Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Retsafgifter i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure - Irland

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μέτρια

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;


Indledning

Hvilke gebyrer er gældende?

Hvor meget skal jeg betale?

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Hvad skal jeg gøre efter betalingen?

Indledning

Del 9 af S.I. nr. 22 fra 2014 henviser til betaling af retsgebyrer i forbindelse med dokumenter, der er specifikke for småkravsproceduren. Del 2 af S.I. nr. 22 fra 2014 henviser til betaling af retsafgifter i civile retssager, der er fælles for begge områder.

Link åbner i nyt vindueCourts Services Online har for nylig også indført onlinetjenester, der giver dig mulighed for at oprette, gennemgå, betale for og fremrykke fordringer, herunder småkrav, ved oprettelsen af en konto. Systemet er åbent for alle enkeltpersoner og juridiske firmaer.

Hvilke gebyrer er gældende?

Betaling af gebyrer kræves i forbindelse med indgivelse af følgende dokumenter i forbindelse med alle småkrav, der er registreret af den ansvarlige justitssekretær: —

  1. Ved indgivelse af den oprindelige ansøgning.
  2. Om indgivelse af en meddelelse om tvist med en modpart.
  3. * * * I forbindelse med indgivelsen af en meddelelse om dommen.
  4. * * * Ved indlevering af en appelmeddelelse til Circuit Court.
  5. * * * På grundlag af en vidneindkaldelse fra TECUM (vidnerne)

* * * Disse dokumenter er ikke angivet i del 9 i S.I. nr. 22 af 2014, men fremgår af del 2 i S.I. nr. 22 af 2014.

Hvor meget skal jeg betale?

Post

(1)

Gebyr

(2)

Dokument, der skal stemples

(3)

Om indgivelse af en anmodning til Small Claims Registrar

25,00 EUR

Ansøgning om et gebyr for en ansøgning eller et gebyr

Om indgivelse af en meddelelse om tvist med en modpart til den justitssekretær, der har fremsat anmodningen om småkrav

25,00 EUR

Kommissionens meddelelse eller retsgebyr

Om indgivelse af en advarselsmeddelelse

15,00 EUR

Kommissionens meddelelse eller retsgebyr

Om indgivelse af klage til Circuit Court

25,00 EUR

Kommissionens meddelelse eller retsgebyr

Om spørgsmålet om summons i form af en vidneindkaldelse

15,00 EUR

De oprindelige Summons

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Hvis retsgebyret ikke betales på stævningen, returneres dokumentet til ansøgeren, og der anmodes om betaling.

Hvis der ikke betales et gebyr i henhold til meddelelsen om tvist med modparten, vurderes dokumentet at se, om den appelindstævnte har et gyldigt modkrav. Hvis JA er dokumentet returneret til den ansvarlige, og der anmodes om betaling. Hvis NEJ sendes dokumentet tilbage til den ansvarlige myndighed, forklares det, hvorfor det ikke er et gyldigt modkrav. En ny formular til anmeldelse af tvister stilles til rådighed for indstævntes vedkommende for at komplettere og returnere den til den justitssekretær, der har ansvar for småkrav.

Hvis Domstolen ikke betaler et gebyr, underrettes retsformanden herom på datoen for anmodningen herom. Et dekret kan for Sheriff's vedkommende gøres til genstand for fuldbyrdelse på grundlag af den oprindelige dom, der blev afsagt i sagen i Første Instans. .

Hvis der ikke betales et gebyr til Circuit Court til Circuit Court, vil sagen ikke blive videresendt til Circuit Court. Et dekret kan for Sheriff's vedkommende gøres til genstand for fuldbyrdelse af det oprindelige dekret, der er udstedt i retten.

Såfremt et retsgebyr ikke betales på grundlag af en vidneindkaldelse fra TECUM (vidnetopmødegang) eller TECUM (vidnerne), er "summons" ugyldig.

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Gebyrer kan betales ved enhver byret ved følgende metoder:

Kontanter eller checks/postordre/bankudkast, der skal betales til kontorchefleren

Gebyrer kan også betales ved at sende en check/postanvisning/bankudkast, der skal betales til kontorchefleren til den relevante distriktsret.

Hvad skal jeg gøre efter betalingen?

Ved betalingsrettens forfald har byretten beholdt den kvittering, som den har modtaget fra Domstolen, og indlevering af de (t) dokument (er), der er forsynet med den udstedende myndigheds stempel.

Ved fremsendelse via check, postordre, bankudkast, der blev betalt til kontorchefk, gemmes en kopi af betalingsmetoden & original udstationeringsattest. Dette vil være nødvendigt som bevis, hvis Domstolen kræver bevis for betaling.

Når småkravskontoret modtager betaling for et dokument, vil kontoret få stemplet dokumentet og vil beholde modtagelsen af det gebyr, der er betalt i sagen.


Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Sidste opdatering: 19/09/2019