Sodne takse v zvezi s postopkom v sporih majhne vrednosti - Hrvaška

Genskab

Denne side er blevet maskinoversat. Der gives ingen garanti for oversættelsens kvalitet.

Oversættelsens kvalitet er blevet vurderet som: upålidelig

Er oversættelsen nyttig?


Uvod

Kakšne so veljavne dajatve?

Koliko plačam?

Kaj se bo zgodilo, če sodne takse niso plačane pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj se zgodi po plačilu?

Uvod

Sodne takse so določene v Zakonu o sodnih taksah št. 118/18 v Republiki Hrvaški in v uredbi o sodnih taksah, ki jo je določila hrvaška vlada.

Člen 5 Zakon o sodnih taksah na podlagi takse v skladu s tarifo plača negotovinska, denarna sredstva, v žigih države, iz Republike Hrvaške ali z elektronskimi sredstvi.

Za elektronsko predložitev v skladu s posebnimi uredbami prek informacijskega sistema v okviru sodišča se pristojbina plača ob vložitvi, in sicer po stopnji polovične predpisane pristojbine, ki jo določa tarifa.

Vse odločbe, ki jih izda sodišče v elektronski obliki v skladu s posebnimi predpisi po informacijskem sistemu pri opravljanju sodne funkcije, se izplačajo v višini polovice predpisane cene, določene v tarifi, če je bila plačana v treh dneh od datuma elektronskega obvestila o odločbi.

Kakšne so veljavne dajatve?

Sodne takse se plačajo v vseh civilnih in gospodarskih sodnih postopkih, plačila pa temeljijo na členu 11. Dajatve, ki jih Sodišče opravlja brezplačno:

 1. Republika Hrvaška in državni organi
 2. osebe in organi, ki izvajajo javni organ v postopkih, ki izhajajo iz izvajanja teh pooblastil
 3. delavci v sporih in drugih postopkih v zvezi z uveljavljanjem njihovih pravic iz zaposlitve
 4. uradniki in uslužbenci v upravnih sporih v zvezi z uveljavljanjem njihovih pravic po civilnem pravu
 5. nacionalno vojno invalidnost na podlagi ustreznih dokumentov, ki dokazujejo njihov status in invalide, na podlagi veljavnega dokumenta, ki ga je izdal Urad za ocenjevanje strokovnjakov, rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov;
 6. zakonce, otroke in starše tistih, ki so bili ubiti, pogrešani in zaprti med vojno območje Hrvaške, in sicer na podlagi ustreznih dokumentov, ki dokazujejo njihov status
 7. zakonce, otroke in starše tistih, ki so bili ubiti, pogrešani in zaprti med vojno območje Hrvaške, in sicer na podlagi ustreznih dokumentov, ki dokazujejo njihov status
 8. razseljene osebe, begunci in povratniki, na podlagi ustreznih dokumentov, ki dokazujejo njihov status
 9. prejemniki socialne pomoči, ki prejemajo zajamčeno minimalno dajatev
 10. humanitarne organizacije in organizacije, ki se ukvarjajo z zaščito družinskega življenja, so pogrešane in zaprte v humanitarnih organizacijah in invalidskih organizacijah
 11. otroci kot stranke v postopku v zvezi z zakonskim sporom ali v zvezi z njim v zvezi z zahtevki na podlagi tega prava
 12. stranke, ki začnejo postopek za ugotavljanje materinstva ali očetovstva ter za stroške, ki nastanejo zaradi nosečnosti in rojstva otroka, ki ga vodi otrok;
 13. stranke, ki si prizadevajo za ponovno vzpostavitev svojih zmogljivosti
 14. mladoletniki v postopkih za izdajo dovoljenja za sklenitev zakonske zveze
 15. stranke v postopkih v zvezi z vrnitvijo otroka in izvajanjem osebnih stikov z otrokom
 16. stranke, ki ukrepajo na področju pravic iz obveznega pokojninskega zavarovanja in obveznega zdravstvenega zavarovanja, o pravicah brezposelnih oseb v skladu s pravili o zaposlovanju in dobrem počutju oseb
 17. stranke, ki začnejo izvajati ukrepe za varstvo človekovih pravic v skladu z ustavo, in svoboda do dokončnih posameznih aktov
 18. stranke, ki začnejo postopek za nadomestilo za onesnaževanje okolja
 19. za sindikate in združenja sindikatov na višjih stopnjah v sodnih postopkih za sodne in kolektivne spore in predstavnike sindikatov v civilnih postopkih pri izvajanju pristojnosti sveta delavcev
 20. potrošniki kot plačilno nesposobni dolžniki
 21. druge osebe in organi, če je tako določeno v posebnem zakonu.

Država pogodbenica je oproščena plačila pristojbin, če je tako določeno v mednarodni pogodbi ali v vzajemnosti.

