Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu - Taliansko


Úvod

Aké poplatky musím zaplatiť?

Koľko musím zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

Pravidlá o trovách konania sú stanovené v konsolidovanom zákone o súdnych poplatkoch (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) obsiahnutom v prezidentskom dekréte č. 115 z 30. mája 2002 (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115).

Aké poplatky musím zaplatiť?

V občianskych súdnych konaniach každá strana hradí poplatky za vlastné písomnosti a písomnosti potrebné na konanie, ak sa ich úhrada požaduje od danej strany podľa zákona alebo súdu (článok 8 konsolidovaného zákona o súdnych poplatkoch, Odkaz sa zobrazí v novom okneprezidentský dekrét č. 115/2002).

Poplatky v občianskych súdnych konaniach sú tieto:

  • štandardný poplatok za podanie návrhu na začatie konania,
  • poplatky za doručovanie písomností,
  • poplatky za vystavenie kópií.

Koľko musím zaplatiť?

Splatné sumy sú stanovené v článkoch 13 a 30 prezidentského dekrétu č. 115/2002, pokiaľ ide o štandardný poplatok, resp. preddavkovú platbu na pokrytie nákladov na doručovanie na žiadosť súdu.

Poplatky za vystavenie kópií sú upravené v článku 267 a nasl. prezidentského dekrétu č. 115/2002 a sú uvedené v tabuľkách 6, 7 a 8 priložených k tomuto dekrétu.

Podľa článku 46 Odkaz sa zobrazí v novom oknezákona č. 374/1991, ktorým sa zriaďuje úrad zmierovacieho sudcu (Legge 21 novembre 1991, n. 374 Istituzione del giudice di pace) [v Taliansku majú zmierovací sudcovia právnickú kvalifikáciu], sa za písomnosti a rozsudky so sumou do 1 033 EUR platí len štandardný poplatok.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

V prípade neuhradenia súd alebo spoločnosť na vymáhanie dlhov (dohoda uzavretá s Equitalia Giustizia SpA) doručia výzvu na vykonanie úhrady s pokynmi, ako uhradiť platbu štandardného poplatku (článok 248 prezidentského dekrétu č. 115/2002).

V prípade neuhradenia poplatkov za vystavenie kópií a sumy stanovenej v článku 30 prezidentského dekrétu č. 115/2002 súd môže odmietnuť prijatie písomnosti (článok 285 prezidentského dekrétu č. 115/2002).

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Ak sa platba uhrádza v Taliansku, treba použiť poštový účet, formulár F23 alebo kolky zakúpené od autorizovaných trafikantov a maloobchodných predajcov.

Platby zo zahraničia treba uhrádzať bankovým prevodom.

Čo mám urobiť po zaplatení?

Po úhrade je potrebné vyhotoviť príslušné potvrdenie s cieľom poskytnúť súdu dôkaz o úhrade.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 13/10/2020