Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Domstolsavgifter vid europeiskt småmålsförfarande - Litauen

Tento text byl přeložen strojově. Za kvalitu překladu neručíme.

Kvalita tohoto překladu byla ohodnocena známkou: špatná

Jak byste ohodnotili kvalitu tohoto překladu?


Inledning

Vad är avgifterna?

Hur mycket behöver jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur betalar jag domstolsavgifter?

Vad ska man göra när betalningen görs?

Inledning

Europeiska småmål ska betalas på grundval av den stämpelskatt som anges i § 1 (1) i Litauens civilprocesslag.

I enlighet med Republiken Litauens regerings resolution nr 1240 av den 27 oktober 2011 om godkännande av regler för beräkning, utbetalning, avräkning och återbetalning kan du också betala stämpelskatter på elektronisk väg.

Vad är avgifterna?

En domstolsavgift på det belopp som avses i nästa punkt ska betalas.

Hur mycket behöver jag betala?

Beroende på fordrans belopp, 3 % men inte mindre än femtio litas. S. 75 % av den stämpelskatt som ska betalas för den berörda rättegångshandlingen ska, med minst tio litas, erläggas för ingivande av handlingar och deras bilagor till domstolen uteslutande genom elektronisk kommunikation till domstolen.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Ansökan ska åtföljas av handlingar och andra bevis som käranden grundar sina anspråk på samt bevis på att domstolsavgiften har betalats.

Om domstolsavgiften inte har betalats kommer domstolen att utfärda ett föreläggande och fastställa en tillräcklig tidsfrist, dock minst sju dagar, för att åtgärda bristen. Beslutet ska sändas senast den första arbetsdagen efter dagen för dess antagande.

Om den berörda parten, efter att ha gett in inlagan, rättar till bristerna i enlighet med domstolens anvisningar och inom den fastställda tidsfristen, ska inlagan anses ha ingivits den dag då den ingavs till domstolen. I annat fall ska inlagan anses inte ha lämnats in och senast fem arbetsdagar efter den sista dagen för brister i tidsfristen, ska domaren, tillsammans med bilagorna, återlämnas till sökanden.

Hur betalar jag domstolsavgifter?

Stämpelavgiften för en persons val av betalningsmetod (elektronisk bankverksamhet, kontantbetalning eller betalningsorder och annat) betalas in till ett särskilt konto för budgetintäkter vid den statliga skatteinspektionen i enlighet med finansministeriets budget.

Vad ska man göra när betalningen görs?

Betalningsordern eller annat bevis på betalning ska betalas av betalningsordern med följande uppgifter:

  1. betalarens namn, personnummer (eller namn och kod för den juridiska personen, om stämpeln betalas av en juridisk person).
  2. namn, personnummer (eller namn och kod för den juridiska person, om den andra parten är en juridisk person) som tillhör den andra parten (svarande, gäldenär eller annan).
  3. betalningsdatum.
  4. bidragskoden.
  5. avgiftens storlek.
  6. syftet med betalningen (med angivande av betalning av stämpelskatten och namnet på den domstol som inleder förfarandet).

Om en företrädare för den part som är part i förfarandet (advokat, assistent eller annan person som företräder partens intressen) ska betala en sådan avgift, ska den handling som styrker betalningsföreläggandet eller andra betalningar, utöver de uppgifter som anges ovan, ange och representera den företrädda partens namn, personliga identifikationsnummer (eller namn och kod, om parten är en juridisk person).

Om domstolsavgiften betalas elektroniskt ska handlingar som styrker betalning av domstolsavgiften inte tillhandahållas.


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 19/09/2019