Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu - Chorvátsko

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?


Úvod

Aké sú uplatniteľné clá?

Koľko zaplatím?

Čo sa stane, ak súdne poplatky nebudú uhradené včas?

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Čo sa stane po platbe?

Úvod

Súdne poplatky sú stanovené v zákone o súdnych poplatkoch č. 118/18 v Chorvátskej republike a v nariadení o súdnych poplatkoch, ktoré ustanovila chorvátska vláda.

Článok 5 Zákon o súdnych poplatkoch podľa tohto sadzobníka zaplatí peňažné prostriedky v hotovosti z Chorvátskej republiky alebo elektronickými prostriedkami.

Aby sa poplatok mohol podávať elektronicky v súlade s osobitnými predpismi prostredníctvom informačného systému vykonávajúceho súd, poplatok je splatný v čase podania podľa sadzby polovice predpísaného poplatku stanoveného podľa tohto sadzobníka.

Všetky rozhodnutia vydané súdom v elektronickej forme v súlade s osobitnými predpismi prostredníctvom informačného systému pri výkone súdu sa platia na úrovni polovice stanovenej výšky tarify stanovenej podľa tohto sadzobníka, ak bola zaplatená do troch dní odo dňa elektronického oznámenia rozhodnutia.

Aké sú uplatniteľné clá?

Súdne poplatky sa platia na všetkých občianskoprávnych a obchodných súdnych konaniach a platby sú založené na článku 11. Povinnosti Dvora audítorov bezplatne:

 1. Chorvátska republika a orgány štátu
 2. osoby a orgány, ktoré vykonávajú verejné právomoci, v konaniach, ktoré vyplývajú z výkonu týchto právomocí
 3. pracovníkov v sporoch a iných konaniach týkajúcich sa výkonu ich práv v zamestnaní
 4. úradníci a zamestnanci správnych sporov týkajúcich sa výkonu ich práv podľa občianskeho práva
 5. národná vojna so zdravotným postihnutím na základe príslušných dokladov dokazujúcich ich postavenie a osoby so zdravotným postihnutím na základe platného dokumentu úradu pre hodnotenie odborníkov, rehabilitáciu a zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím;
 6. manželia, deti a rodičia zabitých, nezvestných a väznených počas 2. svetovej vojny na základe príslušných dokladov dokazujúcich ich status
 7. manželia, deti a rodičia zabitých, nezvestných a väznených počas 2. svetovej vojny na základe príslušných dokladov dokazujúcich ich status
 8. vysídlenci, utečenci a navrátilci na základe príslušných dokladov dokazujúcich ich status
 9. príjemcovia sociálnej starostlivosti poberajúcej zaručenú minimálnu dávku
 10. humanitárne organizácie a organizácie zaoberajúce sa ochranou rodinného života, nezvestné a uväznené v humanitárnych organizáciách a organizáciách so zdravotným postihnutím
 11. deti ako účastníci konania v manželských veciach alebo v súvislosti s nimi vo vzťahu k nárokom podľa tohto zákona
 12. účastníci konania o určenie materstva alebo otcovstva a o náhradu nákladov, ktoré vznikli v dôsledku tehotenstva a pôrodu dieťaťa z mimomanželského zväzku;
 13. strany, ktoré chcú obnoviť svoju kapacitu
 14. maloleté osoby v postupoch udeľovania povolení na uzavretie manželstva
 15. účastníci konania, ktoré sa týkajú návratu dieťaťa a výkonu jeho osobných vzťahov s dieťaťom
 16. strany, ktoré prijímajú opatrenia v oblasti práv z povinného dôchodkového a povinného zdravotného poistenia, o právach nezamestnaných osôb podľa pravidiel zamestnávania a sociálneho zabezpečenia
 17. strany, ktoré iniciujú opatrenia na ochranu prostredníctvom ústavou zaručených ľudských práv a slobody voči konečným individuálnym aktom
 18. strany, ktoré začali konanie o odškodnení za znečistenie životného prostredia
 19. odborové zväzy a združenia odborových zväzov na vyšších úrovniach v súdnych konaniach týkajúcich sa súdnych náhradných a kolektívnych pracovných sporov a zástupcov odborov v občianskoprávnych konaniach pri výkone právomocí rady
 20. spotrebitelia ako dlžníci
 21. iné osoby a subjekty, ak to ustanovuje osobitný zákon.

Štát, ktorý je zmluvnou stranou, je oslobodený od platenia poplatkov, ak je ustanovený v medzinárodnej zmluve alebo na základe reciprocity.

Ak existuje pochybnosť o podmienke reciprocity, súd požiada ministerstvo spravodlivosti o objasnenie.

Oslobodenie od dane ustanovené v bode 10 sa uplatňuje na humanitárne organizácie, pre ktoré toto rozhodnutie určuje ministra zodpovedného za sociálne zabezpečenie.