Če obstaja dvom o pogoju vzajemnosti, bo sodišče zaprosilo za pojasnila od ministrstva za pravosodje.

Izjema iz točke 10 se uporablja za tiste humanitarne organizacije, za katere je s to odločbo imenovan minister, pristojen za socialno varstvo.

Oprostitev plačila sodnih taks ne velja za organe občin in mest, razen če v skladu s posebnim pravom niso bile prenesene z izvajanjem javne oblasti.

V okviru evropskega spora se za spore majhne vrednosti zaračunavajo naslednje pristojbine:

 • za ukrep – plačilo, ki ga plača vložnik
 • za obrambo – plača tožene stranke
 • v skladu s sodbo – plača vlagatelja
 • pritožba – plača
 • odgovor na pritožbo – plača pritožnika (neobvezni odgovor)

Koliko plačam?

I. Za zahtevek, nasprotno tožbo, sodbo in ugovor zoper plačilni nalog se v skladu z vrednostjo predmeta spora plača sodna taksa (upošteva se samo vrednost glavne terjatve, brez obresti in stroškov), in sicer:

onkraj

v HRK

HRK

0,00

3.000,00

100,00

3.001,00

6.000,00

200,00

6.001,00

9.000,00

300,00

9.001,00

12.000,00

400,00

12.001,00

15.000,00

500,00

Če vrednost spornega predmeta presega 15.000,00 HRK, se plača taksa v višini 500,00 HRK in še 1 % od razlike nad 15.000,00 HRK, vendar ne več kot 5.000,00 HRK.

II Za odgovor na pritožbo se plača polovica sodne takse iz točke I.

III. Pritožba zoper sodbo je dvakrat višja od sodne takse iz točke I.

IV Če se sodna poravnava sklene med sodnim postopkom, se sodna taksa ne plača.

Kaj se bo zgodilo, če sodne takse niso plačane pravočasno?

Če stranka ne plača pristojbine v roku, ki je določen v roku, ali če o tem ni obvestila sodišča, mora v nadaljnjih 15 dneh na obvestilo o ugovoru pritrditi zahtevo za izvršbo in finančno agencijo zaradi izvršbe pritrdi na Finančno agencijo, da bi izvršila izvršbo s sredstvi pogodbenice v skladu z določbami zakona, ki ureja izvršbo v zvezi s sredstvi.

Člen 28 Sodna taksa najprej opozori stranko, ki je prisotna v sodnem postopku, v zvezi s katerim je treba plačati dajatev, plačilo pa sodišče ne plača takoj in plača pristojbino v 3 dneh. Če stranka ne ukrepa na opozorilo ali ni prisotna v zadevi, za katero je dolgovana taksa, in sodišče ni plačalo pristojbine, izda sodišče odločbo o dajatvi, ki jo je treba plačati z dodatno dajatvijo v višini 100 HRK.

Kako lahko plačam sodne takse?

Sodne takse se plačajo brez razlike v denarju, na žigih države v Republiki Hrvaški ali z elektronskimi sredstvi.

Fiksno denarno nadomestilo se lahko plača tudi v računovodskih izkazih sodišča, ki mora plačati v petih dneh od dneva plačila proračunskih prihodkov iz sodnih taks.

Pri nacionalnih žigih se pristojbine lahko plačajo, če znesek dajatev znaša manj kot 100 HRK.

Podatki o načinu plačila sodne takse so prikazani na spletni strani e-volivcev, spletišč sodišč in sodnega registra.

Sodne takse se plačajo prek katere koli banke ali pošte v imenu državnega proračuna Republike Hrvaške.

Za plačilo sodnih taks, ki jih je treba plačati od ostalega sveta, je treba plačati:

ZA SWIFT: NBHREN2X

ŠTEVILKA IBAN: HR1210010051863000160

Vstopni račun (CC): 1001005–1863000160

Vzorec: HR64

Vabilo na številko: 5045–20735-OIB (druga identifikacijska številka plačnika)

Upravičenec: ministrstvo za finance Republike Hrvaške, za gospodarsko sodišče v Zagrebu

V opisu plačila je treba navesti dajatev v primeru ___ (število sodnih spisov, npr. opis plačil, npr. sodna taksa na predlog za evropski plačilni nalog).

Kaj se zgodi po plačilu?

Ko je sodna taksa plačana, je treba sodišču, ki obravnava zadevo, v kateri je sodna taksa plačana, predložiti dokazilo o plačilu glede na število nerešenih zadev (če je številka že znana) ali če je bila vložena le vloga za evropski plačilni nalog, je treba vlogi priložiti dokazilo o plačilu.

Stranke pošljejo dokumente sodiščem po pošti (s priporočeno ali navadno pošiljko) ali v elektronski obliki, v skladu s posebnimi uredbami, prek informacijskega sistema pri delovanju sodišča.


To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zadnja posodobitev: 19/09/2019