 21. andere personen en organen indien een bijzondere wet daarin voorziet.

De staat die partij is, is vrijgesteld van de betaling van vergoedingen, indien daarin is voorzien in een internationaal verdrag of op basis van wederkerigheid.

Als er twijfel bestaat over de voorwaarde van wederkerigheid, zal de rechtbank opheldering vragen aan het ministerie van Justitie.

De in punt 10 bedoelde vrijstelling is van toepassing op de humanitaire organisaties voor wie dat besluit de minister van Sociale Zekerheid aanwijst.

De vrijstelling van de betaling van de gerechtskosten geldt niet voor de lichamen van gemeenten en steden, behalve wanneer deze krachtens het bijzonder recht niet door de uitoefening van het openbaar gezag zijn omgezet.

In het kader van het Europese geschil gelden voor geringe vorderingen de volgende vergoedingen:

 • voor het beroep — bezoldiging van de verzoeker
 • voor de verdediging — salaris van de verweerder
 • voor het vonnis — bezoldiging van de aanvrager
 • beroep — salaris
 • antwoord op de klacht — salaris van de klager (facultatief antwoord)

Hoeveel betaalt ik?

I. Voor een vordering, tegeneis, vonnis en tegenwerping tegen het betalingsbevel, een griffierecht afhankelijk van de waarde van het voorwerp van het geschil (alleen de waarde van de hoofdvordering, exclusief rente en kosten), te weten:

achter

op het HRK

HRK

0,00

3.000,00

100,00

3.001,00

6.000,00

200,00

6.001,00

9.000,00

300,00

9.001,00

12.000,00

400,00

12.001,00

15.000,00

500,00

Boven 15.000,00 HRK is een vergoeding van 500,00 HRK verschuldigd, vermeerderd met 1 % van het bedrag dat hoger is dan 15.000,00, met een maximum van 5.000,00 HRK.

II DE NIET-NAKOMING De helft van de in punt I genoemde gerechtskosten worden betaald uit hoofde van het verweerschrift en het antwoord op de klacht.

III. Een hoger beroep tegen de beslissing is het dubbele van het bedrag van de in punt I genoemde gerechtskosten.

IV DE PREJUDICIËLE VRAAG Indien de gerechtelijke schikking tijdens de gerechtelijke procedure wordt gesloten, hoeft er geen gerechtskosten te worden betaald.

Wat gebeurt er als de gerechtskosten niet op tijd worden betaald?

Indien een partij verzuimt de vergoeding binnen de binnen de termijn vastgestelde termijn te betalen of door de rechtbank daarvan niet in kennis te stellen, brengt de rechtbank de handhavingsclausule op het oppositiebezwaarschrift binnen nogmaals 15 dagen aan en brengt hij de formule van tenuitvoerlegging aan op het Financieel Agentschap voor rechtshandhavingsdoeleinden, teneinde de handhaving met de middelen van de partij af te dwingen in overeenstemming met de bepalingen van de wet inzake de tenuitvoerlegging met betrekking tot fondsen.

Artikel 28 Het recht van de rechtbank waarschuwt de partij die aanwezig is bij de gerechtelijke procedure waarvoor een recht verschuldigd is, en de vergoeding wordt niet onmiddellijk door de rechter betaald en betaalt de vergoeding binnen 3 dagen. Indien een partij niet reageert op de waarschuwing of niet aanwezig is geweest in het geval waarin de vergoeding verschuldigd is en de vergoeding niet door de rechtbank is betaald, beslist de rechtbank over het verschuldigde recht met een extra heffing van 100 HRK.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

De gerechtskosten worden betaald zonder onderscheid, in geld, in de stempels van het land in de Republiek Kroatië of langs elektronische weg.

Een vaste vergoeding in geld kan ook worden betaald in de rekeningen van een gerecht dat moet betalen binnen vijf dagen na de dag waarop de betaling aan de begrotingsinkomsten uit de gerechtskosten plaatsvindt.

In nationale stempels kunnen vergoedingen worden betaald indien het bedrag van de rechten lager is dan 100 HRK.

De gegevens over de wijze van betaling van de gerechtskosten worden vermeld op de webpagina van de e-kiezers, de websites van rechtbanken en de griffie van de rechtbank.

De gerechtskosten worden namens de overheidsbegroting van de Republiek Kroatië betaald via een bank of post.

Om de door de rest van de wereld verschuldigde gerechtskosten te betalen, wordt het ingevuld:

SNEL: NBHEN2X

IBAN-CODE: HR1210010051863000160

Girorekening (CC): 1001005-1863000160

Model: HR64

Uitnodiging tot inschrijving nr.: 5045-20735-OIB (tweede identificatienummer van de betaler)

Begunstigde: ministerie van Financiën van de Republiek Kroatië, voor de Rechtbank van Koophandel te Zagreb

In de beschrijving van de betaling wordt het recht vermeld in het geval ___ (aantal gerechtelijke dossiers, bv. een beschrijving van de betalingen, bv. een beschrijving van de betalingen, bv. de gerechtskosten in verband met een voorstel voor een Europees betalingsbevel).

Wat gebeurt er na de betaling?

Zodra de gerechtskosten zijn betaald, moet het bewijs van betaling worden verstrekt aan de rechtbank waar de gerechtskosten worden betaald, onder verwijzing naar het aantal aanhangige zaken (indien het zaaknummer al bekend is), of indien alleen het verzoek om een EBB is ingediend, moet de aanvraag vergezeld gaan van een bewijs van betaling.

De stukken worden door de partijen aan de rechtbank toegezonden per post (per geregistreerde of eenvoudige zending) of in elektronische vorm, overeenkomstig de bijzondere voorschriften, via een informatiesysteem dat wordt gebruikt bij het functioneren van de rechter.


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 19/09/2019