Oslobodenie od súdnych poplatkov sa nevzťahuje na orgány obcí a miest s výnimkou prípadov, keď podľa osobitného predpisu neboli transponované vo výkone verejnej moci.

V kontexte európskeho sporu sa na malé pohľadávky vzťahujú tieto poplatky:

 • na žalobu – odmena žalobcu
 • vyjadrenia k žalobe – mzda žalovanej
 • pre rozsudok – mzda žiadateľa
 • odvolanie – mzda
 • odpoveď na sťažnosť – mzda sťažovateľa (nepovinná odpoveď)

Koľko zaplatím?

I. V prípade nároku, vzájomného návrhu, rozsudku a námietky proti platobnému rozkazu súdny poplatok podľa hodnoty predmetu sporu (zohľadňuje len hodnotu hlavného nároku, po odpočítaní úrokov a nákladov), a to:

poza

do HRK

EUR

0,00

3.000,00

100,00

3.001,00

6.000,00

200,00

6.001,00

9.000,00

300,00

9.001,00

12.000,00

400,00

12.001,00

15.000,00

500,00

Nad 15.000,00 HRK sa platí poplatok 500,00 HRK a ďalšie 1 % zo sumy nad 15.000,00 HRK, maximálne do výšky 5.000,00 HRK.

II Polovica súdneho poplatku uvedeného v bode I sa uhradí z dôvodu obhajoby a odpovede na sťažnosť.

III. V prípade odvolania proti rozsudku je to dvojnásobok súdneho poplatku uvedeného v bode I.

IV Ak sa súdny zmier uzavrie počas súdneho konania, za súdny poplatok sa neplatí.

Čo sa stane, ak súdne poplatky nebudú uhradené včas?

Ak strana neuhradí poplatok v lehote stanovenej v stanovenej lehote alebo tým, že o tom neinformuje súd, súd pripojí doložku vykonateľnosti k oznámeniu o námietke v lehote ďalších 15 dní a na účely výkonu záložného práva umiestni doložku vykonateľnosti na finančnú agentúru na účely vykonania exekúcie s finančnými prostriedkami zmluvnej strany v súlade s ustanoveniami práva, ktorým sa spravuje výkon rozhodnutia, pokiaľ ide o finančné prostriedky.

Článok 28 V zákone o súdnych poplatkoch sa najprv upozorní strana, ktorá je prítomná na súdnom konaní, za ktorú sa má zaplatiť clo, pričom poplatok nie je bezodkladne zaplatený súdom a poplatok sa zaplatí do 3 dní. Ak niektorá zo strán nekoná v súvislosti s výstrahou alebo ak nebola prítomná v prípade, za ktorú je poplatok splatný a súd nezaplatil poplatok, súd vydá rozhodnutie o cle splatný dodatočným odvodom vo výške 100 HRK.

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Súdne poplatky sa platia bez rozdielu, v hotovosti, v pečiatkach krajiny v Chorvátskej republike alebo elektronicky.

Pevne stanovený peňažný poplatok sa môže uhradiť aj v rámci účtovnej závierky súdu, ktorý musí zaplatiť do 5 dní odo dňa úhrady rozpočtových príjmov z súdnych poplatkov.

V národných kolkoch môžu byť poplatky zaplatené, ak je výška cla menšia ako 100 HRK.

Údaje o spôsobe úhrady súdneho poplatku sú uvedené na webovej stránke elektronických voličov, na webových sídlach súdov a v registri súdov.

Súdne poplatky sa platia prostredníctvom každej banky alebo pošty v mene štátneho rozpočtu Chorvátskej republiky.

Uhradiť súdne poplatky splatné zo zvyšku sveta sa vypĺňa:

V ZÁUJME RÝCHLEHO: NBEN2X

KÓD IBAN: HR1210010051863000160

Žírový účet: 1001005 – 1863000160

Model: HR64

Pozvanie na číslo: 5045 – 20735-OIB (druhé identifikačné číslo platiteľa)

Príjemca: ministerstvo financií Chorvátskej republiky, pre obchodný súd v Záhrebe

Opis platby špecifikuje clo vo veci ___ (počet súdnych spisov, napr. opis platieb, napr. súdny poplatok za návrh európskeho platobného rozkazu)

Čo sa stane po platbe?

Po zaplatení súdneho poplatku sa musí predložiť dôkaz o zaplatení súdu, ktorý koná vo veci, v ktorej je súdny poplatok zaplatený, s odkazom na počet prebiehajúcich vecí (ak je už známe číslo veci), alebo ak bola podaná iba žiadosť o vydanie európskeho platobného rozkazu, žiadosť musí byť doložená dokladom o zaplatení.

Strany postupujú dokumenty súdom poštou (doporučene alebo jednoducho) alebo v elektronickej forme v súlade s osobitnými predpismi prostredníctvom informačného systému vykonávajúceho súd.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 19/09/2019