Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sudske pristojbe u sporovima male vrijednosti - Irska

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;


Uvod

Koje se naknade primjenjuju?

Koliko plaćaju?

Što se događa ako ne plaćam sudske pristojbe na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što ću učiniti nakon plaćanja?

Uvod

Dio 9. broja S.I. br. 22 iz 2014. odnosi se na plaćanje sudskih pristojbi na dokumente specifične za postupak za sporove male vrijednosti. Dio 2. broja S.I. broja 22 iz 2014. odnosi se na plaćanje sudskih pristojbi u okružnom sudu u građanskom postupku koje su zajedničke objema područjima.

Na internetu su Poveznica se otvara u novom prozoru službe sudova nedavno uvedene i internetske usluge kojima se omogućuje izrada, preispitivanje, plaćanje i prethodna potraživanja, uključujući sporove male vrijednosti nakon otvaranja računa. Sustav je otvoren svim pojedincima i pravnim poduzećima.

Koje se naknade primjenjuju?

Plaćanje pristojbi zahtijeva se pri podnošenju sljedećih dokumenata u vezi s sporovima male vrijednosti s tajnikom za sporove male vrijednosti:

  1. O podnošenju početnog zahtjeva.
  2. O podnošenju obavijesti o rješavanju sporova.
  3. * * * Pri podnošenju obavijesti o prijedlogu za uspostavu sudske presude.
  4. * * * Pri podnošenju obavijesti za žalbe Circuit Courtu (Okružni sud).
  5. * * * O pitanju sastanka na vrhu u vezi s prirodom Subpoena ad Rustifificiary ili dupes TECUM (Witness Pretons)

* * * Ovi dokumenti nisu navedeni u 9. dijelu S.I. broja 22, ali su navedeni u dijelu 2. broja S.I. br. 22 iz 2014.

Koliko plaćaju?

Stavka

(1)

Pristojba

(2)

Dokument koji se utiskuje

(3)

O podnošenju zahtjeva tajniku za sporove male vrijednosti

25,00 EUR

Naknada za primjenu ili plaćanje pristojbe

O podnošenju obavijesti o rješavanju sporova s tajnikom za sporove male vrijednosti

25,00 EUR

Obavijest ili kartica naknada za sud

O podnošenju obavijesti o prijedlogu za uspostavu sudske presude

15,00 EUR

Obavijest ili kartica naknada za sud

O podnošenju obavijesti za žalbe Circuit Courtu (Okružni sud)

25,00 EUR

Obavijest ili kartica naknada za sud

O pitanju sastanka na vrhu u vezi s prirodom pod-poena Subpoena ad Treafificiary ili dupes TECUM (eng. Witness tons) (TECUM za svjedoke)

15,00 EUR

Prvobitnim pregledom

Što se događa ako ne plaćam sudske pristojbe na vrijeme?

Ako Sud ne plati pristojbu na zahtjev, dokument se vraća podnositelju zahtjeva i traži plaćanje.

Ako se pristojba Suda ne plaća u obavijesti o sporu s protuzahtjevom, dokument se ocjenjuje kako bi se utvrdilo ima li tuženik valjano potraživanje. Ako je odgovor DA, isprava se vraća tuženiku i plaćanje se traži. Ako se dokument vrati tuženiku, u kojem se objašnjava zašto to nije valjano. Nova obavijest o postupku za rješavanje sporova stavljena je na raspolaganje za tuženika u svrhu dovršavanja i vraćanja na tajnika za sporove male vrijednosti.

Ako Sud ne plati pristojbu na Obavijest o prijedlogu za uspostavu suprotne presude u predviđenom roku, obavijestit će se o toj činjenici na dan podnošenja zahtjeva. Zakon može skrenuti pozornost okružnog suda na izvršenje na dnu izvorne presude u statusu neispunjavanja obveza. —

Ako se pristojba Suda ne plati u Obavijesti o žalbi na Circuit Court, spis se neće proslijediti Circuit Courtu (Okružni sud). U skladu sa Dekretom sudu je moguće skrenuti pozornost na izvršenje uz podnožju izvorne odluke donesene na Sudu.

Ako se ne plati pristojba Sudu na sastanak na vrhu u vezi s načinom na koji se upućuje u obliku Subpoena ad Treafificirano, ad TECUM (TECUM) (TECUM), sastanak na vrhu bit će nevaljan.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Pristojbe u bilo kojem uredu okružnog suda mogu se platiti sljedećim metodama:

Gotovina ili ček/poštanski nalog/bankovni izvod koji se plaćaju glavnom tajniku

Pristojbe se također mogu platiti slanjem naloga za ček/poštanski nalog/banke na ime glavnog tajnika nadležnog okružnog suda.

Što ću učiniti nakon plaćanja?

Prilikom izvršavanja plaćanja u uredu za prikupljanje pismena, Okružni sud zadržava potvrdu o primitku primljene od Općeg suda i podnosi dokumente ovjerene pečatom s tajnikom za sporove male vrijednosti.

Prilikom slanja platnog naloga putem čeka, poštanski nalog, bankovni nacrt koji se uplaćuje na glavnog tajnika, zadržava fotografiju obrasca za plaćanje & originalnog certifikata o upućivanju. To će biti potrebno kao dokaz ako Sud zahtijeva dokaz o plaćanju.

Kada Ured za sporove male vrijednosti zaprimi plaćanje za bilo koji dokument, ured će imati otisnut dokument i zadržati potvrdu o primitku naknade koja se plaća u spisu.


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 19/09/2019