Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Opłaty sądowe – postępowanie w sprawie drobnych roszczeń - Chorwacja

See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Tõlke hinnanguline kvaliteet: ebausaldusväärne

Kas Teie arvates on see tõlge kasulik?


Wprowadzenie

Jakie są obowiązujące cła?

Ile mogę zapłacić?

Co się stanie, jeżeli opłaty sądowe nie zostaną uiszczone w terminie?

W jaki sposób mogę uiścić opłaty sądowe?

Co dzieje się po wypłacie?

Wprowadzenie

Opłaty sądowe są określone w ustawie o opłatach sądowych nr 118/18 w Republice Chorwacji oraz w rozporządzeniu w sprawie opłat sądowych ustanowionym przez rząd Chorwacji.

Art. 5 Ustawa o opłatach sądowych w ramach taryfy uiszcza opłatę bezgotówkową, gotówką, gotówką w pieczęci kraju, przez Republikę Chorwacji lub drogą elektroniczną.

Warunkiem przedłożenia drogą elektroniczną, zgodnie ze specjalnymi przepisami, za pośrednictwem systemu informatycznego, opłaty uiszcza się w momencie złożenia, w momencie przedłożenia, w wysokości połowy określonej opłaty ustalonej w taryfie.

Wszelkie decyzje wydane przez sąd w formie elektronicznej zgodnie z przepisami szczególnymi za pośrednictwem systemu informacji w pracy sądu wypłaca się w wysokości połowy przewidzianej w taryfie, jeżeli została ona uiszczona w terminie trzech dni od daty doręczenia decyzji drogą elektroniczną.

Jakie są obowiązujące cła?

Opłaty sądowe są uiszczane we wszystkich postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, a płatności opierają się na art. 11. Obowiązki Trybunału są wolne od opłat:

 1. Republika Chorwacji i organy państwa
 2. osoby i organy sprawujące władzę publiczną w związku z wykonywaniem takich uprawnień
 3. pracownicy w sporach i innych postępowaniach związanych z wykonywaniem ich praw w ramach zatrudnienia
 4. urzędnicy i pracownicy w sporach administracyjnych dotyczących wykonywania ich praw wynikających z prawa cywilnego
 5. domowej wojnie domowej, na podstawie odpowiednich dokumentów potwierdzających ich status i osób niepełnosprawnych, na podstawie ważnego dokumentu wydanego przez Urząd ds. oceny ekspertów, rehabilitacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych;
 6. małżonkom, dzieciom i rodzicom zabitych, zaginionych i uwięzionych w czasie wojny w Chorwacji, na podstawie odpowiednich dokumentów potwierdzających ich status
 7. małżonkom, dzieciom i rodzicom zabitych, zaginionych i uwięzionych w czasie wojny w Chorwacji, na podstawie odpowiednich dokumentów potwierdzających ich status
 8. osoby przesiedlone, uchodźcy i osoby powracające, na podstawie odpowiednich dokumentów potwierdzających ich status
 9. beneficjenci opieki społecznej otrzymujący gwarantowane minimalne korzyści
 10. organizacji humanitarnych i organizacji zajmujących się ochroną życia rodzinnego, zaginionych i uwięzionych w organizacjach humanitarnych i organizacjach niepełnosprawnych
 11. dzieci, jako strony w postępowaniu w sprawie małżeńskiej lub w związku z nim, w odniesieniu do roszczeń na mocy tego prawa
 12. strony inicjujące postępowanie w sprawie ustalenia ojcostwa lub ojcostwa oraz koszty związane z ciążą i porodem pozaprawotwórczych dzieci;
 13. strony dążące do przywrócenia swoich zdolności
 14. małoletni w procedurach udzielania zgody na zawarcie związku małżeńskiego
 15. strony w postępowaniach dotyczących powrotu dziecka i w sprawie wykonywania osobistych stosunków z dzieckiem
 16. stronami podejmującymi działania w odniesieniu do praw w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego i obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, na temat praw osób bezrobotnych wynikających z przepisów dotyczących zatrudnienia i dobrostanu
 17. strony inicjujące działania mające na celu ochronę w drodze gwarantowanych w konstytucji praw człowieka i wolności od ostatecznych indywidualnych aktów prawnych
 18. strony wszczynające postępowanie w sprawie odszkodowania za zanieczyszczenie środowiska
 19. związki zawodowe i stowarzyszenia związków zawodowych na wyższych szczeblach w postępowaniach sądowych dotyczących zastępstwa sądowego i zbiorowych sporów z zakresu prawa pracy oraz przedstawicieli związków zawodowych w postępowaniach cywilnych w ramach wykonywania uprawnień rady pracowniczej
 20. konsumenci jako dłużnicy upadłościowi
 21. inne osoby i organy, w których przewidziano tak szczególne przepisy.

Państwo Strona jest zwolnione z opłat, jeżeli jest to przewidziane w umowie międzynarodowej lub na zasadzie wzajemności.

W razie wątpliwości co do przesłanki wzajemności sąd zwróci się o wyjaśnienia do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wyłączenie przewidziane w pkt 10 stosuje się do tych organizacji humanitarnych, w odniesieniu do których decyzja ta wyznacza ministra właściwego do spraw opieki społecznej.

