Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Soudní poplatky související s řízením o drobných nárocích - Itálie


Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Pravidla upravující náklady řízení jsou stanovena v konsolidovaném zákoně o soudních nákladech (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), který je součástí Odkaz se otevře v novém okně.prezidentského nařízení č. 115 ze dne 30. května 2002 (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115).

Které poplatky je třeba uhradit?

V občanskoprávních žalobách hradí každá strana náklady na své vlastní dokumenty a na dokumenty potřebné pro danou žalobu, pokud zákon nebo soud vyžaduje, aby je daná strana uhradila (článek 8 konsolidovaného zákona o soudních nákladech, prezidentské nařízení č. 115/2002).

Poplatky za občanskoprávní žaloby jsou následující:

  • standardní poplatek za podání návrhu na zahájení řízení
  • správní poplatky
  • poplatky za kopie

V jaké výši?

Částky k úhradě jsou stanoveny v prezidentském nařízení č. 115/2002, konkrétně v jeho článku 13 (standardní poplatek) a článku 30 (zálohová platba správních nákladů na žádost soudu).

Poplatky za vystavení kopií se řídí článkem 267 a násl. prezidentského nařízení č. 115/2002 a jsou uvedeny v tabulkách 6, 7 a 8, které tvoří přílohu uvedeného nařízení.

U částek do 1 033 EUR se podle článku 46 Odkaz se otevře v novém okně.zákona č. 374/1991 o zřízení Úřadu smírčího soudce (Legge 21 novembre 1991, n. 374 Istituzione del giudice di pace) [v Itálii mají smírčí soudci právnickou kvalifikaci] hradí pouze standardní poplatek za dokumenty a za rozhodnutí.

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

V případě neuhrazení poplatku doručí soud nebo společnost pro vymáhání pohledávek (byla uzavřena dohoda se společností Equitalia Giustizia SpA) výzvu k zaplacení s pokyny, jak provést úhradu standardního poplatku (článek 248 prezidentského nařízení č. 115/2002).

V případě neuhrazení poplatků za kopie a částky stanovené v článku 30 prezidentského nařízení č. 115/2002 může soud odmítnout přijetí dokumentu (článek 285 prezidentského nařízení č. 115/2002).

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Pokud se platba provádí v Itálii, je třeba použít poštovní účet, formulář F23 nebo kolky zakoupené u autorizovaných prodejců tabáku a maloobchodníků.

Platby ze zahraničí by měly být prováděny bankovním převodem.

Co dělat po uhrazení poplatků?

Po provedení úhrady musí být předložen příslušný doklad, který soudu poslouží jako důkaz o úhradě.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 13/10/2020