Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega - Horvaatia

Denne side er blevet maskinoversat. Der gives ingen garanti for oversættelsens kvalitet.

Oversættelsens kvalitet er blevet vurderet som: upålidelig

Er oversættelsen nyttig?


Sissejuhatus

Millised on kohaldatavad tollimaksud?

Kui palju ma maksan?

Mis juhtub siis, kui kohtukulusid ei maksta õigeaegselt?

Kuidas ma saan tasuda kohtukulud?

Mis saab pärast makse tegemist?

Sissejuhatus

Kohtukulud on sätestatud Horvaatia Vabariigi kohtukulude seaduses nr 118/18 ning Horvaatia valitsuse kehtestatud kohtukulude määruses.

Artikkel 5 Tariifide alusel makstavate kohtulõivude seadus maksab sularahas, sularahas, riigi templis, Horvaatia Vabariigist või elektrooniliselt.

Selleks et esitada kohtu töös infosüsteemi kaudu elektrooniliselt teavet, mis esitatakse elektrooniliselt, tuleb taotluse esitamise ajal tasuda lõiv poole tariifiga ettenähtud hinnast.

Kõik otsused, mis kohus on teinud vastavalt erimäärusele infosüsteemi kaudu elektroonilises vormis, tuleb maksta tariifi alusel kehtestatud tariifi poolt ettenähtud summast poole ulatuses, kui need on välja makstud kolme päeva jooksul alates otsuse elektroonilise teatavakstegemise kuupäevast.

Millised on kohaldatavad tollimaksud?

Kohtulõivud tasutakse kõikides tsiviil- ja kaubanduskohtumenetlustes ning maksed põhinevad artiklil 11. Kohtu kohustused on tasuta:

 1. Horvaatia Vabariik ja selle riigi ametiasutused,
 2. isikud ja asutused, kes teostavad avaliku võimu teostamisega seotud menetlusi, mis tulenevad selliste volituste kasutamisest
 3. töötajad, kes on seotud vaidluste ja muude menetlustega, mis on seotud nende tööalaste õiguste teostamisega
 4. ametnikud ja töötajad haldusvaidlustes, mis käsitlevad nende tsiviilõigusest tulenevate õiguste kasutamist
 5. puudega inimeste riiklik sõda, tuginedes asjakohastele dokumentidele, mis tõendavad nende staatust ja puudega inimesi ning mille aluseks on ameti poolt välja antud kehtiv ekspertide hindamise dokument, puudega inimeste rehabiliteerimine ja tööhõive;
 6. Horvaatia sõjas hukkunud, kadunud ja vangistatud abikaasade, laste ja vanemate abikaasad, lapsed ja vanemad, võttes aluseks asjakohased dokumendid, mis tõendavad nende staatust
 7. Horvaatia sõjas hukkunud, kadunud ja vangistatud abikaasade, laste ja vanemate abikaasad, lapsed ja vanemad, võttes aluseks asjakohased dokumendid, mis tõendavad nende staatust
 8. ümberasustatud isikud, pagulased ja tagasipöördujad nende staatust tõendavate asjakohaste dokumentide alusel
 9. sotsiaalabi saajad, kes saavad garanteeritud miinimumhüvitist
 10. humanitaarabiorganisatsioonid ja perekonnakaitsega tegelevad organisatsioonid, mis on humanitaar- ja puuetega inimeste organisatsioonides teadmata kadunud ja vangistatud
 11. lapsed, kes on menetlusosalistena või seoses abieluõiguslike menetlustega seoses nimetatud seaduse kohaste nõuetega
 12. isikud, kes algatavad menetluse rasedus- ja sünnituspuhkuse, isaduse ning sünnitusjärgse lapse rasedust ja sünnitusest tulenevate kulude kindlaksmääramiseks;
 13. isikud, kes soovivad oma tootmisvõimsuse taastamist
 14. alaealised abiellumiseks loa andmise menetluses
 15. lapse tagasitoomisega ja lapsega isiklike suhete tegemise menetlusega seotud menetlusosalised
 16. isikud, kes võtavad meetmeid kohustusliku pensioni- ja kohustusliku tervisekindlustuse, töötute isikute õiguste kohta töö- ja heaolu eeskirjade alusel
 17. pooled, kes algatavad meetmeid kaitseks põhiseadusega tagatud inimõiguste ja lõplike üksikotsuste alusel
 18. pooled, kes algatavad menetluse seoses keskkonnareostuse hüvitamisega
 19. kõrgemate tasandite ametiühingud ja ametiühingute ühendused kohtuprotsesside asendamise ning kollektiivsete töövaidluste puhul ja ametiühingute esindajad tsiviilmenetluses seoses töönõukogu volituste kasutamisega
 20. tarbijad kui pankrotivõlgnikud
 21. muud isikud ja asutused, kui eriõigus seda ette näeb.

Osalisriik vabastatakse tasude maksmisest juhul, kui see on ette nähtud rahvusvahelise lepinguga või kui see on sõlmitud vastastikkuse alusel.

Kui tekib kahtlus vastastikkuse tingimuste suhtes, küsib kohus selgitusi justiitsministeeriumilt.

