Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu - Maďarsko

Obnoviť

Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.

Kvalita tohto prekladu bola ohodnotená ako: nespoľahlivá

Je podľa vás tento preklad užitočný?


Úvod

Aké poplatky musím zaplatiť?

Koľko mám zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Čo musím urobiť po zaplatení poplatku?

Úvod

Pravidlá súdnych poplatkov za vymáhanie malého nároku podľa nariadenia (ES) č. 861/2007 Európskeho parlamentu a Rady z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, sú stanovené v zákone č. XCIII z roku 1990 o povinnostiach. Podľa týchto pravidiel sa v čase začatia konania zaplatí poplatok vo výške 6 % hodnoty nároku zakúpením kolkovej dane alebo zaplatením dane daňovému úradu štátu. Je takisto cenovo dostupný pre štátny daňový orgán prevodom.

Aké poplatky musím zaplatiť?

Súdne poplatky sa platia v čase začatia konania.

Koľko mám zaplatiť?

V prípade peňažného nároku výška pohľadávky bez príspevkov (úrokov, nákladov) pre nepeňažnú pohľadávku predstavujúca 6 % odhadovanej hodnoty pohľadávky, ale nie menej ako 15,000 HUF. V prípade peňažnej pohľadávky s inou menou ako HUF sa výška pohľadávky vyplatí za protihodnotu forintu pri výmennom kurze centrálnej banky platnej v deň podania tlačiva návrhu na uplatnenie pohľadávky.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ak žalobca neuhradí poplatok v čase začatia konania, súd požiada o zaplatenie poplatku. Ak žiadateľ nedodrží túto lehotu, súd žiadosť zamietne.

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

  1. Žalobca môže zaplatiť kolkovú daň. Kolkovú daň možno zakúpiť na poštách. V prípade zaplatenia kolkovej dane sa suma súdneho poplatku zaokrúhli nahor takým spôsobom, že zvyšok vo výške 50 HUF sa vymaže a suma 50 HUF a vyššia sa vypočíta ako 100 HUF.
  2. Žiadateľ môže tiež uhradiť súdne poplatky na základe poplatku, ktorý uložil štátny daňový orgán. V tomto prípade je žiadosť adresovaná daňovému úradu, s kópiou žiadosti a, ak je to možné, prevodom s použitím príkazu na prevod hotovosti, ktorý sprístupnil štátny daňový orgán, alebo prevodom na číslo účtu stanovené štátnym daňovým úradom, alebo, ak je to možné, prostredníctvom platobnej karty. S cieľom uložiť súdny poplatok sa formulár žiadosti môže predložiť akémukoľvek okresnému (základnému) riaditeľstvu Národného daňového a colného úradu.

Čo musím urobiť po zaplatení poplatku?

  1. V prípade zaplatenia kolkovej dane sa kolkovej dani pripojí k žiadosti a žiadosť sa potom predloží súdu. Pečiatka na prihláške nesmie byť opečiatkovaná ani uplatnená zákazníkom.
  2. Ak sa procesný poplatok zaplatí formou poplatku, štátny daňový orgán osvedčí žiadosť na daňové účely prostredníctvom žiadosti a následne predloží žiadosť súdu.

Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 18/09/2019