Zwolnienie z opłat sądowych nie ma zastosowania do organów gmin i miast, z wyjątkiem przypadków, w których, na mocy przepisów szczególnych, nie zostały one transponowane w drodze wykonywania władzy publicznej.

W kontekście sporu europejskiego drobne roszczenia podlegają następującym opłatom:

 • w odniesieniu do skargi – wynagrodzenie wnioskodawcy
 • w odniesieniu do obrony – wynagrodzenie pozwanego
 • w odniesieniu do wyroku – wynagrodzenie wnioskodawcy
 • odwołanie – wynagrodzenie
 • odpowiedź na skargę – wynagrodzenie skarżącego (odpowiedź nieobowiązkowa)

Ile mogę zapłacić?

I. W przypadku roszczenia, roszczenia wzajemnego, orzeczenia i sprzeciwu od nakazu zapłaty – opłata sądowa zgodnie z wartością przedmiotu sporu (z uwzględnieniem wyłącznie wartości roszczenia głównego, bez odsetek i kosztów), a mianowicie:

ponadto

do kwoty HRK

HRK

0,00

3.000,00

100,00

3.001,00

6.000,00

200,00

6.001,00

9.000,00

300,00

9.001,00

12.000,00

400,00

12.001,00

15.000,00

500,00

W przypadku wartości przedmiotu sporu przekraczającej 15.000,00 HRK pobierana jest opłata 500,00 HRK, do której dolicza się 1 % kwoty powyżej 15.000,00 HRK, do maksymalnej wysokości 5.000,00 HRK.

II Połowę opłaty sądowej, o której mowa w pkt I, wypłaca się w odniesieniu do odpowiedzi na skargę i odpowiedzi na skargę.

III. Odwołanie od wyroku stanowi dwukrotność kwoty opłaty sądowej, o której mowa w pkt I.

IV Jeżeli ugoda sądowa zostanie zakończona w toku postępowania sądowego, nie pobiera się opłaty sądowej.

Co się stanie, jeżeli opłaty sądowe nie zostaną uiszczone w terminie?

Jeżeli strona nie wniesie opłaty w terminie wyznaczonym w wyznaczonym terminie lub nie powiadomi o tym sądu, sąd umieszcza klauzulę wykonalności na zawiadomienie o sprzeciwie w terminie kolejnych 15 dni i umieszcza klauzulę wykonalności na rzecz Agencji Finansowej w celu wykonania, w celu wykonania środków egzekucyjnych w ramach środków finansowych Strony zgodnie z przepisami prawa regulującego wykonanie w odniesieniu do funduszy.

Art. 28 Sąd w pierwszej kolejności ostrzega stronę obecną w postępowaniu sądowym, w odniesieniu do którego podatek jest płatny, a sąd niezwłocznie pobiera opłatę i uiszcza opłatę w terminie 3 dni. Jeżeli strona nie podjęła działań w związku z ostrzeżeniem lub nie była obecna w przypadku, w odniesieniu do którego opłata jest należna, a opłata nie została uiszczona przez sąd, sąd wydaje decyzję w sprawie cła należnego z tytułu dodatkowej opłaty wyrównawczej w wysokości 100 kun.

W jaki sposób mogę uiścić opłaty sądowe?

Opłaty sądowe są uiszczane bez rozróżnienia, w środkach pieniężnych, w pieczęciach krajowych w Republice Chorwacji lub drogą elektroniczną.

Stałą opłatę pieniężną można również uiścić w księgach rachunkowych sądu, który musi zapłacić w ciągu pięciu dni od dnia, w którym dokonano płatności na rzecz dochodów budżetowych z opłat sądowych.

W formie pieczęci krajowych opłaty mogą być uiszczane, jeżeli kwota cła jest niższa niż 100 HRK.

Dane dotyczące sposobu uiszczania opłaty sądowej zostały podkreślone na stronie internetowej e-wyborców, stron internetowych i rejestru sądowego.

Opłaty sądowe są wypłacane za pośrednictwem dowolnego banku lub poczty w imieniu budżetu państwa Republiki Chorwacji.

Aby płacić należne opłaty sądowe od zagranicy, należy:

DLA SWIFT: NBHREN2X

KOD IBAN: HR1210010051863000160

Rachunek żyrowy (CC): 1001005 – 1863000160

Wzór HR64

Zaproszenie nr: 5045-20735-OIB (drugi numer identyfikacyjny płatnika)

Beneficjent: ministerstwo Finansów Republiki Chorwacji, na potrzeby Sądu Handlowego w Zagrzebiu

W opisie płatności należy określić cło w przypadku ___ (liczba akt sądowych, np. opis płatności, np. opłata sądowa na wniosek o wydanie europejskiego nakazu zapłaty).

Co dzieje się po wypłacie?

Po uiszczeniu opłaty sądowej należy przedstawić dowód zapłaty sądowi rozpoznającemu sprawę w sądzie, w którym wnoszona jest opłata sądowa, w odniesieniu do liczby spraw będących w toku (jeżeli znany jest już numer sprawy) lub jeżeli złożono tylko wniosek o wydanie ENZ, do wniosku dołącza się dowód płatności.

Strony przekazują dokumenty sądom drogą pocztową (przesyłką poleconą lub zwykłą) lub w formie elektronicznej, zgodnie ze specjalnymi przepisami, za pośrednictwem systemu informatycznego działającego w sądzie.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 19/09/2019