Punktis 10 sätestatud erandit kohaldatakse nende humanitaarorganisatsioonide suhtes, kelle puhul otsuses on määratud sotsiaalse heaolu eest vastutav minister.

Kohtulõivude tasumisest vabastamist ei kohaldata omavalitsusüksuste ja linnade asutuste suhtes, välja arvatud juhul, kui eriõiguse alusel ei ole neid üle võetud avaliku võimu teostamisega.

Euroopa vaidluse kontekstis kehtivad väikeste nõuete puhul järgmised lõivud:

 • meetme puhul — taotleja makstav tasu
 • kostja vastus — kostja palk
 • kohtuotsuse puhul — taotleja palk
 • apellatsioonkaebus — palk
 • vastus kaebusele — kaebuse esitaja palk (valikuline vastus)

Kui palju ma maksan?

I. Nõude, vastunõude, kohtuotsuse ja vastuväite korral maksekäsu vastu, kohtulõivu vastavalt vaidluse objekti väärtusele (arvesse võetakse ainult peamise nõude väärtust, millest on maha arvatud intress ja kulud), nimelt:

pärast

kuni Horvaatia kuna (HRK)

KUNA (HRK)

0,00

3.000,00

100,00

3.001,00

6.000,00

200,00

6.001,00

9.000,00

300,00

9.001,00

12.000,00

400,00

12.001,00

15.000,00

500,00

Kui vaidluse eseme väärtus on üle 15.000,00 kuna, makstakse 500,00 kuna pluss 1 % sellest summast, mis ulatub üle 15.000,00 kuna — kohtukulude maksimaalne suurus on 5.000,00 kuna.

II Pool punktis I osutatud kohtulõivust makstakse kostja vastuse ja vastuse eest.

III Kohtuotsuse peale apellatsioonkaebuse esitamisel on see kaks korda suurem kui punktis I osutatud kohtulõivu suurus.

IV Kui kohtulahend on sõlmitud kohtumenetluse ajal, siis kohtulõivu ei maksta.

Mis juhtub siis, kui kohtukulusid ei maksta õigeaegselt?

Kui pool ei tasu lõivu tähtaja jooksul kehtestatud tähtaja jooksul või ei teavita sellest kohut, lisab kohus vastulause jõustamisklausli veel 15 päeva jooksul ning lisab jõustamisklausli finantsametile, et tagada selle täitmine, mis on kooskõlas vahendite suhtes jõustamist reguleerivate õigusaktide sätetega.

Artikkel 28 Kohtulõivude seaduses hoiatatakse kõigepealt seda, milline pool on menetluses, millelt tuleb tollimaks tasuda, ning kohus ei maksa lõivu viivitamata ja tasu 3 päeva jooksul. Kui pool ei tegutse hoiatusel või ei ole olnud asjas, mille eest lõiv kuulub tasumisele, ning kohus ei ole lõivu tasunud, teeb kohus otsuse lisamaksu pealt makstava tollimaksu kohta 100 Horvaatia kuna.

Kuidas ma saan tasuda kohtukulud?

Kohtulõivud makstakse Horvaatia Vabariigis sularahas, sularahas, riigi templis või elektrooniliselt.

Kindlaksmääratud rahasumma võib maksta ka kohtu kontodel, mis peab maksma viie päeva jooksul alates päevast, mil tasutakse kohtulõivudest saadud eelarvetulu.

Riigitemplis võib tasu maksta juhul, kui tollimaksude summa on väiksem kui 100 Horvaatia kuna.

Kohtulõivu tasumise viisi käsitlevad andmed on esitatud e-hääletajate, kohtute veebisaitide ja kohtute veebilehtedel.

Kohtukulud on makstud mis tahes panga või posti kaudu Horvaatia Vabariigi eelarve eest.

Ülejäänud maailmast tasumisele kuuluvate kohtulõivude tasumiseks tuleb see täita:

SWIFT: NBHREN2X

IBAN KOOD: HR1210010051863000160

Žiirokonto: 1001005-1863000160

Näidis: HR64

Kutse nr: 5045-20735-OIB (teine maksja identifitseerimisnumber)

Toetusesaaja: zagrebi kaubanduskohtu Horvaatia Vabariigi rahandusministeerium

Makse kirjelduses täpsustatakse tollimaks kohtuasjas ___ (kohtuasjade arv, nt maksete kirjeldus, nt kohtulõiv Euroopa maksekäsu ettepaneku puhul).

Mis saab pärast makse tegemist?

Kui kohtulõiv on tasutud, tuleb kohtuasjale, kus kohtulõiv tasutakse, esitada maksetõend kohtule, kus kohtulõiv tasutakse, viidates pooleliolevate kohtuasjade arvule (kui kohtuasja number on juba teada) või kui kohtule on esitatud üksnes hagiavaldus, peab taotlusele olema lisatud maksetõend.

Pooled edastavad dokumendid kohtutele posti teel (registreeritud või lihtteel) või elektrooniliselt vastavalt erieeskirjadele, mis on ette nähtud kohtu toimimise infosüsteemi kaudu.


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 19/09/2019